Σημαντική απόφαση διαγραφής χρέους για δανειολήπτρια με συνολικό χρέος 45.000 ευρώ σε Τράπεζες.

Μετά τη διαγραφή θα καταβάλλει συνολικά 13.800 ευρώ με μηνιαίες καταβολές 230 ευρώ για πέντε έτη

Αριθμός  Απόφασης

804/Φ 5732/2016

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας)

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Χ……. Μ……., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με τη σύμπραξη της  Γραμματέως, Δ…….. Α……..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 28.6.2016 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ :

Της αιτούσας:  Θ…….-Ε…… Χ………..  του Ν……. και της Ε………, κατοίκου Αθηνών, επί της οδού Σ………. αριθμ. .  (Κ… Π……), η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Άννας Κορσάνου.

Των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 3 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής :

  1. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Α….., αριθμ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εμφανίσθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
  2. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρείας με την επωνυμία «Α…. Τ…… Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σ……, αριθμ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα,  η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας  δικηγόρου της, Λ…… Π…….
  3. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Μ……. P…… P…… C. L..» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λ…… Κ……. αριθμ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα, η  οποία δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
  4. Η ανώνυμη εταιρεία παροχής πιστώσεων με την επωνυμία «Η……. P… C…..» που εδρεύει στην Αθήνα, στο 40,2ο χλμ. Α….. οδού, Σ.. 1 Μ…….., Π…… και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
  5. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Α……. αριθμ. . και εκπροσωπείται νόμιμα υπό την ιδιότητά της ως καθολικής διαδόχου της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Γ……. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.», η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Ε…….. Κ……….
  6. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Α….. Β… Α…… Τ…….. Ε……..» και το διακριτικό τίτλο «Α….. Β…» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ο….. αριθμ… .. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Χ………. Μ……..

Της κυρίως παρεμβαίνουσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.» που εδρεύει στην Α…., επί της οδού Α……. αριθμ. . και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Ε……. Κ………, ως ειδικής διαδόχου στην έννομη σχέση που απορρέει από την αναφερόμενη στην ένδικη αίτηση υπ’ αριθμ. …………… σύμβαση πιστωτικής κάρτας της κυπριακής δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «C….. P…… B… P….. C. L..» (όπως μετονομάσθηκε η τράπεζα με την επωνυμία «Μ….. P…… B… P….. C. L..»),  καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «M….. E…… T…… A……. E…….», η οποία εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου (Λεωφόρος Λ….. …) και έχει εγκαταστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα με το διακριτικό τίτλο «CPB B…», με διεύθυνση φορολογικής εγκατάστασης επί της οδού Μ………. .. και Κ……. στη Θ………. και διεύθυνση αλληλογραφίας επί της Λ……. Κ……. αριθμ. .. στο Μ…… Α…….

Η αιτούσα με την από 28.9.1012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 5732/5.11.2012 αίτηση δικαστικής ρύθμισης των οφειλών της και απαλλαγής από τα χρέη του Ν. 3869/2010 που απηύθυνε προς το Δικαστήριο αυτό, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα αιτήματά της. Για τη συζήτηση της αίτηση ορίστηκε δικάσιμος εκείνη που σημειώνεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό  πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις τους, τις οποίες και ανέπτυξαν και προφορικά.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθμ. 11161/8.11.2012, 11167/8.11.2012 και 11170/9.11.2012 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας Πρωτοδικών Αθηνών, Α…….  Α………….. που προσκομίζει μετ’ επικλήσεως η αιτούσα ακριβές αντίγραφο της ένδικης αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς παράσταση σε συζήτηση κατά τη στην αρχή της παρούσας αναφερόμενη δικάσιμο επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην πρώτη, τρίτη και τέταρτη μετέχουσα πιστώτρια, κατά την οποία, ωστόσο αυτές δεν εμφανίσθηκαν και πρέπει να δικασθούν ερήμην. Πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 1, Β, VIII, σελ. 9 της αιτιολογικής έκθεσης του Ν. 4335/2015, βλ. σχετικά και Ρήγα, Οι διαταγές και η Εκουσία Δικαιοδοσία στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (μετά το Ν. 4335/2015), Ελλ.Δνη 1/2016 (57), σελ. 119).

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.» με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Ε…….. Κ……… που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και με τις προτάσεις της που κατατέθηκαν επί της έδρας, άσκησε παραδεκτά κατ’ άρθρο 54 παρ. 1 εδ. β΄ ΠτωχΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Ν. 3869/2010, κύρια παρέμβαση ως ειδική διάδοχος, στην έννομη σχέση που απορρέει από την υπ’ αριθμ. ……………. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, της κυπριακής δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «C….. P…… B… P…… C. L…» (όπως μετονομάσθηκε η τράπεζα με την επωνυμία «Μ….. P…… B… P….. C. L..»). καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «M….. E…… T…… A……. E…….», με αίτημα, όπως αυτό  προσηκόντως εκτιμάται από το Δικαστήριο, να υπαχθεί στη ρύθμιση ως δική της απαίτηση, η απαίτηση της δικαιοπαρόχου της κατά της αιτούσας που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας δίκης. Η ειδική διαδοχή στην επίδικη έννομη σχέση επήλθε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 66/3/26.3.2013 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, του υπ’ αριθμ. 97/26.3.2013 Διατάγματος της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και της από 26.3.2013σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των εργασιών του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της  «C….. P…… B… P…… C. L..». Με αυτό το περιεχόμενη και αίτημα η ασκηθείσα κύρια παρέμβαση είναι νόμιμη (άρθρα 79, άρθρα 225 παρ. 2 και 741 ΚΠολΔ), καθόσον είναι πρόδηλο το έννομο συμφέρον της κυρίως παρεμβαίνουσας, λόγω της επελθούσας, μετά την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης, ειδικής διαδοχής της στην απαίτηση της τρίτης μετέχουσας πιστώτριας (κατά της αιτούσας), και συνεπώς πρέπει, συνεκδικαζόμενη με την ένδικη αίτηση (άρθρα 741 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 246 του ίδιου Κώδικα), να ερευνηθεί περαιτέρω και στην ουσία της.

Με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της αιτούσας που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τους αναφερόμενους στην αίτηση πιστωτές της, ζητεί τη ρύθμιση των χρεών της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, όπως  αυτές εκτίθενται αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή της απ’ αυτά.

Η υπό κρίση αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγεται για να δικασθεί από το Δικαστήριο αυτό της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας, (άρθρο 3, α΄ περίοδος Ν.3869/2010) κατά την εκουσία δικαιοδοσία (άρθρο 1 περ. β΄ ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 3, β΄ περίοδος Ν. 3869/2010 και τα άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ), εφόσον τηρήθηκε η επιβαλλόμενη προδικασία των άρθρων 2, 5 παρ. 1 και 7 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (όπως ίσχυαν προ της τροποποίησης τους με το Ν. 4161/2013 και εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 19 παρ. 3 Ν. 4161/2013 ενόψει του χρόνου κατάθεσης της κρινόμενης αίτησης) και ειδικότερα : α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρο 2 Ν. 3869/2010, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του από το Ν. 4161/2013), ο οποίος απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από τη διαμεσολαβήτρια δικηγόρο, Άννα Κορσάνου και η αποτυχία αυτή έλαβε χώρα κατά το τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης εξάμηνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 3869/2010, όπως προκύπτει από την ημερομηνία αποτυχίας που αναγράφεται στη βεβαίωση της διαμεσολαβήτριας  (27.9.2012) σε συνδυασμό με την ημερομηνία κατάθεσης της ένδικης αίτησης ρύθμισης (5.11.2012) και η βεβαίωση αποτυχίας κατατέθηκε εμπρόθεσμα (άρθρο 4 παρ. 2, περιπτ. α΄ Ν. 3869/2010, ως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του από το Ν. 4161/2013) στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την 5.11.2012 και  β) απέτυχε ο κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 και 7 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 δικαστικός συμβιβασμός, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της αιτούσας από τις πιστώτριες τράπεζες (βλ. τις κατατεθείσες έγγραφες παρατηρήσεις του στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου). Επίσης διαπιστώθηκε από την κατ’ άρθρο 13 του Ν. 3869/2010 αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου ότι για την αιτούσα δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση ρύθμισης οφειλών της, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές της. Περαιτέρω, η κρινόμενη αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη, καθόσον περιέχει κατάσταση της περιουσίας της αιτούσας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, μη  απαιτουμένου  κανενός άλλου στοιχείου για την πληρότητα της, απορριπτομένου  του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της δεύτερης και πέμπτης μετέχουσας πιστώτριας. Είναι δε και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 και παρ. 3 και 8 του Ν. 3869/2010, όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίηση τους από τον νόμο 4161/2013, και επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Οι μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες με προφορικές δηλώσεις των πληρεξούσιων δικηγόρων τους που καταχωρήθηκαν στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αρνήθηκαν αιτιολογημένα την ένδικη αίτηση. Περαιτέρω, η δεύτερη μετέχουσα πιστώτρια προέβαλε ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος της αιτούσας και η πέμπτη μετέχουσα πιστώτρια και κυρίως παρεμβαίνουσα ένσταση δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε αδυναμία πληρωμών καθώς και ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος της αιτούσας. Η προταθείσα ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος τυγχάνει ωστόσο απορριπτέα ως νόμω αβάσιμη, καθόσον ο νόμος 3869/2010 παρέχει στην αιτούσα το δικαίωμα να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και ρυθμισθούν οι οφειλές της, φυσική συνέπεια θα είναι η απώλεια εισοδημάτων των πιστωτών της, αποτέλεσμα που αποτελεί δικαιοπολιτική επιλογή του νομοθέτη, ενώ η επιλογή της αιτούσας να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου, συνιστά νόμιμο δικαίωμά της και από μόνη αυτή την επιλογή δεν θεμελιώνεται καταχρηστικότητα. Η δε προταθείσα ένσταση δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε αδυναμία πληρωμών είναι νόμιμη ερειδόμενη στο άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης της αιτούσας που εξετάσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν, χρήσιμα και για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών των μερών και από όσα είναι τοις πάσι γνωστά, αποδείχθηκαν τα παρακάτω ουσιώδη πραγματικά περιστατικά. Η αιτούσα ηλικίας 40 ετών είναι άγαμη και άνεργη (βλ. την από 16.4.2016 βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ.).  Μέχρι το έτος 2007 εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος. Η αιτούσα φιλοξενείται από τη μητέρα της σε ακίνητο ιδιοκτησίας αυτής στην Αθήνα, επί της οδού Σ………… 3 στα Κ… Π……. Το μοναδικό εισόδημα της αιτούσας είναι η σύνταξη άγαμης θυγατέρας που λαμβάνει λόγω θανάτου του πατέρα της, Ν……. Χ……….. (στρατιωτικού), η οποία ανέρχεται στο ποσό € 630 μηνιαίως. Η μητέρα της αιτούσας, Ε…….. Χ……….. αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα υγείας (οργανικό   ψυχοσύνδρομο  και άνοια) και είναι ανίκανη να  αυτοεξυπηρετηθεί. Τη δε φροντίδα της έχει αναλάβει αποκλειστικώς η αιτούσα. Η μητέρα της αιτούσας λαμβάνει σύνταξη χηρείας, η οποία ανέρχεται στο ποσό € 645 περίπου. Η αιτούσα είχε και η ίδια προβλήματα υγείας στο παρελθόν λόγω κλινικά σοβαρής παχυσαρκίας και έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση (γαστρική παράκαμψη). Η αιτούσα έχει στην κυριότητά της κατά ποσοστό 12,5% εξ αδιαιρέτου τα παρακάτω ακίνητα : α) ένα οικόπεδο εκτάσεως 90 τ.μ., κείμενο στην περιοχή Κ…… Κ……… μετά της επ’ αυτού ισόγειας οικίας επιφάνειας 64 τ.μ. και αποθήκης επιφάνειας 8,97 τ.μ., αντικειμενικής αξίας του ποσοστού κυριότητάς της επί του όλου ακινήτου ύψους € 1.560,60  β) ένα οικόπεδο εκτάσεως 330 τ.μ. κείμενο στην περιοχή Κ….. Κ………, μετά της επ’ αυτού διώροφης πετρόκτιστης οικίας, αποτελούμενης από ισόγειο εμβαδού 70 τ.μ. και πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο επιφάνειας 110 τ.μ. και δύο παρακείμενων πετρόκτιστων ισόγειων αποθηκών εμβαδού 40 και 13 τ.μ. αντίστοιχα (έτος κατασκευής 1918), αντικειμενικής αξίας του ποσοστού κυριότητάς της επί του όλου ακινήτου ύψους € 3.329,52. Επίσης είναι κυρία κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου : α) ενός υδρόμυλου επιφάνειας 30 τ.μ., κειμένου επί οικοπέδου εκτάσεως 150 τ.μ. στην ίδια ως άνω περιοχή, αντικειμενικής αξίας του ποσοστού κυριότητά της επ’ αυτού ύψους € 4.530 και β) μίας αμπέλου εκτάσεως 500 τ.μ. κειμένης στη θέση «Ά…. Γ……» Κ……. Κ………. Τα παραπάνω ακίνητα περιήλθαν κατά τα ανωτέρω ποσοστά εξ’ αδιαιρέτου στην κυριότητα της αιτούσας λόγω κληρονομίας του πατέρα της, Ν…….. Χ……….., την οποία αποδέχτηκε με την υπ’ αριθμ. 17814/19.6.2006 δήλωση αποδοχής κληρονομίας του συμβολαιογράφου Αθηνών, Ι….. Γ……… Πέραν αυτών η αιτούσα δε διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, καθόσον δεν αμφισβητείται, η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής (άρθρο 6 παρ. 3  Ν. 3869/10). Συγκεκριμένα η αιτούσα εμφανίζει τις κατωτέρω οφειλές :  1) προς την πρώτη μετέχουσα πιστώτρια : α) οφειλή απορρέουσα από την υπ’ αριθμ. ……………. σύμβαση πιστωτικής κάρτας ανερχόμενη την 8.11.2012 (ημερομηνία επίδοσης της ένδικης αίτησης στην πρώτη μετέχουσα πιστώτρια), στο ποσό €14,80  β) οφειλή απορρέουσα από την υπ’ αριθμ. ………. σύμβαση καταναλωτικού δανείου ανερχόμενη την 8.11.2012 στο ποσό € 2.523,30, γ) οφειλή απορρέουσα από την υπ’ αριθμ. ……………….. σύμβαση πιστωτικής κάρτας ανερχόμενη την 8.11.2012 στο ποσό € 35,    2) προς τη δεύτερη μετέχουσα πιστώτρια : α) οφειλή απορρέουσα από την υπ’ αριθμ. …….  δανειακή σύμβαση ανερχόμενη την 19.2.2012 στο ποσό € 6.939,72,  β) οφειλή απορρέουσα από την υπ’  αριθμ. …….. δανειακή σύμβαση ανερχόμενη την 14.2.2012 στο ποσό € 25.049,29,  γ) οφειλή απορρέουσα από το υπ’ αριθμ. ……..  δάνειο υπερανάληψης ανερχόμενη την 31.12.2011 στο ποσό € 111,01,  3) προς την τρίτη μετέχουσα πιστώτρια, στη θέση της οποίας έχει υπεισέλθει λόγω ειδικής διαδοχής η κυρίως παρεμβαίνουσα, οφειλή απορρέουσα από την υπ’ αριθμ. ……………. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, ανερχόμενη την 8.11.2011 στο ποσό € 4.891,39,   4) προς την τέταρτη μετέχουσα πιστώτρια οφειλή απορρέουσα από την υπ’ αριθμ. ……………. σύμβαση πιστωτικής κάρτας ανερχόμενη την 15.3.2012 στο ποσό € 1.368,22,  5) προς την πέμπτη μετέχουσα πιστώτρια : α) οφειλή απορρέουσα από την υπ’ αριθμ. …………. σύμβαση καταναλωτικού δανείου ανερχόμενη την 8.11.2012 στο ποσό € 113,41 και β) οφειλή απορρέουσα από την υπ’ αριθμ. ……………. σύμβαση πιστωτικής κάρτας ανερχόμενη την 8.11.2012 στο ποσό € 3.399,81,  6) προς την έκτη μετέχουσα πιστώτρια οφειλή απορρέουσα από την υπ’ αριθμ. ……………. πιστωτική κάρτα ανερχόμενη την 15.3.2012 στο ποσό € 1.172,65.   Το σύνολο των ανωτέρω οφειλών της αιτούσας ανέρχεται σε € 45.618,60.

Η αιτούσα λόγω των σοβαρότατων προβλημάτων υγείας της ιδίας και κυρίως της μητέρας της που είναι κατάκοιτη και χρήζει 24ωρης φροντίδας, σε συνδυασμό με τη μείωση του ποσού των συντάξεών τους κατά τα τελευταία έτη αλλά και την αδυναμία της να εξεύρει εργασία, αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις δανειακές της υποχρεώσεις με αποτέλεσμα αυτές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Κατά δε την κρίση του Δικαστηρίου η αιτούσα, δεδομένου ότι δεν αναμένεται στο εγγύς μέλλον ουσιαστική βελτίωση της οικονομικής της κατάστασης λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων. Η δε προταθείσα ένσταση περί δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε αδυναμία πληρωμών είναι απορριπτέα ως ουσιαστικά αβάσιμη, καθόσον, η γενικότερη οικονομική κρίση της χώρας, την οποία η αιτούσα δεν μπορούσε να προβλέψει, με τη συνακόλουθη αύξηση του κόστους διαβίωσης, τη μείωση των μισθών και συντάξεων και την εμφάνιση υψηλών ποσοστών ανεργίας, αποτέλεσε τη βασική αιτία της αδυναμίας της να εξυπηρετήσει τα χρέη της.

Με βάση τα προλεχθέντα και δεδομένου ότι το προταθέν σχέδιο διευθέτησης οφειλών της αιτούσας, δεν έγινε δεκτό από τις δανείστριες τράπεζες, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4161/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 24 Ν. 4161/2013) για μηνιαίες καταβολές επί πενταετία απευθείας στους ανωτέρω πιστωτές της που θα αρχίσουν αμέσως μετά την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης σε αυτήν από τον επιμελέστερο των διαδίκων. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης, το Δικαστήριο εκτιμά το προς διάθεση στους πιστωτές της ποσό σε € 230 μηνιαίως, το οποίο θα διανεμηθεί συμμέτρως μεταξύ τους. Ειδικότερα, το ποσό που αναλογεί σε κάθε πιστωτή προκύπτει από το κλάσμα με αριθμητή το ποσό της μηνιαίας δόσης της αιτούσας (ύψους € 230), πολλαπλασιαζόμενο με το ύψος της απαίτησης εκάστου πιστωτή και παρανομαστή το σύνολο των απαιτήσεων των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών (ύψους € 45.618,60). Επομένως μετά το τέλος της πενταετίας η αιτούσα θα έχει καταβάλει συνολικό ποσό €13.800  (€ 230 Χ 60 δόσεις) και θα απομένει ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών της ύψους € 31.818,60.  Το υπόλοιπο των ανωτέρω απαιτήσεων των πιστωτών που θα απομείνει ανεξόφλητο μετά τις ανωτέρω καταβολές, δε θα καταστεί εφικτό να ικανοποιηθεί, γιατί δεν μπορεί να επιβληθεί από το νόμο άλλη υποχρέωση στην αιτούσα.  Σημειώνεται ότι το ποσό που αναλογεί στην τρίτη μετέχουσα πιστώτρια θα καταβάλλεται απευθείας στην κυρίως παρεμβαίνουσα, γενομένης δεκτής ως βάσιμης και από ουσιαστική άποψη της ασκηθείσας κύριας παρέμβασης.  Εξάλλου, τα ποσοστά κυριότητας της αιτούσας επί των ανωτέρω αναφερομένων ακινήτων στο δήμο Κ……… Α….. δεν εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε και θα αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών της, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ.), γι’ αυτό και δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 3869/10 εκποίησή τους.  Συνέπεια των ανωτέρω, η ένδικη αίτηση και η προφορικώς ασκηθείσα κύρια παρέμβαση πρέπει να γίνουν δεκτές ως βάσιμες και στην ουσία τους και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση  των όρων της ρύθμισης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

         ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης, τρίτης και τέταρτης μετέχουσας πιστώτριας και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

         ΔΕΧΕΤΑΙ  την αίτηση και την κύρια παρέμβαση.

         ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές επί πενταετία (60 δόσεις) προς τις μετέχουσες  πιστώτριες τράπεζες ποσού διακοσίων τριάντα ευρώ εκάστη (€ 230), το οποίο θα διανέμεται συμμέτρως μεταξύ τους κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας. Η καταβολή των δόσεων θα ξεκινήσει στην πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην αιτούσα από τον επιμελέστερο των διαδίκων και λαμβάνει χώρα εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός.

                   ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα την        14-12.2016, σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του Δικαστηρίου αυτού συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία διαδίκων και  πληρεξούσιων δικηγόρων.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                  

    Χ…….. Μ…….                                                  Δ…….. Α……..

Scroll to Top