Αριθμός Απόφασης: 543/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ν.3869/2010

 

Συγκροτήθηκε από τη Δόκιμη Ειρηνοδίκη Κέρκυρας ……………….. η οποία ορίστηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Κέρκυρας με την παρουσία της Γραμματέως ………… .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Οκτωβρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:…………………. του…………, κατοίκου …….., ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου (αρ. γραμμ. προκ.εισφ. και ενσήμων ……. ΔΣΑθηνών) και κατέθεσε προτάσεις.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ : 1) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «……………………….» που εδρεύει στ.. ………., οδός …….. αρ. …., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου ………. ……… . (αρ. γραμμ. προκ. εισφ. και ενσήμων …….. ΔΣΚέρκυρας) και κατέθεσε προτάσεις. 2) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………….», που εδρεύει στ….  ………, οδός ….. αρ. …, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία δεν παραστάθηκε.

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλείται σε αυτήν, η από 9-9-2014 αίτησή του, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε με αριθμό 299/18-9-2014, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και ενεγράφη στο πινάκιο.

Κατά τη δημόσια συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από τη διάταξη του άρθρ. 532 παρ. 1 ΑΚ, συνάγεται ότι όταν η πώληση έγινε με τον όρο παρακράτησης της κυριότητας τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της αποπληρωμής του τιμήματος και ως εκ τούτου, κατά το διάστημα της αβεβαιότητας, ο πωλητής είναι όχι μόνο κύριος αλλά και νομέας του πράγματος, ο δε αγοραστής από την παράδοση σ’ αυτόν του πράγματος έχει απλή κατοχή που την ασκεί στο όνομα του κυρίου. Εάν πριν την αποπληρωμή του τιμήματος μιας τέτοιας πώλησης με σύμφωνο επιφύλαξης της κυριότητας ο αγοραστής περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των οφειλών του και ζητήσει τη διευθέτησή τους με την ένταξή του στις ρυθμίσεις του ν. 3869/10, σύμφωνα με την αναλογικά εφαρμοζόμενη, κατ’ αρθ. 15 ν. 3869/10, διάταξη του αρθ. 35 παρ. 2 εδ. α’ ΠτωχΚ (ν. 3588/07), δε θίγονται τα δικαιώματα του πωλητή που απορρέουν από την επιφύλαξη της κυριότητας. Για την άσκησή τους όμως θα πρέπει να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση της πώλησης, υπαναχώρηση η οποία προϋποθέτει υπερημερία του αγοραστή (Ψυχομάνης, Πτωχευτικό δίκαιο, σελ. 298 επ.). Μόνη η υποβολή της αίτησης ρύθμισης δε συνεπάγεται οπωσδήποτε υπερημερία του οφειλέτη, αλλά θα πρέπει αυτός να είχε καταστεί υπερήμερος είτε πριν την αίτηση είτε και στη συνέχεια μέχρι τη δικαστική ρύθμιση, αφού μόνη η υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αναστολή καταβολής των δόσεων, εκτός αν διατάχθηκε τέτοια στα πλαίσια του αρθ. 6 παρ. 2 ν. 3869/10 ή των αρθ. 4 παρ. 4 ν. 3869/10 και 781 ΚΠολΔ (βλ. και σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», έκδ. 2010, σελ. 101). Εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της υπαναχώρησης και ασκήθηκε από τον πωλητή, μπορεί να ζητήσει την απόδοση του πράγματος είτε με βάση το αρθ. 37 παρ. 1 ΠτωχΚ, είτε κατ’ αρθ. 987 και 1094 ΑΚ, λόγω ματαίωσης της αίρεσης ως προς την πληρωμή του τιμήματος (αρθ. 532 ΑΚ). Παράλληλα, με την απόσβεση των υποχρεώσεων από τη σύμβαση δεν οφείλεται το υπόλοιπο του τιμήματος και συνεπώς δεν αποτελεί παθητικό της περιουσίας του οφειλέτη και δεν μπορεί να ενταχθεί ως χρέος του στη ρύθμιση. Εφόσον όμως δεν ασκηθεί υπαναχώρηση από τον πωλητή ή η ασκηθείσα δεν επέφερε έννομες συνέπειες επειδή δεν συνέτρεχε υπερημερία του αγοραστή, ο πωλητής θα ενταχθεί στη ρύθμιση για την απαίτησή του από το τίμημα της πώλησης, υποχρεούμενος να δεχθεί την εκπλήρωση της παροχής του αγοραστή, όπως θα διαμορφωθεί με τη δικαστική παρέμβαση ως προς το ύψος και τον τρόπο καταβολής της . Παράλληλα με την απόσβεση των υποχρεώσεων από τη σύμβαση δεν οφείλεται το υπόλοιπο του τιμήματος και συνεπώς δεν αποτελεί παθητικό της περιουσίας του οφειλέτη και δεν μπορεί να ενταχθεί ως χρέος του στη ρύθμιση. Εφόσον όμως δεν ασκηθεί υπαναχώρηση από τον πωλητή ή η ασκηθείσα δεν επέφερε έννομες συνέπειες επειδή δεν συνέτρεχε υπερημερία του αγοραστή, ο πωλητής θα ενταχθεί στη ρύθμιση για την απαίτησή του από το τίμημα της πώλησης, υποχρεούμενος να δεχθεί την εκπλήρωση της παροχής του αγοραστή, όπως θα διαμορφωθεί με τη δικαστική παρέμβαση ως προς το ύψος και τον τρόπο καταβολής της. Παράλληλα δικαιούται να ζητήσει την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση του πωληθέντος, αφού αυτός είναι κύριος και νομέας του και δεν περιλαμβάνεται στην περιουσία του οφειλέτη, ο οποίος έχει μόνο την κατοχή του, τη δε κυριότητά του θα αποκτήσει αυτοδικαίως με την πλήρωση της αίρεσης της αποπληρωμής του τιμήματος, όπως αυτό θα προσδιοριστεί στα πλαίσια της ρύθμισης, δηλαδή με την τήρηση των όρων της ρύθμισης και την απαλλαγή του κατ’ αρθ. 11 ν. 3869/10 (ΕΙΡ ΠΑΤΡΩΝ 127/2012, Α’ Δημοσίευση ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Από την υπ’ αριθ. 7561/24-9-2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ……… ……… που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την ορισθείσα δικάσιμο επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην 2η των καθ’ ων η αίτηση πιστώτρια τράπεζα. Επομένως αφού δεν παραστάθηκε κατά τη δικάσιμο αυτή όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά της στο πινάκιο πρέπει το Δικαστήριο να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρ. 754 παρ. 2 του ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις καθ’ ων πιστώτριες,  που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά να επικυρωθεί το περιλαμβανόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή να τροποποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο  άρθρο 7 του ν. 3869/10, ώστε να αποκτήσει ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, επικουρικά δε σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών του καθώς και να εξαιρεθεί από την εκποίηση το ακίνητό που αποτελεί την κύρια κατοικία του καθώς και ένα επιβατικό αυτοκίνητο κυριότητας της δεύτερης των καθ’ ων, και να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της ορισθησομένης ρύθμισης των χρεών του θα απαλλαγεί από τα χρέη του προς τις πιστώτριές του καθώς και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση, παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται ενώπιων του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθ. 3 ν.3869/2010), ενώ προσκομίζεται και η υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων : α) της περιουσίας και των εισοδημάτων του β)των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία (βλ. την με ημερομηνία 18.9.2014 υπεύθυνη δήλωση – άρθ. 4 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 12 παρ. 1 Ν. 4161/2013, ΦΕΚ Α 143/14.6.2013 και την από 1/2/2016 υπεύθυνη δήλωση με το κατά νόμο απαραίτητο περιεχόμενο η οποία κατατέθηκε την 1/6/2016 στη Γραμματεία του Δικαστηρίου σε συμμόρφωση του αιτούντος με τη σχετική υποχρέωση που θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Α.4 του ν. 4336/2015 για την υποβολή στη Γραμματεία του Δικαστηρίου επικαιροποιημένων των στοιχείων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρ. 4 ν. 3869/2010). Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών [αρθρ. 13 παρ. 2 ν. 3869/2010, βλ. το με αριθ. 371/11.10.2017 πιστοποιητικό γραμματέως Ειρηνοδικείου Κέρκυρας και την με αριθ. πρωτ. 277/5.2.2018 απάντηση της προϊσταμένης του Τμήματος Ρύθμισης Οφειλών (Ν. 3869/2010) Ειρηνοδικείου Αθηνών, όπου τηρείται το Γενικό Αρχείο αιτήσεων του άρθρ. 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010]. Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010, είναι ορισμένη, απορριπτόμενου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας, και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και 9 του ν. 3869/2010, πλην του αιτήματος να επικυρωθεί το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών κατ’ άρθρο 7 του ν. 3869/2010, που είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης, όπως υποβλήθηκε ή τροποποιήθηκε από τους διαδίκους, δεν αποτελεί αντικείμενο της αίτησης του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων σε περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης, αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη συμβιβασμού, με απόφασή του επικυρώνει το σχέδιο, το οποίο από την επικύρωση του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Απορριπτέο, δε, ως μη νόμιμο τυγχάνει και το αίτημα περί αναγνώρισης ότι με την τήρηση της ρύθμισης που θα οριστεί, ο αιτών θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο των οφειλών του, διότι ασκείται πρόωρα, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του ν.3869/2010 το αίτημα απαλλαγής από κάθε υπόλοιπο οφειλής αποτελεί αντικείμενο μεταγενέστερης αίτησης του οφειλέτη-αιτούντος, η οποία υποβάλλεται στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση από αυτόν όλων των υποχρεώσεων, που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του άρθ. 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010, με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της ρύθμισης. Τέλος, μη νόμιμο είναι και το αίτημα για συμψηφισμό της δικαστικής δαπάνης, καθόσον κατά την εφαρμογή του νόμου για τη ρύθμιση των χρεών δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται (άρθρο 8 παρ. 6 εδ. β του ν. 3869/2010). Κατά τα λοιπά, επομένως, η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να εξεταστεί ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από την χωρίς όρκο κατάθεση του αιτούντος, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου, όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, για μερικά από τα οποία γίνεται μνεία κατωτέρω χωρίς, όμως, να μην λαμβάνεται υπόψη κάποιο από αυτά, τα όσα ανέπτυξαν προφορικά στο ακροατήριο και με τις προτάσεις οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων και την εν γένει διαδικασία αποδείχτηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα εξής : Ο αιτών έχει γεννηθεί το έτος 1972 και είναι έγγαμος με την ….. ……. Από το γάμο αυτό έχουν αποκτήσει δύο τέκνα ηλικίας σήμερα 18 και 9 ετών (βλ. την από 21/1/2016 βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης Υπουργείου Εσωτερικών). Είναι δημόσιος υπάλληλος εκπαιδευτικός και οι καθαρές  μηνιαίες αποδοχές του σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη κατάσταση μισθοδοσίας ανέρχεται σε 1.100,42 ευρώ (βλ. κατάσταση μισθοδοσίας μηνός Σεπτεμβρίου 2017). Η σύζυγός του εργάζεται ως εποχιακή ξενοδοχοϋπάλληλος λαμβάνοντας αποδοχές 649,81 ευρώ μηνιαίως. Ο αιτών διαμένει με την οικογένειά του σε διώροφη κατοικία με υπόγειο εμβαδού 184,3 πλέον 70,53 τ.μ. το υπόγειο, επί οικοπέδου τ.μ. 2.857,7 ευρισκομένο στους …… …….., και που του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα (τίτλος κτήσης το υπ’ αρ. …….. συμβόλαιο αγοραπωλησίας Συμβολαιογράφου Κέρκυρας ….. …….  Νομίμως μεταγραφέν στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Επιλιμνίων στον τόμο …. με αριθμό ….. σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. …. πράξη διόρθωσης του ως άνω Συμβολαιογράφου μεταγραφείσα στα βιβλία μεταγραφών στον τόμο … με αριθμό …). Ο αιτών έχει την κατοχή ενός οχήματος μάρκας ΜΑZDA, κυβισμού 1.308 cc, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2003, της οποίας την κυριότητα έχει παρακρατήσει η δεύτερη καθ’ ης (βλ. αντίγραφο της με αριθμό ….. άδειας κυκλοφορίας του με αριθμό κυκλοφορίας ……. οχήματος). Ο αιτών έλαβε τα εξής δάνεια σε χρόνο προγενέστερο του έτους κατάθεσης της αίτησης : από την πρώτη καθ’ ης κατά τα έτη 2006, 2007, 2008 1) ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής την 13/7/2017 28.243,96, απαίτηση ασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης για 36.000 ευρώ επί της ως άνω οικίας, 2) ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής την 13/7/2017 14.910,89 ευρώ, απαίτηση ασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης για 18.000 ευρώ  επί του ως άνω ακινήτου, 3) ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής την 13/7/2017 46.966,02 ευρώ, απαίτηση ασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης για 60.000 ευρώ επί του ως άνω ακινήτου, 4) ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής την 13/7/2017 51.336,76 ευρώ, απαίτηση ασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης για 83.640 ευρώ επί του ως άνω ακινήτου, 5) ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής την 13/7/2017 104.509,90 ελβετικά φράγκα (CHF) [που ισοδυναμεί με 91.860 ευρώ (104.509,90 / 1,1377 η ισοτιμία ευρώ ελβετικού φράγκου κατά την 13/7/2017= 91.860 ευρώ), απαίτηση ασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης για 143.000 CHF επί του ως άνω ακινήτου. Σημειωτέον, ότι οι εν λόγω οφειλές υπολογίζονται με βάση την από 13/7/2017 βεβαίωση οφειλών που προσκομίζει η πρώτη καθ’ ης διότι ως εμπραγμάτως εξασφαλισμένες οι απαιτήσεις αυτές συνεχίζουν να εκτοκίζονται και μετά την κατάθεσή και επίδοση της αίτησης στους καθ’ ων. Από τη δεύτερη καθ’ ης ο αιτών έλαβε καταναλωτικό δάνειο για την αγορά αυτοκινήτου η οφειλή από το οποίο ανέρχεται σε 2.775,14 ευρώ (βλ. την από 6/11/2015 βεβαίωση οφειλών της δεύτερης καθ’ ης). Ο αιτών εργαζόταν έως το 2004 ως ωρομίσθιος εκπαιδευτικός στη δημόσια εκπαίδευση ενώ το 2005 μονιμοποιήθηκε. Παράλληλα, εργαζόταν ως καθηγητής μουσικής στην …………., παρέδιδε δε και ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής. Τα ετήσια εισοδήματα του αιτούντος παρουσιάζουν την εξής πορεία : το 2003 ανέρχονταν σε 11.079,90 ευρώ, το 2004 σε 9.133,84 ευρώ, το 2005 σε 12.337,21 ευρώ, το 2006 σε 13.666,94 ευρώ, το 2007 σε 16.671,23 ευρώ, το 2008 σε 18.719,13 ευρώ, το 2009 σε 20.033,83 ευρώ, το 2010 σε 18.844,71 ευρώ, το 2011 σε 17.725,37 ευρώ, το 2012 σε 13.671,92 ευρώ, το 2013 σε 13.311,86 ευρώ, το 2014 σε 13.930,93 ευρώ, το 2016 σε 14.694,06, ενώ το 2017 ο μισθός του ανήλθε σε 1.100,42 ευρώ καθαρά. Ο αιτών κατά τα έτη λήψης των δανείων ήτοι 2006, 2007, 2008 είχε αυξημένο εισόδημα σε σχέση με το χρονικό διάστημα από το 2012 (έτος κατάθεσης της αίτησης) έως και τη συζήτηση αυτής (2017) κατά το οποίο ο μισθός του υπέστη περικοπές. Η μείωση που υπέστη ο μισθός του συγκρίνοντας το ετήσιο εισόδημα έτους 2008 με το αντίστοιχο του έτους 2014 ανήλθε σε 18.719,23 ευρώ – 13.930,93 =) 4.788,30 ευρώ. Επιπλέον, το εισόδημα του συμπληρωνόταν και από τα ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής που παρέδιδε καθώς και τη διδασκαλία σε ………, εισοδήματα τα οποία στην πορεία απωλέσθηκαν λόγω της μείωσης της ζήτησης ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Η σύζυγος του αιτούντος έως το 2009 εργαζόταν κατά τα έτη 2003, 2004, 2005 ως καθαρίστρια σε δημόσιο σχολείο και με ετήσιες αποδοχές το 2003, 1.045,36 ευρώ, το 2004, 2.614 ευρώ, το 2005, 2.709 ευρώ και στη συνέχεια το 2008 και 2009 ως υπάλληλο σε κατάστημα ζωοτροφών με αποδοχές 7.333,56 ευρώ και 2.015,41 ευρώ, οπότε και απολύθηκε το 2009. Κατόπιν έμεινε άνεργη λαμβάνοντας επίδομα ανεργίας το 2010, ενώ το 2011 και το 2013 δεν είχε κανένα εισόδημα. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αιτών είχε λάβει το 2005 στεγαστικό δάνειο από την πρώτη καθ’ ης ποσού 30.000 ευρώ το οποίο εξόφλησε ήδη ολοσχερώς. Επομένως, το εισόδημά του υπέστη σημαντική μείωση από το 2006 έως την κατάθεση της αίτησης το 2014 λόγω των μειώσεων μισθών στο δημόσιο τομέα. Καθοδική ήταν η πορεία των εισοδημάτων και της συζύγου του αιτούντος όπως προκύπτει από την ανωτέρω παράθεσή τους. Λόγω της μείωσης των εισοδημάτων τόσο του ίδιου του αιτούντος όσο και της συζύγου του ο αιτών βρέθηκε σε αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις καθ’ ων. Ο αιτών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων καθώς η τελευταία ενήμερη μηνιαία  δόση για την αποπληρωμή των δανείων του (υπολογιζόμενη με βάση υπολογισμού το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης που αναγράφεται στις βεβαιώσεις οφειλών) ανέρχεται σε (8,31+4,3+13,82+15,09+30,50+19,61 = 91,63 ευρώ x 10 =) 916,30 ευρώ, (βλ. τις βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτικών ιδρυμάτων), η δε αρνητική αυτή σχέση, μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών του κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα και της ηλικίας και της εργασίας του. Έτσι, συντρέχει στην περίπτωση του αιτούντος μόνιμη και διαρκής πραγματική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τις καθ’ ων.

Η ρύθμιση των χρεών του αιτούντος θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές επί πέντε χρόνια, που θα αρχίζουν την 1η ημέρα του 1ου μήνα από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης (αρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/2010). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, οι δαπάνες διαβίωσης του αιτούντος και της οικογένειάς του ανέρχονται σε 950 ευρώ μηνιαίως λαμβανομένων υπόψη των δαπανών για διατροφή μετακίνηση, περίθαλψη, πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ και για εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, του γεγονότος ότι διαμένουν σε ιδιόκτητη οικία. Τα δε εισοδήματα του αιτούντος ανέρχονται σε 1.100,42 ευρώ ενώ της συζύγου του σε 649,81 ευρώ για τους θερινούς μήνες. Επομένως, το ποσό της μηνιαίας δόσης πρέπει να οριστεί σε 250 ευρώ μηνιαίως για μία πενταετία, συμμέτρως διανεμόμενο προς τις οφειλές του στις καθ’ ων.

Το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται σε 236.092,77 ευρώ. Οι συνολικές καταβολές του μετά την πενταετία θα ανέρχονται σε 15.000 ευρώ, και κατόπιν αυτών η συνολική του οφειλή θα ανέρχεται σε (236.092,77-15.000)= 221.092,77 ευρώ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 5 παρ. 2 ν. 3869/10, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το ν. 4161/13, οι μηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης ρύθμισης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα καταβολών του αρ. 8 παρ. 2 που θα ορίσει το δικαστήριο κατά την οριστική ρύθμιση, τόσο ως προς το ποσό όσο και ως προς το χρόνο τους κατ’ αρθ. 5 παρ. 2 και 9 παρ. 4 ν. 3869/10.

 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών δυνάμει της από 27/3/2015 προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας κατέβαλε από το Μάρτιο του 2015 έως τον Οκτώβριο του 2017 το ποσό των 200 ευρώ προς τις πιστώτριές του για συνολικά 9 μήνες το 2015, για συνολικά 12 μήνες το 2016, και για συνολικά 8 μήνες το 2017, ήτοι συνολικά για 29 μήνες, και επομένως κατέβαλε το ποσό των 5.800 ευρώ. Οι 29 μήνες καταβολών θα συνυπολογισθούν στην πενταετή ρύθμιση και επομένως ο αιτών θα καταβάλει 250 ευρώ για 31 μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν, ώστε να συμπληρωθεί η πενταετία (60 μήνες) των καταβολών του αρ. 8 παρ. 2 . Ωστόσο, επειδή το ποσό των προσωρινών καταβολών υπολείπεται αυτού της οριστικής ρύθμισης, ο αιτών υποχρεούται σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 5 ν. 3869/10 να εξοφλήσει το ποσό της διαφοράς μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2. Το ποσό της διαφοράς ανέρχεται σε 50 ευρώ το μήνα (250-200 ευρώ) για 29 μήνες και επομένως συνολικά σε 1.450 ευρώ, θα καταβληθεί δε εντός ενός έτους μετά τη λήξη της οριστικής ρύθμισης, μετά δηλαδή την πάροδο της πενταετίας η οποία θα ολοκληρωθεί σε τριάντα ένα μήνες από την κοινοποίηση της παρούσας στον αιτούντα, εντόκως από το χρόνο αυτό της έναρξης του έτους, με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξανόμενο κατά 2,50 εκατοστιαίες μονάδες. Σημειωτέον ότι η απαλλαγή του αιτούντος κατά τη διάταξη του άρθ. 11 παρ. 1 ν. 3869/10 θα επέλθει μετά την ολοκλήρωση και των πιο πάνω συμπληρωματικών καταβολών, αφού αποτελούν μέρος της ρύθμισης των καταβολών του άρθ. 8 παρ. 2.

Το αυτοκίνητο μάρκας MAZDA, όπως ήδη εκτέθηκε αναλυτικά ως άνω, δεν του ανήκει κατά κυριότητα και επομένως δεν μπορεί να εκποιηθεί (βλ. και προσκομιζόμενη άδεια κυκλοφορίας από την οποία προκύπτει παρακράτηση κυριότητας υπέρ της πωλήτριας). Όπως προκύπτει από τον τηρούμενο φάκελο δικογραφίας, η δεύτερη καθ’ ης πιστώτρια η οποία έχει παρακρατήσει την κυριότητα του ως άνω οχήματος δεν υπαναχώρησε από τη σύμβαση πώλησης με τις από 1/10/2014 παρατηρήσεις της, οι οποίες κατατέθηκαν στο φάκελο στις 21/10/2014, ενώ δεν παραστάθηκε στις 26.3.2015 κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής. Επομένως, εφόσον δεν έχει ασκηθεί υπαναχώρηση από τη δεύτερη καθ’ ης – πωλήτρια, η τελευταία θα ενταχθεί στη ρύθμιση για την απαίτηση της από το τίμημα της πώλησης, υποχρεούμενη να δεχθεί την εκπλήρωση της παροχής του αιτούντος – αγοραστή, στο πλαίσιο της ρύθμισης των καταβολών του άρ. 8.

 

Ο αιτών θα πρέπει να ενταχθεί στη ρύθμιση του αρθ. 9 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η πιο πάνω κύρια κατοικία του η οποία του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα με την καταβολή ποσού ίσου με το 80% της αντικειμενικής της αξίας, η καταβολή του οποίου είναι υποχρεωτική από το νόμο (βλ. ΕιρΠατρ. 407/13, 265/14 ΝΟΜΟΣ, Αθ. Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» 3η έκδ. σελ. 338 επ.). Η αντικειμενική αξία της οικίας μετά του οικοπέδου ανέρχεται σε 140.240,21 ευρώ (βλ. την με αρ. πρωτ. 6/12-6-2014 βεβαίωση της Συμβολαιογράφου Κέρκυρας ….. …..). Η αντικειμενική αυτή αξία δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο με δύο τέκνα όπως ο αιτών. Συντρέχουν, επομένως, στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10.  Το 80% της αντικειμενικής αξίας της ιδιοκτησίας, που αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του ποσού των μηνιαίων δόσεων ανέρχεται σε 112.192,16 ευρώ, (140.240,21 x 80%), ενώ το σύνολο των χρεών του μετά τις καταβολές του άρθρου 8 παρ. 2 ανέρχεται σε (236.092,77-15.000)=221.092,77 ευρώ. Επομένως, με βάση τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, εφόσον τα υπόλοιπα των χρεών του αιτούντος, μετά τις καταβολές της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του ιδίου νόμου, είναι, σύμφωνα με τα ανωτέρω ποσού 221.092,77 ευρώ και ξεπερνούν το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας αυτής, ήτοι το ποσό των 112.192,16 ευρώ, το Δικαστήριο θα προβεί στη ρύθμιση και θα επιβάλει σε αυτόν πρόσθετο χρέος για την εξόφληση των οφειλών του, ίσο με το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του, ήτοι ίσο με το ποσό των 112.192,16 ευρώ. Όσον αφορά το χρόνο αποπληρωμής του ποσού αυτού θα πρέπει να οριστεί σε 25 χρόνια, λαμβανομένων υπόψη του ύψους του χρέους που πρέπει να πληρώσει για τη διάσωση της κατοικίας του, της οικονομικής του δυνατότητας, της ηλικίας του και της διάρκειας των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν οι πιστώσεις στον αιτούντα. Έτσι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης που πρέπει να καταβάλει ο αιτών ανέρχεται σε 373,97 ευρώ, δηλαδή 112.192,16 / 300 δόσεις (25 χρόνια x 12 μήνες). Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρ. 9, όπως ίσχυε μέχρι και την τροποποίησή του από το ν. 4161/2013, από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι απαιτήσεις της πιστώτριας που εξοπλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια στο ακίνητο. Παράλληλα θα πρέπει να χορηγηθεί στον αιτούντα περίοδος χάριτος από την κοινοποίηση σε αυτόν της παρούσας, ώστε να μη συμπέσει η τελευταία ρύθμιση των είκοσι πέντε ετών με αυτήν των καταβολών επί πενταετία. Η καταβολή λοιπόν των δόσεων για τη διάσωση της κατοικίας του θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του 1ου μήνα μετά τη λήξη των καταβολών επί πενταετία, και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ωστόσο, επειδή στις καταβολές της πενταετίας συνυπολογίσθηκαν οι καταβολές του αιτούντος διάρκειας είκοσι εννέα μηνών, η χορηγούμενη περίοδος χάριτος θα έχει διάρκεια τριάντα ενός μηνών για να ολοκληρωθεί η πενταετία.

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές ποσού 250 ευρώ συμμέτρως προς τις οφειλές του στους πιστωτές επί πενταετία οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει να καταβάλλονται, και θα συνεχιστούν για 31 ακόμη μήνες από την 1η ημέρα του 1ου μήνα από την κοινοποίηση προς αυτόν της απόφασης.

Υποχρεώνει τον αιτούντα να καταβάλει εντός ενός έτους από τη λήξη των καταβολών της παραπάνω ρύθμισης, το ποσό των 1.450 ευρώ. Η καταβολή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως από το χρόνο της έναρξης του έτους μέσα στο οποίο πρέπει να καταβληθεί, με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξανόμενο κατά 2,50 εκατοστιαίες μονάδες.

 

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος, ήτοι διώροφη οικία με υπόγειο εμβαδού 184,3 πλέον 70,53 τ.μ. υπογείου, επί οικοπέδου τ.μ. 2.857,7 ευρισκομένου στους ……. Κέρκυρας (τίτλος κτήσης το υπ’ αρ. ….. συμβόλαιο αγοραπωλησίας Συμβολαιογράφου Κέρκυρας …………, νομίμως μεταγραφέν στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Επιλιμνίων στον τόμο … με αριθμό … σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. ….. πράξη διόρθωσης του ως άνω Συμβολαιογράφου, μεταγραφείσα στα βιβλία μεταγραφών στον τόμο … με αριθμό ….).

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του, το ποσό των 112.192,16 ευρώ, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει σε είκοσι πέντε (25) έτη με 300 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσού 373,97 ευρώ η κάθε μία. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά τη λήξη των καταβολών επί πενταετία, ήτοι 31 μήνες μετά την κοινοποίηση της παρούσας στον αιτούντα, και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Κέρκυρα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την 25η Οκτωβρίου του έτους 2018 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top