Αριθμός Απόφασης:  541/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας

 

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου …………… και την Γραμματέα ……………

Συνεδρίασε δημοσίως στο ακροατήριό του στις 20 Μαρτίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: …………………. του………..και της ………, κατοίκου ……………, οδός …………………. αριθμ. …..,η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Των πιστωτριών της αιτούσας τραπεζικών εταιριών οι οποίες κατέστησαν διάδικοι : 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………………………», που εδρεύει στην Αθήνα, ….. αρ. …., νόμιμα εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «……..….» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ……… αριθμ. …. Και εκπροσωπείται νόμιμα που δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ………. αριθμ. …. και εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 4) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……….» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …… αριθ. … και εκπροσωπείται νόμιμα που δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο.

Η αιτούσα με την από 20-3-2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …../…. αίτησή της και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή, ζητεί να γίνει δεκτή.

Ακολούθησε η συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις με αριθμ. …../……, ……/……., ……./….. και …../…… εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών …….. …….., που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την ορισθείσα δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα στις ως άνω τραπεζικές εταιρείες, εντός της προθεσμίας του μηνός από την κατάθεση της αιτήσεως. Αφού οι ως άνω πιστώτριες δεν παραστάθηκαν στη δικάσιμο αυτή, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της στο οικείο πινάκιο, πρέπει να δικαστούν ερήμην, ενόψει του ότι η αναβολή της συζητήσεως και η εγγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο θεωρείται ως κλήτευση ως προς όλους τους διαδίκους (αρθρ. 226 παρ. 4 σε συνδυασμό με τα άρθρα 591 παρ. 1 και 741 ΚΠολΔ). Το Δικαστήριο ωστόσο κατά τις επιταγές της παρ. 2 του άρθρου 754 του ΚΠολΔ, θα προχωρήσει στην έρευνα της υποθέσεως σαν να είχαν παρασταθεί.

Με την παρούσα αίτηση η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριές της, που αναφέρεται στην αναλυτική κατάσταση, η οποία περιέχεται στην αίτηση, ζητεί την ρύθμιση των χρεών της, σύμφωνα με το Σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η οικογενειακή και περιουσιακή της κατάσταση, την οποία αναλυτικά εκθέτει, με σκοπό την απαλλαγή της από αυτά, κατά ένα μέρος.

Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα, η ένδικη αίτηση, αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, που είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο να δικάσει (αρ. 3 του Ν. 3869/2010) , κατά την παρούσα διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρ. 3 του Ν. 3869/2010, 739 επ. του ΚΠολΔ), εφόσον : α) τηρήθηκε η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού – με την διαμεσολάβηση προσώπου, από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (αρ. 2 του Ν. 3869/2010), β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της, στο δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές της, κατ’ άρθρο 13 του Ν. 3869/2010. Η ανωτέρω αίτηση περιέχει όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν. 3869/2010, ήτοι : α) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων της αιτούσας  β) κατάσταση των πιστωτριών και των απαιτήσεών τους, κατά κεφάλαιο, τόκους κι έξοδα και  γ) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της. Προσκομίζονται δε από την αιτούσα: τα έγγραφα, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4 του Ν. 3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνοι δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της αιτούσας, της κατάστασης των πιστωτών και των απαιτήσεών τους, κατά κεφάλαιο, τόκους κι έξοδα, των μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες αυτή προέβη την τελευταία τριετία, καθώς και άλλα έγγραφα, σχετικά με ττην περιουσία και τα εισοδήματά της, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους), όπως και τα στοιχεία που αναφέρονται στο αρ. 4 παρ. 1 και αρ. 4 παρ. 2 στην αρμόδια γραμματεία αρ. 55 ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α 78/26-04-2016)αρ.3ο παρ. 1 ν. 4366/2016αρ. 2 παρ Α υποπαρ.4 αρ. 2 παρ. 1 εδ. 1 ν. 4336/2015 αρ. 4 ν. 4336/2015.  Περαιτέρω, η εν λόγω αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1,4 παρ. 1, 6 παρ.3, 8,9 παρ. 2 και 11 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω από την ουσιαστική της πλευρά εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτριών της.

 

Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης της αιτούσης που εξετάσθηκε στο ακροατήριο και η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Διακστηρίου και από όλα τα έγγραφα, που η αιτούσα νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η αιτούσα ηλικίας 81 ετών είναι χήρα και συνταξιούχος του ΙΚΑ από το έτος 1989. Η σύνταξή της ανέρχεται στο ποσό των 457,43 μηνιαίως και επιπλέον λαμβάνει σύνταξη χηρείας συνολικού ποσού 1.760,55 ευρώ (βλ. σχετ. με αριθμ. 5). Το εισόδημά της τείνει σε σταδιακή μείωση όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα (βλ. σχετ. με αριθμ. 2). Η αιτούσα συνδράμει οικονομικά τον μικρότερο υιό της, ηλικίας 42 ετών καθώς και την οικογένεια του μεγαλύτερού της υιού, ηλικίας 43 ετών. Η αιτούσα, επιπλέον, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας (βλ. σχετ. με αριθμ. 9). Η αιτούσα διαμένει με τον μικρότερο υιό της σε κατοικία την οποία μισθώνει καταβάλλοντας μηνιαίως το μίσθωμα των 350 ευρώ, ενώ για την κάλυψη των μηνιαίων δαπανών της διαβίωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται δαπάνες διατροφής, λογαριασμών σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας, μετακινήσεων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ανέρχονται αυτές συνολικά στο ποσό των 1.477,00 περίπου ευρώ μηνιαίως. Η αιτούσα στερείται άλλων εισοδημάτων, ενώ η οικονομική της κατάσταση, δεν αναμένεται να βελτιωθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα, επί πλέον της γενικότερης μείωσης των εισοδημάτων των μισθωτών και συνταξιούχων, όπως και του αυξημένου κόστους διαβίωσης, που επίσης αποτελούν συνέπειες της γενικευμένης οικονομικής κρίσης.

Περαιτέρω σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης η αιτούσα έχει αναλάβει τα παρακάτω χρέη προς τις πιστώτριές της Τράπεζες και συγκεκριμένα : 1) προς την …… ι) δυνάμει της υπ’ αριθ. …….. σύμβασης δανείου οφείλει το ποσό των 7.268,70 ευρώ μαζί με τα έξοδα και τους τόκους και ιι) δυνάμει τις υπ’ αριθ. ….. σύμβασης δανείου οφείλει το ποσό των 171,88 ευρώ μαζί με τα έξοδα και τους τόκους, 2) προς την ……… δυνάμει της  υπ’ αριθ. …… σύμβασης δανείου οφείλει το ποσό των 10.378,59 ευρώ μαζί με τα έξοδα και τους τόκους, 3) προς την …….. δυνάμει της υπ’ αριθ. ,,,,,,,,,,,,,,,, σύμβασης πιστωτικής κάρτας οφείλει το ποσό των 13.309,86 ευρώ μαζί με τα έξοδα και τους τόκους και 4) προς την ……. (νυν …) δυνάμει της υπ’ αριθ. ……… σύμβασης πιστωτικής κάρτας οφείλει το ποσό των 1.847,43 ευρώ μαζί με τα έξοδα και τους τόκους. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τη ληξιπρόθεσμη παραπάνω χρηματική οφειλή της. Η αδυναμία της αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Περαιτέρω στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας ανήκει η πλήρης κυριότητα ενός αγροτεμαχίου στη θέση «……..» της κτηματικής περιφέρειας της κοινότητας ….. ……… ……, συνολικής έκτασης 4.020 τ.μ., εμπορικής αξίας 10.000 ευρώ καθώς και το 50% εξ αδιαιρέτου και το ¼ του ½ της κυριότητας επί του αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση «………..» της κτηματικής περιφέρειας του δήμου «…….», έξω από το σχέδιο πόλης, έκτασης 4.020 τ.μ. και εμπορικής αξίας 10.000 ευρώ, τα οποία εξαιρούνται από την εκποίηση, διότι δεν πρόκειται να δημιουργηθεί αγοραστικό ενδιαφέρον (432/2013 Ειρ. Χανίων (εκουσίας). Τέλος η αιτούσα δεν διαθέτει οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο.

Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα αυτή του άρθρου 8 παρ. 2. Έτσι η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες Τράπεζες από τα εισοδήματά της επί πενταετία, που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης (άρθρο 8 παρ. 2 ν. 3869/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 2 ν. 4161/14-6-2013). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στις πιστώτριες ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών και της προοπτικής βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής της κατάστασης, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω, ανέρχεται σε 400,00 ευρώ το μήνα, το οποίο κατά την κρίση του Δικαστηρίου βρίσκεται μέσα τις οικονομικές της δυνατότητες.

Το συνολικό ποσό της οφειλής της αιτούσας προς τις πιστώτριές της Τράπεζες ανέρχεται στο ποσό των 32.976,46 ευρώ. Κατόπιν των παραπάνω ως προς το υπόλοιπο των απαιτήσεων των πιστωτριών κατά το μέρος που δεν απαλάσσεται η αιτούσα (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/2010)

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του. Ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει αντιμωλία της αιτούσης και ερήμην των καθ’ ων.

Δέχεται την αίτηση.

Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές ποσού 300,00 ευρώ προς τις πιστώτριές της Τράπεζες, συμμέτρως κατανεμόμενες, επί μια πενταετία, οι οποίες θα αρχίζουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτές της απόφασης.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Χαλάνδρι στις 18.8.2018.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top