ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

 

                         Αριθμός Απόφασης: 6835/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη …………… που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα …………. .

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Μαρτίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:…………………. , κατοίκου …….. ……. , που παραστάθηκε μετά της Πληρεξούσιας Δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ πιστωτριών προς τις οποίες κοινοποιήθηκε αυτή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 και καθίστανται υποκείμενα της παρούσης δίκης κατ’ άρθρ. 748 παρ. 2 ΚΠολΔ: 1. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………………………» που εδρεύει στ.. ………. ……… ….. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της Πληρεξουσίας Δικηγόρου …………….., 2. ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………………», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, 3. ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………………», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε και 4. ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………………», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της Πληρεξούσιας Δικηγόρου ………… .

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 4.10.2013 και με αριθμ. εκθ. καταθ. ……/2013 αίτησή του που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό και προσδιορίσθηκε για να συζητηθεί κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, για όσους λόγους επικαλείται σ’ αυτή.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιες των παριστάμενων διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από τις υπ’ αρ. 6533/11.10.2013 και 6535/11.10.2013 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ………. ………., τις οποίες προσκομίζει νόμιμα με επίκληση ο αιτών, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αναφερόμενη ανωτέρω δικάσιμο επιδόθηκε νομότυπα στη δεύτερη και στην Τρίτη των καθ’ ων. Οι τελευταίες όμως δεν παραστάθηκαν κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από το οικείο πινάκιο και επομένως θα δικαστούν ερήμην, η δε συζήτηση θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 ΚΠολΔ).

Ο αιτών με την κρινόμενη αίτηση, που τη συμπλήρωσε παραδεκτώς, ισχυριζόμενος ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριες ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, ώστε να επέλθει η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών του έναντι των πιστωτριών του, που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση και την εξαίρεση του μεριδίου του επί της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση.

Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτώς ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος για να δικαστεί κατά την εκούσια δικαιοδοσία (άρθρο 3 ν. 3869/2010)και έχει επιδοθεί νόμιμα στη συνοφειλέτη (σύζυγο του αιτούντος) ………. …….. . Τηρήθηκε δε το υποχρεωτικό κατά τα άρθρα 4 παρ. 3 και 5 παρ. 1 του ν. 3869/2010 (όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4161/13), προστάδιο της διαδικασίας, ήτοι η απόπειρα προδικαστικού συμβιβασμού. Συγκεκριμένα, με την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης προσδιορίστηκε δικάσιμος η 10.2.14 για τη συζήτηση της ενδεχόμενης επικύρωσης συμβιβασμού των μερών. Κατά την ανωτέρω δικάσιμο έγινε δεκτό το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής και διετάχθη αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της περιουσίας του αιτούντος με την υποχρέωση μηνιαίων καταβολών του άρθρου 9 ν. 3869/2010 ποσού 150 ευρώ από 1.3.14 προς την ενέγγυα πιστώτρια (πρώτη των καθ’ ων), εφόσον υπεβλήθη αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από την εκποίηση. Η από 5.10.13 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 και για τις μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία συνοδεύει την κρινόμενη αίτηση προς διευκόλυνση του προδικαστικού συμβιβασμού και όχι ως στοιχείο παραδεκτού. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από τα υπόλοιπα χρεών του (αρθρ. 13 παρ. 2 ν. 3869/2010). Η κρινόμενη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010, είναι ορισμένη αφού πέραν της αναφοράς της μόνιμης αδυναμίας πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από τον αιτούντα, περιέχει τα αναγκαία για το ορισμένο αυτής στοιχεία, ήτοι α) κατάσταση της περιουσίας του και των εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτριών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης οφειλών, απορριπτόμενου του περί αοριστίας ισχυρισμού των πιστωτριών. Αναγκαίο στοιχείο για το ορισμένο της αίτησης δεν αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο ο αιτών – οφειλέτης περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών. Το στοιχείο αυτό, όπως και τα λοιπά στοιχεία θα αποτελέσουν θέματα της αποδεικτικής διαδικασίας. Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 9  και 11 του ιδίου νόμου. Εφόσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί και κατ’ ουσίαν.

Οι παριστάμενες πιστώτριες αρνήθηκαν την αίτηση, ισχυριζόμενες ότι ο αιτών δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής του στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010, εφόσον δεν έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Η πρώτη των καθ’ ων προέβαλε περαιτέρω την ένσταση δόλιας περιέλευσης του     αιτούντος σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμών, που είναι νόμιμη (άρθρ. 1 ν. 3869/2010) και θα εξεταστεί     περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Τέλος, προέβαλε την ένσταση της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος της αιτούσας, επειδή επιχειρεί χωρίς να βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των οφειλών του να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου 3869/10 και να απαλλαγεί από το μεγαλύτερο μέρος αυτών. Ο ανωτέρω ισχυρισμός είναι μη νόμιμος και πρέπει να απορριφθεί αφού η άσκηση της κρινόμενης αίτησης δεν συνιστ   ά αντίθεση στην καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, αντίθετα στηρίζεται στις διατάξεις του νόμου αυτού, το σχέδιο αποπληρωμής του οφειλέτη δεν είναι δεσμευτικό για το δικαστή, ο οποίος, εφόσον αποδειχθεί η κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής, μπορεί να ορίσει μικρότερες ή μεγαλύτερες μηνιαίες καταβολές σε σύγκριση με αυτές που ζητά ο οφειλέτης και να διαμορφώσει το τελικό πλάνο πληρωμών προς τους πιστωτές, αποκλίνοντας από όσα ζητά ο οφειλέτης. Το σχέδιο αποπληρωμής του οφειλέτη, που αποτελεί την πρόταση αυτού προς τους δανειστές του, δεν ελέγχεται από το δικαστή ως προς τη σκοπιμότητα ή την ορθότητα του περιεχομένου του (ΕιρΚρωπ 584/2011 και 781/2011 ΤΝΠ ΔΣΑ).

Από την εκτίμηση της ανωμοτί  εξέτασης        της αιτούσας στο ακροατήριο του δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, μεταξύ αυτών και τα επικαιροποιημένα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου 3869/2010 και υποβλήθηκαν στη γραμματεία του δικαστηρίου μετά την άσκηση της αιτήσεως σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 υποπ. Α4 ν. 4336/15, και, παρά την ενδεχόμενη μνημόνευση ορισμένων μόνο εξ αυτών κατωτέρω, συνεκτιμώνται στο σύνολό τους χωρίς να παραλειφθεί κανένα, καθώς και από εκείνα που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο χωρίς να γίνεται επίκλησή τους (άρθρ. 744 και 759 παρ. 3 ΚΠολΔ) και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, σε συνδυασμό και με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρ. 744 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών ……. …….., είναι 55 ετών και έγγαμος με την …….. ………., 55 ετών, με την οποία έχουν αποκτήσει μια ενήλικη θυγατέρα ηλικίας 25 ετών. Κατοικεί με τη σύζυγό του σε ακίνητο συνιδιοκτησίας τους που βρίσκεται στο ………, στην οδό ………. . Ο ίδιος και η σύζυγός του είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι στην εταιρεία ταχυμεταφορών «……….». Ο μισθός του αιτούντος κατά το χρόνο άσκησης της αιτήσεως ανερχόταν σε 447,41 ευρώ και της συζύγου του σε 964,65 ευρώ μηνιαίως (βλ. αναλυτική κατάσταση μισθοδοσίας τους του μηνός Αυγούστου 2013). Κατά το χρόνο συζήτησης της αιτήσεως ο μισθός του αιτούντος ανέρχεται σε 923,36 ευρώ και της συζύγου του σε 1173,93 ευρώ (βλ. αναλυτική κατάσταση μισθοδοσίας τους του μηνός Φεβρουαρίου 2018). O αιτών από το 1994 εργαζόταν στην εταιρεία «……………» με μικτές μηνιαίες αποδοχές 2900 ευρώ, μέχρι 31.8.12, που απολύθηκε και έλαβε αποζημίωση απόλυσης που ανερχόταν στο ποσό των 43.983,33. Το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του και το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα της συζύγου του το 2009 ανήλθε σε 34.105,18 ευρώ και 14.748,52 ευρώ αντίστοιχα, το 2010 σε 33.560,57 ευρώ και 15.296,62 ευρώ αντίστοιχα, το 2011 σε 38.135,31 ευρώ και 15.805,95 ευρώ αντίστοιχα, το 2012 σε 29.075,94 ευρώ (+20.301 ευρώ) και 15.805,95 ευρώ αντίστοιχα, το 2013 σε 6.574,32 και 16.288,49 ευρώ, το 2014 σε 12.111,91 ευρώ και 15.867,42 ευρώ, το 2015 σε 12.368,15 ευρώ και 17.763,02 ευρώ και το 2016 σε 12.886,46 ευρώ και 19.808,96, όπως προκύπτει από τις προσκομισθείσες φορολογικές δηλώσεις και τα εκκαθαριστικά εισοδήματος της αρμόδιας εφορίας που αφορούν στα ανωτέρω έτη.

Ο αιτών έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις πιστώτριες που έχουν αναληφθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους πριν την κατάθεση της παρούσης αιτήσεως. Όφειλε κατά το χρόνο επίδοσης της κρινόμενης αίτησης κατά κεφάλαιο, έξοδα και τόκους, σύμφωνα με τις καταστάσεις οφελών των πιστωτριών 1. στην …………… το ποσό των 152.837,26 ευρώ από στεγαστικό δάνειο, το ποσό των 25.363,78 ευρώ από στεγαστικό-επισκευαστικό δάνειο και το ποσό των 8.897,39 ευρώ από καταναλωτικό δάνειο, 2. στην ……..…. το ποσό των 7.823,04 ευρώ από πιστωτική κάρτα και το ποσό των 13.790,70 ευρώ από καταναλωτικό δάνειο, 3. στην ……….. το ποσό των 1.078,45 ευρώ από πιστωτική κάρτα και το ποσό των 1.655,69 ευρώ από πιστωτική κάρτα και 4. στην ……….. το ποσό των 17.308,10 ευρώ από καταναλωτικό δάνειο. Οι δύο πρώτες απαιτήσεις της πρώτης καθ’ ης είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημειώσεις υποθήκης επί του ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του αιτούντος και της συζύγου του και συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση της παρούσης με επιτόκιο ενήμερης οφειλής. Οι λοιπές απαιτήσεις σταμάτησαν με την κοινοποίηση της κρινόμενης αίτησης να παράγουν τόκους.

Λόγω της συρρίκνωσης του ατομικού του εισοδήματος εξαιτίας της απόλυσής του, κατάσταση εκτός της σφαίρας επιρροής του, που άλλαξε τις συνθήκες, περιήλθε ο αιτών σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις καθ’ ων χωρίς δόλο, απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της πρώτης των καθ’ ων. Στην εν λόγω κατάσταση αδυναμίας περιήλθε από το 2013 και συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση αυτή κατά το χρόνο συζήτησης της αιτήσεως, που το εισόδημά του είναι χαμηλότερο του εισοδήματος που είχε κατά την ανάληψη των οφειλών του.

Ο αιτών είναι συγκύριος σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου με τη σύζυγό του του υπό στοιχεία Γ-1 διαμερίσματος του τρίτου ορόφου, επιφανείας 80,33 τ.μ. με δύο ημιυπαίθριους χώρους, με αποκλειστική χρήση της με στοιχεία Ρ4 θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του πίσω ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου επιφανείας 10,12 τ.μ., που βρίσκεται στην οδό …….. ….., σε πολυκατοικία έτους κατασκευής 2002. Το εν λόγω ακίνητο απέκτησαν οι ανωτέρω κοινώς και κατά το ½ εξ αδιαιρέτου με το υπ’ αριθ. 3624/19.1.2005 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών ……  ………. και χρησιμοποιείται έκτοτε ως κύρια κατοικία τους. Η αντικειμενική αξία του μεριδίου του αιτούντος επί του ακινήτου αυτού ανέρχεται σε 36.918,36 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017. Περαιτέρω, ο αιτών είναι ψιλός κύριος διαμερίσματος επιφανείας 27,50 τ.μ. με ημιυπαίθριο χώρο, που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας έτους κατασκευής 2004 επί της οδού ………., στην …… και μιας αποθήκης του υπογείου της ίδιας οικοδομής επιφάνειας 6,56 τ.μ. δυνάμει του με αριθμού …../……. Συμβολαίου σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας της Συμβολαιογράφου …………. . Την επικαρπία των ανωτέρω οριζόντιων ιδιοκτησιών έχει η γεννηθείσα το έτος 1936 μητέρα του αιτούντος. Ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι στο εν λόγω ακίνητο διαμένουν οι γονείς του δεν αποδείχθηκε. Δεν αποδείχθηκε περαιτέρω αν το παραπάνω ακίνητο παραμένει κενό. Η αντικειμενική αξία της ψιλής κυριότητας του αιτούντος υπολογίζεται σε 15.528 ευρώ, ενώ η εμπορική της αξία, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες στο διαδίκτυο αγγελίες παρόμοιων ακινήτων, ανέρχεται σε 50.000 ευρώ. Τέλος, είναι κύριος ενός αυτοκινήτου μάρκας RENAULT MEGANE, 1600 κ.εκ. που πρωτοκυκλοφόρησε το 2004, το οποίο αποτελεί το μοναδικό μεταφορικό μέσο της οικογένειάς του. Λόγω της παλαιότητάς του και της μικρής εμπορικής του αξίας, η εκποίηση του κρίνεται απρόσφορη, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της τελευταίας. Επομένως, δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθρ. 9 ν. 3869/2010 εκποίησή του. Άλλα περιουσιακά στοιχεία (κινητά ή ακίνητα) δεν αποδείχθηκε ότι διαθέτει ο αιτών.

Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του αιτούντος και της συζύγου του, προκειμένου να ζουν αξιοπρεπώς, ανέρχεται σε 1200 ευρώ, απ’ όσα αποδείχθηκαν από όλη τη διαδικασία για τις συνθήκες της ζωής τους αλλά και από τα διδάγματα της κοινής πείρας. Από κανένα στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι οι ανωτέρω δαπάνες ξεπερνούν το ποσό αυτό. Δεν αποδείχθηκε ότι η θυγατέρα τους είναι προστατευόμενο μέλος τους, εφόσον δεν αποδείχθηκε ότι διαμένει μαζί τους και ότι δεν διαθέτει εισοδήματα. Λαμβανομένης υπόψη της συνεισφοράς της συζύγου του αιτούντος  στην κάλυψη των ανωτέρω δαπανών, εφόσον το περίσσευμα από το εισόδημά του θα διατεθεί προς πληρωμή των δόσεων προς τις πιστώτριες, μπορεί να καταβάλλει σ’ αυτές το ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως για χρονικό διάστημα πέντε ετών (60 μηνών) προς μερική εξόφληση των οφειλών του (σύμφωνα με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 8 Ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 4161/2013). Το ως άνω ποσό θα διανέμεται σύμμετρα προς τις πιστώτριες με βάση τη συνολική απαίτηση εκάστης, όπως ανωτέρω προσδιορίσθηκε. Στο τέλος της πενταετίας ο ετών θα έχει καταβάλει στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής το ποσό των 24.000 ευρώ.

Αφού τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος είναι επαρκή για τη μερική ικανοποίηση των πιστωτριών του, το δικαστήριο στα πλαίσια της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 3869/10 κρίνει ότι είναι δυνατή η εκποίηση της ψιλής κυριότητας του δεύτερου ακινήτου του (διαμερίσματος και αποθήκης), που βρίσκεται στην Καισαριανή, καθώς μπορεί το τελευταίο να αποφέρει αξιόλογο τίμημα προς ικανοποίηση των πιστωτριών του, δεδομένου ότι βρίσκεται σε περιοχή κοντά στο κέντρο της ……….. και πλησίον της …………. Για τη ρευστοποίηση αυτού πρέπει να ορισθεί εκκαθαριστής από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, εφόσον δεν υπήρξε πρόταση των πιστωτριών για το πρόσωπο του εκκαθαριστή (άρθρ. 9 παρ. 1 εδ. 3 του νόμου). Το έργο του θα συνίσταται, πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρ. 9 παρ. 1 εδ. 3 του νόμου). Το έργο του θα συνίσταται, πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρ. 9 παρ. 1 εδ. 3 Ν.3869/10) στην ελεύθερη εκποίηση της ψιλής κυριότητας του αιτούντος, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και θα γίνει με ενσφράγιστες προσφορές προς τον εκκαθαριστή. Ο τρόπος αυτός ανταποκρίνεται στην απαίτηση του νόμου για πρόσφορο τρόπο εκποίησης, διότι εν προκειμένω δεν δικαιολογείται η εκποίηση μέσω πλειστηριασμού, που συνεπάγεται επιβάρυνση της διαδικασίας με δυσανάλογα έξοδα. Το ελάχιστο τίμημα πρέπει να ορισθεί σε 40.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη των αγγελιών παρόμοιων ακινήτων της ίδιας περιοχής που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο. Μετά την εκποίηση και αφού ο εκκαθαριστής αφαιρέσει τα πραγματοποιηθέντα έξοδα και την αμοιβή του, θα προβεί στη σύμμετρη ικανοποίηση των πιστωτριών από το προϊόν της εκποίησης.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα συνδυαστούν με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρ. 9 παρ. 2 εφόσον προβάλλεται από τον αιτούντα αίτημα εξαίρεσης του μεριδίου του επί της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση η οποία είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο (βλ. Κρητικό σελ. 148, αρ. 16). Το μερίδιο του αιτούντος επί του ακινήτου που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως ανωτέρω περιγράφεται, πρέπει να προστατευθεί από τη ρευστοποίηση και να εφαρμοστούν γι’ αυτό οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3869/10. Η αντικειμενική αξία του όπως προαναφέρθηκε, ανέρχεται στο ποσό των 36.918,36 ευρώ. Το εν λόγω ακίνητο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% και αυτό πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση. Η ικανοποίηση των πιστωτριών δια καταβολών προς διάσωση του ποσοστού κυριότητας του αιτούντος πρέπει να ανέλθει στο ποσό των 29.534,68 ευρώ που είναι ίσο με το 80% της ως άνω αντικειμενικής αξίας και η περίοδος τοκοχρεολυτικής εξόφλησης αυτού του ποσού να ορισθεί σε δεκαπέντε έτη (180 μήνες). Το ποσό που θα καταβάλλει ο αιτών στα πλαίσια αυτού του σκέλους της ρύθμισης θα ανέρχονται σε 164,08 ευρώ μηνιαίως, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται μετά την παρέλευση περιόδου χάριτος (άρθρ. 9 παρ. 2 εδ. 3 Ν. 3869/2010) και συγκεκριμένα μετά την πάροδο πέντε ετών από την έκδοση της παρούσης και από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθεί προνομιακώς η πρώτη των καθ’ ων ενέγγυα πιστώτρια. Το συνολικό ποσό των καταβολών που πραγματοποιήθηκαν από τον αιτούντα προς την πρώτη των καθ’ ων από την έκδοση της προσωρινής διαταγής (από 1.3.14) μέχρι την έκδοση της παρούσης θα συνυπολογιστεί στο καταβλητέο σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή συνολικό ποσό (29.534,68 ευρώ), μειουμένου αναλόγως του χρόνου αποπληρωμής του τελευταίου.

Σύμφωνα με όλα αυτά, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως εν μέρει βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος κατά το διατακτικό. Με την καταβολή των δόσεων της πρώτης ρύθμισης και την εκποίηση του ανωτέρω ακινήτου του θα επέλθει η μερική εξόφληση των χρεών του και η απαλλαγή του από το υπόλοιπο αυτών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 3869/10, υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της ρύθμισης αυτής. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/10.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση ερήμην της δεύτερης και της τρίτης των καθ’ ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες επί πενταετία καταβολές του αιτούντος σε 400 ευρώ, που θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της παρούσας μήνα.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εντός είκοσι (20) μηνών από τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής πώληση με ελεύθερη εκποίηση της ψιλής κυριότητας του αιτούντος επί του διαμερίσματος και της αποθήκης που βρίσκονται στην οδό ………… στην ……… ………., όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στο σκεπτικό και με ελάχιστο τίμημα αυτό που ορίσθηκε. Ορίζει ως εκκαθαριστή της περιουσίας του αιτούντος τ.ν

 

από την κατάσταση πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών ο οποίος θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ανάληψη των καθηκόντων του από τη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο που τηρείται. Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή περιλαμβάνονται η πρόσφορη εκποίηση της ψιλής κυριότητας του αιτούντος επί των ανωτέρω οριζόντιων ιδιοκτησιών (διαμερίσματος και αποθήκης) όπως αυτές περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης και στο συμβόλαιο κτήσης τους και η ικανοποίηση των πιστωτριών από το τίμημα, μετά την αφαίρεση των πραγματοποιηθέντων εξόδων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση το ποσοστό κυριότητας (50% εξ αδιαιρέτου) του αιτούντος επί του ακινήτου-διαμερίσματος που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και βρίσκεται στην οδό ………., στο ………., όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ το καταβλητέο από τον αιτούντα για τη διάσωση του μεριδίου του επί της κύριας κατοικίας του συνολικό ποσό σε 29.534,68 ευρώ, που θα πληρωθεί με μηνιαίες καταβολές ύψους 164,08 ευρώ, οι οποίες θα αρχίσουν μετά την πάροδο πενταετίας από τη δημοσίευση της παρούσης, θα γίνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μηνός, θα γίνουν χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, θα διαρκέσουν δεκαπέντε έτη (180 μήνες) και από αυτές θα ικανοποιηθεί προνομιακώς η πρώτη των καθ’ ων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, στις 27 Σεπ 2018, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top