Αριθμός 2329/2018

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΘΗΝΩΝ

 

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη  Σ…. Κ…………, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της  Γραμματέως Ε….. Π……….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00΄, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ : Χ……… Θ……… του Ι……, κατοίκου Α…..  Α……, οδός Λ………., αρ. .., (ΑΦΜ ………, ΔΟΥ Π…… Φ……), ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο  μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Γλυκερίας Παπακαλαμπόκη.

Των μετεχουσών  στη δίκη πιστωτριών,  οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση των  (άρθρα 5 Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής : 1)  Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.»,  που εδρεύει στην Α…. και εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Η……. Π………..  2)  Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Ε……. Ε……. Α.Ε.»,  που εδρεύει στην Α…. και εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Α……… Β……..  και  3) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Α…. Τ…… Α.Ε.»,  που εδρεύει στην Α…. και εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο.

Ο αιτών με την από 8-12-2014 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως …./16-10-2014 αίτησή του, που κατατέθηκε στον αρμόδιο Γραμματέα,  ζητάει τα αναφερόμενα σ’ αυτή (αίτηση) για τους λόγους που επικαλείται.

Για τη συζήτηση της αίτησης αυτής, ορίστηκε δικάσιμος αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Εκφωνήθηκε η υπόθεση κατά τη σειρά εγγραφής της στο πινάκιο και παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναφέρεται παραπάνω.  Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα διαλαμβάνονται στα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από την προσκομιζόμενη με επίκληση από τον αιτούντα με αριθμό …./20-10-2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ν…….. Σ……….., προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην τρίτη  των καθ’ ων η αίτηση.  Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η παραπάνω καθ’ ης δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην.  Όμως η συζήτηση της υπόθεσης πρέπει να προχωρήσει σαν να ήταν όλοι  οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754  παρ. 2 του ΚΠολΔ).

Ο αιτών με την υπό κρίση αίτησή του, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριες Τράπεζες που αναφέρονται στην περιεχόμενη σε αυτή (αίτηση) αναλυτική κατάσταση, ζητεί, όπως συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση (διευθέτηση) των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την ολική ή μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υπόλοιπο των χρεών του έναντι των προαναφερόμενων πιστωτριών του.  Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση αρμόδια και παραδεκτά φέρεται για συζήτηση ενώπιων αυτού του Δικαστηρίου, της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντα, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010), κατόπιν της εμπρόθεσμης και νομότυπης κλήτευσης των πιστωτριών, αλλά και της εγγυήτριας Δ……. Θ…….. (βλ. την …./22-10-2014 έκθεση επίδοσης του ίδιου πιο πάνω δικαστικού επιμελητή), δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντα για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο, κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 του ως άνω Ν. 3869/2010.  Επίσης, στην από 27-1-2016 επικαιροποίηση της αίτησης προσκομίζεται η από 25-1-2016 υπεύθυνη  δήλωση του αιτούντα περί των εισοδημάτων και των περιουσιακών στοιχείων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους και της μη μεταβίβασης περιουσιακών του στοιχείων.  Παραπέρα η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6, παρ. 3, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010, δεδομένου ότι με βάση τα εκτιθέμενα σε αυτή  πραγματικά περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντα στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Πρέπει, επομένως η αίτηση να εξετασθεί περαιτέρω για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη.

 

Η πληρεξούσια  δικηγόρος της δεύτερης πιστώτριας Τράπεζας, αρνήθηκε την αίτηση και προέβαλε τον ισχυρισμό ότι η αίτηση είναι αόριστη, πλην όμως εν η λόγω ένσταση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη, καθ’ όσον δεν απαιτείται κανένα από τα στοιχεί που επικαλείται η εν λόγω καθ’ ης για το ορισμένο της αίτησης, παρά μόνο κατάσταση  : α) της περιουσίας και των εισοδημάτων του αιτούντα και της συζύγου του (αν υπάρχει)  β) των  πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και  γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, έστω και μη μηδενικές καταβολές, τα οποία περιέχονται στην υπό κρίση αίτηση.  Όλα όσα εκθέτει η εν λόγω καθ’ ης σε κάθε περίπτωση θα αποτελέσουν αντικείμενο της απόδειξης (βλ. Ι. Βενιέρη – Θ. Κατσά, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, 2016, σελ. 251 επ., 181, Κρητικός ρύθμιση οφειλών Ν. 3869/2010, 2016, σελ. 87 επ. και Ε. Κιουπτσίδου Αρμ. 64 σελ. 1467, ΑΠ 64/2017 και 65/2017 σε ΝΟΜΟΣ και ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, Μ.Πρ.Αλεξ. 190/2012, Ειρ.Ελευσ.  2/2012, Ειρ.Θεσσαλ. 6119/2012, Ειρ.Θεσσαλ. 6168/2012, Ειρ.Θεσσαλ. 1348/2012, Ειρ.Αλμωπ. 63/2012, Ειρ.Εδεσ.  94/2012 Α΄ Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, Ειρ. Φιλιατ. 1/2012, Ειρ. Τριπ. 51/2012,  Ειρ.Αλεξ. 42/2012, Ειρ.Αλεξ. 31/2012, Ειρ.Ιωαν. 2/2011, Ειρ.Βέροιας 185/2011, Ειρ.Λαρ. 104/2011, Ειρ.Ελευσ. 4/2011 ΤΝΠ Ισοκράτης).

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων καθ’ ων πιστωτριών τραπεζών, με προφορική δήλωσή τους που καταχωρήθηκε στα πρακτικά αλλά και με τις προτάσεις τους, πρότειναν επίσης και την  ένσταση έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης του αιτούντα λόγω πτωχευτικής ικανότητας αυτού. Η πτωχευτική ικανότητα, που υπό τη θετική της εκδοχή προβάλλεται από τις μετέχουσες πιστώτριες κατ’ ένσταση, μπορεί να ληφθεί υπ’ όψιν και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο.  Η απόδειξη των σχετικών ισχυρισμών τους θα έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αίτησης, όχι πλέον λόγω ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης, αλλά κατ’ ουσία, λόγω μη συνδρομής ουσιαστικής προϋποθέσεως (Ειρ. Αθ. 17/2011, Ειρ. Αθ. 43/2011, Ειρ. Αθ. 55/2011, αδημ., Αθ. Κρητικός, ο.π., σελ. 50, Ε. Κιουπτσίδου, Αρμενόπουλος, τόμος 64, Ανάτυπο, σ. 1475 και 1476).  Περαιτέρω, η ένσταση αυτή τυγχάνει νόμιμη, στηριζόμενη στην διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από όσα αναπτύχθηκαν προφορικά κατά τη συζήτηση από τους πληρεξούσιος δικηγόρους των διαδίκων,  την ανωμοτί  εξέταση του αιτούντα, που δόθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από το σύνολο των εγγράφων, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010,  748 παρ. 2 ΚΠολΔ),  καθώς και εκείνων, που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκληση τους [παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759 παρ. 3 ΚΠολΔ (βλ. σχετ. Βαθρακοκοίλης, ΕρμΝΚΠολΔ, άρ. 759 αριθμ., 5 και Α.Π 174/1987, ΕλΔικ 29,129], τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς τους (άρθρο 261 ΚΠολΔ), τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό και με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρα 744 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν κατά τη κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:  O αιτών Χ…….. Θ……… είναι 70 ετών (γεννήθηκε το έτος 1947) και είναι παντρεμένος με την Δ…… Θ……… η οποία είναι 59 ετών (γεννήθηκε το έτος 1958). Από τον γάμο τους έχουν αποκτήσει δύο παιδιά που γεννήθηκαν τα έτη 1981 και 1982 αντίστοιχα. Από αυτά η κόρη των είναι παντρεμένη κα έχει δύο παιδιά, και διαμένει με την οικογένεια της, ενώ ο μεγαλύτερος γιός των εξακολουθεί να διαμένει με τους γονείς του. Άρχισε να εργάζεται προ 2 ετών περίπου σε εμπορική εισαγωγική επιχείρηση με μισθό που ανέρχεται σε 700-800 ευρώ μηνιαίως, συμβάλλοντας οικονομικά στις δαπάνες διαβίωσης και στα λειτουργικά έξοδα της κατοικίας των γονέων του. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο αιτών είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ από το έτος 2011. Συγκεκριμένα υπέβαλλε την αίτηση συνταξιοδότησης το έτος 2011 και τελικώς έλαβε σύνταξη το έτος 2014. Το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει σήμερα ανέρχεται σε 957,48 ευρώ καθαρά (μικτά 1146,92 ευρώ), όπως τούτο προκύπτει από το προσκομιζόμενο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων του ΙΚΑ για τον μήνα Απρίλιο2017. Πριν την συνταξιοδότηση του ο αιτών είχε ατομική επιχείρηση χωματουργικών εργασιών, ειδικότερα είχε στην κυριότητα του ένα μηχάνημα έργων ΤΡΑΚΤΕΡ – ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ – ΦΟΡΤΩΤΗ με δύο αερόσφυρες και δονητή. Το εν λόγω μηχάνημα ο αιτών εκμίσθωνε στον ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΤΡΑΜ κλπ, μετά από συμβάσεις και το χρησιμοποιούσε ο ίδιος. Ελάμβανε ημερομίσθιο ύψους 100 έως 115 ευρώ που αφορούσε την εκμίσθωση του μηχανήματος αλλά και την δική του αμοιβή, αφού όπως ο ίδιος κατέθεσε αυτός το «δούλευε». Μάλιστα από την χρήση του κομπρεσέρ και τον συνεχή θόρυβο από την λειτουργία του έχει πρόβλημα στην ακοή. Η συντήρηση του εν λόγω οχήματος, τα έξοδα για την αγορά καυσίμων, όπως και η πληρωμή του αναλογούντα ΦΠΑ βάρυναν τον ίδιο. Ουδέποτε προσέλαβε εργάτη ή υπάλληλο. Οι συμβάσεις με τους παραπάνω οργανισμούς ανανεώνονταν και για αυτό το λόγο ο αιτών είχε πάντοτε εργασία έως το 2011 που υπέβαλλε αίτηση για συνταξιοδότηση. Με βάση τα παραπάνω που αποδείχθηκαν ο αιτών μπορεί να χαρακτηριστεί ως μικρέμπορας, καθ’ όσον δεν είχε ανάληψη κινδύνου ή σημαντικό επενδυμένο κεφάλαιο, ούτε τέτοια έκταση δραστηριότητας και δομή λειτουργίας, που να παραπέμπουν σε  εμπορική δραστηριότητα με σκοπό το κέρδος. Ο ίδιος ασκούσε το βιοποριστικό του επάγγελμα με καταβολή προσωπικής εργασίας, από την οποία κέρδιζε τα αναγκαία για την διαβίωση του. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο αιτών μεταβίβασε το 2011 την κυριότητα του παραπάνω μηχανήματος στη σύζυγο του όταν ο ίδιος υπέβαλλε αίτηση συνταξιοδότησης και η έως τότε άνεργη σύζυγος του έκανε έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης χωματουργικών εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ στις 15-3-2011 και παύση στις 30-6-2014, καθ’ όσον δεν ήταν πλέον κερδοφόρα η εν λόγω επιχείρηση. Μάλιστα έχουν καταθέσει τις πινακίδες του χωματουργικού μηχανήματος, ενώ είναι δυσχερής η πώληση του. Ακόμα προέκυψε ότι ο αιτών δεν έχει ιδιόκτητη κατοικία αλλά διαμένει με την οικογένεια του σε μισθωμένο διαμέρισμα που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας επί της οδού Λ………. .. στον Α…. Α……, καταβάλλει δεν μηνιαίο μίσθωμα ανερχόμενο σήμερα σε 400 ευρώ. Η σύζυγος του από τον Ιούνιο 2014 έως σήμερα είναι άνεργη (βλ. την σχετική βεβαίωση του ΟΑΕΔ), έχει οφειλές στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ τις οποίες έχουν ρυθμίσει με την καταβολή μηνιαίων δόσεων 150 ευρώ εκάστη. Τις δόσεις αυτές καταβάλει ο αιτών από την σύνταξή του, αφού η σύζυγος του δεν έχει εισοδήματα. Από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα και φορολογικές δηλώσει προκύπτει ότι τα ετήσια δηλωθέντα εισοδήματα του αιτούντα και της συζύγου του ανέρχονταν, το οικ. έτος 2003 σε 6036,04 ευρώ για τον αιτούντα και σε 3227,12 ευρώ για την σύζυγο του, το οικ. έτος 2004 σε 9096,50 ευρώ για τον αιτούντα και σε 256,50 ευρώ για την σύζυγο του, το οικ. έτος 2005 σε 8239,27 ευρώ για τον αιτούντα και σε 72,25 ευρώ για την σύζυγο του, το οικ. έτος 2006 σε 8682,63 ευρώ για τον αιτούντα και σε 168,48 ευρώ για την σύζυγο του, το οικ. έτος 2008 σε 19254,72 ευρώ για τον αιτούντα και σε 43,08 ευρώ για την σύζυγο του, το οικ. έτος 2009 σε 16826,05 ευρώ για τον αιτούντα και σε 39,64 ευρώ για την σύζυγο του, το οικ. έτος 2010 σε 33056,17 ευρώ για τον αιτούντα και σε 39,64 ευρώ για την σύζυγό του, το οικ. έτος 2011 σε 36518,36 ευρώ για τον αιτούντα και σε 31,67 ευρώ για την σύζυγο του, το οικ. έτος 2012 σε 9487,13 ευρώ για τον αιτούντα και σε 30,03 ευρώ για την σύζυγο του, το οικ. έτος 2013 σε 7,40 ευρώ για τον αιτούντα και σε 2852,31 ευρώ για την σύζυγο του, το οικ. έτος 2014 σε 7018 ευρώ για τον αιτούντα και σε 29,14 ευρώ για την σύζυγο του, με ζημία από την ατομική της επιχείρηση 3420,74. Το φορολογικό έτος 2014 ανέρχονταν σε 12470,34 ευρώ για τον αιτούντα και σε 48,30 για την σύζυγο του, ενώ είχε ζημία από την ατομική της επιχείρηση 2188,41 ευρώ, το φορολογικό έτος 2015 ανέρχονται σε 11852,31 ευρώ για τον αιτούντα και σε 0,10 ευρώ για την σύζυγο του από τόκους καταθέσεων.  Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι το 2014 ο αιτών έλαβε αρχικά αναδρομικά 3 και πλέον περίπου ετών από την σύνταξη  του ύψους 30000 ευρώ και στη συνέχεια 10000 ευρώ.  Από τα ποσά αυτά κατέβαλλε 1000 ευρώ σε κάθε μία από τις πιστώτριες, οφειλόμενα μισθώματα 3 και πλέον ετών, και επέστρεψε χρηματικά ποσά που είχε δανειστεί από φίλους του για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες διαβίωσης της οικογένειας του το χρονικό διάστημα που δεν ελάμβανε σύνταξη αν και είχε αποβάλλει σχετική αίτηση.  Επιπροσθέτως προέκυψε ότι ο αιτών έχει προβλήματα υγεία και ειδικότερα πάσχει από μεταστατικό καρκίνο προστάτη και τον Οκτώβριο 2014 υποβλήθηκε σε ριζική προστατεκτομή, το 2015 πραγματοποίησε κύκλο ακτινοθεραπειών και κατόπιν ορμονοθεραπεία  (βλ. τα προσκομιζόμενα ιατρικά πιστοποιητικά από το Νοσοκομείο  «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»).  Προβλήματα έχει επίσης στην όραση (γλαύκωμα) άλλα και στην ακοή από την πολύχρονη έκθεση, λόγω της εργασίας του, στον θόρυβο του κομπρεσέρ του μηχανήματος που χρησιμοποιούσε.

Όμως απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή του αιτούντα και ειδικότερα η καταβολή σύνταξης μετά από 3 και πλέον έτη αφότου είχε αιτηθεί να συνταξιοδοτηθεί, η μη κερδοφόρα επιχείρηση της συζύγου του, η παύση των εργασιών αυτής και η ανεργία της συζύγου του στη συνέχεια, τα προβλήματα υγείας του αιτούντα, εσφαλμένες εκτιμήσεις ως προς τη δυνατότητα αποπληρωμής δανειακών του υποχρεώσεων, καθώς και ελλιπής πληροφόρηση των συνεπειών ανάληψης των δανείων, τον ανάγκασαν να καταφύγει περισσότερο από όσο επέτρεπε η οικονομική του κατάσταση στον τραπεζικό δανεισμό, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ατομικές και οικογενειακές του ανάγκες. Η συρρίκνωση των εισοδημάτων του από την μικρού ποσού σύνταξη του, επιδείνωσαν την οικονομική του κατάσταση και τελικά κατέστησαν αδύνατη την εξυπηρέτηση των οφειλών του, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημά του για την εξόφληση των δανειακών του υποχρεώσεων και, έτσι, αυτός να έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής του, λαμβανομένων υπόψη των γεγονότων: α) ότι είναι έγγαμος, πάσχει από μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, η σύζυγος του είναι άνεργη, πληρώνει ενοίκιο και ο γιός του διαμένει μαζί τους συμβάλλει οικονομικά στις ανάγκες των γονέων του (αν και η οικονομική βοήθεια του τελευταίου είναι επισφαλής και αβέβαια, καθ’ όσον όταν αυτός είναι πιθανόν να δημιουργήσει την δική του οικογένεια) και β) ότι ο οφειλέτης ο οποίος ζητεί να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, πρέπει από την πλευρά του να μειώσει στο ελάχιστο τις δαπάνες του, ικανοποιώντας μόνο τις απολύτως απαραίτητες, ανέρχεται σε 800,00 ευρώ περίπου, ποσό το οποίο είναι σε οριακό επίπεδο διαβίωσης της οικογένειας του αιτούντα. Οι μηνιαίες ανάγκες δαπάνες διαβίωσής της οικογένειας του περιλαμβάνουν τα έξοδα διατροφής των, λογαριασμούς  ΔΕΗ, τηλεφωνία, ύδρευση) θέρμανση, ένδυση – υπόδηση, έξοδα μετακινήσεων, ιατρικά έξοδα κλπ. Άλλη πηγή εισοδήματος, πλην των αναφερομένων ο αιτών δεν διαθέτει.

Η σημερινή οικονομική του κατάσταση κρίνεται ότι δεν θα βελτιωθεί ουσιωδώς στο άμεσο μέλλον, καθώς δεν διαφαίνεται πιθανή στο άμεσο μέλλον η αύξηση των μισθών και των συντάξεων και η μείωση της ανεργίας με την έξοδο από την οικονομική ύφεση και κρίση. Αυτός (αιτών) από το έτος 2012 περίπου έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, η δε αδυναμία του δεν οφείλεται σε δόλο (δόλια περιέλευση δεν αποδείχθηκε).

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη τα οποία είναι όλα ανέγγυα και κατά πλάσμα δικαίου θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα άξια των κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3869/2010).  Ειδικότερα έχει λάβει Α) από την πρώτη καθ’ ης, σύμφωνα με την από 15-10-2014 αναλυτική βεβαίωση οφειλών που εξέδωσε η εν λόγω καθ’ ης στα πλαίσια της επικαιροποίησης, 1) την με αριθμό ………………… πιστωτική κάρτα από την οποία οφείλει το ποσό των 8071,74 ευρώ συνολικά, 2) την με αριθμό ……………….. πιστωτική κάρτα από την οποία η οφειλή του αιτούντα ανέρχεται σε 22,72 ευρώ, 3) την με αριθμό ……………. πιστωτική κάρτα από την οποία η οφειλή ανέρχεται σε 7306,05 ευρώ συνολικά, 4) την με αριθμό ………………  πιστωτική κάρτα από την οποία η οφειλή ανέρχεται σε 7304,85 ευρώ συνολικά. Β) από την δεύτερη καθ’ ης έλαβε ως οφειλέτης ο ίδιος και εγγυήθηκε η σύζυγος του, επαγγελματικό δάνειο με την με αριθμό ………., από το οποίο η οφειλή ανέρχεται σε 37536,59 ευρώ συνολικά, όπως τούτο προκύπτει από την από 15-10-2015 βεβαίωση της εν λόγω καθ’ ης που εκδόθηκε στα πλαίσια της επικαιροποίησης. Γ) από την τρίτη καθ’ ης έλαβε την  με αριθμό …………… πιστωτική κάρτα από την οποία η οφειλή του ανέρχεται σε 1064,01 ευρώ συνολικά. Η συνολική οφειλή του αιτούντα προς τις καθ’ ων ανέρχεται σε 61305,96 ευρώ. Το ποσό αυτό θα είναι διαφοροποιημένο σήμερα. Τούτο γιατί τα ανέγγυα χρέη παράγουν τόκους έως την επίδοση της υπό κρίση αίτησης προς τις καθ’ ων, ενώ ο αιτών προέβη από την 1-10-2015, σε μηνιαίες καταβολές προς τις καθ’ ων ποσού 150,00 ευρώ εκάστη στα πλαίσια της από 29-9-2015 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκου Αθηνών.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι περιουσιακό στοιχείο του αιτούντα που μπορεί να εκποιηθεί αποτελούν δύο όμορα αγροτεμάχια με ελαιόδεντρα εκτάσεως 1082,20 τ.μ. και 1002,00 τ.μ. αντίστοιχα, που βρίσκονται στην θέση «Β………» στον Δήμο Κ……. Θ…… Α…….  Τα εν λόγω ακίνητα, (εντός των οποίων, κατά το προσκομιζόμενο Ε9, έχουν κατασκευαστεί κύριοι χώροι κτισμάτων 25,00 τ. μ. και βοηθητικοί χώροι επίσης 25,00 τ. μ. μη ηλεκτροδοτούμενοι), ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα και κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου στον αιτούντα (το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει στην σύζυγο του) και περιήλθαν κατά το παραπάνω ποσοστό συγκυριότητας σε αυτόν με τα 273/1989 και 274/1989 συμβόλαια αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Λ……  Δ……. Γ…. αντίστοιχα. Η αντικειμενική αξία ανέρχεται σε 17257,18 ευρώ για κάθε ένα από αυτά. Επίσης ο αιτών έχει την πλήρη κυριότητα επί ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας … …., που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το έτος 1997, κυλινδρισμού 1690 cc, εργοστασίου κατασκευής L…, τύπου Ν…, εμπορικής αξίας 2000,00 ευρώ περίπου.

Τα παραπάνω όμως  ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα, αλλά και το IXE αυτοκίνητο του, κρίνεται ότι δεν είναι πρόσφορα για να εκποιηθούν και ότι δεν θα προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον  λαμβανομένου υπόψη του ότι ο αιτών έχει ποσοστό συγκυριότητας σε αυτά,  αλλά ούτε θα υπάρξει αξιόλογο τίμημα από την ρευστοποίηση των, αφού η εμπορική των αξία είναι μικρή λαμβανομένου υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κ.λ.π) για αυτό κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατά άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010 εκποίησή τους.

Συνεπώς, με βάση τα προλεχθέντα, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών των παρισταμένων καθ’ ων, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντα οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στην ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα, σε αυτή του άρθρου 8 παρ. 2 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4161/2013.  Στην προκειμένη περίπτωση δε, εν όψει των εισοδημάτων του αιτούντα, και σταθμίζοντας τα με τις βιοτικές ανάγκες του, το Δικαστήριο κρίνει ότι η ως άνω μηνιαία καταβολή προς τις καθ’ ων πρέπει να οριστεί στο ποσό των 150,00 ευρώ για μία 5ετία ( 60 μήνες), συμμέτρως διανεμόμενη μεταξύ των πιστωτριών, αρξάμενη από την ημερομηνία έναρξης των προσωρινών καταβολών, όπως αυτή προσδιορίστηκε στην από 29-9-2015 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκου Αθηνών, δοθείσα στα πλαίσια του άρθρου 5 παρ.2 του Ν. 3869/2010, και η οποία όριζε υποχρέωση μηνιαίας καταβολής το αυτό ποσό, ήτοι 150,00 ευρώ. Μετά το πέρας της πενταετίας ( 60 μήνες) στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 ο αιτών θα έχει καταβάλει σύμμετρα στις καθ’ ων το ποσό των 9000,00 ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση κατά ένα μέρος, ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντα με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των δανειστριών τραπεζών, που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή του κατάσταση θα επέλθει κατά νόμο (άρθρ. 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010), υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, με την επιφύλαξη όμως της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010. Επίσης δεν ορίζεται παράβολο ερημοδικίας, επειδή δεν προβλέπεται δυνατότητα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της απόφασης αυτής ( άρθρο 14 του ίδιου πιο πάνω νόμου 764 παρ.3 του ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

         Δικάζει ερήμην της τρίτης των καθ’ ων και αντιμωλία των λοιπών  διαδίκων.

         Δέχεται κατά ένα μέρος την αίτηση.

Καθορίζει τις επί μία πενταετία μηνιαίες καταβολές του αιτούντα προς τις καθ’ ων, στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για κάθε μία μηνιαία δόση, άτοκα, σύμμετρα διανεμόμενα μεταξύ αυτών  (καθ’ ων).  Η  πενταετία (60 μήνες) θα αρχίσει από την ημερομηνία έναρξη των προσωρινών καταβολών, όπως αυτή προσδιορίστηκε στην από 29-9-2015 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη Αθηνών, δοθείσα στα πλαίσια του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, δηλαδή από 1-10-2015.  Εκάστη δε μηνιαία δόση θα καταβάλλεται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα και για το εναπομείναν χρονικό διάστημα της πενταετίας.

                   Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 26 Μαρτίου 2018 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      

 

            Σ…. Κ…………                                              Ε….. Π………

Scroll to Top