ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 100 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑ ΜΕ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ

 

 

Αριθμός   685/Φ 2346/2016

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Χ…….. Χ……, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών,  με την παρουσία και της Γραμματέα  Β…….. Π………..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 30 Ιουνίου  2016, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:  X…….. Μ….. του Γ……., κατοίκου Α….. Κ………, οδός Σ… Μ……….  αρ. ..-.., η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ, η οποία έχει   καταστεί διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευσή της  (άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 § 2 ΚΠολΔ)  : Της Ανώνυμης  Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «Α….  Τ…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σ…… αρ. ..  και εκπροσωπείται νόμιμα, που  παραστάθηκε  στο Δικαστήριο δια της  πληρεξούσιας δικηγόρου της Ε…. Ζ…..

Η αιτούσα με την από 16-3-2015 αίτησή της, διαδικασία εκούσιας  δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό 2346/2015 και αριθμό πινακίου ΡΟ  8, ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Επί της αιτήσεως αυτής, με την από 18-5-2015 πράξη της Ειρηνοδίκου Αθηνών ορίστηκε ημέρα συζήτησης η 20-1-2016 και κατόπιν αναβολής η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ’ αυτό και παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως πιο πάνω σημειώνεται.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητάει την διευθέτηση των οφειλών της από το Δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι των πιστωτών που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της, και αφού ληφθεί υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση.  Η κρινόμενη αίτηση, η οποία είναι επαρκώς ορισμένη, αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας  της κατοικίας της αιτούσας, σύμφωνα με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν.3869/2010).  Επίσης, προσκομίστηκε η από          18-5-2015 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα της κατάστασης της περιούσιας και των κάθε φύσης εισοδημάτων αυτής και της κατάστασης των πιστωτών της κατά κεφάλαιο και τόκους και τη μη ύπαρξη μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατά την τελευταία τριετία, ενώ για το παραδεκτό αυτής δεν απαιτείται πλέον, σύμφωνα με τα παραπάνω λεχθέντα, η τήρηση της προδικασίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, που ίσχυε πριν από την θέση σε ισχύ του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 4161/2013, που τροποποίησε το παραπάνω άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 (έναρξη ισχύος από           14-6-2013), εφόσον η κρινόμενη αίτηση κατατέθηκε στις 18-5-2015. Περαιτέρω,  η κρινόμενη αίτηση, παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά:  1. την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση της  μετέχουσας πιστώτριας, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 5 § 1 του ν. 3869/2010, β. την εμπρόθεσμη κατάθεση στην γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρου 4 § 2 του ν. 3869/2010 (υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κ.λ.π.), και γ. την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από την πιστώτρια τράπεζα (άρθρο 8 παρ. 1 σε συνδ. με 7 παρ. 1 και 2 του Ν. 3869/2010, όπως το τελευταίο αυτό άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 του Ν. 4161/2013). Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 § 3, 8, 9 και 11 του ν.  3869/2010, και επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο δικαστήριο αυτού ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερης αίτησής της για ουσιαστικούς λόγους, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για την διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών, όπως προέκυψε από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία.

Η καθ’ ης παριστάμενη τράπεζα προτείνει την ένσταση της δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε κατάσταση αδυναμία πληρωμών, αφού δεν είχε ποτέ την εισοδηματική επάρκεια για να είναι συνεπής με τις δανειακές της υποχρεώσεις, προβλέποντας το ενδεχόμενο να μην μπορεί να ανταποκριθεί σ’ αυτές, το οποίο, όμως, και αποδέχτηκε. Η ένσταση αυτή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στο άρθρο 1 του Ν. 3869/2010, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσία.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρα που πρότεινε η  αιτούσα και εξετάστηκε στο ακροατήριο, η οποία εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, δημόσια και ιδιωτικά, αλλά εκ των οποίων λαμβάνονται υπ’  όψιν προς άμεση απόδειξη και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, και για ορισμένα εκ των οποίων γίνεται ειδικότερη μνεία κατωτέρω, καθώς και από τα διδάγματα κοινής πείρας και λογικής, τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπ’ όψιν αυτεπαγγέλτως, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά :  Η αιτούσα, ηλικίας σήμερα 32 ετών, είναι παντρεμένη με τον Ι….. Α………, με τον οποίο έχει αποκτήσει ένα ανήλικο τέκνο θήλυ, ηλικίας 3 ετών.  Διατηρούσε επιχείρηση εμπορίας ειδών γάμου, σε ξεχωριστό χώρο και με τον ανάλογο εξοπλισμό, όπου πωλούσε λιανικώς σχετικά είδη. H ανωτέρω επιχείρηση, η βιοποριστική άσκηση της οποίας της προσέδωσε την εμπορική ιδιότητα, διεκόπη το Δεκέμβριο του 2013 κι έκτοτε η αιτούσα απώλεσε την εμπορική της ιδιότητα, μετά δε την απώλεια αυτή επήλθε η παύση πληρωμών, απορριπτόμενου ως ουσία αβάσιμου του σχετικού ισχυρισμού της καθ’ ης περί έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης της αιτούσα λόγω εμπορικής ιδιότητας. Έκτοτε είναι άνεργη και εγγεγραμμένη από τον Ιανουάριο του 2014 στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (βλ. το από 13-4-2016 αποδεικτικό ανανέωσης δελτίου ανεργίας) και δεν διαθέτει άλλη πηγή εισοδημάτων πλην αυτών του συζύγου της. Συνεισφέρει, ωστόσο, στην κάλυψη των οικογενειακών αναγκών με την προσωπική της εργασία στον κοινό οίκο. Ο σύζυγος της αιτούσας, Ι…… Α……….., εργάζεται, ως κρεοπώλης, στην εταιρία με την επωνυμία «Α…-Β…. Β……….. Α.Ε», με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και με μηνιαίες μικτές αποδοχές 925,83 ευρώ (περί τα 750 ευρώ καθαρές μηνιαίες αποδοχές, όπως προκύπτει από την απόδειξη αποδοχών Μαΐου 2016). Στην κυριότητα της αιτούσας ανήκει ένα διαμέρισμα επιφανείας 51,96 τ.μ., πέμπτου ορόφου, έτους κατασκευής 2007, μία αποθήκη του δευτέρου υπογείου επιφανείας 3,55 τ.μ. και μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου επιφανείας 10,12 τ.μ., που βρίσκονται σε πολυκατοικία στην Κ……… Α……, επί της οδού Μ……….. αρ. ..-.., αντικειμενικής αξίας 73.831,50 ευρώ (βάσει ΕΝΦΙΑ 2014), 632,34 ευρώ και 2.404,69 ευρώ, αντίστοιχα (βλ. φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου-αποθήκης και θέσης στάθμευσης), το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία της. Στην κυριότητά της, επίσης, ανήκει κατά ποσοστό 18,75% εξ αδιαιρέτου σε ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου, επί πολυκατοικίας που βρίσκεται στο Β….. Α……., επί της οδού Μ…… αρ. .., επιφανείας 59,05 τ.μ., αντικειμενικής αξίας του ποσοστού της 7.473,52 ευρώ (βάσει ΕΝΦΙΑ 2014). Λόγω δε της μικρής αξίας του ποσοστού της, δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση γιατί δεν θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση της πιστώτριάς της, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι’ αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3869/10 εκποίησή του. Επίσης, στην κυριότητα της ανήκει ένα Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής F…., τύπου F…., 1596 κ.ε., με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας το 2003, η αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 3.500 ευρώ, το οποίο το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η εκποίησή του για τους ίδιους ως άνω λόγους, Άλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτει, η οικονομική της δε κατάσταση οφείλεται στη δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας την τρέχουσα περίοδο, όπου είναι πολύ δύσκολη η ανεύρεση εργασίας, η κατάσταση δε αυτή δεν αναμένεται να βελτιωθεί.

Η αιτούσα, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, είχε αναλάβει τα κάτωθι χρέη, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, όπως σαφώς ορίζεται στην § 3 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010, πλην εκείνων που είναι εξασφαλισμένα με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα, τα οποία συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής : το έτος 2008, έλαβε ένα στεγαστικό δάνειο, η συνολική οφειλή από το οποίο ανερχόταν,  στις          11-6-2015, στο πόσο των 147.263,73 ευρώ, εξασφαλισμένο με προσημείωση υποθήκης επί της προαναφερόμενης κύριας κατοικίας της, πλην όμως η εν λόγω απαίτηση συνεχίζει να εκτοκίζεται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής, σύμφωνα με την προειρημένη διάταξη του οικείου νόμου. Επίσης, είχε λάβει και ένα καταναλωτικό, η οφειλή από το οποίο ανερχόταν την ίδια ως άνω ημερομηνία στο ποσό των 7.225,01 ευρώ (βλ. την από 11-6-2015 βεβαίωση της καθ’ ης).

Με βάση όλα τα προλεχθέντα, η αιτούσα έχει περιέλθει πλέον χωρίς δόλο σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές της οφειλές προς τις ανωτέρω πιστώτριες της. Η έλλειψη δόλου της ερείδεται κυρίως στη σταδιακή αλλά δραματική μείωση των εισοδημάτων της, από το χρόνο λήψης των δανείων μέχρι την κατάθεση της ένδικης αίτησης, κυρίως λόγω  της οικονομικής κρίσεως, ενώ κατά το χρόνο λήψεως των δανείων, η αιτούσα βάσιμα ήλπιζε και προσδοκούσε ότι θα μπορούσε να αποπληρώσει τα χρέη της, αφού τότε εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος με εισόδημα 693,17 ευρώ, πλέον 373,15 ευρώ που λάμβανε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ως άγαμη θυγατέρα λόγω θανάτου του πατρός της και 30,64 ευρώ μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, ήτοι οι αποδοχές της εκείνο το χρονικό διάστημα ανέρχονταν στο ποσό των 1.098,96 ευρώ, εισόδημα ικανοποιητικό που της επέτρεπε να διαχειριστεί τις δανειακές της υποχρεώσεις, αφού τότε ήταν άγαμη, διέμενε με τη μητέρα της που της κάλυπτε όλα τα έξοδα διαβίωσης, μη δυνάμενη να προβλέψει το γεγονός της οικονομικής κρίσης που επακολούθησε, αλλά και της αλλαγής της οικογενειακής της κατάστασης, σύμφωνα με τα προειρημένα, γεγονός που εν τέλει ήταν καθοριστικό και κρίσιμο στην νόμιμη αδυναμία αποπληρωμής των χρεών της, απορριπτόμενων έτσι ως ουσία αβάσιμων των σχετικών ισχυρισμών περί δόλου που πρότεινε η καθ’ ης.

Ενόψει, λοιπόν, του συνόλου των οφειλών της αιτούσας προς την άνω πιστώτριά της, πρέπει να γίνει συνδυασμός των δύο ρυθμίσεων του νόμου

3869/2010,  και  συγκεκριμένα αυτής του άρθρου 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές επί τρία έως πέντε έτη και αυτής του άρθρου 9  παρ. 2 για σταδιακές καταβολές, προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της. Έτσι, η ρύθμιση των χρεών της αιτούσας  θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στην ως άνω πιστώτρια της επί πενταετία, αρχής γενομένης  από τον πρώτο μήνα μετά  την δημοσίευση της απόφασης, από τις οποίες (καταβολές) η πιστώτρια θα ικανοποιηθεί συμμέτρως σε όλες της απαιτήσεις της, συνυπολογιζομένων και των όποιων καταβολών έχει κάνει η αιτούσα στο ενδιάμεσο διάστημα. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής και ενόψει όλων των προαναφερομένων, το προς διάθεση στην πιστώτριά της ποσό, το οποίο η ίδια προτείνει, πρέπει να οριστεί σε 100 ευρώ το μήνα. Έτσι η ρύθμιση των χρεών της αιτούσας θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στην παραπάνω πιστώτρια επί πενταετία (60 ισόποσες δόσεις), αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την δημοσίευση της απόφασης.

Περαιτέρω στην πράξη δεν αποκλείεται η εμφάνιση ακραίων ή εξαιρετικών περιπτώσεων οφειλετών, οι οποίοι έχουν πραγματική αδυναμία καταβολών ή εξαιρετικών περιπτώσεων οφειλετών, οι οποίοι έχουν πραγματική αδυναμία καταβολών και ελάχιστου ακόμη ποσού. Τούτο ενδεικτικά μπορεί να συμβεί σε περίπτωση χρόνιας χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη ανεργίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας του ή άλλου μέλους της οικογένειας του, ανεπαρκούς εισοδήματος για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών ή άλλων λόγων ισοδύναμης βαρύτητας. Τέτοιες περιπτώσεις λαμβάνει υπόψη ο νομοθέτης και επιχειρεί ειδική ρύθμιση στην παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τηρείται ο κανόνας που επιβάλλεται με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, αλλά επιτρέπεται στο δικαστήριο να καθορίζει   μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές ακόμη καταβολές κατά τη διατύπωση του νόμου.  Το δικαστήριο προβαίνοντας σε εφαρμογή της διάταξης του εδ. α΄  της παρ. 5 του άρθρου 8 του άνω νόμου, ορίζει με την ίδια απόφαση νέα δικάσιμο που απέχει από την προηγούμενη όχι λιγότερο από πέντε (5) μήνες για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Στη νέα αυτή δικάσιμο είτε επαναλαμβάνει την προηγούμενη απόφαση του είτε προσδιορίζει εκ νέου τις καταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν συντρέχει περίπτωση. Για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτες-πιστωτές) ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια. Από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 του άνω νόμου, δηλαδή, προκύπτει ότι με τον καθορισμό μηδενικών ή μικρού ύψους καταβολών από το δικαστήριο δεν εκκαθαρίζεται οριστικά το θέμα της απαλλαγής του οφειλέτη από τα χρέη, αλλά αναμένεται η παρέλευση των πέντε (5) ετών και έλεγχος μήπως μέσα στο διάστημα αυτό αλλάξουν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα τυχόν εισοδήματα του, που να δικαιολογήσουν νέο προσδιορισμό  του ύψους των καταβολών (βλ. Αθ. Κρητικός, ο.π.,  σελ.   197-198, αριθμ. 66-67, ΕιρΠατρ. 16/2012, ΕιρΠαμίσου  1/2012, ΕιρΑχαρν 3/2011 ΤΝΠΝΟΜΟΣ, ΕιρΘεσ 7730/2011 αδημ.).

Στην προκείμενη περίπτωση, η παρούσα δυσμενής οικονομική κατάσταση της αιτούσας, κρίνεται προσωρινή, δεδομένου ότι δεν μπορεί να εκτιμηθεί για ποσό χρονικό διάστημα η αιτούσα θα είναι άνεργη, αφού η ίδια ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε συνεννοήσεις με επιχειρήσεις για την ανεύρεση εργασία. Γι’ αυτό πρέπει, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010, μετά τον ορισμό κατά τα ως άνω μικρού ύψους καταβολών για τη αιτούσα, να οριστεί συγχρόνως νέα δικάσιμος για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών, θεωρώντας ότι εντός του χρονικού αυτού διαστήματος, μέχρι τη νέα δικάσιμο, είναι δυνατό να έχει βελτιωθεί η οικονομική της κατάσταση.

Η παραπάνω  ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9  § 2 ν. 3869/2010, εφόσον εκτιμάται ότι με τις όποιες τυχόν καταβολές οριστούν κατά την νέα δικάσιμο για τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών του άρθρου 8 §  2 του ν. 3869/2010, δεν θα επέλθει πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων της καθ’ ης πιστώτριας και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας της από την εκποίηση, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική από το Δικαστήριο. Η εν λόγω ρύθμιση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της καθ’ ης  προς διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας θα πρέπει να γίνει στο 80% της αντικειμενικής αξίας του δηλαδή θα πρέπει να αποπληρώσει το ποσό των 61.494,82 ευρώ (76.868,53 Χ 80% =). Πλην όμως, η έναρξη και η διάρκεια της περιόδου εξόφλησης του  εν λόγω ποσού καθώς και το επιβαλλόμενο επιτόκιο θα καθοριστούν με οριστική απόφαση του δικαστηρίου κατά την νέα δικάσιμο, αφού ληφθεί υπόψη η τότε οικονομική κατάσταση της αιτούσας. Επίσης, επειδή οι κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 πραγματοποιηθείσες καταβολές στην πιστώτρια υπολείπονται αυτών που ορίζονται με την παρούσα απόφαση του δικαστηρίου κατά τα άρθρα 8 παρ. 2 ή θα οριστούν στο μέλλον με τον επαναπροσδιορισμό των δόσεων του άρθρου 8 παρ. 2,  το ποσό που προκύπτει ή θα προκύψει στο μέλλον κατά τη νέα δικάσιμο, θα οριστεί με την οριστική απόφαση του δικαστηρίου κατά τη νέα αυτή δικάσιμο. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη στην ουσία της, χωρίς να επιδικάζεται  δικαστική δαπάνη κατ’ άρθρο 8 § 6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

         ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

         ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ότι κρίθηκε απορριπτέο.

         ΔΕΧΕΤΑΙ  εν μέρει την αίτηση.

         ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτρια της ποσού εκατό (100) ευρών, το οποίο θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την δημοσίευση της απόφασης, μέχρι τη δημοσίευση της νέας απόφασης του Δικαστηρίου τούτου που θα επαναπροσδιορίζει  τις μηνιαίες καταβολές.

ΟΡΙΖΕΙ νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό την 9 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00.

         ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης  ένα διαμέρισμα επιφανείας 51,96 τ.μ. πέμπτου ορόφου, έτους κατασκευής 2007, μία αποθήκη του δευτέρου υπογείου επιφανείας 3,55 τ.μ. που βρίσκονται σε  πολυκατοικία στην Κ…….. Α……, επί της οδού Μ………. αρ. ..-..,το  οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία της.

          ΟΡΙΖΕΙ ότι η έναρξη και η διάρκεια της περιόδου εξόφλησης του 80% της αντικειμενικής αξίας του εν λόγω διαμερίσματος καθώς και το επιβαλλόμενο επιτόκιο θα καθοριστεί με οριστική απόφαση του δικαστηρίου κατά τη νέα ως άνω δικάσιμο.

                   Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 9-9-2016, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                  

    Χ……. X……                                          Β…….. Π………..

Scroll to Top