Νέα σημαντική απόφαση την οποία πέτυχε το δικηγορικό γραφείο της Άννας Κορσάνου, με την οποία ακόμα μία δανειολήπτης δικαιώνεται και ρυθμίζει οριστικά τις οφειλές της, προστατεύοντας την κύρια κατοικία της. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία οφειλέτρια, ηλικίας 78 ετών, η οποία είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και λαμβάνει μηνιαίως σύνταξη ύψους 941,29 ευρώ. Είναι χήρα και μητέρα δύο τέκνων, ηλικίας σήμερα 53 και 46 ετών αντίστοιχα.

Το ένα εκ των δύο τέκνων της μάλιστα πάσχει από σύνδρομο Down, με ποσοστό αναπηρίας 90%, το οποίο διαμένει με την εν λόγω δανειολήπτρια και δέχεται την αρωγή και τη φροντίδα της. Το εισόδημά της έχει μειωθεί δραματικά συνεπεία των τεράστιων περικοπών στα πλαίσια των δημοσιονομικών μέτρων που έχουν ληφθεί κατά την τελευταία πενταετία. Ενδεικτικά, ενώ το εισόδημά της κατά το έτος 2008 ήταν 22.600 ευρώ, κατά το έτος 2014 ανήλθε μόλις στα 11.300 ευρώ. Μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο αποτελεί ένα διαμέρισμα στην Ηλιούπολη, επιφάνειας 74 τ.μ., στο οποίο και διαμένει με το τέκνο της, όπως αναφέραμε παραπάνω, η δε αντικειμενική του αξία ανέρχεται στο ποσό των 73.000 ευρώ.

Το συνολικό ύψος των οφειλών της εν λόγω δανειολήπτριας ανερχόταν στο ποσό των 64.350 ευρώ. Το δικαστήριο, κατόπιν των παρεμβάσεων και χειρισμών της πληρεξουσίας δικηγόρου του κυρίας Κορσάνου, αναγνώρισε τη δραματική μεταβολή των συνθηκών η οποία συνέτρεξε με τη δραματική μείωση του εισοδήματος της δανειολήπτριας. Το Δικαστήριο, λοιπόν, αποφάσισε να κάνει δεκτή την αίτησή της και να ρυθμίσει τις οφειλές της, προστατεύοντας παράλληλα την κύρια και μοναδική κατοικία της. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αποφάσισε να καταβάλει συνολικά η εν λόγω οφειλέτρια 300 ευρώ για δεκαπέντε χρόνια, ποσό που βρίσκεται μέσα στα όρια των δυνατοτήτων της.

Αριθμός Απόφασης

166/Φ 2787/2016

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Χ……. Z….., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την παρουσία της Γραμματέως Χ…….. Λ…………

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Νοεμβρίου 2015, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση :

Της αιτούσας : Α….. Θ…….. του Χ……, κατοίκου Η………. Α……, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας, η οποία έχει κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευσή της (άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παραστάθηκε ως ακολούθως :

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε……. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ό…. Δ….

Η αιτούσα με την από 18-4-2013 αίτησή της, διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό 2787/2013, ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Για την παραπάνω αίτηση με την από 19-4-2013 πράξη του Ειρηνοδίκη Αθηνών ορίσθηκε ημέρα συζήτησης η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ’ αυτό και παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως πιο πάνω σημειώνεται.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή παραδεκτά συμπληρώθηκε κατ’ άρθρο 745 ΚΠολΔ, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την πιστώτρια που αναφέρει, ζητά, αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματά της, η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, να γίνει ρύθμιση των χρεών της σύμφωνα με το προτεινόμενο απ’ αυτήν σχέδιο διευθέτησης, άλλως σύμφωνα με το ν. 3869/2010 και να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της. Για το παραδεκτό της συζήτησης έχει τηρηθεί η προδικασία που ορίζει το άρθρο 4 παρ. 2 ν. 3869/2010, το οποίο εξακολουθεί και ισχύει σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 3 του ν. 4161/2013 και συγκεκριμένα προσκομίζεται α) η από 15-3-2013 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού που υπογράφεται από τη δικηγόρο Άννα Κορσάνου β) υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας με ημερομηνία 22-4-2013 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή από υπόλοιπα χρέη. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται στο παρόν δικαστήριο για συζήτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 ΚΠολΔ (αρθρ. 3 του ν. 3869/2010) και είναι νόμιμη και ορισμένη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,8,9 και 11 του ν. 3869/2010, όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 4161/2013. Ως εκ τούτου επειδή δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των διαδίκων πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου που περιλαμβάνεται στα με ίδιο αριθμό πρακτικά της παρούσας, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αποδεικνύονται τα εξής : Η αιτούσα Α…. Θ…….. του Χ…… 78 ετών, είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ με συνολική μηνιαία σύνταξη που ανέρχεται, κατόπιν μειώσεων στο ποσό των 941,29 ευρώ (ιδ. σχετ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ΙΚΑ μηνών Ιανουαρίου έως Μαρτίου 2015, Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2012, Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2008 και ενημερωτικό σημείωμα ΕΤΕΑΜ Ιανουαρίου 2013 και Οκτωβρίου 2008), ενώ έχει καρδιολογικά προβλήματα (ιδ. σχετ. την από 9-2-2012 διαθωρακική υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου). Η αιτούσα είναι χήρα και έχει δύο ενήλικα τέκνα, ηληκίας σήμερα 53 και 46 ετών αντίστοιχα, εκ των οποίων ο δεύτερος πάσχει από σύνδρομο Down με ποσοστό αναπηρίας 90%, λαμβάνει μηνιαία σύνταξη, που ανέρχεται, κατόπιν μειώσεων, στο ποσό των 175 ευρώ και διαμένει με τη μητέρα του (ιδ. σχετ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 31263/14-10-2015 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Η………. Α……, υπ’ αριθμ. …./1995 γνωμάτευση της 3Αβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ, την από 23-5-2013 γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ΙΚΑ,την από 23-1-2013 βεβαίωση του ΙΚΑ Η………., ενημερωτικό σημείωμα ΕΤΕΑΜ Ιανουαρίου 2013 και Οκτωβρίου 2008). Η αιτούσα έχει την πλήρη κυριότητα ενός διαμερίσματος δευτέρου ορόφου, επιφανείας 74 τ.μ. έτους κατασκευής 1979, πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Φ……… αρ. . στην Η…….. Α…… και περιήλθε σ’ αυτήν δυνάμει του υπ’ αριθμ. …../4-3-2008 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβ/φου Αθηνών Α……. Θ. Γ………, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και η αντικειμενική αξία του ανέρχεται στο ποσό των 73.426,50 ευρώ (ιδ. σχετ. φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου) και συνεπώς δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%. Από την παράθεση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που προσκομίζονται προέκυψε ότι το εισόδημα της αιτούσας κατά το οικονομικό έτος 2008 ήταν 22.641,44 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2009 ήταν 22.907.55 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2010 ήταν 24.062,94 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2011 ήταν 21.716,05 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2012 ήταν 21.484,87 ευρών, κατά το οικονομικό έτος 2013 ήταν 16.675,80 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2014 ήταν 12.075,57 ευρώ και κατά το φορολογικό έτος 2014 ήταν 11.333,39 ευρώ. Επομένως, είναι προφανές ότι το εισόδημα της αιτούσας κατά τα τελευταία οικονομικά έτη έχει υποστεί μεγάλη μείωση.

Η αιτούσα σε χρονικό διάστημα προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, είχε καταρτίσει με την παρακάτω πιστώτριά της σύμβαση, η οφειλή από την οποία μέχρι την κοινοποίηση της ένδικης αίτησης έχει ως εξής : στην Ε….. Τ…… από τη με αριθμό ………. σύμβαση στεγαστικού δανείου το ποσό των 64.356,15 ευρώ, η εν λόγω δε απαίτηση είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης επί της κύριας κατοικίας της αιτούσας και συνεπώς συνεχίζει να εκτοκίζεται μέχρι την έκδοση της αποφάσεως αυτής. Έτσι οι συνολικές οφειλές της αιτούσας προς την παραπάνω πιστώτριά της ανέρχεται στο ποσό των 64.356,15 ευρώ. Περαιτέρω, από την οικονομική κατάσταση της αιτούσα, λαμβανομένων υπόψη κατά την κρίση του δικαστηρίου, των αναγκαίων εξόδων για τη διαβίωση της ίδιας και του ανάπηρου γιου της, αλλά και της μη αναμενόμενης ουσιαστικής βελτίωσης της οικονομικής της κατάστασης, ενόψει των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα την τρέχουσα περίοδο, κατά την οποία παρατηρείται συρρίκνωση των εισοδημάτων των μισθωτών και συνταξιούχων και αύξηση της ανεργίας στους νέους, προκύπτει ότι έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της απέναντι στην πιστώτριά της. Με βάση τα προλεχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010.

Κατόπιν αυτών, η ρύθμιση των χρεών της αιτούσας θα γίνει κατά πρώτο λόγο μη μηνιαίες καταβολές απευθείας στην πιο πάνω πιστώτρια από τα εισοδήματά της επί μια τριετία, οι οποίες θα αρχίσουν τον επόμενο μήνα μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής. Στα πλαίσια του σκέλους αυτού της ρύθμισης οι καταβολές πρέπει να οριστούν στο ποσό των (300) ευρώ το μήνα, που βρίσκεται, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, μέσα στις οικονομικές δυνατότητες της αιτούσας, λαμβανομένων υπόψη του εισοδήματός της και του ποσού, που απαιτείται για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της ίδιας και του ανάπηρου γιου της. Ειδικότερα στην καθής Ε….. Τ…… για την ενέγγυα απαίτηση στεγαστικού δανείου που ανέρχεται σε ποσοστό 100% επί του συνόλου των απαιτήσεων, η αιτούσα θα καταβάλει μηνιαίως για τρία χρόνια το ποσό των 300 ευρώ και συνολικά το ποσό των 10.800 ευρώ.

Η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, δηλαδή το διαμέρισμα, που αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, έχει αντικειμενική αξία 73.426,50 ευρώ, πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση, μετά την υποβολή σχετικής προτάσεως της αιτούσας. Από τις μηνιαίες καταβολές της αιτούσας για μια τριετία, που αναφέρονται παραπάνω, θα καλυφθεί ένα τμήμα των οφειλών της και ειδικότερα 10.800 ευρώ επί συνόλου οφειλών 64.356,15 ευρώ, δηλαδή απομένει υπόλοιπο 53.556,15 ευρώ, το οποίο είναι μικρότερο του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της αιτούσας, που είναι 58.741,20 ευρώ (73.426,50 ευρώ Χ 80%=58.741,20 ευρώ) και επομένως η αιτούσα πρέπει να υποχρεωθεί να αποπληρώσει ολόκληρο το ποσό της οφειλής της. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, δηλαδή την 1-3-2019, επειδή κρίνεται ότι στην αιτούσα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τριών ετών, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος. Από το σκέλος αυτό της ρύθμισης θα ικανοποιηθεί η μοναδική απαίτηση στεγαστικού δανείου της καθής, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη, το αρχικό ύψος της οποίας ήταν 64.356,15 ευρώ, και μετά το πέρας της προηγούμενης ρυθμίσεως, δηλαδή μετά της επί μία τριετία καταβολής της αιτούσας θα έχει διαμορφωθεί στο ποσό των 53.556,15 ευρώ (64.356,15 ευρώ αρχικό ποσό – 10.800 ευρώ, που θα καταβληθούν με τη ρύθμιση της τριετίας). Η ικανοποίηση της απαιτήσεως αυτής της καθής θα πραγματοποιηθεί με (144) μηνιαίες καταβολές των 371,92 ευρώ, αρχής γενομένης από το πρώτο τριήμερο του Μαρτίου του 2019. Τέλος, οι μηνιαίες καταβολές που πραγματοποίησε έως σήμερα η αιτούσα σε συμμόρφωση με την από 20-6-2013 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκου Αθηνών, θα συνυπολογισθούν στο χρονικό διάστημα των καταβολών του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 που δικαιούται η καθής δυνάμει της παρούσας οριστικής απόφασης.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Καθορίζει τις μηνιαίες καταβολές της αιτούσας επί μια τριετία στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρών άτοκα, το οποίο θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από 1-3-2016 στη μοναδική πιστώτριά της καθής Ε….. Τ……..

Δέχεται την πρόταση της αιτούσας για μη εκποίηση της κύριας κατοικίας της, ήτοι του διαμερίσματος δευτέρου ορόφου, επιφανείας 74 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού Φ……… αρ. . στην Η…….. Α…….

Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της το συνολικό ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (53.556,15). Η ρύθμιση αυτή θα εξυπηρετηθεί εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με καταβολές που θα αρχίσουν τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ήτοι από 1-3-2019, θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και θα διαρκέσουν επί δώδεκα (12) χρόνια. Η εμπραγμάτως ασφαλισμένη απαίτηση στεγαστικού δανείου της καθής θα ικανοποιηθεί από τη ρύθμιση αυτή με εκατόν σαράντα τέσσερις (144) μηνιαίες καταβολές των τριακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (371,92).

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χ……. Ζ….. Χ……. Λ………..

Scroll to Top