ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

4892/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη …, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα …..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22.01.2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α.Δ. του … και της …, κατοίκου …, οδός …, ο οποίος εμφανίσθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του, Άννα Κορσάνου.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΚΛΗΣΗ – ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση της (άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 4161/2013 το οποίο τροποποίησε το άρθρο 5 Ν. 3869/2010), ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…» και τον διακριτικό τίτλο «…», ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός … και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Ι.Β.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ: Κ.Θ. συζ. Α.Δ., ως πρωτοφειλέτιδα και συνοφειλέτιδα των δανείων της καθ’ ης, κάτοικο …, οδός …, η οποία εμφανίσθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της, Άννα Κορσάνου.

Με την από 08.12.2015 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 5241/14.12.2015 κλήση του περί επίσπευσης δικασίμου του αρ. 2 παρ. Α ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α4 Κεφάλαιο Α’ αρ. 2 παρ. 4 εδ. α’ Ν. 4336/2015, που προσδιορίσθηκε για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ο αιτών φέρει προς συζήτηση την από 21.03.2014 αίτησή του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 2425/27.03.2014 και ζητά να γίνει αυτή δεκτή.

Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου πινακίου, ακολούθησε συζήτηση η οποία έγινε όπως αναφέρεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή παραδεκτά συμπληρώθηκε κατ’ άρθρα 224 και 741 ΚΠολΔ με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του που καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αλλά και με τις επί έδρας κατατεθείσες προτάσεις του, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς την καθ’ ης πιστώτρια, ζητά τη ρύθμιση των χρεών του με σκοπό την απαλλαγή του από αυτά, εξαιρουμένου από τη ρευστοποίηση του ιδανικού του μεριδίου επί της περιγραφόμενης κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που αναλυτικά εκθέτει.

Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον φέρεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο τούτο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο αιτών, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 του ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της τηρήθηκε η επιβαλλόμενη προδικασία του άρθρου 5 παρ. 1 Ν. 3869/2010 (όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 Ν. 4361/2013 και εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 24 Ν. 4161/2013, ενόψει του χρόνου κατάθεσης της κρινόμενης αίτησης) με τη διενέργεια απόπειρας προδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών του αιτούντος από την πιστώτρια. Από δε την κατ’ άρθρο 13 του Ν. 3869/2010 αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία (βλ. τη με αριθμό 104/06.02.2018 βεβαίωση της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών – Τμήμα Ρύθμισης Οφειλών), προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του. Εξάλλου, αντίγραφο της αιτήσεως επιδόθηκε στην καθ’ ης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση της αίτησης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (όπως το αρ. 5 αντικαταστάθηκε από το αρ. 13 του Ν. 4161/2013). Περαιτέρω, η αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη, αφού περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του αντικειμένου της (άρθ. 216 ΚΠολΔ και 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010), ήτοι: α) κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος και των εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για την πληρότητα του δικογράφου της (Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση Ν. 3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν./64-Ανάτυπο σελ. 1477), απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της καθ’ ης πιστώτριας. Τέλος, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, όπως τα αρ. 4 και 5 αντικαταστάθηκαν από τα αρ. 12 και 13 του Ν. 4161/2013, 6 παρ. 3, 8, 9, όπως τα τελευταία άρθρα (8 και 9) τροποποιήθηκαν με τα αρ. 16 και 17 του Ν. 4161/2013, αντίστοιχα, και 11 του Ν. 3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σε αυτήν περιστατικά, συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα δε χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Σημειώνεται δε ότι προσκομίσθηκε εμπροθέσμως η από 27.03.2014 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την πληρότητα και ορθότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις τυχόν μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4161/2013), καθώς και τα επικαιροποιημένα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της υποπαρ. Α.4 του άρθρου 2 Ν. 4336/2015 σε συνδυασμό με την ΥΑ 8986/14.10.2015

 

(ΦΕΚ Β’ 2208/14.10.2015). Επομένως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και της πιστώτριάς του, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης.

Η μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια, με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αλλά και με τις έγγραφες προτάσεις της, αρνήθηκε την αίτηση ως νόμω και ουσία αβάσιμη και προέβαλε ένσταση δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, διότι εξ αρχής γνώριζε ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις οφειλές του, καθόσον δεν επαρκούσε το εισόδημά του. Η εν λόγω ένσταση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στο άρ. 1 του Ν. 3869/2010 και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσία. Προέβαλε ακόμη ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, διότι ο αιτών δε ζητά τη ρύθμιση των χρεών του με βάση τη μείωση που έχει υποστεί στα ατομικά του εισοδήματα, αλλά προτείνει να αποπληρώσει μόλις το ποσό των 54.231,304 ευρώ, ήτοι ποσοστό περίπου ανερχόμενο στο 38,65% των χρεών του, βλάπτοντας βάναυσα τα συμφέροντα της. Η εν λόγω ένσταση πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, καθόσον η άσκηση από τον αιτούντα του ενδίκου δικαιώματος του ρύθμισης των χρεών του με απαλλαγή από αυτά, παρέχεται από τις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και βρίσκει τη νομιμοποίησή της ευθέως στο ίδιο το κοινωνικό κράτος δικαίου, η δε αίτησή του θα γίνει δεκτή, μόνο με τη διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων του νόμου αυτού και εφόσον βέβαια ο αιτών δεν περιήλθε με δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, στοιχείο το οποίο αν αποδειχθεί από την πιστώτρια, θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αιτήσεως ως ουσιαστικά αβάσιμης (Ειρ.Λάρισας 238/2015, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, ο ίδιος νόμος αξιώνει μεν από τον οφειλέτη τη σύνταξη της αίτησης με στάθμιση των δικών του συμφερόντων και αυτών των πιστωτών, πλην όμως αυτός δύναται να προτείνει στα πλαίσια του άρθρου 8 παρ. 5 και χαμηλών καταβολών σχέδιο πληρωμών. Σε κάθε περίπτωση, αν το Δικαστήριο κρίνει μη εύλογο και αποδεκτό το σχέδιο αποπληρωμής του οφειλέτη, επεμβαίνει και διαμορφώνει αυτό, αποκλίνοντας από τα αιτηθέντα (βλ. I. Βενιέρης – Θ. Κατσας, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, έκδοση 3η, 2016, σελ. 250, ΕιρΝίκαιας 4/2014 ΝΟΜΟΣ). Τέλος, η καθ’ ης υπέβαλε αίτημα ρευστοποίησης της λοιπής ακίνητης περιουσίας του αιτούντος κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010.

Από τη χωρίς όρκο εξέταση του αιτούντος στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που οι διάδικοι νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται, είτε προς άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, ορισμένα εκ των οποίων ειδικώς κατωτέρω αναφέρονται, χωρίς να παραλειφθεί κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, καθώς και από εκείνα που απλώς προσκομίζονται στο Δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκλησή τους – παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρ. 744 και 759 παρ. 3 του ΚΠολΔ (βλ. σχετ. Β. Βαθρακοκοίλη, Ερμηνεία ΚΠολΔ, άρ. 759 αριθμ. 5, ΑΠ 174/1987, ΕλλΔνη 29.129), από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρ. 261 και 352 ΚΠολΔ), από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως και χωρίς απόδειξη από το Δικαστήριο (άρ. 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), καθώς και την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών Α.Δ. του … και της …, γεννηθείς το έτος 19.., είναι έγγαμος

 

με την … του … και της …, με την οποία έχει αποκτήσει δύο θυγατέρες, την …, ηλικίας … ετών και την …, ηλικίας … ετών (βλ. το προσκομιζόμενο με αρ. πρωτ. …/05.11.2015 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου …). Κατοικεί μαζί με τη σύζυγό του και τις θυγατέρες του σε διαμέρισμα συνιδιοκτησίας του ίδιου και της συζύγου του που βρίσκεται στην … Αττικής. Η μεγαλύτερη θυγατέρα του είναι άνεργη, χωρίς να λαμβάνει επίδομα ανεργίας, η δε μικρότερη είναι από το έτος 2010 φοιτήτρια του Τμήματος … της Σχολής … του T.E.Ι. … (βλ. την προσκομιζόμενη με αρ. πρωτ. …./11.11.2015 βεβαίωση σπουδών). Ο αιτών εργάζεται τα τελευταία 24 έτη ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρεία με την επωνυμία «…», με τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του να ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 1.050,01 ευρώ (βλ. την προσκομιζόμενη από 30.11.2017 απόδειξη πληρωμής μηνός Νοεμβρίου 2017). Το εισόδημά του συμπληρώνεται από το μίσθωμα, ύψους 350,00 ευρώ, που λαμβάνει μηνιαίως από την εκμίσθωση διαμερίσματος ιδιοκτησίας του που βρίσκεται στην … Αττικής (βλ. το προσκομιζόμενο από 26.11.2013 μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας). Η σύζυγός του είναι συνταξιούχος … υπάλληλος, λαμβάνουσα μηνιαίως ως σύνταξη το ποσό των 714,50 ευρώ (βλ. την προσκομιζόμενη ανάλυση πληρωμής επικουρικής σύνταξης …. μηνός Δεκεμβρίου 2017). Όπως προέκυψε από τα εκκαθαριστικά σημειώματα που προσκομίζονται από τον αιτούντα, το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημά του κατά τα τελευταία έτη διαμορφώθηκε ως εξής: κατά το οικονομικό έτος 2004 (εισοδήματα 2003) ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 40.106,74 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2007 (εισοδήματα 2006) ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 39.516,72 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα 2009) ανερχόταν στο ποσό των 53.385,70 ευρώ, πλέον αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών ύψους 379,81 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2011 (εισοδήματα 2010) ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 43.584,90 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα 2011) ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 46.289,08 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2013 (εισοδήματα 2012) ανερχόταν στο συνολικό ποσά των 36.363,97 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα 2013) ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 31.755,39 ευρώ, κατά το φορολογικό έτος 2014 ανερχόταν στο ποσό των 35.673,58 ευρώ και κατά το φορολογικό έτος 2016 ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 31.987,97 ευρώ, πλέον αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών ύψους 300,00 ευρώ.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ανήκουν στον αιτούντα κατά πλήρη κυριότητα τα εξής περιουσιακά στοιχεία: Α) Ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου του διαμερίσματος του Β’ ορόφου οικοδομής, κτισμένης σε οικόπεδο εκτάσεως 216,00 τ.μ., που βρίσκεται στην … Αττικής, επί της οδού … αρ. …, το οποίο (διαμέρισμα) έχει επιφάνεια 71,00 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 312/1000 εξ αδιαιρέτου. Το ως άνω ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος, η δε αντικειμενική αξία του ιδανικού του, μεριδίου πλήρους κυριότητας ανέρχεται σε 31.450,78 ευρώ (βλ. την προσκομιζόμενη δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων – πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν. 4223/2013 έτους 2017), επομένως δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση (άρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010). Β) Το διαμέρισμα του Α’ ορόφου της ίδιας ως άνω οικοδομής, το οποίο έχει επιφάνεια 94,51 τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 488/1000 εξ αδιαιρέτου και αντικειμενική αξία 70.882,50 ευρώ (βλ. την προσκομιζόμενη δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων – πράξη διοικητικού

 

προσδιορισμού φόρου Ν. 4223/2013 έτους 2017). Γ) Ένα δίκυκλο, εργοστασίου κατασκευής PIAGGIO, τύπου Μ34, με αριθμό κυκλοφορίας …, 399 κυβικών εκατοστών, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2007, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 2.000,00 ευρώ, το οποίο δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, διότι ενόψει της παλαιότητάς του και της χαμηλής εμπορικής του αξίας δεν προβλέπεται ότι θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε ότι το τυχόν τίμημα που θα επιτευχθεί θα είναι αξιόλογο, ώστε να βελτιώσει σημαντικά τη θέση της πιστώτριας, λαμβανομένων επιπροσθέτως υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κ.λπ.). Επομένως, δεν πρέπει να διαταχθεί η κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 εκποίησή του. Πέραν των ανωτέρω, ο αιτών δεν διαθέτει άλλα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.

Δυνάμει των κατωτέρω αναφερομένων δανειακών συμβάσεων που καταρτίσθηκαν μεταξύ του ίδιου και της καθ’ ης πιστώτριας σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησής του και είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημειώσεις υποθήκης, ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι τον χρόνο έκδοσης οριστικής απόφασης επί της αίτησης κατ’ άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010. Ειδικότερα, οι οφειλές του αιτούντος προς την καθ’ ης ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 132.186,01 ευρώ και έχουν ως εξής: 1) οφειλή ανερχόμενη την 01.03.2016 στο ποσό των 32.405,50 ευρώ, απορρέουσα από την υπ’ αριθ. 3519060 σύμβαση καταναλωτικού δανείου, 2) οφειλή ανερχόμενη στις 22.02.2016 στο ποσό των 21.055,85 ευρώ, απορρέουσα από την υπ’ αριθ. 2193627420 σύμβαση στεγαστικού δανείου, 3) οφειλή ανερχόμενη στις 22.02,2016 στο ποσό των 65.775,03 ευρώ, απορρέουσα από την υπ’ αριθ. 2100113120 σύμβαση στεγαστικού δανείου, 4) οφειλή ανερχόμενη στις 22.02.2016 στο ποσό των 6.486,90 ευρώ, απορρέουσα από την υπ’ αριθ. 102575101 σύμβαση στεγαστικού δανείου και 5) οφειλή ανερχόμενη στις 22.02.2016 στο ποσό των 6.462,73 ευρώ, απορρέουσα από την υπ’ αριθ. 102574101 σύμβαση στεγαστικού δανείου (βλ. την προσκομιζόμενη από 19.01.2018 βεβαίωση οφειλών της καθ’ ής). Όπως προαναφέρθηκε, οι ως άνω απαιτήσεις της καθ’ ης είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημειώσεις υποθήκης, οι οποίες έχουν εγγράφει στα βιβλία των Υποθηκών και Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου … και συγκεκριμένα: α) η 1η απαίτηση της καθ’ ης με προσημείωση υποθήκης α’ σειράς, εγγραφείσα στις 30.10.2007, στον τόμο 401 αριθ. 40053, για ποσό 48.000,00 ευρώ, επί του ανωτέρω διαμερίσματος του β’ ορόφου που αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος (βλ. το προσκομιζόμενο από 20.12.2013 πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα …), β) η 5η απαίτηση της καθ’ ης με προσημείωση υποθήκης α’ σειράς, εγγραφείσα στις 05.11.1993, στον τόμο 198 αριθ. 19564, για ποσό 5.000.000 δραχμών, επί του ανωτέρω ανήκοντος στον αιτούντα κατά πλήρη κυριότητα διαμερίσματος του α’ ορόφου, γ) η 4η απαίτηση της καθ’ ης με προσημείωση υποθήκης β’ σειράς, εγγραφείσα στις 12.10.1995, στον τόμο 198 αριθ. 19564, για ποσό 4.000.000 δραχμών, επί του ίδιου ως άνω διαμερίσματος του α’ ορόφου, δ) η 3η απαίτηση της καθ’ ης με προσημείωση υποθήκης γ’ σειράς, εγγραφείσα στις 15.04.2003, στον τόμο 198 αριθ. 19564, για ποσό 88.000 ευρώ, επί του ίδιου ως άνω διαμερίσματος του α’ ορόφου και ε) η 2η απαίτηση της καθ’ ης με προσημείωση υποθήκης δ’ σειράς, εγγραφείσα στις 30.04.2004, στον τόμο 198 αριθ. 19564, για ποσό 30.000 ευρώ, επί του ίδιου ως άνω διαμερίσματος του α’ ορόφου (βλ. το προσκομιζόμενο από 20.12.2013 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου …).

Στο σημείο αυτό και ενόψει των ανωτέρω αποδειχθέντων, δέον να τονιστεί ότι ο Ν. 3869/2010 έχει ως σκοπό να διευκολύνει την, έστω και μερική, εξόφληση των χρεών, στην οποία δεν θα μπορούσαν να προβούν οι οφειλέτες χωρίς τη ρύθμιση, όπως και να τους ανακουφίσει κατά το δυνατόν από τη διαρκή πίεση των ατομικών καταδιώξεων. Δεν περιλαμβάνεται, όμως, στις επιδιώξεις του νομοθέτη η απαλλαγή από χρέη ή από υπόλοιπα τους, όταν είναι δυνατή ή σε όποιο βαθμό είναι δυνατή η ικανοποίησή τους βάσει της υπάρχουσας περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη. Αυτός είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωμένος να εξυπηρετήσει τις οφειλές του και με τα εισοδήματα από την εργασία του, αλλά και με την περιουσία του. Το δικαστήριο δε, εάν συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παραδοχή της αίτησης, λαμβάνει υπόψη του, για τη μορφή της ρύθμισης που θα διατάξει, όλα τα υποβαλλόμενα ενώπιον του στοιχεία και πρέπει βάσει των διατάξεων του νόμου: α) να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του οφειλέτη για χρονικό διάστημα από τρία έως πέντε έτη, ώστε να επέλθει από αυτή την πηγή, μερική τουλάχιστον, εξόφληση των χρεών του, αν αυτός δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία, β) να διατάξει την εκποίηση της τυχόν υφιστάμενης ρευστοποιήσιμης περιουσίας του οφειλέτη διορίζοντας και εκκαθαριστή και τέλος γ) να προβεί σε περαιτέρω ρύθμιση σταδιακών καταβολών του οφειλέτη προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση ακίνητο που χρησιμεύει ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία του. Οι τρεις προαναφερόμενες ρυθμίσεις δεν αποκλείουν η μία την άλλη και συχνά θα πρέπει να διαταχθούν σωρευτικά (Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν./64-Ανάτυπο σελ. 1486). Επομένως, οι επιμέρους δυνατότητες ρυθμίσεων που προσδιορίζονται από το νόμο και ο τρόπος με τον οποίο θα τα καθορίσει το Δικαστήριο, συμπλέκονται μεταξύ τους (ΕιρΠάρου 1/2015 ΤΝΠ Νόμος).

Ο αιτών κατέφυγε στον τραπεζικό δανεισμό μεταξύ των ετών 1993 – 2003, με σκοπό την ανέγερση του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του. Υπήρξε δε απόλυτα συνεπής στην καταβολή των μηνιαίων δόσεών του μέχρι το έτος 2012, ότε και αναγκάσθηκε λόγω της συρρίκνωσης των εισοδημάτων του να προβεί με την καθ’ ης πιστώτριά του σε επαναδιαπραγμάτευση των δανειακών συμβάσεων, η οποία οδήγησε στη μείωση της συνολικής μηνιαίας δόσης του. Ωστόσο, λόγω της περαιτέρω μείωσης των εισοδημάτων τόσο του ίδιου όσο και της συζύγου του κατά τα τελευταία έτη, με τις συνεχείς περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους διαβίωσης και την επιβολή πρόσθετων φορολογικών βαρών στους πολίτες κατά την τρέχουσα δημοσιονομική συγκυρίας αδυνατεί να ανταποκριθεί πλέον στις δανειακές του υποχρεώσεις. Κατά δε την κρίση του Δικαστηρίου, η οικονομική του κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί ουσιαστικά στο εγγύς μέλλον λόγω της γενικότερης οικονομικής ύφεσης που επικρατεί στη χώρα. Υπό τα ως άνω πραγματικά περιστατικά αποδεικνύεται ότι ο αιτών, ο οποίος στερείται πτωχευτικής ικανότητας, έχει περιέλθει χωρίς δόλο, αλλά εξαιτίας των προαναφερθεισών περιστάσεων τις οποίες δεν μπορούσε να προβλέψει κατά τον χρόνο λήψης των δανείων του, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του.

Με βάση τα προλεχθέντα και δεδομένου ότι το προταθέν σχέδιο διευθέτησης οφειλών του αιτούντος δεν έγινε δεκτό από την καθ’ ης, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα, τυγχάνουν εφαρμογής

 

οι διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 1 και 2 και θα πρέπει να γίνει συνδυασμός των ρυθμίσεων αυτών του νόμου και συγκεκριμένα αυτής του άρθρου 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές χρηματικού ποσού απευθείας προς την καθ’ ης, του άρθρου 9 παρ. 1 για εκποίηση της ρευστοποιήσιμης περιουσίας του αιτούντος και αυτής του άρθρου 9 παρ. 2 για σταδιακές καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση το ιδανικό του μερίδιο επί του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του. Οι καταβολές εκ των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 προβλέπεται ότι δεν αρκούν για να οδηγήσουν σε υπερκάλυψη και εξόφληση των χρεών του και για τον λόγο αυτό ο αιτών πρέπει να υποχρεωθεί σε ρευστοποίηση περιουσιακών του στοιχείων. Έτσι η ρύθμιση των χρεών του αιτούντος θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτρια του επί πενταετία (60 μήνες), κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4161/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 24 Ν. 4161/2013), οι οποίες θα γίνονται εντός του πρώτου τριημέρου έκαστου μηνός, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Όσον αφορά στο ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το ποσό που μπορεί να διατεθεί στην καθ’ ης πιστώτρια από τον αιτούντα εκτιμάται σε 350,00 ευρώ μηνιαίως, ποσό το οποίο κρίνεται ότι βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες του, λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων του, της έλλειψης προοπτικής βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης, του ύψους των οφειλών του προς την καθ’ ης και των αναγκαίων δαπανών διαβίωσης του ίδιου και της συζύγου του, όχι όμως και των βιοτικών αναγκών των ενήλικων θυγατέρων τους οι οποίες διαμένουν μαζί τους, καθόσον ενόψει και της ηλικίας τους, έχουν τη δυνατότητα να βρουν εργασία και να διατρέφουν τον εαυτό τους και δεν εμπίπτουν στην έννοια του προστατευόμενου μέλους της οικογένειας του αιτούντος, εφόσον παράλληλα δεν αποδείχθηκε αδυναμία αυτοδιατροφής τους για κάποιο ιδιαίτερο λόγο (ΕιρΠατρ 89/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) ούτε ότι βρίσκονται σε κατάσταση δικαιολογημένης ή χρόνιας ανεργίας (ΕιρΚαλαμ 125/2015, ΕιρΑθ 87/2011), παρά μόνο ότι η μικρότερη θυγατέρα τους, …, είναι φοιτήτρια του Τμήματος … της Σχολής … ταυ Τ.Ε.Ι. …, πλην όμως το διάστημα κατά το οποίο έχει διαρκέσει η φοιτητική της ιδιότητα (8 έτη) έχει ξεπεράσει κατά πολύ τη χρονική διάρκεια σπουδών στο εν λόγω τμήμα (8 εξάμηνα), όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη με αρ. πρωτ. …/11.11.2015 βεβαίωση σπουδών. Επομένως, μετά το πέρας της ως άνω πενταετίας και εφόσον ο αιτών συμμορφωθεί πλήρως με τα ανωτέρω οριζόμενα, θα έχει καλυφθεί μόνο μέρος των οφειλών του προς την πιστώτριά του και ειδικότερα ποσό 21.000,00 ευρώ (350,00 ευρώ X 60 μήνες) και θα απομένει ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών του ύψους 111.186,01 ευρώ (132.186,01 – 21.000,00). Σύμφωνα δε με το άρθρο 5 παρ. 3 εδ. β’ Ν. 3869/2010 (όπως το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 Ν. 4161/14.06.2013, ΦΕΚ 143Α), οι μηνιαίες καταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί από τον αιτούντα από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης μέχρι την έκδοση της παρούσας απόφασης, στο πλαίσιο της από 08.01.2015 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκου Αθηνών, θα συνυπολογισθούν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα και θα αφαιρεθούν κατά τους τελευταίους μήνες της πενταετίας πριν τη λήξη της.

Πέραν αυτού, επειδή με την ως άνω ρύθμιση επέρχεται εξόφληση μικρού μόνο μέρους των οφειλών του αιτούντος, θα πρέπει να εφαρμοσθεί η ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 14 παρ. 7 και 11 του Ν. 4346/2015 – ΦΕΚ Α 152, το οποίο δεν καταλαμβάνει
 

εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και αιτήσεις που έχουν κατατεθεί έως και 31.12.2015, με την εκποίηση του ανωτέρω αναφερόμενου διαμερίσματος του Α’ ορόφου που βρίσκεται στην … Αττικής και ανήκει στον αιτούντα κατά πλήρη κυριότητα. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να διοριστεί εκκαθαριστής, ο οποίος, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, πρέπει να έχει την ιδιότητα του Δικηγόρου, από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Δικαστήριο τούτο, εφόσον δεν υπήρξε πρόταση της πιστώτριας για το πρόσωπο του εκκαθαριστή (άρθρο 9 παρ. 1 εδ. β’ του Ν. 3869/2010), ο οποίος θα ειδοποιηθεί από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό ευρετήριο του άρθρου 13 του Ν. 3869/2010. Το έργο του θα συνίσταται, πέραν των προβλεπόμενων από τον νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρο 9 παρ. 1 εδ. γ’ του Ν. 3869/2010), στην ελεύθερη εκποίηση του ανωτέρω περιουσιακού στοιχείου του αιτούντος εντός δύο (2) ετών από τη λήξη της ρύθμισης του άρθρου 8, παρ. 2 του Ν. 3869/2010, διότι κατά τον παρόντα χρόνο εκμισθώνεται από τον αιτούντα αποφέροντάς του επιπλέον εισόδημα ύψους 350,00 ευρώ μηνιαίως, ώστε να δύναται να καλύπτει τις δαπάνες διαβίωσής του αλλά και να ανταπεξέλθει με συνέπεια στην ως άνω ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010, κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο, όπως η αγγελία στο διαδίκτυο προσφορά στην πιστώτρια ή σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κρίνει ο εκκαθαριστής, με ελάχιστο τίμημα την αντικειμενική του αξία, δηλαδή το ποσό των 70.882,50 ευρώ, το οποίο είτε θα καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή του μεταβιβαστικού συμβολαίου, είτε θα αποτελέσει προϊόν δανείου από πιστωτικό ίδρυμα με διασφαλισμένους όρους, είτε τέλος με την πίστωση του τιμήματος υπό τον όρο της διαλυτικής αίρεσης μεταβίβασης της κυριότητας μέχρι την εξόφληση αυτού (τιμήματος). Η εκποίηση, δε, με πλειστηριασμό ενώπιον συμβολαιογράφου δεν κρίνεται ότι πρέπει να ακολουθηθεί διότι θα επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα τη διαδικασία και τον οφειλέτη, πράγμα το οποίο δεν συνάδει με το πνεύμα του νόμου. Επίσης, ο εν λόγω εκκαθαριστής κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 9 του ΠτΚ πρέπει να επιμεληθεί την εγγραφή της παρούσας απόφασης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Στη συνέχεια κατ’ αναλογική εφαρμογή των αναφερομένων διατάξεων του ΠτΚ σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου, σε περίπτωση ανεύρεσης αγοραστή, ο οποίος θα προσφέρει το παραπάνω τίμημα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 149 παρ. 2 του ΠτΚ, θα καταρτίσει το σχετικό συμβόλαιο μεταβίβασης και αψού επιδώσει στο Δημόσιο τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την κατάρτιση του παρακάτω αναφερομένου πίνακα διανομής και προβεί στη δημοσίευση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την κατάρτιση του εν λόγω πίνακα διανομής ανακοίνωσης, αφενός περί επίτευξης σχετικού τιμήματος από την εκποίηση του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου του αιτούντος και αφετέρου ότι μετά την παρέλευση των παραπάνω προθεσμιών, θα προβεί στην κατάρτιση του πίνακα διανομής (άρθρο 161 ΠτΚ), ο οποίος θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δικαστηρίου τούτου και ότι εντός 15 ημερών από την τοιχοκόλληση, θα έχουν δικαίωμα να  υποβάλουν ανακοπή κατ’ αυτού τόσο η μετέχουσα στη ρύθμιση πιστώτρια, όσο και οι εξαιρούμενοι αυτής αναφερόμενοι στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3869/2010 πιστωτές, καθόσον το Δικαστήριο κρίνει ότι οι εν λόγω πιστωτές πρέπει να ικανοποιηθούν από το τίμημα της εκποίησης, αφού ο νομοθέτης εξαίρεσε αυτούς της ρύθμισης του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 προς όφελος αυτών, το οποίο (όφελος) πραγματώνεται με την εν λόγω ρύθμιση. Στη συνέχεια θα προβεί στην κατάρτιση του πίνακα

 

διανομής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 154 και 155 επ. ΠτΚ σε συνδυασμό με την παραπάνω διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 και μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 15 ημερών από την τοιχοκόλληση στο ως άνω Ειρηνοδικείο του πίνακα διανομής θα προβεί στη διανομή του ποσού της εκποίησης με την ικανοποίηση των πιστωτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1006 και 1007 ΚΠολΔ, εφόσον όμως δεν ασκηθούν ανακοπές κατ’ αυτού. Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το διανεμόμενο ποσό (άρθρα 81 και 154 § 1 ΠτωχΚ). Για την αντιμετώπιση ωστόσο των αρχικών εξόδων του εκκαθαριστή, ο αιτών θα πρέπει κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 4 του Πτωχευτικού Κώδικα, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 15 Ν. 3869/2010, να παρακαταθέσει, εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ στη συνέχεια να προσκομίσει το σχετικό γραμμάτιο στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, από όπου θα το παραλάβει ο εκκαθαριστής μόλις αναλάβει τα καθήκοντα του. Αυτονόητο, ότι ο αιτών θα πρέπει να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στον εκκαθαριστή για την διεκπεραίωση του έργου του (π.χ. να δώσει πληροφορίες για την κατάσταση του εκποιούμενου διαμερίσματος, να επιτρέψει την επίδειξη του ακινήτου σε μεσίτες ή τυχόν υποψήφιους αγοραστές κ.τ.λ.). Τυχόν δε άρνησή του να συμπράξει στην ανωτέρω διαδικασία συνεπάγεται την εκ μέρους του παραβίαση της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 2 Ν. 3869/2010, η οποία δύναται να επιφέρει την έκπτωσή του από τη ρύθμιση των χρεών του.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα πρέπει να συνδυασθούν και με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 4161/2013) ρύθμιση, αφού κατά την εκτίμηση του Δικαστηρίου, με τις καταβολές στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010 και τις αναμενόμενες εισροές στο πλαίσιο της διαδικασίας ρευστοποίησης του άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010 δεν αναμένεται να επέλθει πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων της καθ’ ης πιστώτριας, υποβάλλεται δε αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση του ιδανικού μεριδίου του αιτούντος επί του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του, μετά το οποίο η εν λόγω εξαίρεση είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο, δεδομένου ότι η αντικειμενική του αξία δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση (άρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010). Η ως άνω διάταξη εισάγει μεν ευνοϊκή ρύθμιση για τον οφειλέτη, αφού του παρέχει τη δυνατότητα εξαίρεσης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του, που θα μπορούσε να διαταχθεί από το Δικαστήριο καθώς αποτελεί ρευστοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο, πλην όμως του επιβάλλει, προκειμένου να πετύχει την εξαίρεση την πρόσθετη υποχρέωση να καταβάλει μέχρι το 80% της αντικειμενικής της αξίας. Περαιτέρω, το Δικαστήριο έχει τη δυνατότητα, κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ανωτέρω νόμου, να ορίσει κάποια περίοδο χάριτος, κάποια, δηλαδή, χρονική περίοδο, κατά την οποία ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να καταβάλλει κανένα ποσό στο πλαίσιο της παραπάνω διάταξης. Για τη χορήγηση της περιόδου χάριτος δεν απαιτείται αίτημα του οφειλέτη, η διάρκεια της, δε, δεν προβλέπεται από το νόμο, αλλά επαφίεται στην εύλογη κρίση του Δικαστηρίου (ΜΠρΘεσ 17753/2012, ΕιρΠάτρας 2/2011, ΕιρΧαν 574/2015, ΕιρΝικ 4/2014, ΤΝΠ Νόμος, ΜΠρΚατ 13/2013 αδημ.). Στο πλαίσιο της ρύθμισης αυτής θα πρέπει να ορισθούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση του ιδανικού μεριδίου του αιτούντος επί του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του, για την οποία ο τελευταίος θα πρέπει να καταβάλει μέχρι το 80% της αντικειμενικής του αξίας, που εν προκειμένω ανέρχεται στο ποσό των 25.160,62 ευρώ (31.450,78 X 80%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ως άνω ποσού πρέπει να οριστεί σε δέκα πέντε (15) έτη (180 μήνες), λαμβανομένων υπόψη του συνόλου των χρεών του, της οικονομικής δυνατότητας και της ηλικίας του. Το ποσό που θα καταβάλλει ο αιτών στο πλαίσιο αυτής της ρύθμισης θα ανέρχεται σε 139,78 ευρώ (25.160,62 : 180) μηνιαίως, οι δε μηνιαίες δόσεις θα καταβάλλονται εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα ένα (1) έτος και επτά (7) μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, διότι κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στον αιτούντα περίοδος χάριτος ίσης διάρκειας, ώστε να μη συμπέσει η τελευταία αυτή ρύθμιση με την πιο πάνω των καταβολών της πενταετίας, με κίνδυνο να φανεί ασυνεπής στις υποχρεώσεις του και να εκπέσει των ρυθμίσεων. Από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθεί προνομιακά η ως άνω in απαίτηση της καθ’ ης που είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη, ως προελέχθη, με προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου της κύριας κατοικίας του αιτούντος, σύμφωνα με τα άρθρα 1272, 1277 και 1300 ΑΚ. Το υπόλοιπο των απαιτήσεων της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας που θα απομείνει ανεξόφλητο μετά και τις ανωτέρω καταβολές, δε θα καταστεί εφικτό να ικανοποιηθεί, γιατί δεν μπορεί να επιβληθεί στον αιτούντα από τον νόμο άλλη υποχρέωση.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμισθούν οι αναφερόμενες σ’ αυτή οφειλές του αιτούντος, εξαιρούμενου από την εκποίηση του ιδανικού του μεριδίου επί του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτρια του, συνολικού ποσού τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ έκαστη, οι οποίες θα ξεκινήσουν την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα πραγματοποιούνται εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών (60 μηνών). Οι μηνιαίες δε καταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί από τον αιτούντα από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης μέχρι την έκδοση της παρούσας απόφασης, στο πλαίσιο της από 08.01.2015 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκου Αθηνών, θα συνυπολογισθούν στο ανώτεροι χρονικό διάστημα και θα αφαιρεθούν κατά τους τελευταίους μήνες της πενταετίας πριν τη λήξη της.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την ελεύθερη εκποίηση του ανήκοντος στον αιτούντα κατά πλήρη κυριότητα διαμερίσματος του Α’ ορόφου οικοδομής, κτισμένης σε οικόπεδο εκτάσεως 216,00 τ.μ., που βρίσκεται στην … Αττικής, επί της οδού … αρ. …, το οποίο (διαμέρισμα) έχει επιφάνεια 94,51 τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας
 

στο οικόπεδο 488/1000 εξ αδιαιρέτου και αντικειμενική αξία 70.882,50 ευρώ, εντός δύο (2) ετών από τη λήξη της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010.

ΟΡΙΖΕΙ εκκαθαριστή τον …, Δικηγόρο Αθηνών, τηλ. … προκειμένου να προβεί, κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας, στην ελεύθερη εκποίηση του ως άνω περιουσιακού στοιχείου του αιτούντος, με ελάχιστο τίμημα την, αμέσως ανωτέρω αναφερόμενη, αντικειμενική αξία του.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον αιτούντα εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ και να προσκομίσει στη συνέχεια το σχετικό γραμμάτιο στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, προκειμένου να το παραλάβει ο ως άνω εκκαθαριστής μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του.

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση το ανήκον στον αιτούντα κατά πλήρη Κυριότητα ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επί του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του, ήτοι επί του διαμερίσματος του Β’ ορόφου οικοδομής, κτισμένης σε οικόπεδο εκτάσεως, 216,00 τ.μ., που βρίσκεται στην … Αττικής, επί της οδού … αρ. .., το οποίο (διαμέρισμα) έχει επιφάνεια 71,00 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 312/1000 εξ αδιαιρέτου.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλλει μηνιαίως και εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, για τη διάσωση του ανωτέρω ιδανικού του μεριδίου, στην καθή ης πιστώτρια, το ποσό των εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€ 139,78) για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ετών (180 μηνιαίες δόσεις), αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα ένα (1) έτος και επτά (7) μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Η καταβολή των δόσεων θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 2018, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                               ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top