Νέα απόφαση υψηλής διαγραφής χρέους (διαγραφή 45.000 ευρώ ) από το Ειρηνοδικείο Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι η πλειοψηφία των αποφάσεων πλέον είναι απορριπτικές αλλά υπάρχουν πάντα και οι θετικές αποφάσεις όπως αυτή. Να σημειωθεί βέβαια ότι η δανειολήπτρια δεν έμεινε ευχαριστημένη διότι  παρ όλη τη διαγραφή 45.000 ευρώ από το δανειο της  το ποσό καταβολής  των 200 ευρώ μηνιαίως θεωρεί ότι είναι άδικο  για αυτήν και  πολύ υψηλό.      

                                                        

 

 

 Αριθμός Απόφασης: 428/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη …………… την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα …………. .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 12 Δεκεμβρίου 2017, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:…………………. του…………, κατοίκου Α…….. Δ……. , οδός …………., η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης οι αναφερόμενες στην αίτηση πιστώτριες τράπεζες της αιτούσας, οι οποίες καταστάθηκαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους, δήλωσαν ότι παρίστανται ως εξής:

1) Η Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «………………………» που εδρεύει στ.. ………. ……… ….. και είναι μόνιμα εγκατεστημένη στην Αθήνα, οδός ……. αρ… και εκπροσωπείται νόμιμα, στην θέση της οποίας υπεισήλθε ως ειδική διάδοχος, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «………………» και τον διακριτικό τίτλο «………………», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ….. αρ… και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της …………….. .

2) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «………………» και τον διακριτικό τίτλο «………………», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ….. αρ… και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της …………….. .

3) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «………………», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ….. αρ… και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, απούσα.

Η αιτούσα με την από 21 Σεπτεμβρίου 2011 αίτησή της, διαδικασίας Εκουσίας Δικαιοδοσίας (Ν.3869/2010), που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου : ……/….. και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 19/6/2012 οπότε ματαιώθηκε η συζήτησή της και επαναφέρεται κατόπιν αιτήσεως-κλήσεώς της, στις 20/6/2012 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου : …./…. και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 25/11/2014. Κατόπιν η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της απόφασης.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα η οποία δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ζητεί λόγω μόνιμης αδυναμίας εξοφλήσεως των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 για ρύθμιση και απαλλαγή οφειλών από απαιτήσεις που διατηρούν εις βάρος της οι πιστωτές της, περιλαμβάνοντας στην αίτησή της κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους και σχέδιο διευθέτησης οφειλών.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση εισάγεται παραδεκτώς για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της προσκομίζεται νομίμως η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 βεβαίωση περί αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων α.- της περιουσίας της και των εισοδημάτων της και β.-των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, δεν προέκυψε ότι εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε ότι έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών (άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010).

Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 9 και 11 του ίδιου Νόμου και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας στο ακροατήριο, τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα, τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) σε συνδυασμό με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρο 744 ΚΠολΔ) και την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκαν τα εξής: Η αιτούσα στερείται της πτωχευτικής ικανότητας, αφού δεν έχει εμπορική ιδιότητα και έχει περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών της, λόγω υπερχρέωσης. Είναι ηλικίας 63 ετών, χήρα από το έτος 2010 και μητέρα δύο ενηλίκων τέκνων συνταξιούχος του ΙΚΑ και λαμβάνει το ποσό των (186,21) ευρώ μηνιαίως ως σύνταξη χηρείας του συζύγου της, συνολικώς δε λαμβάνει το ποσό των (721,91) ευρώ μηνιαίως (βλ. αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως, πιστοποιητικών ανεργίας, βεβαίωσης συντάξιμων αποδοχών, κατάθεση αιτούσας, πρακτικά παρούσας).

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της αιτούσας ανέρχονται στο ποσό των (57415,97) ευρώ και ειδικότερα: 1.-οφειλή ύψους (10786,76) ευρώ, προς την «……………..» ως ειδική διάδοχο της «…….…………» από την υπ’ αριθ. ………. σύμβαση καταναλωτικού δανείου 2.- οφειλή ύψους (18150,60) ευρώ, προς την «……….…….» από σύμβαση καταναλωτικού δανείου 3.-οφειλή ύψους (2439,71) ευρώ προς την «……………» από την υπ’ αριθ. ………… σύμβαση καταναλωτικού δανείου 5.- οφειλή ύψους (6531,93) ευρώ προς την «……………» από την υπ’ αριθ. ……… σύμβαση καταναλωτικού δανείου  6.- οφειλή ύψους (15869,51) ευρώ προς την «………….» από την υπ’ αριθ. 562244 σύμβαση καταναλωτικού δανείου.

Η αιτούσα αδυνατεί ανυπαιτίως να εξυπηρετήσει τις οφειλές της, αφού η μείωση του οικογενειακού της εισοδήματος λόγω χηρείας της και της –για μεγάλα χρονικά διαστήματα- ανεργίας της, την οδήγησαν σε αδυναμία να ανταποκριθεί στην πληρωμή του χρέους της, το οποίο στην συνέχεια επιβαρύνθηκε με τόκους και έξοδα.

Πρέπει δε να ληφθεί υπόψη ότι τα καταναλωτικά δάνεια, που είναι αποκλειστικώς τα χρέη της αιτούσας, έχουν ιδιαίτερα υψηλό επιτόκιο (ΠΙ 8%). Ως εκ τούτου πρέπει το Δικαστήριο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα χρέη αυτά να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών για χρονικό διάστημα πέντε ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της.

Η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να ορισθεί στο ποσό των (200) ευρώ, το οποίο μπορεί να καταβάλει η αιτούσα και θα διανεμηθεί συμμέτρως μεταξύ των πιστωτριών Τραπεζών, ως εξής: 1.- Στην «……………» ως ειδική διάδοχο της «…………….» από την υπ’ αριθ. ………. σύμβαση καταναλωτικού δανείου, το ποσό των (38) ευρώ 2.- Στην «…………» από σύμβαση καταναλωτικού δανείου, το ποσό των (63) ευρώ 3.- Στην «…………» από την υπ’ αριθ. …… σύμβαση καταναλωτικού δανείου, το ποσό των (8) ευρώ 4.-Στην «……….» από την υπ’ αριθ. …… σύμβαση καταναλωτικού δανείου, το ποσό των (13) ευρώ 5.- Στην «………….» από την υπ’ αριθ. …….. σύμβαση καταναλωτικού δανείου, το ποσό των (23) ευρώ  6.- Στην «…………» από την υπ’ αριθ. ……… σύμβαση καταναλωτικού δανείου, το ποσό των (55) ευρώ.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει η κρινόμενη αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία, να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας όπως στο διατακτικό και να μην επιδικασθεί δικαστική δαπάνη κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

Η απαλλαγή της αιτούσας από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών έναντι των πιστωτών της, θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών της, με την επιφύλαξη τυχόν τροποποίησης της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Ρυθμίζει τις οφειλές της αιτούσας έναντι των πιστωτών της.

Ορίζει ποσό μηνιαίων καταβολών διακοσίων (200) ευρώ, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, όπως στο σκεπτικό της παρούσας, το οποίο (ποσό)θα καταβάλλεται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε ημερολογιακού μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της παρούσας μήνα.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση.

ΑΘΗΝΑ, 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top