ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

 

                         Αριθμός Απόφασης: 6834/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη …………… που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα …………. .

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Μαρτίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:…………………. , κατοίκου …….. ……. , που παραστάθηκε μετά της Πληρεξούσιας Δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ πιστώτριας προς την οποία κοινοποιήθηκε αυτή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 και καθίστανται υποκείμενα της παρούσης δίκης κατ’ άρθρ. 748 παρ. 2 ΚΠολΔ:  Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………………………» που εδρεύει στ.. ………. ……… ….. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της Πληρεξουσίας Δικηγόρου …………….. .

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 4.10.2013 και με αριθμ. εκθ. καταθ. ……/2013 αίτησή της, που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό και προσδιορίσθηκε για να συζητηθεί κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, για όσους λόγους επικαλείται σ’ αυτή.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιες των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Η αιτούσα με την κρινόμενη αίτηση, που τη συμπλήρωσε παραδεκτώς, ισχυριζόμενη ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τη μοναδική της πιστώτρια ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της, που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση και την εξαίρεση του μεριδίου της επί της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση.

Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας για να δικαστεί κατά την εκούσια δικαιοδοσία (άρθρο 3 ν. 3869/2010)και έχει επιδοθεί νόμιμα στο συνοφειλέτη (σύζυγο της αιτούσας) ………. …….. , κάτοικο ……… . Τηρήθηκε δε το υποχρεωτικό κατά τα άρθρα 4 παρ. 3 και 5 παρ. 1 του ν. 3869/2010 (όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4161/13), προστάδιο της διαδικασίας, ήτοι η απόπειρα προδικαστικού συμβιβασμού. Συγκεκριμένα, με την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης προσδιορίστηκε δικάσιμος η 10.2.14 για τη συζήτηση της ενδεχόμενης επικύρωσης συμβιβασμού των μερών. Κατά την ανωτέρω δικάσιμο έγινε δεκτό το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής και διετάχθη αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της περιουσίας της αιτούσας με την υποχρέωση μηνιαίων καταβολών του άρθρου 9 ν. 3869/2010 ποσού 150 ευρώ από 1.3.14 προς την πιστώτρια, εφόσον υπεβλήθη αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από την εκποίηση. Η από 5.10.13 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 και για τις μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία συνοδεύει την κρινόμενη αίτηση προς διευκόλυνση του προδικαστικού συμβιβασμού και όχι ως στοιχείο παραδεκτού. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από τα υπόλοιπα χρεών της (αρθρ. 13 παρ. 2 ν. 3869/2010). Η κρινόμενη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010, είναι ορισμένη αφού πέραν της αναφοράς της μόνιμης αδυναμίας πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από την αιτούσα, περιέχει τα αναγκαία για το ορισμένο αυτής στοιχεία, ήτοι α) κατάσταση της περιουσίας της και των εισοδημάτων της ιδίας και του συζύγου της, β) κατάσταση των πιστωτριών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης οφειλών, απορριπτόμενου του περί αοριστίας ισχυρισμού της καθ’ ης. Αναγκαίο στοιχείο για το ορισμένο της αίτησης δεν αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο η αιτούσα – οφειλέτης περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών. Το στοιχείο αυτό, όπως και τα λοιπά στοιχεία θα αποτελέσουν θέματα της αποδεικτικής διαδικασίας. Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 9  και 11 του ιδίου νόμου. Εφόσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και κατ’ ουσίαν.

Η πιστώτρια αρνήθηκε την αίτηση, ισχυριζόμενη ότι η αιτούσα δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής της στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010, εφόσον δεν έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της. Προέβαλε περαιτέρω την ένσταση δόλιας περιέλευσης         της     αιτούσας σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμών, που είναι νόμιμη (άρθρ. 1 ν. 3869/2010) και θα εξεταστεί           περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Τέλος, προέβαλε την ένσταση της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος της αιτούσας, επειδή επιχειρεί χωρίς να βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των οφειλών του να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου 3869/10 και να απαλλαγεί από το μεγαλύτερο μέρος αυτών. Ο ανωτέρω ισχυρισμός είναι μη νόμιμος και πρέπει να απορριφθεί αφού η άσκηση της κρινόμενης αίτησης δεν συνιστά αντίθεση στην καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, αντίθετα στηρίζεται στις διατάξεις του ν. 3869/10. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού το σχέδιο αποπληρωμής του οφειλέτη δεν είναι δεσμευτικό για το δικαστή, ο οποίος, εφόσον αποδειχθεί η κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής, μπορεί να ορίσει μικρότερες ή μεγαλύτερες μηνιαίες καταβολές σε σύγκριση με αυτές που ζητά ο οφειλέτης και να διαμορφώσει το τελικό πλάνο πληρωμών προς τους πιστωτές, αποκλίνοντας από όσα ζητά ο οφειλέτης. Το σχέδιο αποπληρωμής του οφειλέτη, που αποτελεί την πρόταση αυτού προς τους δανειστές του, δεν ελέγχεται από το δικαστή ως προς τη σκοπιμότητα ή την ορθότητα του περιεχομένου του (ΕιρΚρωπ 584/2011 και 781/2011 ΤΝΠ ΔΣΑ).

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης      του μάρτυρα-συζύγου της αιτούσας στο ακροατήριο του δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, μεταξύ αυτών και τα επικαιροποιημένα στοιχεία που αναφέρονται        στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου 3869/2010 και υποβλήθηκαν στη γραμματεία του δικαστηρίου μετά την άσκηση της αιτήσεως σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 υποπ. Α4 ν. 4336/15, και, παρά την ενδεχόμενη μνημόνευση ορισμένων μόνο εξ αυτών κατωτέρω, συνεκτιμώνται στο σύνολό τους χωρίς να παραλειφθεί κανένα, καθώς και από εκείνα που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο χωρίς να γίνεται επίκλησή τους (άρθρ. 744 και 759 παρ. 3 ΚΠολΔ) και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, σε συνδυασμό και με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρ. 744 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα ……. …….., είναι 55 ετών και έγγαμη με τον …….. ………., 55 ετών, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μια ενήλικη θυγατέρα ηλικίας 25 ετών. Κατοικεί με το σύζυγό της σε ακίνητο συνιδιοκτησίας τους που βρίσκεται στο ………, στην οδό ………. . Η ίδια και ο σύζυγός της είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι στην εταιρεία ταχυμεταφορών «……….». Ο μισθός της αιτούσας κατά το χρόνο άσκησης της αιτήσεως ανερχόταν σε 964,65 ευρώ και της συζύγου του σε 447,41 ευρώ μηνιαίως (βλ. αναλυτική κατάσταση μισθοδοσίας τους του μηνός Αυγούστου 2013). Κατά το χρόνο συζήτησης της αιτήσεως ο μισθός της αιτούσας ανέρχεται σε 1173,93 ευρώ και του συζύγου της σε 923,36 ευρώ (βλ. αναλυτική κατάσταση μισθοδοσίας τους του μηνός Φεβρουαρίου 2018). O σύζυγος της αιτούσας από το 1994 εργαζόταν στην εταιρεία «……………» με μικτές μηνιαίες αποδοχές 2900 ευρώ, μέχρι 31.8.12, που απολύθηκε και έλαβε αποζημίωση απόλυσης που ανερχόταν στο ποσό των 43.983,33 ευρώ. Το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα του συζύγου της αιτούσας και της ίδιας της αιτούσας το 2009 ανήλθε σε 34.105,18 ευρώ και 14.748,52 ευρώ αντίστοιχα, το 2010 σε 33.560,57 ευρώ και 15.296,62 ευρώ αντίστοιχα, το 2011 σε 38.135,31 ευρώ και 15.805,95 ευρώ αντίστοιχα, το 2012 σε 29.075,94 ευρώ (+20.301 ευρώ) και 15.805,95 ευρώ αντίστοιχα, το 2013 σε 6.574,32 και 16.288,49 ευρώ, το 2014 σε 12.111,91 ευρώ και 15.867,42 ευρώ, το 2015 σε 12.368,15 ευρώ και 17.763,02 ευρώ και το 2016 σε 12.886,46 ευρώ και 19.808,96, όπως προκύπτει από τις προσκομισθείσες φορολογικές δηλώσεις και τα εκκαθαριστικά εισοδήματος της αρμόδιας εφορίας που αφορούν στα ανωτέρω έτη.

Η αιτούσα έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την πιστώτρια-καθ’ ης που έχουν αναληφθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους πριν την κατάθεση της παρούσης αιτήσεως. Όφειλε κατά το χρόνο επίδοσης της κρινόμενης αίτησης κατά κεφάλαιο, έξοδα και τόκους, σύμφωνα με τις καταστάσεις οφελών της πιστώτριας το ποσό των 152.837,26 ευρώ από στεγαστικό δάνειο και το ποσό των 25.363,78 ευρώ από στεγαστικό-επισκευαστικό δάνειο. Τις ως άνω οφειλές έχει αναλάβει ως συνοφειλέτης με το σύζυγό της. Οι απαιτήσεις της καθ’ ης είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημειώσεις υποθήκης επί του ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία της αιτούσας και του συζύγου της και συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση της παρούσης με επιτόκιο ενήμερης οφειλής.

Λόγω της συρρίκνωσης του οικογενειακού της εισοδήματος, κατάσταση εκτός της σφαίρας επιρροής του, που άλλαξε τις συνθήκες, περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την καθ’ ης χωρίς δόλο. Στην εν λόγω κατάσταση αδυναμίας περιήλθε από το 2013 και συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση αυτή και κατά το χρόνο συζήτησης της αιτήσεως.

Η αιτούσα είναι συγκυρία σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου με το σύζυγό της του υπό στοιχεία Γ-1 διαμερίσματος του τρίτου ορόφου, επιφανείας 80,33 τ.μ. με δύο ημιυπαίθριους χώρους, με αποκλειστική χρήση της με στοιχεία Ρ4 θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του πίσω ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου επιφανείας 10,12 τ.μ., που βρίσκεται στην οδό …….. ….., σε πολυκατοικία έτους κατασκευής 2002. Το εν λόγω ακίνητο απέκτησαν η αιτούσα και ο σύζυγός της, κοινώς και κατά το ½ εξ αδιαιρέτου με το υπ’ αριθ. 3624/19.1.2005 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών ……  ………. και χρησιμοποιείται έκτοτε ως κύρια κατοικία τους. Η αντικειμενική αξία του μεριδίου της αιτούσας επί του ακινήτου αυτού ανέρχεται σε 36.918,36 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017. Άλλα περιουσιακά στοιχεία (κινητά ή ακίνητα) δεν αποδείχθηκε ότι διαθέτει η αιτούσα.

Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της αιτούσας και του συζύγου της, προκειμένου να ζουν αξιοπρεπώς, ανέρχεται σε 1200 ευρώ, απ’ όσα αποδείχθηκαν από όλη τη διαδικασία για τις συνθήκες της ζωής τους αλλά και από τα διδάγματα της κοινής πείρας. Από κανένα στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι οι ανωτέρω δαπάνες ξεπερνούν το ποσό αυτό. Δεν αποδείχθηκε ότι η θυγατέρα τους είναι προστατευόμενο μέλος τους, εφόσον δεν αποδείχθηκε ότι διαμένει μαζί τους και ότι δεν διαθέτει εισοδήματα. Λαμβανομένης υπόψη της συνεισφοράς του συζύγου της αιτούσας  στην κάλυψη των ανωτέρω δαπανών, εφόσον το περίσσευμα από το εισόδημά της θα διατεθεί προς πληρωμή των δόσεων προς την πιστώτρια, μπορεί να καταβάλλει σ’ αυτή το ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως για χρονικό διάστημα πέντε ετών (60 μηνών) προς μερική εξόφληση των οφειλών της (σύμφωνα με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 Ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 4161/2013). Στο τέλος της πενταετίας η αιτούσα θα έχει καταβάλει στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής το ποσό των 24.000 ευρώ.

Η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ.2 εφόσον προβάλλεται από την αιτούσα αίτημα εξαίρεσης του μεριδίου της επί της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση η οποία είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο (βλ. Κρητικό σελ. 148, αρ. 16). Το μερίδιο της αιτούσας επί του ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως ανωτέρω περιγράφεται, πρέπει να προστατευθεί από τη ρευστοποίηση και να εφαρμοστούν γι’ αυτό οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3869/10. Η αντικειμενική αξία του όπως προαναφέρθηκε, ανέρχεται στο ποσό των 36.918,36 ευρώ. Το εν λόγω ακίνητο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτςη κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% και αυτό πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση. Η ικανοποίηση της πιστώτριας δια καταβολών προς διάσωση του ποσοστού κυριότητας της αιτούσας πρέπει να ανέλθει στο ποσό των 29.534,68 ευρώ που είναι ίσο με το 80% της ως άνω αντικειμενικής αξίας και η περίοδος τοκοχρεολυτικής εξόφλησης αυτού του ποσού να ορισθεί σε δεκαπέντε έτη (180 μήνες). Το ποσό που θα καταβάλλει η αιτούσα στα πλαίσια αυτού του σκέλους της ρύθμισης θα ανέρχεται σε 164,08 ευρώ μηνιαίως, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται μετά την παρέλευση περιόδου χάριτος (άρθρ. 9 παρ. 2 εδ.3 Ν.3869/10) και συγκεκριμένα μετά την πάροδο πέντε ετών από την έκδοση της παρούσης θα συνυπολογισθεί στο καταβλητέο σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή συνολικό ποσό (29.534,68 ευρώ), μειουμένου αναλόγως του χρόνου αποπληρωμής του τελευταίου.

Σύμφωνα με όλα αυτά, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως εν μέρει βάσιμη κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας κατά το διατακτικό. Με την καταβολή των δόσεων της πρώτης ρύθμισης θα επέλθει η μερική εξόφληση των χρεών της και η απαλλαγή της από το υπόλοιπο αυτών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 ν. 3869/2010, υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών της, με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της ρύθμιση αυτής. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 ν.3869/10.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες επί πενταετία καταβολές της αιτούσας σε 400 ευρώ, που θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση το ποσοστό κυριότητας (50% εξ αδιαιρέτου) της αιτούσας επί του ακινήτου-διαμερίσματος που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και βρίσκεται στην οδό ………., στο ………., όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ το καταβλητέο από την αιτούσα για τη διάσωση του μεριδίου του επί της κύριας κατοικίας της συνολικό ποσό σε 29.534,68 ευρώ, που θα πληρωθεί με μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτρια ύψους 164,08 ευρώ, οι οποίες θα αρχίσουν μετά την πάροδο πενταετίας από τη δημοσίευση της παρούσης, θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μηνός, θα γίνουν χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος και θα διαρκέσουν δεκαπέντε έτη (180 μήνες).

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, στις 27 Σεπ 2018, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top