Αριθμός Απόφασης: 6175/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας

 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη …………… και τον Γραμματέα ……………

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Ιανουάριου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:…………………. του………..και της ………, γεν……………, στ…………………., με ΑΦΜ …………… της ……. Δ.Ο.Υ……….., κατοίκου Π………., οδός …………., ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

 

ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………………………» και τον διακριτικό τίτλο «………………» που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της …………….. .

Η αιτούσα με την από 16.3.2015 αίτησή της, εκουσίας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 2346/18.5.2015, ζήτησε την υπαγωγή της στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010. Επί της αιτήσεως εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 685/Φ2346/2016 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία όρισε όσα αναφέρονται σε αυτή και νέα δικάσιμο αυτή.

Ακολούθησε συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά και το Δικαστήριο.

Αφού άκουσε όσα περιέχονται στα πρακτικά

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα με την από 16.3.2015 αίτησή της, εκουσίας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης …../18.5.2015, ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτή. Επί της αιτήσεως εκδόθηκε η υπ’ αριθ. .…/…../2016 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου η οποία κατά το σκεπτικό αυτής μέρος, λαμβανομένης υπόψη της ανεργίας της αιτούσας και των συνεννοήσεων με επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται, με το διατακτικό της, δεχόμενη εν μέρει την αίτηση, ρύθμισε τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτρια ποσού εκατό (100) ευρώ, καταβλητέο μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης, μέχρι τη δημοσίευση της νέας απόφασης του Δικαστηρίου τούτου που θα επαναπροσδιορίζει τις μηνιαίες καταβολές. Περαιτέρω όρισε νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό την 9 Ιανουαρίου 2018. Τέλος, εξαιρεί της εκποίησης το χρησιμεύον ως κύρια κατοικία διαμέρισμα της αιτούσας, που βρίσκεται σε οικοδομή στην Κ….. Αττικής, επί της οδού ……  αριθ. ….., ήτοι διαμέρισμα επιφανείας 51,96 τ.μ. του πέμπτου ορόφου, μετά αποθήκης του δεύτερου υπογείου ορόφου επιφανείας 3,55 τ.μ. και μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του δεύτερου υπογείου επιφανείας 10,12 τ.μ., ορίζοντας ότι η έναρξη και η διάρκεια της περιόδου εξόφλησης του 80% της αντικειμενικής του αξίας (που κατά τον χρόνο της τότε συζήτησης ανερχόταν στο ποσό των 61.494,82 ευρώ), καθώς και το επιβαλλόμενο επιτόκιο θα καθορισθεί με οριστική απόφαση του Δικαστηρίου κατά τη νέα δικάσιμο.

Από την εκτίμηση όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που νόμιμα προσκομίζονται, δεν αποδεικνύεται μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης της αιτούσας καθώς και της εισοδηματικής της ίδιας και του συζύγου τους. Η ίδια εξακολουθεί να είναι άνεργη, ενώ ο σύζυγός της λαμβάνει τις ίδιες μηνιαίες αποδοχές, ύψους 747,63 ευρώ δια των οποίων καλύπτονται οι ανάγκες της πενταμελούς πλέον οικογένειας, της οποίας τα έξοδα έχουν αυξηθεί. Στις 9.11.2016 η αιτούσα απέκτησε δύο ακόμα ανήλικα τέκνα. Κατόπιν τούτου η ρύθμιση των χρεών της αιτούσας με τον ορισμό μηνιαίων δόσεων του άρθρου 8 παρ.2, ύψους εκατό ευρώ, που έλαβε χώρα με την υπ’ αριθ. …./…/2016  απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, παραμένει ως έχει. Περαιτέρω, όσον αφορά την διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, με την καταβολή του 80% της αντικειμενικής αξίας του, που σήμερα, σύμφωνα με τη δήλωση ΕΝΦΙΑ του έτους 2017, έχει διαμορφωθεί στο ποσό των 55.127,52 ευρώ και το 80% αυτής στο ποσό των (55.127,52 x 80%=) 44.102 ευρώ, η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει στην καθ’ ης τράπεζα το ποσό αυτό των 44.102 ευρώ, σε τριάντα (30) έτη, σε τριακόσιες εξήντα (360) μηνιαίες δόσεις ύψους 122,50 ευρώ η κάθε μία. Η καταβολή των δόσεων αυτών ορίζεται να ξεκινήσει τον πρώτο μήνα μετά την πάροδο της πενταετίας που έχει ορισθεί για τις καταβολές του άρθρου 8 παρ. 2, καθόσον κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στην αιτούσα περίοδος χάριτος, ώστε να δύναται να είναι συνεπής με την άνω ρύθμιση και θα γίνει με το μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, που ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης της παρούσας, σύμφωνα με το τελευταίο στατικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και χωρίς ανατοκισμό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Διατηρεί τη ρύθμιση των χρεών της αιτούσας με τον ορισμό καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2, ύψους εκατό (100) ευρώ το μήνα, που έλαβε χώρα με την υπ’ αριθ. …./…/2016  απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία εκούσια).

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας της στην καθης το ποσό των 44.102 ευρώ, σε τριάντα (30) έτη, σε τριακόσιες εξήντα (360) μηνιαίες δόσεις ύψους 122,50 ευρώ η κάθε μία. Η καταβολή των δόσεων αυτών ορίζεται να ξεκινήσει τον πρώτο μήνα μετά την πάροδο της πενταετίας που έχει ορισθεί για τις καταβολές του άρθρου 8 παρ. 2 και θα γίνει με το μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας, σύμφωνα με το τελευταίο στατικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και χωρίς ανατοκισμό για τριάντα (30) έτη, το πη κάθε μία, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και χωρίς ανατοκισμό. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά την δημοσίευση της παρούσας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 24 Αυγ. 2018 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top