ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΕΟΥΣ ΑΠΟ 27.181,45 ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΣ Η ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 1.800 ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 50 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

 

Αριθμός Απόφασης

2604/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

 

 

          Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Ζ.. Μ…., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και τη Γραμματέα Ε….. Μ……….

          Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20-02-2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

          ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : Δ………… Δ…….. του  Δ…….., κατοίκου Α….. Α……,  οδός Κ……. αρ. ..,  (Α.Φ.Μ. ………),  η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

          ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΣΤΗ ΔΗΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευσή της (άρθρο  5  παρ. 1 του Ν. 3869/2010) :

Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Α… Τ…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σ……, αρ. .., όπως εκπροσωπείται νόμιμα,  η οποία παραστάθηκε  δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Ν……. Κ……..

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 06-07-2017 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό …../…./07-09-2017 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη σημερινή δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την κρινόμενη αίτησή της, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα και  ότι   βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να  πληρώσει τη ληξιπρόθεσμη χρηματική οφειλή της στη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια. Για αυτό το λόγο ζητά τη ρύθμιση της οφειλής της και την απαλλαγή της από αυτή, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει.

Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της ακούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του ν. 3869/2010), ενώ από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στο τηρούμενο αρχείο του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας ούτε έχει εκδοθεί άλλη απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από την οφειλή της. Είναι νόμιμη και ορισμένη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1,4,8,9 και 11 του Ν. 3869/2010, όπως τα τέσσερα πρώτα ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το Ν. 4336/2015 και τα δύο από αυτά (4 και 9) μετά την εκ νέου τροποποίησή τους με το Ν. 4346/2015 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριάς της και κατατέθηκαν από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων τα σχετικά γραμμάτια προκαταβολής εισφορών του ΔΣΑ.

Από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας που εξετάστηκε στο ακροατήριο και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχτηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά:

Η αιτούσα, ηλικίας σήμερα ηλικία 45 ετών, είμαι άγαμη και άτεκνη. Εργάζεται ως προσωπικό ασφαλείας (φύλακας) στην εταιρία με την επωνυμία «G..» με μηνιαίες αποδοχές ύψους 618,51 ευρώ (βλ. απόδειξη πληρωμής μισθωτικής περιόδου Ιανουαρίου 2018). Κατά το παρελθόν και συγκεκριμένα κατά τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012 τα μηνιαία εισοδήματα της αιτούσας ανέρχονταν στα 1.173, 1.199, 1.230 και 1.232 ευρώ,  όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος των οικονομικών ετών 2010, 2011, 2012 και 2013.

Περαιτέρω η αιτούσα, από δάνειο που έλαβε σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης, έχει προς τη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια, τα παρακάτω χρέος: Από το με αριθμό σύμβασης …………… καταναλωτικό δάνειο, ποσό 27.181,45 ευρώ με υποχρέωση καταβολής μηνιαίων δόσεων σε αυτή 280 περίπου ευρώ συνολικά, σύμφωνα με την προσκομιζόμενη βεβαίωση οφειλών της ανωτέρω πιστώτριας τράπεζας. Τις δόσεις αυτές σταμάτησε να καταβάλλει η αιτούσα πριν από την κατάθεση της αίτησης, με αποτελέσματα να καταστούν ληξιπρόθεσμες.

Από τα παραπάνω αναφερόμενα, σχετικά με τα εισοδήματα και το χρέος της αιτούσας, λαμβανομένων υπόψη και των βιοτικών της αναγκών, προκύπτει συγκριτικά ότι αυτή δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στη ληξιπρόθεσμη οφειλή της προς την πιστώτριά της, με αποτέλεσμα να βρίσκεται τουλάχιστον από το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής της ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής της. Λόγω μάλιστα της βαθιάς κρίσης που ταλανίζει τη χώρα, δεν έχει προοπτικές να βελτιώσει σημαντικά την οικονομική της κατάσταση.

Ας σημειωθεί επίσης εδώ ότι η αιτούσα δεν έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο στην ιδιοκτησία της.

Κατά συνέπεια το δικαστήριο, επειδή η αιτούσα έχει ανεπαρκές εισόδημα, χωρίς δική της υπαιτιότητα, πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 και 5 του Ν. 3869/2010, όπως η παράγραφος 2 ισχύει μετά την τροποποίησή της με το Ν. 4336/2015, να ρυθμίσει την οφειλή της και να την υποχρεώσει να καταβάλλει στην πιστώτριά της, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, το προτεινόμενο από την ίδια ποσό των πενήντα (50) ευρώ το μήνα.

Συνακόλουθα, πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστεί η αναφερόμενη σε αυτή οφειλή της αιτούσας, όπως αναφέρεται στο διατακτικό.  Η απαλλαγή της αιτούσας από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι της πιστώτριάς της, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010), μετά την κανονική  εκτέλεση των υποχρεώσεων που της επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται (άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

         ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

         ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.  

         ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την αιτούσα να καταβάλλει στη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, το συνολικό ποσό των πενήντα (50) ευρώ το μήνα, το οποίο θα καταβάλλεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.

         ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στις 04-04-2018 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               

              

           Ζ.. Μ….                                            Ε….. Μ………     

Scroll to Top