ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 240/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Καλλιθέας ………… και τη Γραμματέα ……………

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20-6-2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: …………., κατοίκου ………. Αττικής, οδός ……….. αριθ …. που εμφανίστηκε και εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιο δικηγόρο της  ΑΝΝΑ ΚΟΡΣΑΝΟΥ

ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……………….» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ………….. αρ. ….., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που δεν εκπροσωπήθηκε, 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………….» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ………… αρ. …., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που δεν εκπροσωπήθηκε. 3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………….» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …………, αρ. …., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που δεν εκπροσωπήθηκε. 4) Της ανώνυμης εταιρείας παροχής πιστώσεων με την επωνυμία «……………», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ………… αρ. ….., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που δεν εκπροσωπήθηκε. 5) Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «…………», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ………… αρ. …. όπως νόμιμα εκπροσωπείται, και εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο ………………….

Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτησή της, που κατατέθηκε στις 20-5-2016 με αριθμό έκθ. κατ. …../2016, προσδιορίστηκε για να συζητηθεί στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εκφωνήθηκε στη σειρά της από το πινάκιο .

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινομένη αίτησή της και κατ’ ορθή εκτίμησή της, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ιδιότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί την διευθέτησή τους από το δικαστήριο με την εξαίρεση από την εκποίηση του δικαιώματος κυριότητας της μοναδικής κατοικίας της, κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει μερική ή ολική διαγραφή των χρεών της έναντι της πιστώτριάς της, που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτή κατάσταση.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινομένη αίτηση αρμόδια και παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία της η ως άνω οφειλέτης και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 σε συνδ. με το άρθρο 3 του Ν. 3869/2010, μη απαιτουμένων για το παραδεκτό αυτής των ειδικών προϋποθέσεων που ίσχυαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, για τις εκκρεμούσες πριν από 14/6/2013 αιτήσεις (άρθρ. 19 παρ. 3 Ν. 4161/2013), ενώ τηρήθηκε η υποχρέωσή της να προσκομίσει επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 της υπο. παρ. Α4 άρθρου 2 του Νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ Α94), μετά την μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 14 παρ. 9 Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α152) και την τροποποίησή της με το άρθρο τρίτο παρ. 1 Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ A18/15-2-2016). Επίσης, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αϊτού σας, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της (άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3869/2010). Περαιτέρω η κρινόμενη αίτηση στην οποία, περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010, είναι επαρκώς ορισμένη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί στην συνέχεια και από την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και της πιστώτριάς της. Από την ανωμοτί κατάθεση που έδωσε η αιτούσα στο ακροατήριο, από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψιν αυτεπάγγελτος από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ.) σε συνδυασμό με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (αρ. 744 Κ.Πολ.Δ.) και την επ’ ακροατηρίου προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα είναι … ετών, γεννηθείσα στις …….. και από τον Ιούλιο 2015, ότε και εξεδόθη η απόφαση του συναινετικού διαζυγίου της από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, είναι διαζευγμένη, έχουσα αποκτήσει εκ του γάμου της με τον πρώην σύζυγό της ………. δύο τέκνα ηλικίας σήμερα … και … αντίστοιχα. Από το έτος 2012 είναι συνταξιούχος του Ελληνικού Δημοσίου και η σύνταξή της ανέρχεται στο ποσό 993,13 €. Οι μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης της αιτούσας ανέρχονται στο ποσό των 790 €, στις οποίες περιλαμβάνεται και ποσό 200 € για μίσθωση κατοικίας στην …….. και επί της οδού …………… αρ. … Έχει στην αποκλειστική της κυριότητα ένα διαμέρισμα που βρίσκεται στον πέμπτο όροφο της οικοδομής επί της οδού ……… αρ. …….. στο …….., έκτασης … τ.μ., έτους κατασκευής 2008 και με αντικειμενική αξία 46.565,51 €. Το διαμέρισμα αυτό η αιτούσα το έχει παραχωρήσει και κατοικεί σε αυτό η άνεργη κόρη της, εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΟΑΕΔ, στηριζόμενη αποκλειστικά στην οικονομική βοήθεια της.

Οι προς ρύθμιση οφειλές της αιτούσας δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της υπό κρίση αίτησης, ούτε προέρχονται από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο ή από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους ΟΤΑ, τέλη προς ΝΠΔΔ ή εισφορές οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Μέχρι δε το 2013, πλήρωνε τις οφειλόμενες δόσεις, όμως από το χρονικό σημείο εκείνο και μετά, λόγω των περικοπών της σύνταξής της και της ανεργίας της μικρότερης κόρης της, την οποία βοηθάει οικονομικά, άρχισε να μην μπορεί να εξυπηρετεί τις οφειλές της, με συνέπεια να έχει ήδη περιέλθει σε πλήρη αδυναμία εκπλήρωσης αυτών, χωρίς υπαιτιότητάς της. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία κατά πλάσμα νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά του χρόνου κοινοποίησης αυτής, των οποίων ο εντοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι του χρόνου έκδοσης της
 

παρούσας απόφασης (άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010). Το Δικαστήριο προκειμένου να προχωρήσει στην ρύθμιση, ελέγχει μόνο την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής και σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 8, η ένταξη της απαίτησης στην ρύθμιση θα γίνει με την μορφή και το ύψος που την εισφέρει ο οφειλέτης, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του ύψους ή των δεδουλευμένων τόκων από το Δικαστήριο (βλ. Δ. Μακρή: κατ’ άρθρο Ερμηνεία του Ν. 3869/2010 β’ εκδ., σελ.82, άρθρο 8). Συγκεκριμένα, η αιτούσα οφείλει: 1) στο ………. από στεγαστικό δάνειο το ποσό των 100.582,066 2) στην ……….. από καταναλωτικό δάνειο το ποσό των 2.737,2. € 3) στην ………. από πιστωτική κάρτα το ποσό των 792,23 € 4) στην ………. από καταναλωτικό δάνειο ποσό 5.447,56 € 5) στην ίδια τράπεζα από καταναλωτικό δάνειο ποσό 409,06 € 6) στην ίδια τράπεζα από καταναλωτικό δάνειο ποσό 2.980 € 7) στην ίδια τράπεζα από καταναλωτικό δάνειο ποσό 180,41 € και 8) στην …….. από προσωπικό δάνειο ποσό 8.116,69 €. Συνολικά οφείλει το ποσό των 121.245,896.

Εξάλλου, η παρ. 5 του άρθρου 8 του ανώτερου νόμου, προβλέπει την δυνατότητα του δικαστηρίου να διατάξει με την απόφασή του περί ρυθμίσεως πολύ μικρές ή και μηδενικές καταβολές, όταν ο οφειλέτης με αξιόπιστα αποδεικτικά μέσα αποδείξει ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του εξαιρετικές περιστάσεις, όπως η ανεργία, σοβαρά προβλήματα υγείας και ανεπαρκή εισοδήματα, προς κάλυψη των βιοτικών αναγκών του. Η ανωτέρω διάταξη παρέχει στο δικαστήριο την ευχέρεια να προβεί σε ρύθμιση πολύ μικρών ή και μηδενικών καταβολών. Στην περίπτωση αυτή, όταν το Δικαστήριο κρίνει ότι τα αίτια της εξαιρετικής περίστασης που συντρέχουν στο πρόσωπο του οφειλέτη είναι παροδικά (όπως η ανεργία) μπορεί με απόφασή του, που ορίζει μικρές ή μηδενικές καταβολές, να ορίσει νέα δικάσιμο μετά από πέντε (5) τουλάχιστον μήνες για να επαναπροσδιορίσει τις καταβολές. Η νομολογία στις περιπτώσεις αυτές πού ορίζει νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των καταβολών κάνει κατά κανόνα μνεία των υποχρεώσεων του οφειλέτη κατά την διάρκεια της ρύθμισης, δηλαδή ότι ο οφειλέτης οφείλει να εργάζεται κατά την διάρκεια της περιόδου ρύθμισης σε κατάλληλη εργασία και ότι αν δεν εργάζεται να καταβάλει εύλογη προσπάθεια για την εξεύρεση ανάλογης εργασίας. Παρότι για την παραβίαση αυτών των υποχρεώσεων δεν προβλέπεται κύρωση, όμως η μη τήρησή τους, θα συνεκτιμηθεί από το Δικαστήριο κατά την νέα δικάσιμο. Εν προκειμένω, η αισθητή μείωση των εισοδημάτων της αιτούσας και της ανεργίας της κόρης της καθώς και η έλλειψη επαρκών πόρων, λαμβανομένου υπόψιν και της αδυναμίας κάλυψης του κόστους διαβίωσής της, οδηγεί στην δικανική πεποίθηση το παρόν δικαστήριο, ότι συντρέχουν στο πρόσωπό της εξαιρετικές περιστάσεις, να διαταχθούν καταβολές κατ’ άρθρο 8 παρ. 5 ν, 3869/2010. Και επειδή κρίνεται ότι το αίτημα της εξαιρετικής περίστασης που συντρέχει στο πρόσωπο της αιτούσας είναι παροδικό (μετοίκηση της αιτούσας στο διαμέρισμά της στο Κερατσίνι και συγκατοικήσει με την κόρη της, η οποία άλλωστε είναι άνεργη και η αιτούσα την ενισχύει οικονομικά, ή εύρεση εργασίας της κόρης της), θα πρέπει να οριστεί νέα δικάσιμος μετά την πάροδο δύο (2) ετών, προκειμένου να αναπροσδιοριστούν οι καταβολές.

Αν στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης έχει υποβάλλει αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από την εκποίηση, η νομολογία
 

δέχεται ότι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, το δικαστήριο κάνει δεκτό το αίτημα για την εξαίρεση, το περιεχόμενο όμως της ρύθμισης γι’ αυτήν μπορεί να το αφήσει για την νέα δικάσιμο κατά την οποία θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα της εισοδηματικής ικανότητας του οφειλέτη. Η απόφαση που ορίζει νέα δικάσιμο είναι οριστική. Έτσι θα πρέπει να ορισθούν μηνιαίες καταβολές για την διάσωση της κύριας κατοικίας της, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του ποσοστού κυριότητάς της. Κρίνεται δε σκόπιμο το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής να γίνει κατά την νέα δικάσιμο, κατά την οποία θα υπάρχει και σαφέστερη εικόνα της εισοδηματικής ικανότητας της αιτούσας, οπότε θα συνυπολογιστούν και οι καταβολές της, τόσο με την προσωρινή διαταγή, όσο και με την παρούσα απόφαση.

Κατ’ ακολουθία των προαναφερθέντων πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της, με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρούμενης εξαιρούμενης κατά το ποσοστό κυριότητάς της, της εκποίησης της κυρίας κατοικίας της και να ορισθεί νέα δικάσιμος μετά την πάροδο δύο (2) ετών, για επαναπροσδιορισμό των καταβολών, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του νόμου 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην των 1ης, 2ης, 3ης, και 4ης των καθών και αντιμωλία  των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές επί δύο (2) έτη, ποσού εκατό (100) € συμμέτρως διαιρετά μεταξύ των πιστωτριών της.

Ορίζει νέα δικάσιμο προς επαναπροσδιορισμό των καταβολών την 9/10/2020.

Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας κατά το ποσοστό κυριότητας της 100% δηλαδή του διαμερίσματος που βρίσκεται στην οδό ……… αρ. …. στο …………, το ειδικότερο δε περιεχόμενο της εν λόγω ρύθμισης θα γίνει κατά την νέα δικάσιμο.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top