Ακόμα μία θετική απόφαση του γραφείου μας με ορισμό μηδενικών καταβολών και επαναπροσδιορισμό δικασίμου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ 

Αριθμός Αποφάσεως

14 / 2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη, Ε…… Ε….. Τ…. και από τη Γραμματέα Ε…….. Ν………..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 07η Ιουνίου 2018 για να δικάσει την αίτηση :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:  Α…….. Μ……… του Δ……..,  κατοίκου Π………., Α……., οδός Α………  αρ. .., ο  οποίος παραστάθηκε  μετά της  πληρεξουσίας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από 22.11.2012 αίτησή του περί υπαγωγής του στο Ν. 3869/2010 που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Περιστερίου την 03-12-2012, έλαβε αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/2012, και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως οι αναφερόμενες στην αίτηση πιστώτριες που κατέστησαν διάδικοι δια της κλητεύσεώς τους (αρ. 5 του Ν. 3869/2010) παραστάθηκαν όπως ακολουθεί :

Α)  ανώνυμη εταιρεία παροχής πιστώσεων με την επωνυμία «H…….  P… C…..» που εδρεύει στην Παιανία Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, δεν παραστάθηκε και

Β) η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, δεν παραστάθηκε.

          ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : Μ….. Τ…. του Ι……., κατοίκου Π……… Α……, οδός Α……… αρ. 15, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 22.11.2012 αίτησή της περί υπαγωγής της στο Ν. 3869/2010 που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Περιστερίου την 03-12-2012, έλαβε αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/2012, και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως οι αναφερόμενες στην αίτηση πιστώτριες που κατέστησαν διάδικοι δια της κλητεύσεώς τους (άρ. 5 του Ν. 3869/2010) παραστάθηκαν όπως ακολουθεί :

Α) ανώνυμη εταιρεία παροχής πιστώσεων με την επωνυμία «Η……. P… C…..» που εδρεύει στην Παιανία Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, δεν παραστάθηκε και

Β)  η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Ε.. Ε……. Ε…….  Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, δεν παραστάθηκε.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010, όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία με το Ν. 4161/2013 και ισχύει, για την ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σε ορισμένες εξιδιασμένες περιπτώσεις, το δικαστήριο προσδιορίζει με την απόφαση του μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές, μπορεί δε με την ίδια απόφαση να ορίσει, όχι νωρίτερα από πέντε μήνες, νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών.  Στη νέα αυτή δικάσιμο είτε επαναλαμβάνει την προηγούμενη απόφαση του είτε προσδιορίζει εκ νέου τις καταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν συντρέχει περίπτωση. Για τη νέα δικάσιμο μάλιστα οι διάδικοι (οφειλέτες – πιστωτές) ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια (Βλ. Α. Κριτικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, σελ. 138-139, 7310/2010 Ειρ Θεσσαλ. 592/2012 Ειρ. Κορ. Δημοσιευμένες στη ΝΟΜΟΣ).

Από τις με αριθμούς  …../6-12-2012 και …../04-12-2012 Εκθέσεις Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Α…….. Ι. Α………….., που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 22-11-2012 υπ’ αρ. κατ. …/2012 αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις καθ’ ων ανώνυμες εταιρείες.  Επιπροσθέτως από τις με αριθμούς …../6-12-2012 και …../04-12-2012 Εκθέσεις Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών,  Α…….. Ι. Α………….., που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 22-11-2012 υπ’ αρ. κατ. …/2012 αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις καθ’ ων ανώνυμες εταιρείες.  Κατά τη δικάσιμο αυτή, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου, δεν εμφανίστηκε νόμιμος εκπρόσωπος για τις ως άνω καθ’ ων ούτε αυτές εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο και πρέπει κατά τούτο να δικαστούν ερήμην.  Ωστόσο, το Δικαστήριο, θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (754 παρ. 2 ΚΠολΔ).

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 246 ΚΠολΔ, το Δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου, να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση περισσότερων εκκρεμών ενώπιον του δικών ανάμεσα στους ίδιους ή διαφορετικούς διαδίκους, αν υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του διευκολύνεται ή επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης ή επέρχεται μείωση των εξόδων.  Περαιτέρω σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 741 του ιδίου Κώδικα, τα άρθρα 1 έως 590 εφαρμόζονται και κατά τη διαδικασία των άρθρων 743 έως 781 του ιδίου Κώδικα, εκτός αν είναι αντίθετα προς ειδικές διατάξεις ή δεν προσαρμόζονται στη διαδικασία αυτή.  Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, οι κρινόμενες αιτήσεις, που υπάγονται στην ίδια διαδικασία, πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικασθούν, λόγω προφανούς συνάφειας καθώς οι αιτούντες τυγχάνουν σύζυγοι, έχουν συμβληθεί ως συνοφειλέτες σε κάποιες δανειακές συμβάσεις, συμβιούν και συνεισφέρουν αμοιβαία στην κάλυψη των βιοτικών τους αναγκών ενώ παράλληλα έτσι διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων.

Με τις κρινόμενες αιτήσεις, οι αιτούντες, σύζυγοι, ηλικίας σήμερα 57 και 55 ετών αντίστοιχα, επικαλούμενοι μόνιμη αδυναμία πληρωμής του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τις πιστώτριές τους, ζητούν, αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα τους, η περιουσιακή και η οικογενειακή τους κατάσταση, να γίνει ρύθμιση των χρεών εκάστου σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα σχέδια διευθέτησης ή όπως αυτά τροποποιηθούν και επικουρικά, σε περίπτωση με επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 και 2 του Ν. 3869/2010 και να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας τους η κύρια κατοικία τους, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο κείμενο των αιτήσεων και τα λοιπά περιουσιακά τους στοιχεία.  Επίσης ζητούν να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 θα απαλλαγούν από τα χρέη τους προς τις καθ’ ων.

Οι αιτήσεις αυτές αρμοδίως και παραδεκτώς φέρονται να εκδικαστούν από το παρόν δικαστήριο της κατοικίας των αιτούντων κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010), έχουν ασκηθεί εντός εξαμήνου από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. τις από 8/11/2012 Βεβαιώσεις αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού της πληρεξουσίας δικηγόρου των αιτούντων, σύμφωνα με τις οποίες ο εξωδικαστικός συμβιβασμός με τις καθ’ ων απέτυχε για κάθε αιτούντα την ίδια ως άνω ημερομηνία) και με το παραδεκτό τους έχει τηρηθεί η προδικασία που ορίζει το αρ. 4 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 και εξακολουθεί να απαιτείται για τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του Ν. 4161/2013 αιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 19 αυτού και συγκεκριμένα προσκομίστηκαν την 16-03-2012, όπως προκύπτει από την σφραγίδα της γραμματείας στους τηρούμενους στο Ειρηνοδικείο αυτό φάκελους,  α) οι ως άνω βεβαιώσεις αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και β) οι από 22-11-2012 σε συνδυασμό με τις από 17-12-2012 υπεύθυνες δηλώσεις των αιτούντων, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β της παρ. 1 του αρ. 4 του Ν. 3869/2010 καθώς και για τη μη μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου τους κατά την τελευταία τριετία. Παράλληλα, έκαστος των αιτούντων προέβη νόμιμα και εμπρόθεσμα, την 12-2-2016, στην Επικαιροποίηση της αίτησής του κατ’ άρθρο 2 παράγραφος Α, υποπαράγραφος Α.4, άρ. 2, παρ. 1, εδάφιο α του  Ν. 4336/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 55 του Ν. 4384/2016, με την προσκόμιση των σχετικών εγγράφων. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση για έκαστο των αιτούντων ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών εκάστου με απαλλαγή από υπόλοιπα χρέη.

Οι κρινόμενες αιτήσεις είναι επιπλέον νόμιμες, ερειδόμενες στα άρθρα 1, 4, 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 4161/2013, εκτός : α) του αιτήματος να επικυρωθεί ή τροποποιηθεί το σχέδιο διευθέτησης κατ’ άρθρ. 7 Ν. 3869/2010, το οποίο είναι μη νόμιμο, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης ή η επικύρωση του τροποποιημένου από τους διαδίκους, κατ’ άρθρ. 7 Ν. 3869/2010, σχεδίου, δεν αποτελεί αντικείμενο της αιτήσεως του άρθρ. 4 παρ. 1 του νόμου αυτού, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων, στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη συμβιβασμού, με απόφαση του επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο από την επικύρωση του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, β) του αιτήματος εξαίρεσης από τη ρευστοποίηση των λοιπών πλην της κύριας κατοικίας τους περιουσιακών τους στοιχείων καθώς οφειλέτης μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση μόνο της κύριας κατοικίας του ενώ τα λοιπά περιουσιακά του στοιχεία θα ρευστοποιηθούν εφόσον τούτο κριθεί πρόσφορο από το Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 και γ) του αιτήματος να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης του Δικαστηρίου θα απαλλαγεί ο αιτών και αντίστοιχα η αιτούσα, από τα χρέη του/της, το οποίο αίτημα πρέπει να απορριφθεί ως  προώρως  προβαλλόμενο καθώς το αίτημα να απαλλαγεί ο υπερχρεωμένος οφειλέτης από κάθε υπόλοιπο οφειλής κατ’ άρθρ. 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010 συνιστά αίτημα και περιεχόμενο μεταγενέστερης αιτήσεως που υποβάλλει στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση των υπερχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του άρθρ. 4 παρ. 1 του αυτού νόμου, ως τούτο ρητά αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρ. 11 Ν. 3869/2010 σύμφωνα με το οποίο «Το δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται στους πιστωτές πιστοποιεί την απαλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών».

Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των αιτούντων και των καθ’ ων πιστωτών, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από το σύνολο των αποδεικτικών μέσων και δη από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος της υπό Ι) αίτησης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, από τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζουν οι αιτούντες, τα οποία λήφθησαν όλα υπόψη είτε προς πλήρη απόδειξη είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Ο αιτών, ήδη κατά την ημέρα της δικασίμου, 57 ετών, τελεί προσφάτως σε καθεστώς ανεργίας κατά τη δήλωσή του ενώπιον του ακροατηρίου, ήτοι από τα τέλη Μαΐου 2017 και πρόκειται κατά την προσωπική του εκτίμηση να λαμβάνει για διάστημα ενός έτους επιδότηση από τον ΟΑΕΔ ύψους 390,00 ευρώ μηνιαίως.  Ο αιτών τελούσε σε καθεστώς ανεργίας ουσιαστικά από το έτος 2012 απασχολούμενος μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ σε διάφορες παροδικές εργασίες.  Το αμέσως προηγούμενο διάστημα και δη έως και το έτος 2012 ο αιτώ εργαζόταν ως μηχανικός αυτοκινήτων στην εταιρεία Σ….. Α…. ως ωρομίσθιος και λάμβανε μισθό ύψους 1.300 ευρώ μηνιαίως, πλέον μπόνους ποσού 150 ευρώ μηνιαίως, ήτοι συνολικά λάμβανε το ποσό των 1.450 ευρώ μηνιαίως (βλ. και προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά ετών 2008-2011).  Από την απόλυσή του έλαβε το ποσό των 2.100 ευρώ ως αποζημίωση.  Πέραν του μισθού του και  – στο άμεσο μέλλον – επιδόματος ανεργίας, ο αιτών στερείται εισοδημάτων από άλλες πηγές.  Σημειωτέον ότι ο αιτών αναμένεται να λάβει σύνταξη σε διάστημα δύο ετών από τη συζήτηση της παρούσας της τάξεως των 650 – 700 ευρώ κατά την προσωπική του εκτίμηση (βλ. ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά της δίκης). Η αιτούσα, η οποία είναι έγγαμη με τον ως άνω αιτούντα και έχει αποκτήσει μαζί τους ένα τέκνο ηλικίας σήμερα 30 ετών, που κατοικεί μαζί τους και είναι άνεργο, είναι επίσης άνεργη ενώ δεν έχει εργαστεί ποτέ κατά το παρελθόν, επιλέγοντας να ασχολείται με τη φροντίδα της οικογένειάς της και της μητέρα της η οποία αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και προβλήματα υγείας γενικότερα.  Το μοναδικό εισόδημα της αιτούσας αποτελεί το μίσθωμα μιας γκαρσονιέρας 35 τ.μ., ιδιοκτησίας της, ευρισκόμενη στη Μυτιλήνη, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 190 ευρώ μηνιαίως.  Παλαιότερα λάμβανε για την ως άνω αιτία το ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως (βλ. προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά ετών 2008 – 2012).  Πέραν αυτού η αιτούσα δεν διαθέτει εισοδήματα από άλλες πηγές.  Σημειωτέον ότι η αιτούσα υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου το Μάιο του έτους 2015 και κατόπιν αυτού βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ αδυνατεί να εργαστεί λόγω και των ιατρικών συστάσεων περί αποφυγής σωματικής κόπωσής της (βλ. και προσκομιζόμενα από 28-05-2015 ιατρικό εξιτήριο).

Έτσι, το οικογενειακό εισόδημα των αιτούντων κατά το χρόνο συζήτησης των αιτήσεων, εφόσον ο αιτών λάβει το επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, όπως κατέθεσε ενώπιον του ακροατηρίου και για διάστημα περίπου ενός έτους αναμένεται να ανέρχεται στο ποσό (390+190) 580,00 ευρώ μηνιαίως.

Τα προηγούμενα έτη τα εισοδήματα των αιτούντων ήταν σαφώς υπέρτερα, ανερχόμενα αναφορικά με τον αιτούντα που λάμβανε μισθό, το ημερολογιακό έτος 2008 στο ποσό των 17.994,05 ευρώ, το ημερολογιακό έτος 2009 στο ποσό των 19.016,83 ευρώ, το ημερολογιακό έτος 2010 στο ποσό των 19.368,83 ευρώ και κατά το ημερολογιακό έτος 2011 στο ποσό των 19.029,92 ευρώ, ενώ από το έτος 2012 όπου ο σύζυγος (τον Αύγουστο) έχασε την εργασία του, στο ποσό των 18.823,71 ευρώ και στο έτος 2015 στο ποσό των 5.653,05 ευρώ. Για την αιτούσα, το έτος 2010 στο ποσό των 2.755 ευρώ προερχόμενα μόνο από το προαναφερόμενο μίσθωμα, το έτος 2011 στο ποσό των 3.306 ευρώ και το έτος 2012 στο ποσό των 1.928,50 ευρώ (βλ. Εκκαθαριστικά Σημειώματα Φόρου Εισοδήματος οικ. ετών 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015).

Από τα ως άνω παρατεθέντα προκύπτει ότι το οικογενειακό εισόδημα των αιτούντων υπέστη σημαντική μείωση κατά τα τελευταία έτη κυρίως λόγω της απόλυσης του αιτούντος από την εργασία του.

Οι αιτούντες που δεν έχουν προστατευόμενα μέλη, κατοικούν στο διαμέρισμα 4ου ορόφου επιφανείας 50,96 τ.μ. πλέον ημιυπαίθριου χώρου επιφανείας 14,59 τ.μ. μίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και μιας αποθήκης επιφανείας 10,90 τ.μ., οικοδομής ευρισκόμενης επί της οδού Α……… αρ. .. στο Π…….. Α……  που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 50% εξ’ αδιαιρέτου σε έκαστο αυτών και αποτελεί την κύρια κατοικία τους.  Η αντικειμενική αξία του ποσοστού εκάστου των αιτούντων ανέρχεται στο ποσό των 30.319,25 ευρώ ήτοι, η συνολική αντικειμενική αξία της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας του διαμερίσματος ανέρχεται στο ποσό των 60.638,49 ευρώ  (βλ. την προσκομισθείσα Δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2012 σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμ. …./26-07-2007 συμβολαίου αγοροπωλησίας της συμβ/φου Π……… Μ….. Λ……). Συνεπώς, δύναται να προστατευτεί καθώς η αντικειμενική του αξία δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας για έγγαμο φορολογούμενο, προσαυξημένο κατά 50% (375.000 ευρώ).

Πέραν του ως άνω διαμερίσματος, ο αιτών έχει στην πλήρη ιδιοκτησία, νομή και κατοχή του ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μάρκας F… P…., 1.400 cc, έτους κυκλοφορίας 1994 και αξίας σήμερα 1.000 ευρώ.  Το αυτοκίνητο αυτό δεν προσφέρεται για ρευστοποίηση καθώς λόγω της παλαιότητάς του και δεδομένης της καθίζησης της αγορά αυτοκινήτων, δεν αναμένεται να προσελκύσει αγοραστικό ενδιαφέρον και επιπλέον το τίμημα που ενδεχομένως αποφέρει δεν είναι ικανό να προσδώσει αξιόλογο όφελος στις καθ’ ων.  Η αιτούσα έχει κατά πλήρη κυριότητα μία γκαρσονιέρα επιφανείας 35,00 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση Κ…… Μ…….., έτους κατασκευής 2006 και εμπορικής αξίας 35.000 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενες Φορολογικές Δηλώσεις και Δηλώσεις Ε9).  Το υπόψη ακίνητο δεν κρίνεται επί του παρόντος, πρόσφορο για ρευστοποίηση διότι εκτιμάται ότι δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και δεν θα αποφέρει αξιόλογο τίμημα αντίθετα η έως τώρα εκμίσθωσή του από την αιτούσα αποτελεί το μοναδικό εισόδημα της ίδιας αλλά ενίοτε και ολόκληρης της οικογένειάς της.

Περαιτέρω, από την κατάθεση του αιτούντος και τα διδάγματα της κοινής πείρας, αποδείχτηκε ότι το κόστος των βιοτικών αναγκών των αιτούντων, ανέρχεται κατά μέσο όρο στο ποσό των 800,00 ευρώ καθώς οι αιτούντες δεν βαρύνονται με προστατευόμενα μέλη και έξοδα ενοικίου, υποβάλλονται όμως σε δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για την πάθηση της αιτούσας και καλούνται να ανταποκριθούν στις τρέχουσες υποχρεώσεις της καθημερινότητας (έξοδα διαβίωσης, λογαριασμοί κλπ.).

Σε ό,τι αφορά τις εισφερόμενες προς ρύθμιση οφειλές των αιτούντων προς τις καθ’ ων, αυτοί το έτος 2007, ήτοι σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση των κρινόμενων αιτήσεων, είχαν συνάψει με το «Τ………. Τ………. Ε……», ως συνοφειλέτες,  α) την υπ’  αρ. λογ. ….-..-….-.. σύμβαση καταναλωτικού δανείου, η οφειλή από την οποία την 13-08-2012, ανερχόταν στο ποσό των 30.359,07 ευρώ,  β) την υπ’ αρ. λογ. ….-..-….-.. σύμβαση στεγαστικού δανείου, η οφειλή από την οποία την 13-08-2012 ανερχόταν στο ποσό των 75.074,58 ευρώ, γ) την υπ’ αρ. λογ. ….-..-….-.. σύμβαση στεγαστικού δανείου, η οφειλή από την οποία την  ως άνω ημερομηνία ανερχόταν στο ποσό των 80.423,50 ευρώ.  Όλες οι ως άνω οφειλές των αιτούντων είναι εμπραγμάτων ασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης στο ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία των αιτούντων μετά των παραρτημάτων του. Ο αιτών έχει συνάψει επίσης με την «Τ…… Π…….» την υπ’ αρ. λογ. …. …. …. …. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, η οφειλή από την οποία την 21-08-2012 ανερχόταν στο ποσό των 7.958,42.  Τέλος η αιτούσα έχει συνάψει επίσης με την «Τ…… Ε.. Ε……. Ε……. Α.Ε.» την υπ’ αρ. λογ. ……………. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, η οφειλή από την οποία την 09-08-2012 ανερχόταν στο ποσό των 4.700,53 (βλ. προσκομισθείσες Βεβαιώσεις Οφειλών των καθ’ ων).  Έτσι, το σύνολο των οφειλών των αιτούντων ανέρχεται στο ποσό των 198.516,10 ευρώ.

Οι εμπραγμάτως ασφαλισμένες οφειλές των αιτούντων εξακολουθούν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης ενώ οι ανέγγυες οφειλές τους έπαυσαν να εκτοκίζονται την ημερομηνία επίδοσης των αιτήσεων των καθ’ ων.

Συνακόλουθα, από τα εισοδήματα των αιτούντων που κατά τη συζήτηση των αιτήσεών τους ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 580,00 ευρώ (390 ευρώ ο αιτών και 190 ευρώ η αιτούσα), μηνιαίως και των αναγκαίων δαπανών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών της οικογένειάς τους, το ύψος των οποίων συνάγεται από τα διδάγματα της κοινής πείρας και ανέρχεται κατά τη κρίση του δικαστηρίου στο ποσό των 800,00 ευρώ περίπου μηνιαίως, αλλά και της μη αναμενόμενης ουσιαστικής βελτίωσης της οικονομικής τους κατάστασης, ενόψει των ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, προκύπτει ότι αυτοί βρίσκονται σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεών τους.  Η οικονομική δυσπραγία των αιτούντων καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι αυτοί δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν εμπροθέσμως στις δημοσιονομικές τους υποχρεώσεις και έχουν προβεί σε ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών προς τη Δ.Ε.Η και την Ε.Υ.Δ.Α.Π.  (βλ. προσκομιζόμενα έγγραφα).

Κατόπιν τούτων, αποδείχτηκε ότι οι αιτούντες βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους και υπάγονται στο Ν. 3869/2010.   Επειδή περαιτέρω στο πρόσωπο των αιτούντων συντρέχουν οι εξαιρετικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 3869 και συγκεκριμένα αυτοί επί του παρόντος λαμβάνουν ένα πολύ μικρό εισόδημα που δεν επαρκεί για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών τους.  Κατά τούτο, επειδή την παρούσα χρονική περίοδο η εισοδηματική κατάσταση των αιτούντων είναι πραγματικά αλγεινή, πλην όμως ο αιτών πρόκειται να λάβει σύνταξη, οπότε είναι πολύ πιθανόν να βελτιωθεί η εισοδηματική του κατάσταση, πρέπει με την παρούσα απόφαση να γίνει ρύθμιση των οφειλών τους με μηδενικές καταβολές για διάστημα δύο ετών καθώς το Δικαστήριο κρίνει ότι οι αιτούντες, στην παρούσα φάση, δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην μηνιαία καταβολή οποιοδήποτε ποσού και θα κινδυνεύει να εκπέσουν της ρύθμισης, η οποία πρέπει να γίνεται με ορίζοντα μακροπρόθεσμο και ρεαλιστικό, και να οριστεί νέα δικάσιμος για επαναπροσδιορισμό των καταβολών αυτών μετά την πάροδο δύο ετών, αφού ληφθεί υπόψη η οικονομική κατάσταση των αιτούντων όπως θα έχει διαμορφωθεί τότε.

Παράλληλα, κατά τη νέα δικάσιμο, οι αιτούντες πρέπει να προσκομίσουν επικαιροποιημένα έγγραφα για την εισοδηματική κατάστασή τους, και δη Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων κλπ. Ομοίως, οι αιτούντες πρέπει να προσκομίσουν τις Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος των επόμενων οικονομικών ετών ώστε να διαπιστωθούν τα τότε εισοδήματά τους.

Λόγω έλλειψης εισοδήματος, δεν θα γίνει ακόμα ρύθμιση του άρθρου 9 για την διάσωση της κύριας κατοικίας των αιτούντων οφειλετών διότι ναι μεν οι δύο ρυθμίσεις, του άρθρου 8 και του άρθρου 9 είναι παράλληλες και ανεξάρτητες, ωστόσο οι αιτούντες δεν έχουν επί του παρόντος επαρκές εισόδημα ώστε να δύνανται να καταβάλλουν μηνιαίως κάποιο ποσό για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους.  Το παρόν Δικαστήριο προκρίνει σκοπιμότερο η οριστική ρύθμιση του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 να γίνει κατά την νέα, εντός δύο ετών, δικάσιμο με συνεκτίμηση των υφιστάμενων εκείνο το χρόνο οικονομικών συνθηκών των αιτούντων καθώς εάν ο αιτών έχει λάβει σύνταξη, θα μπορεί να διατεθεί ένα αξιόλογο ποσό για τη διάσωση της κύριας κατοικίας χωρίς ενδεχομένως να καταστεί αναγκαία η εκποίησή του.  Κατά τη νέα δικάσιμο οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν και Εκκαθαριστικά Σημειώματα Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ώστε να διαπιστωθεί με ασφάλεια η αντικειμενική αξία των ακινήτων τους.

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της, να οριστούν μηδενικές μηνιαίες καταβολές για δύο έτη και να οριστεί νέα δικάσιμος για τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών του άρθρου 8 και την ρύθμιση του άρθρου 9 του Ν. Ν. 3869/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Τέλος, δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει την από 22-11-2012 υπ’ αρ. κατάθεσης …/2012 αίτηση με την από 22-11-2012 υπ’ αρ. κατ. …/2012 αίτηση  ερήμην των καθ’ ων.

Δέχεται τις αιτήσεις.

         Ρυθμίζει  τα χρέη των αιτούντων με τον ορισμό μηδενικών μηνιαίων καταβολών για χρονικό διάστημα δύο ετών που αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.  

         Ορίζει νέα δικάσιμο την 29-1-2020 προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης και των εισοδημάτων τους, να προσδιοριστούν ενδεχομένως διαφορετικές μηνιαίες καταβολές σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3869/2010 και να αχθεί το Δικαστήριο σε οριστική ρύθμιση των χρεών του σύμφωνα και με το άρθρο 9 του Ν. 2869/2010.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Περιστέρι, στις 31-1-2018 σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι   πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

          Ε…… Ε….. Τ….                                            Ε…….. Ν……….

 

Scroll to Top