ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ν.3869/2010

 

 

                         Αριθμός Απόφασης: 309/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ……………….. και από την Γραμματέα …………. . Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 02η Μαΐου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ-ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ (αρ.κατ.δικ. 708/14-12-2015): …………………. του…………, κατοίκου …….., επί της οδού ….. αρ. …, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του, Άννας Κορσάνου.

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΚΛΗΣΗ, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά την νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ] και παρίστανται ως εξής: 1. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «……………………….» που εδρεύει στ.. ………. νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της ………. . 2. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «………..», που εδρεύει στην Αθήνα, Όθωνος αρ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολική διάδοχος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «…………», η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου του, ……….. .

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ (αρ. κατ.δικ. 710/14-12-2015): …………. ……. του ……, κατοίκου ….… ………., επί της οδού ….. αρ. …., ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξουσίας Δικηγόρου του, Άννας Κορσάνου.

 

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ-ΚΑΘ’ΩΝ Η ΚΛΗΣΗ, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής: 1. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «………», που εδρεύει στην Αθήνα, ….. αρ. …. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου του, ……….. 2. Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «……..», που εδρεύει στην Αθήνα, ……. αρ. …. και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολική διάδοχος της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «………..», η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου του, ……. .

Οι αιτούντες με τις από 08/12/2015 με αρ. κατ. Δικ. 708, 710/14-12-2015 αιτήσεις-κλήσεις τους, που κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, δικάσιμος των οποίων ορίστηκε , αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζήτησαν την επίσπευση της συζήτησης των από 09/03/2013 με αρ. εκθ. κατ. 195,196/14-03-2013 αιτήσεων, βάσει του νόμου και αιτήθηκαν όσα αναφέρονται σ’ αυτές, στα πρακτικά και στις προτάσεις τους. Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση των υποθέσεων από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής τους σε αυτό:

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Φέρονται προς συζήτηση οι με αρ. κατ. δικ. 708,710/2015 αιτήσεις – κλήσεις των αιτούντων με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, για την ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, που υποβάλει έκαστος των συζύγων, οι οποίοι έχουν κοινές βιοτικές συνθήκες και ανάγκες και συνεπώς, κατά την κρίση του Δικαστηρίου θα πρέπει να συνεκδικαστούν, προς διευκόλυνση και επιτάχυνση της διεξαγωγής της δίκης, αλλά και μείωση των εξόδων, αφού άλλωστε υπάγονται αμφότερες στην εκούσια δικαιοδοσία (α. 246 σε συνδυασμό με α. 741 του ΚΠολΔ).

Με τις κρινόμενες συνεκδικαζόμενες αιτήσεις τους, οι αιτούντες, επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους προς τους πιστωτές τους, που αναφέρονται στις περιεχόμενες στις αιτήσεις αναλυτικές καταστάσεις, ζητούν τη ρύθμιση των χρεών τους, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που υποβάλλουν έκαστος και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή τους κατάσταση, που εκθέτουν με σκοπό την απαλλαγή τους απ’ αυτά. Από το συνδυασμό των διατάξεων των α. 1 και 4 παρ. 1 ν. 3869/10 και α. 19 αρ. 3 ν. 4161/2013 σύμφωνα με το οποίο για τις εκκρεμούσες αιτήσεις εφαρμόζεται η προδικασία που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του ως άνω νόμου (ν. 4161/2013), σαφώς προκύπτει, ότι για το ορισμένο της αίτησης, αρκεί να αναφέρεται, ότι ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, ότι κατέβαλε προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε, ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Ακόμη στην αίτηση πρέπει να περιέχεται ακριβής περιγραφή της οικογενειακής (έγγαμος ή μη, προστατευόμενα μέλη) και περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη (το μέσο μηνιαίο εισόδημά του, τα πάσης φύσεως εισοδήματά του και τα περιουσιακά του στοιχεία), κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, στοιχεία τα οποία μπορούν είτε να ενσωματώνονται στην αίτηση, είτε να περιέχονται σε συνημμένα στην αίτηση έγγραφα, οπότε συγκοινοποιούνται μ’ αυτή. Τέλος, απαιτείται ορισμένο αίτημα, που είναι αυτό της ρύθμισης των χρεών του οφειλέτη με σκοπό την απαλλαγή του, εφόσον δε, επιθυμεί να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του πρέπει να υποβάλλεται και σχετικό αίτημα. Με το παραπάνω περιεχόμενο οι ως άνω αιτήσεις, αρμόδια φέρονται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας των α. 741 επ. ΚΠολΔ, άρθρο 3 ν. 3869/2010, εφόσον για το παραδεκτό τους α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (α. 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε την 01/02/2013, όπως βεβαιώνεται από τον αρμόδιο φορέα – Δικηγόρο, Άννα Κορσάνου, β) κατατέθηκαν μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης, α. 2 παρ. 1, 2, α. 4 παρ. 2 ν. 3869/2010 και γ) δεν εκκρεμούν άλλες αιτήσεις των αιτούντων για ρύθμιση των χρεών τους στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή τους για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ α. 13 παρ. 2 (βλ. υπ’ αρ. 5/19-09-2018 βεβαίωση γενικού αρχείου οφειλετών Ειρηνοδικείου Περιστερίου). Παραδεκτά εισάγονται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχουσών πιστωτριών τραπεζών και την επίδοση σ’ αυτές των εγγράφων του α. 5 παρ. 1 ν. 3869/2010, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του α. 4 ν. 3869/2010 (βεβαιώσεων αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, τις από 28/03/2013 και 05/12/2015 υπεύθυνες δηλώσεις για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων των περιπτώσεων α’ και β’ του α. 4 παρ. 1, και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες προέβησαν την τελευταία τριετία). Περαιτέρω αμφότερες οι αιτήσεις είναι ορισμένες και νόμιμες ερειδόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010, όπως αυτά έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν από τον ν. 4161/2013, σύμφωνα και με τα άρθρα 19, 24 αυτού, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτές περιστατικά, συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής των αιτούντων στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη τους δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχουν ήδη περιέλθει σε κατάστασης μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους. Περαιτέρω, οι ένδικες αιτήσεις επικαιροποιήθηκαν, βάσει της διατάξεως του άρθρου 2 παρ. 1 Ν. 4336/2015 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την ΥπΑποφ. 8986/2015, όπου ορίζεται ότι πρέπει να γίνει επικαιροποίηση του φακέλου των αιτήσεων που είναι εκκρεμείς μέχρι την έκδοση του νόμου αυτού, δηλαδή μέχρι την 14/08/2015.

Από την κατάθεση του αιτούντος, όπως περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου καθώς και απ’ όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, χωρίς να έχει παραλειφθεί κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της υπόθεσης, τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη. (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), καθώς και την εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών, γεννηθείς το έτος 1956 και η αιτούσα γεννηθείσα το έτος 1969 τυγχάνουν σύζυγοι, άνευ τέκνων. Ο αιτών, ηλεκτρολόγος μηχανικός, εργαζόταν στο παρελθόν ως καθηγητής στην …………., ενώ παράλληλα συμμετείχε σε σεμινάρια όπου δίδασκε θέματα σχετικά με την ειδικότητά του, από τα οποία λάμβανε επιπλέον εισόδημα, όπως συνέβαινε και με τα συγγραφικά δικαιώματα, προερχόμενα από τις πωλήσεις των συγγραμμάτων του. Από το έτος 2015, ο αιτών τυγχάνει συνταξιούχος και λαμβάνει σύνταξη ύψους 1.122 ευρώ μηνιαίως (βλ. το από ενημερωτικό σύνταξης του Απριλίου 2018). Η αιτούσα τυγχάνει άνεργη ήδη από το έτος 2007 (βλ. σχετικές  βεβαιώσεις ΟΑΕΔ), ενώ αμφότεροι δεν εμφανίζουν άλλα εισοδήματα, πλην της σύνταξης του αιτούντος. Κατά το φορολογικό έτος 2008, ο αιτών εμφανίζει εισόδημα ύψους 34.804,97 ευρώ, το έτος 2009 εμφανίζει εισόδημα ύψους 29.247,16, το 2010 ύψους 23.862,25 ευρώ, το έτος 2011 ύψους 24.321,25 ευρώ, το έτος 2015 στο ποσό των 22.420,58 ενώ το έτος 2016 το εισόδημα του ανέρχεται στο ποσό των 14.976,48 ευρώ. Περαιτέρω, στις οικογενειακές τους δαπάνες, περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενες δαπάνες για την καλυψη των βιοτικών αναγκών τους, οι οποίες με βάση και τα διδάγματα της κοινής πείρας, ανέρχονται περίπου στο ποσό των 870 ευρώ μηνιαίως, ενώ η οικονομική κατάστασή τους δεν αναμένεται να βελτιωθεί.

Περαιτέρω, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση των ενδίκων αιτήσεων, οι αιτούντες είχαν αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία κατά πλάσμα του νόμου και με την κοινοποίηση της αίτησης θεωρούνται ληξιπρόθεσμα και που εκτοκίζονται, όσα από αυτά είναι εμπραγμάτων ασφαλισμένα, με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι τον χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (α. 6 αρ. 3 ν. 3869/2010) και ειδικότερα: Ως προς τον αιτούντα, από την πιστώτρια «…….» του χορηγήθηκε το εξής: 1. με την υπ’ αρ. ….. σύμβαση-στεγαστικό δάνειο με συνολικό υπόλοιπο οφειλής 89.799,12 ευρώ, η εν λόγω απαίτηση είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης. 2. Με την υπ’ αρ. ………  σύμβαση-πιστωτική κάρτα με συνολικό υπόλοιπο οφειλής 4.712,85 ευρώ. 3. Με την υπ’ αρ. ……. Σύμβαση πιστωτική-κάρτα με συνολικό υπόλοιπο οφειλής 7.229,35 ευρώ. Από την πιστώτρια «………» του χορηγήθηκε το εξής: 4. Με την υπ’ αρ. ……. Σύμβαση-καταναλωτικό δάνειο με συνολικό υπόλοιπο οφειλής 23.812,60 ευρώ. Ήτοι ο αιτών, έχει οφειλές συνολικού ύψους 125.553,92 ευρώ. Ως προς την αιτούσα, από την πιστώτρια «……..» της χορηγήθηκε το εξής: 1. Με την υπ’ αρ. ….. σύμβαση-στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής 89.799,12 ευρώ, η εν λόγω απαίτηση είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης. Από την πιστώτρια «……..» του χορηγήθηκε το εξής: 2. Με την υπ’ αρ. ……. Σύμβαση-καταναλωτικό δάνειο με συνολικό υπόλοιπο οφειλής 23.812,60 ευρώ. Ήτοι η αιτούσα έχει οφειλές, ως συνοφειλέτρια με τον αιτούντα, συνολικού ύψους 113.611,72 ευρώ.

Οι αιτούντες έχουν περιέλθει σε πραγματική μόνιμη αδυναμία να πληρώνουν τις ληξιπρόθεσμες αυτές χρηματικές οφειλές τους, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι τα οικογενειακά εισοδήματα τους εμφανίζουν σημαντική μείωση, όπως αυτή προκύπτει από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα των ετών 2008-2016, σε συνδυασμό με την αύξηση των εξόδων τους και του κόστους ζωής. Περαιτέρω, η αδυναμία πληρωμών των αιτούντων δεν οφείλεται σε δόλο, αφού δεν αποδείχθηκαν από τις καθ’ ων τα πραγματικά περιστατικά που κατατείνουν να χαρακτηρίσουν ως δόλια την αδυναμία των πληρωμών τους, καθόσον κατά το χρόνο ανάληψης των δανείων το έτος 2009, το εισόδημα του αιτούντος τους επέτρεπε, σε συνδυασμό με τις τότε οικονομικές συνθήκες (έξοδα διαβίωσης, φορολογία, κόστος ζωής εν γένει) να αποπληρώνουν τις οφειλόμενες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες ανέρχονταν στο ποσό των 1.200 ευρώ. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι ο οφειλέτης ενεργεί δολίως, όταν με τις πράξεις ή παραλείψεις του επιδιώκει την αδυναμία των πληρωμών του ή προβλέπει ότι οδηγείται σε αδυναμία των πληρωμών του και δεν αλλάζει συμπεριφορά αποδεχόμενος το αποτέλεσμα αυτό. Ειδικότερα, πρόκειται για τον οφειλέτη εκείνο ο οποίος καρπούται οφέλη από την υπερχρέωσή του με την απόκτηση κινητών ή ακινήτων, πλην όμως είτε γνώριζε κατά την ανάληψη των χρεών ότι είναι αμφίβολη η εξυπηρέτησή τους, είτε από δική του υπαιτιότητα βρέθηκε μεταγενέστερα σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών. Εν προκειμένω, δεν απεδείχθη ότι οι αιτούντες καρπώθηκαν οφέλη από τη χρέωσή τους, ούτε ήταν σε θέση το έτος 2009 να προβλέψουν την μελλοντική μείωση των εισοδημάτων τους, καθόσον ο αιτών εργαζόταν, ενώ οι πρόσθετες υπηρεσίες που παρείχε (σεμινάρια, συγγραφικό έργο) του απέφεραν συνολικά ικανοποιητικά εισοδήματα, τα οποία μειώθηκαν σημαντικά με τη συνταξιοδότησή του, απορριπτόμενης της ένστασης των καθ’ ων ως ουσιαστικά αβάσιμης. Σημειώνεται ότι οι σύζυγοι κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους συνεισφέρουν από κοινού, ο καθένας με τις δυνάμεις που διαθέτει. Το μέτρο της συνεισφοράς προσδιορίζεται από τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής και η εκπλήρωσή του γίνεται με την προσωπική εργασία, τα εισοδήματα και την περιουσία των συζύγων, ακόμη και αν αυτή είναι απρόσοδη. Συνεπώς, η αιτούσα συνεισέφερε στις οικογενειακές ανάγκες, με την προσωπική της εργασία κατά τον λόγο των δυνάμεών της, βάσει δε και της μισθολογικής κατάστασης του συζύγου της, ανέλαβε μαζί του, από κοινού με βάση το οικογενειακό εισόδημα ενός εκάστου. Επιπλέον, το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών καθορίζεται κατά την ελεύθερη κρίση του οφειλέτη, χωρίς κάποιο περιορισμό, αρκεί να είναι επαρκώς προσδιορισμένο, ώστε να μπορεί να προκαλέσει τη συναίνεση των πιστωτών και τη σύναψη δικαστικού συμβιβασμού. Απαιτείται βέβαια, ο οφειλέτης κατά τη σύνταξη του σχεδίου να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο τα συμφέροντα των πιστωτών. Ωστόσο, δεν προβλέπεται δικαστικός έλεγχος σκοπιμότητας ή ορθότητας – καταχρηστικότητας του σχεδίου, ούτε απαράδεκτο του δικογράφου, εναπόκειται δε στους πιστωτές να αποδεχθούν ή να απορρίψουν το σχέδιο, οπότε ακολουθεί η ρυθμιστική παρέμβαση του Δικαστηρίου, το οποίο ερευνά αυτεπάγγελτα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, καθώς και τη δυνατότητα εξόφλησης των χρεών του με βάση τις προσωπικές και οικογενειακές του ανάγκες και καθορίζει το καταβλητέο μηνιαίο ποσό, χωρίς να δεσμεύεται από την πρόταση του οφειλέτη, απορριπτομένης της ενστάσεως περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος (ΑΚ 281) εκ μέρους των καθ’ ων πιστωτριών τραπεζών, ο δε ισχυρισμός, ότι ο αιτών καταχρηστικώς ασκεί την ένδικη αίτησή του, τυγχάνει απορριπτέος ως μη νόμιμος, αφού δεν αποτελεί ισχυρισμό (δικαιοκωλυτική ένσταση) κατ. άρθρ. 281 ΑΚ η αμφισβήτηση της ύπαρξης αυτού καθ’ αυτού του δικαιώματος λόγω, είτε μη επέλευσης των σχετικών δικαιογόνων πραγματικών περιστατικών ή λόγω επέλευσης δικαιοφθόρων (αποσβεστικών περιστατικών), καθόσον η διάταξη αυτή του άρθρου 281 ΑΚ δεν δύναται να αντιταχθεί κατά δικαιωμάτων, αλλά του τρόπου άσκησής τους (ΕφΘες 601/2005 ΝοΒ 53.1119), ήτοι η εφαρμογή της προϋποθέτει ότι ο ενιστάμενος καταφάσκει την ύπαρξη του δικαιώματος (ΕφΘες 721/2010 Αρμ 2011.951).

Οι αιτούντες έχουν την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος, το παρακάτω περιουσιακό στοιχείο, ήτοι: Ένα διαμέρισμα, 5ου ορόφου συνολικής επιφάνειας 89,68 τ.μ. συμπεριλαμβανομένων βοηθητικών χώρων, μετά της αποθήκης υπογείου, επιφανείας 13,86 τ.μ. έτους κατασκευής το έτος 2009, κείμενου στο ………… , επί της οδού …… αρ….., συνολικής αντικειμενικής αξίας ως προς το 100% του δικαιώματος της πλήρους κυριότητας, ύψους 79.386,02 ευρώ (ΕΝΦΙΑ 2017). Ο αιτών έχει στην πλήρη κυριότητά του ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας FORD FOCUS 1600 cc,  έτους 2007, το οποίο δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών, λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητας του και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι’ αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ αρ. 9 παρ. 1 ν. 3869/2010 εκποίησή του. Η αιτούσα έχει στην κυριότητά της σε ποσοστό 12,5% εξ αδιαιρέτου: Μια ισόγεια κατοικία επί της οδού ………. στο ……., συνολικής επιφάνειας 57,00 τ.μ., το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο κρίνεται απρόσφορο προς εκποίηση, καθώς δεν αναμένεται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, κυρίως λόγω του ποσοστού δικαιώματος εξ αδιαιρέτου που αντιστοιχεί στην αιτούσα, ως άνω, αλλά και του χαμηλού τιμήματος που αναμένεται να αποφέρει, συνδυαστικά με τα έξοδα εκποίησης, αλλά και τον χρόνο που αυτή απαιτεί (η εκποίηση), ως εκ τούτου κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ αρ. 9 παρ. 1 ν. 3869/2010 εκποίησή του. Τέλος, η αιτούσα έχει στην κυριότητά της το 33,33% εξ αδιαιρέτου: Ενός αγροτεμαχίου, κείμενου στον Δήμο …….., στη θέση ….., επί της οδού … συνολικής επιφανείας 497 τ.μ. (βλ’. Ε9 2018), το οποίο κρίνεται απρόσφορο προς εκποίηση, καθόσον δεν αναμένεται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, ιδίως λόγω του ποσοστού εξ αδιαιρέτου επί του δικαιώματος κυριότητας της αιτούσας, αλλά και του χαμηλού τιμήματος που αναμένεται να αποφέρει, συνδυαστικά με τα έξοδα εκποίησης, κι ως εκ τούτου κρίνεται ότι δεν πρέπει αν διαταχθεί η εκποίησή του.

Με βάση τα προλεχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα σ’ αυτή, των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2, όπως αυτά έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν. Θα πρέπει, δηλαδή, να γίνει συνδυασμός των ρυθμίσεων αυτών του νόμου και συγκεκριμένα αυτής του άρθρου 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές επί 5ετία και αυτής του α. 9 παρ. 2 για σταδιακές καταβολές, προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία τους. Έτσι, η ρύθμιση των χρεών τους θα γίνει κατά πρώτο λόγο κατά το α. 8 παρ. 2 με τον ορισμό των μηνιαίων καταβολών απευθείας στις πιστώτριες επί πενταετία, που θα αρχίζουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της παρούσας. Έτσι, οι αιτούντες θα καταβάλλουν, βάσει των ανωτέρω έκαστος το ποσό των 125 ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενο στις καθ’ ων πιστώτριες τράπεζες. Ωστόσο, οι αιτούντες υποχρεώθηκαν σε προσωρινές καταβολές ποσού (100,00) ευρώ μηνιαίως έκαστος, το οποίο κατέβαλαν από την 10η/05/2013 μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως τους συμφωνα με τις υπ αριθμο ………………..  προσωρινές διαταγές και για το λόγο αυτό το ανωτέρω διάστημα πρέπει να αφαιρεθεί από τη ρύθμιση του α. 8 παρ. 2, η οποία είναι πενταετής, συνεπώς το χρονικό διάστημα των πέντε ετών έχει ήδη συμπληρωθεί κατά τον χρόνο διάρκειας των ως άνω προσωρινών διαταγών. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 σε περίπτωση που οι πραγματοποιηθήσεις καταβολές στους  πιστωτές κατά το αρθρο 5 παρ 2  υπολείπονται αυτών που ορίζονται με την οριστική απόφαση κατά το ά. 8 παρ. 2,  οφειλέτης υποχρεούται να εξοφλήσει το ποσό της διαφοράς που υπολείπεται, εντόκως μέσα σ’ ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2, με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά δυόμιση εκατοστιαίες μονάδες.

Εν προκειμένω, το ποσό που υπολείπεται για κάθε αιτούντα μηνιαίως είναι αυτό των είκοσι πέντε (25) ευρώ και συνολικά, αυτό των 25χ60=1500 ευρώ, συνεπώς και για τους δύο αιτούντες το ποσό των 3.000 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί συμμέτρως στις καθ’ ων και εντόκως μέσα σ’ ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2, εν προκειμένω από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά δυόμιση εκατοστιαίες μονάδες.

Η παραπάνω ρύθμιση των αιτούντων, εφόσον με τις ως άνω καταβολές δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των καθ’ ων κι εφόσον προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας των αιτούντων από την εκποίηση, θα συνδυαστεί μ’ αυτήν του α. 9 παρ. 2, συνεπώς, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους, για την οποία θα πρέπει να καταβάλουν αμφότεροι οι αιτούντες το 80% της αντικειμενικής της αξίας. Η αντικειμενική αξία της παραπάνω κατοικίας εκτιμάται σε 79.386,02 ευρώ (ΕΝΦΙΑ 2017). Έτσι, οι αιτούντες θα πρέπει να καταβάλλουν, από το ποσό των 79.386,02 ευρώ της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας τους, ποσό μέχρι το 80% αυτής, που αποτελεί την κατά το νόμο πρόσθετη επιβάρυνση του οφειλέτη για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, δηλαδή μέχρι αυτό των 63.508,81 ευρώ (79.386,02 χ 80%). Όσον αφορά στον χρόνο αποπληρωμής του ποσού αυτού, σύμφωνα με τη διάταξη του α. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τον ν. 4161/2013, αυτός ορίζεται κατά την κρίση του Δικαστηρίου στα είκοσι έτη, ενώ προβλέπεται και η χορήγηση περιόδου χάριτος, η διάρκεια της οποίας αφήνεται στην εύλογη κρίση του Δικαστηρίου, συνήθως δε χορηγείται κατά το χρόνο της ρύθμισης για καταβολές επί πενταετία, του α. 8 παρ. 2, ώστε να μην συμπίπτουν οι δύο ρυθμίσεις για καταβολές και να επιβαρύνεται ο οφειλέτης με δύο μηνιαίες δόσεις, ωστόσο, εν προκειμένω, για διάστημα των πέντε ετών έχει ήδη συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της προσωρινής διαταγής, συνεπώς, η καταβολή των δόσεων του α. 9 παρ. 2 θα ξεκινήσει για τους αιτούντες ένα έτος από τη δημοσίευση της απόφασης, μετά το πέρας της ρύθμισης του α. 9 παρ. 5. Η καταβολή των δόσεων για τη διάσωση της κατοικίας των αιτούντων, μέχρι του ως άνω ποσού των 63.508,81 ευρώ θα ξεκινήσει σ’ ένα έτος από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα έχει διάρκεια 20 χρόνων (20χ12=240 δόσεις), με  μηνιαία δόση 63.508,81:240 = 264,62 ευρώ, ήτοι  132,31 ευρώ έκαστος των αιτούντων και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από το σκέλος αυτό της ρύθμισης θα ικανοποιηθεί προνομιακά η «………» της οποίας η απαίτηση είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις, ως βάσιμες και στην ουσία τους και να ρυθμιστούν τα χρέη των αιτούντων με σκοπό την απαλλαγή τους, με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας τους με την αίτηση, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Συνεκδικάζει τις υπ’ αρ. 708,710/2015 αιτήσεις-κλήσεις, με τις οποίες επισπεύδεται η συζήτηση των με αρ. κατ. δικ. 195,196/14-03-2013 αιτήσεων.

 

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

 

Δέχεται τις αιτήσεις εν μέρει.

 

Ρυθμίζει τα χρέη των αιτούντων, οι οποίοι, σύμφωνα με τη διάταξη του α. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 5, θα καταβάλλουν έκαστος το ποσό των 1.500 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο στις καθ’ ων και εντόκως μέσα σ’ ένα έτος από τη δημοσίευση της παρούσας με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά δυόμιση εκατοστιαίες μονάδες.

 

Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία των αιτούντων, ήτοι: Ένα διαμέρισμα, 5ου ορόφου συνολικής επιφάνειας 89,68 τ.μ. συμπεριλαμβανομένων βοηθητικών χώρων, μετά της αποθήκης υπογείου, επιφανείας 13,86 τ.μ. έτους κατασκευής το έτος 2009, κείμενου στο ……….., επί της οδού ….. αρ. ….

 

Επιβάλλει στους αιτούντες την υποχρέωση να καταβάλουν για την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας τους, μηνιαίες δόσεις μέχρι του ποσού των 63.508,81 ευρώ. Η καταβολή των δόσεων για τη διάσωση της κατοικίας των αιτούντων, μέχρι του ως άνω ποσού των 63.508,81 ευρώ θα ξεκινήσει σ’ ένα έτος από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα έχει διάρκεια 20 χρόνων (20×12 = 240 δόσεις), με μηνιαία δόση 63.508,81 : 240 = 264,62 ευρώ ήτοι 132,31 ευρώ έκαστος των αιτούντων και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από το σκέλος αυτό της ρύθμισης θα ικανοποιηθεί προνομιακά η …………, της οποίας η απαίτηση είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο Περιστέρι και στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στις 10/10/2018, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων Δικηγόρων.

 

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top