ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

3534/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Μ.Σ., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και από τη Γραμματέα Ε.Κ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 11 Ιανουάριου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Μ.Σ. του …, κατοίκου …, οδός … αριθμός …, ο οποίος παραστάθηκε στο δικαστήριο μετά της πληρεξουσίας του δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους και παρίστανται ως εξής:

  • Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «…» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός … αρ. … και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο και
  • Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «…» , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός … αριθμός …, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε στο δικαστήριο δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Π.Π.

Ο αιτών με την από 10-10-2012 αίτηση της εκούσιας διαδικασίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 5179/11-10-2012 δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αρχικά η 16-3-2016 και μετά από αναβολή η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την με αριθμό 10966/15-10-2012 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Α.Α. που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, αντίγραφο της αίτησής του με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην περιλαμβανόμενη στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση 1η των πιστωτών για την αρχική δικάσιμο. Επομένως εφόσον κατά τη σημερινή δικάσιμο που η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο, αυτή δεν εμφανίσθηκε, με δεδομένο ότι η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων και δεν απαιτείται κλήση για την μετ’ αναβολή δικάσιμο (άρθρο 226 παρ.4 ΚΠολΔ), πρέπει να δικασθεί ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν παρούσα (άρθρ. 754 εδ. 2 ΚΠολΔ όπως ισχύει).

Ο αιτών επικαλούμενος με την αίτησή του ότι στερείται πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του λόγω υπερχρεώσεως, ζητεί, τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, καθώς δεν επετεύχθη δικαστικός συμβιβασμός.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν. 3869/2010).

Αρμόδια επίσης φέρεται για συζήτηση εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρ. 2 Ν. 3869/2010), ο οποίος (συμβιβασμός) απέτυχε στις 8-10-2012, όπως βεβαιώνεται από τη διαμεσολαβητή δικηγόρο Άννα Κορσάνου (οράτε την από 8-10-2012 βεβαίωση), β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρ. 2 παρ. 1 Ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού (11-10-2012) και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθρ. 13 παρ. 2 ιδίου ως άνω νόμου. Παραδεκτά επίσης εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σ’ αυτούς των εγγράφων του άρθρ. 5 παρ. 1 Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν 3996/2011, χωρίς υποχρέωση κοινοποίησης στους εγγυητές καθώς αύτη γεννήθηκε μετά την τροποποίηση του Ν. με τον 4161/2013, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρ. 4 παρ. 2 και 4 Ν. 3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τους μετέχοντες στη δίκη πιστωτές (βλ. τις εμπροθέσμως κατατεθείσες έγγραφες παρατηρήσεις-αντιρρήσεις τους).

Τέλος η παρούσα αίτηση είναι ορισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1 και 2, 3, 4, 5, 6 παρ. 3 και 8 του Ν. 3869/2010, επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης.

Από την ανωμοτί, ενώπιον του Δικαστηρίου, κατάθεση του αιτούντος, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι, καθώς και από εκείνα, που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκλησή τους – παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759 παράγραφος 3 του ΚΠολΔ – αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τα ακόλουθα:

Ο αιτών ηλικίας 52 χρόνων είναι έγγαμος από το έτος 1999 και από το γάμο του αυτό απέκτησε δύο τέκνα, ηλικίας 17 και 12 ετών σήμερα. Εργάζονταν από το έτος 1998 ως ιδιωτικός υπάλληλος σε εταιρία, μέχρι και 3-6-2011 που καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας του λόγω κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, με αποτέλεσμα να μείνει άνεργος, λαμβάνοντας επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ενώ από το έτος 2013, όπως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις, εργάζεται ξανά με σταθερότητα, λαμβάνοντας αποδοχές που σήμερα ανέρχονται στα 800€ μηνιαίως – συμπεριλαμβανομένων και των δώρων. Η σύζυγός του ηλικίας 49 χρόνων είναι άνεργη, εγγεγραμμένη στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ από τον 2/2011 ότε έλαβε και αυτή επίδομα ανεργίας, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει βρει σταθερή εργασία απασχολούμενη, όπου μπορεί, περιστασιακά. Παλαιότερα και μέχρι το έτος 2010 τα οικογενειακά εισοδήματα ήταν εμφανώς υψηλότερα ανερχόμενα από 30.000€ έως 40.000€ ετησίως όπως τα οικονομικά δεδομένα προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις για τα οικονομικά έτη 2002-2016 και την πρόσφατη βεβαίωση μισθοδοσίας του αιτούντος. Κατοικεί με την οικογένειά
 

του σε μισθωμένο διαμέρισμα καταβάλλοντας ενοίκιο 325€ μηνιαίως καθώς δε διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και η σύζυγός του.

Οι δανειακές του υποχρεώσεις που ανέρχονταν κατά κεφάλαιο με ημερομηνία υπολογισμού 5-6/2012 στα 21.000€, με τόκους 1.200€ αποτελούν ένα καταναλωτικό δάνειο (στην πραγματικότητα συγκέντρωση οφειλών προς την Τράπεζα …) και μία πιστωτική κάρτα με μηνιαία δόση περί τα 300€, την οποία κατέβαλλε κανονικά όσο εργάζονταν και μερικώς μέχρι και τα τέλη του έτους 2011, παρά την ανεργία του ιδίου και της συζύγου, ευρισκόμενος έκτοτε, λόγω της μείωσης των οικογενειακών εισοδημάτων, χωρίς δική του υπαιτιότητα, σε αδυναμία προσηκουσών καταβολών, κατάσταση η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, απορριπτομένης έτσι της σχετικής περί δόλου ενστάσεως που προβλήθηκε από την παριστάμενη πιστώτρια, ο οποίος δεν αποδείχθηκε.

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο αιτών από κινητή περιουσία διαθέτει ένα δίκυκλο, έτους κυκλοφορίας 2008, 97 κ.εκ. και μία μηχανή 1.137 κ.εκ., έτους κυκλοφορίας 2010 που βρίσκεται σε ακινησία, που δεν κρίνονται σκόπιμα προς εκποίηση λόγω της ευτελούς τους αξίας.

Σε χρόνο δε προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής, συγκεκριμένα:

1)        Από την … δυνάμει της με αριθμό 4792730218987028 σύμβασης πιστωτικής κάρτας, οφείλει με τόκους για την αιτία αυτή μέχρι και 6-6-2012, 1.780,30€ (οράτε την από 6-6-2012 βεβαίωση οφειλών της τράπεζας καθώς ανέλιξη της οφειλής με χρόνο κοινοποίησης της αίτησης [15-10-2012] δεν υπάρχει) και

2)        Από την Τράπεζα … δυνάμει της με αριθμό 10-2063-01000018781 σύμβασης καταναλωτικού δανείου, οφείλει με τόκους για την αιτία αυτή μέχρι και 25-5-2012, 20.558,27€ (οράτε την από 25-5-2012 βεβαίωση οφειλών της τράπεζας καθώς ανέλιξη της οφειλής με χρόνο κοινοποίησης της αίτησης [15-10-2012] δεν υπάρχει).

Με βάση τα ανωτέρω συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/10 και ειδικότερα αυτή του άρθρου 8 παρ. 2 (όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το νόμο 4161/2013),

Συνεπώς η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες επί πενταετία, που θα αρχίσουν από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης (άρθρ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10 όπως ισχύει). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση ποσό στους πιστωτές, λαμβανομένων υπόψη του σχεδίου διευθέτησης οφειλών που προτείνει ο ίδιος ο αιτών και των βασικών οικογενειακών του αναγκών ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ το μήνα. Το συνολικό ποσό που θα καταβάλει με την ανωτέρω ρύθμιση ο αιτών για την πενταετία ανέρχεται σε (60 X 80 € =) 4.800 ευρώ συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των οφειλών του.

Κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


 

ΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση ερήμην της 1ης των πιστωτών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές επί μια πενταετία προς τις πιστώτριες Τράπεζες και συγκεκριμένα με το ποσό των 80€ συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των οφειλών, οι οποίες θα αρχίσουν το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης τον πρώτο, μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μήνα.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 9 Μαΐου 2018, σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top