Ακόμα μία θετική απόφαση του γραφείου μας. Είμαστε ευχαριστημένοι που για μια ακόμα φορά ένας συμπολίτης μας και πελάτης του γραφείου μας είχε αίσιο αποτέλεσμα στην υπόθεση του 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ

 

Αριθμός Αποφάσεως

55 / 2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

———————-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δόκιμη Ειρηνοδίκη, Ε…… Ε….. Τ…. και από τη Γραμματέα, Μ….. Τ…….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 14η Ιουνίου 2017 για να δικάσει την αίτηση :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:  Γ……. Κ…… του Χ……, κατοίκου Π………. Α……., οδός Θ……  αρ. ., ο  οποίος παραστάθηκε  μετά της  πληρεξουσίας δικηγόρου του,  Άννας Κορσάνου.

Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από 07.11.2012  αίτησή του περί υπαγωγής της στο Ν. 3869/2010 που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Π……… την 03-12-2012, έλαβε αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/2012, και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.

Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως οι αναφερόμενες στην αίτηση πιστώτριες που κατέστησαν διάδικοι δια της κλητεύσεώς τους (άρ. 5 του Ν. 3869/2010), παραστάθηκαν ως εξής :

Α)  Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία  «Ε……. Ε……. Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα και  παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ι….. Π……….

Β) Η ασκήσασα προφορικά ενώπιον του ακροατηρίου Παρέμβαση, την οποία επανέλαβε και εγγράφως με τις Προτάσεις της, ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα για τον εαυτό της  ατομικά και Β) με την ιδιότητά της ως ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «C….. P…… B… P….. C. L..» παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της  Θ…….. Π……

Γ)   Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «C……. I………… P..» που εδρεύει στο Λ…… Η……. Β…….. και  είναι εγκατεστημένη στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα και δεν παραστάθηκε.

Κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους, αναφέρθηκαν στην αίτηση και στις έγγραφες προτάσεις τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές και στα Πρακτικά της δίκης.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από την με αριθμό …../4-12-2012 Έκθεση Επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Α…….. Ι. Α………….., που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 7-11-2012 υπ’ αρ. κατ. …/2012 αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην γ΄ των καθ’ ων ανώνυμη εταιρεία.  Κατά τη δικάσιμο αυτή, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου, δεν εμφανίστηκε νόμιμος εκπρόσωπος για την ως άνω καθ’ ης ούτε αυτή εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο και πρέπει κατά τούτο να δικαστεί ερήμην.  Ωστόσο, το Δικαστήριο, θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (754 παρ. 2 ΚΠολΔ).

Η ανώνυμος τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.»  άσκησε προφορικά κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία, παρέμβαση ως ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «C….. P…… B… P….. C. L..», δυνάμει της υπ’ αρ. 66/3/26-3-2013 απόφασης της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος, του υπ’ αρ. 97/26-3-2013 Διατάγματος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρ. 4640/26-3-2013 φύλλο της επίσημης εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της από 26-3-2013 σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης.

Κατόπιν τούτων, η κρινόμενη παρέμβαση, είναι αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση καθώς η παρεμβαίνουσα είναι πλέον η μόνη δικαιούχος της απαίτησης και επηρεάζεται από το δεδικασμένο της εκδοθησόμενης απόφασης και άρα έχει προδήλως έννομο συμφέρον, ασκείται δε παραδεκτά με προφορική δήλωση που καταχωρίστηκε στα πρακτικά και είναι νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 81, 83, 225 παρ. 2 και 3 και 741 ΚΠολΔ δεδομένου ότι πρόκειται για μη γνήσια υπόθεση εκουσίας δικαιοδοσίας και ως εκ τούτου πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, συνεκδικαζόμενη με την υπό κρίση αίτηση, καθόσον ότι είναι συναφείς, υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του δικαστηρίου διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, επέρχεται δε μείωση των δικαστικών εξόδων  (άρθρα 31 παρ. 1, 246 σε συνδυασμό με το άρθρο 741 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση, όπως συμπληρώθηκε – διορθώθηκε παραδεκτά με δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου του αιτούντος στο ακροατήριο που καταχωρίστηκε στα πρακτικά και επαναλαμβάνεται και στις Προτάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 744, 745, και 751 του ΚΠολΔ αλλά και το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3869/2010, ώστε να ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες κατά το χρόνο της συζήτησης συνθήκες, ο αιτών, διαζευγμένος από το έτος 2011, 49 ετών, χωρίς προστατευόμενα μέλη, μακροχρόνια άνεργος από το έτος 2012, επικαλούμενος μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τις πιστώτριες, ζητά αφού ληφθούν υπόψη τα εισοδήματά του, η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση να γίνει ρύθμιση των χρεών του σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης, ή όπως αυτό τροποποιηθεί και επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, να γίνει ρύθμιση των χρεών της σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 και 2 του Ν. 3869/2010 με εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του (άρθρο 9 παρ. 2), όπως αυτή περιγράφεται στην αίτησή του και της υπόλοιπης κινητής και ακίνητης περιουσίας του. Ζητά επίσης να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης του άρθρου 8 θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο των οφειλών του και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Η αίτηση αυτή αρμοδίως φέρεται να εκδικαστεί από το παρόν δικαστήριο της, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης, κατοικίας του αιτούντος κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 Ν. 3869/2010), έχει ασκηθεί εντός εξαμήνου από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από 18-10-2012 βεβαίωση αποτυχίας της πληρεξουσίας δικηγόρου του αιτούντος, σύμφωνα με την οποία ο εξωδικαστικός συμβιβασμός με την καθ’ ης απέτυχε  την ως άνω  ημερομηνία) και για το παραδεκτό της έχει τηρηθεί η προδικασία που ορίζει το αρ. 4 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα προσκομίζεται α) η προαναφερθείσα από 18-10-2012 βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και β) η από 7-11-2012 σε συνδυασμό με την  από 14-12-2012 υπεύθυνη δήλωση  του αιτούντος, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις του α και β της παρ. 1 του αρ. 4 του Ν. 3869/2010 και για τη μη μεταβίβαση κανενός εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου του την τελευταία τριετία, η οποία κατατέθηκε στο φάκελο που τηρείται στο παρόν Δικαστήριο την 3-12-2012 (βλ. σφραγίδα της γραμματείας στην λίστα των σχετικών εγγράφων συνημμένη).  Παράλληλα, ο αιτών  προέβη την 14-12-2015 στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 2 παράγραφος Α, υποπαράγραφος Α.4, άρ. 2, παρ. 1, εδάφιο α του  Ν. 4336/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 55 του Ν. 4384/2016 Επικαιροποίηση της αίτησης με την προσκόμιση των σχετικών εγγράφων. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών εκάστου με απαλλαγή από υπόλοιπα χρέη.

Περαιτέρω, η υπό κρίση αίτηση τυγχάνει ορισμένη, απορριπτομένης της ένστασης αοριστίας των α και β των καθ’ ων εγκείμενης στο ότι δεν αναφέρεται στην αίτηση ο χρόνος κατά τον οποίον ο αιτών ανέλαβε τα χρέη του, η δόση που είχε οριστεί να καταβάλει, ούτε τα γεγονότα λόγω των οποίων περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, καθώς η αίτηση έχει το ελάχιστο αναγκαίο περιερχόμενο που ορίζεται στο Ν. 3869/2010, ο χρόνος δε περιέλευσης του οφειλέτη σε αδυναμία πληρωμών, τα εισοδήματά του κατά το χρόνο ανάληψης των δανείων και τα γεγονότα που τον οδήγησαν σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών συνιστούν πρόσθετα στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο απόδειξης και ανταπόδειξης και δύνανται να συμπληρωθούν και μεταγενέστερα με τις Προτάσεις, όπως συνέβη άλλωστε εν προκειμένω.  Η κρινόμενη αίτηση  είναι επιπλέον νόμιμη, ερειδόμενη στα άρθρα 1, 4, 8 και 9 του Ν. 3869/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 4161/2013 εκτός :  α) του αιτήματος να επικυρωθεί ή τροποποιηθεί το σχέδιο διευθέτησης κατ’ άρθρ. 7 Ν. 3869/2010, το οποίο είναι μη νόμιμο, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης ή η επικύρωση του τροποποιημένου από τους διαδίκους, κατ’ άρθρ. 7 Ν. 3869/2010, σχεδίου, δεν αποτελεί αντικείμενο της αιτήσεως του άρθρ. 4 παρ. 1 του νόμου αυτού, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων, στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη συμβιβασμού, με απόφαση του επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο από την επικύρωση του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, β) του αιτήματος να εξαιρεθεί από την εκποίηση η λοιπή περιουσία του αιτούντος καθώς ο οφειλέτης μπορεί να προβάλει αίτημα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του  κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 ενώ η λοιπή περιουσία του κατ’ αρχήν υπόκειται σε εκποίηση εκτός εάν το Δικαστήριο κρίνει ότι αυτή δεν προσφέρεται για εκποίηση και  γ) του αιτήματος να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης του Δικαστηρίου θα απαλλαγεί ο αιτών από τα χρέη του, το οποίο αίτημα πρέπει να απορριφθεί ως  προώρως  προβαλλόμενο καθώς το αίτημα να απαλλαγεί ο υπερχρεωμένος οφειλέτης από κάθε υπόλοιπο οφειλής κατ’ άρθρ. 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010 συνιστά αίτημα και περιεχόμενο μεταγενέστερης αιτήσεως που υποβάλλει στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων  που του επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του άρθρ. 4 παρ. 1 του αυτού νόμου, ως τούτο ρητά αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρ. 11 Ν. 3869/2010 σύμφωνα με το οποίο «Το δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται στους πιστωτές πιστοποιεί την απαλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών».

Η δεύτερη καθ’ ης προέβαλε επίσης ένσταση δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμών ειριδόμενη στον αλόγιστο δανεισμό του, που δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί από τα εισοδήματά του, γεγονός που εκείνος γνώριζε κατά την ανάληψη των δανείων.

Η ένσταση αυτή, όπως προβλήθηκε από την καθ’ ης, τυγχάνει απορριπτέα ως αόριστη, καθώς δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρέωσης, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται επιπροσθέτως η από τον δανειολήπτη πρόσκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές.  Δεν εξειδικεύονται όμως εν προκειμένω, οι συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες ο αιτών απέκρυψε από την πιστώτρια τράπεζα την οικονομική του κατάσταση, δεδομένου ότι εν γένει οι πιστωτές (τράπεζες εν προκειμένω) ούτως ή άλλως ελέγχουν την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη μέσω εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωσης αποδοχών, ενώ μπορούν επιπλέον να διαπιστώσουν και τυχόν λοιπές δανειακές υποχρεώσεις του (σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα) ή την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά μέσω του συστήματος «Τειρεσίας» (βλ. Δημήτρη Μακρή, Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 3960/2010 σελ. 30, 31).  Άλλωστε, δεν δύναται να διαγνωστεί δόλος μόνο από την ανάληψη περισσότερων δανείων αφού αυτά δεν λήφθησαν όλα τον ίδιο χρόνο με αποτέλεσμα να μην δύναται να κριθούν ως ενιαίο σύνολο καθώς αυτή η κρίση είναι πρωθύστερη αλλά θα πρέπει να κρίνεται κάθε δανειακή σύμβαση ξεχωριστά και να διαπιστώνεται εάν με αυτήν ο λήπτης υπερέβη το όριο της πιστοδοτικής του ικανότητας, ο προτείνων δε την ένσταση δόλου κατά την ανάληψη του δανείου πρέπει να προσδιορίσει πότε και με ποια σύμβαση ο αιτών υπερέβη την πιστοληπτική του ικανότητα.

Τέλος η πρώτη καθ’ ης υπέβαλε αίτημα ρευστοποίησης της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, πλην της κύριας  κατοικίας του και την εικοσιπενταετή ρύθμιση του άρθ. 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, αιτήματα τα οποία θα εκτιμηθούν και κριθούν από το Δικαστήριο.

Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των καθ’ ων, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδριάσεως, από τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζουν μετ’ επικλήσεως οι διάδικοι και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά :  O αιτών ήδη κατά την ημέρα της δικασίμου, 49 ετών, διαζευγμένος, χωρίς προστατευόμενα μέλη (βλ. προσκομισθέν πιστ/κο οικογενειακής κατάστασης από 23-10-2015 και υπ’ αριθμ. 118 από 4-10-2011 διαζευκτήριο της Ιεράς Μητρόπολης Π………), είναι μακροχρόνια άνεργος από το έτος 2012 μη λαμβάνοντας επίδομα ανεργίας (βλ. προσκομιζόμενες και επικαλούμενες με τις Προτάσεις κάρτα ανεργίας 2012, από 8-6-2017 βεβαίωση ΟΑΕΔ και εκκαθαριστικά σημειώματα ετών 2013, 2014, 2015, 2016).  Ο αιτών δέχεται βοήθεια από τους γονείς του οι οποίοι τον συνδράμουν οικονομικά με το μοναδικό οικογενειακό τους εισόδημα, ήτοι την σύνταξη του πατέρα του, ύψους 1.000 ευρώ.  Το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ειδικότερα από το 1992 έως το 2012, ήτοι και κατά τη λήψη των δανείων (έτη 2006 – 2009), ο αιτών εργαζόταν ως ιδιωτικό υπάλληλος στην εταιρεία με την επωνυμία «Ε. Β…….. ΕΒΕ», έναντι μηνιαίου μισθού 1.250,00 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα ετών 2006 -2012), ενώ ακόμη παλαιότερα απασχολείτο στον τομέα των οικοδομικών εργασιών.  Η δε τέως σύζυγος του αιτούντος, με την οποία ήταν ακόμη παντρεμένος κατά τα έτη λήψης των δανείων δεν εργαζόταν ποτέ λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, ελάμβανε όμως επίδομα ύψους 600 ευρώ μηνιαίως.  Επιπροσθέτως ο αιτών κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου του κατοικούσε σε ακίνητο της τέως συζύγου του οπότε είχε τη δυνατότητα να εκμισθώνει την κύρια κατοικία του και για την αιτία αυτή λάμβανε περίπου 400 ευρώ μηνιαίως (βλ. και προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα ετών 2006 – 2010).

Η φθίνουσα εισοδηματική κατάσταση του αιτούντος απεικονίζεται εναργώς και στα προσκομισθέντα Εκκαθαριστικά Σημειώματα Φόρου Εισοδήματος των οικ. ετών 2006 – 2016.  Έτσι, τα εισοδήματα του αιτούντος ανήλθαν από το ποσό των 10.962,02 ευρώ το οικ. έτος 2006, το ποσό των 11.890,73 ευρώ το οικ. έτος 2007, το ποσό των 16.720,40 ευρώ το οικ. έτος 2008 πλέον του ποσού των 8.359,49 ευρώ της τέως συζύγου του, το ποσό των 18.007,15 ευρώ το οικ. έτος 2009 πλέον του ποσού των 5.832,41 ευρώ της τέως συζύγου του, το ποσό των 18.011,32 το οικ. έτος 2010, το ποσό των 13.310,10 ευρώ το οικ. έτος 2011, το ποσό των 11.486,59 ευρώ το οικ. έτος 2012, στο ποσό των 6.605,44 ευρώ το οικ. έτος 2013 και σε μηδενικό δηλωθέν εισόδημα από το οικ. έτος 2014 έως το οικ. έτος 2016.  Συνεπώς, το εισόδημα του αιτούντος μειώθηκε αξιοσημείωτα και σταδιακό από τα έτη που έλαβε τα δάνεια έως και σήμερα.  Συνεπώς, το μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος κατά την συζήτηση της αίτησης είναι μηδενικό, όπως κατέθεσε και κατά την εξέτασή του ενώπιον του ακροατηρίου.

Ο αιτών κατοικεί στο Π…….. Α……, στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, επιφανείας 55 τ.μ. επί της οδού Θεσπιών αρ. ., πλήρους κυριότητας του αιτούντος.  Το διαμέρισμα αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και η αντικειμενική του αξία ανέρχεται στο ποσό των 40.020,75 ευρώ  (βλ. προσκομιζόμενη Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Ν. 4223/2013 έτους 2016) και κατά τούτο δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση.  Τέλος ο αιτών έχει την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου ενός αγροτεμαχίου εκτάσεως 760 τ.μ., ευρισκόμενου στους Α….. Θ…….. Κ……., ενώ η αξία του ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 ευρώ κατά δήλωση του αιτούντος ενώπιον του ακροατηρίου και κατά την κρίση του Δικαστηρίου δεν προσφέρεται για ρευστοποίηση καθώς δεν αναμένεται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον λόγω και του περιορισμένου ποσοστού ιδιοκτησίας που ανήκει στον αιτούντα.

Πέραν των ανωτέρω περιγραφομένων περιουσιακών στοιχείων, ο αιτών δεν διαθέτει άλλα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ούτε και διέθετε κατά την τριετία πριν την κατάθεση της αίτησης (βλ. προσκομισθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων 2011, 2015, και 2017).  Τέλος, ο αιτών διαθέτει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο όχημα εργοστασίου κατασκευής Ο…, μοντέλου C…., 1300 κ. εκ., έτους πρώτης κυκλοφορίας 1995, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας σήμερα 1.000,00 ευρώ.  Το αυτοκίνητο αυτό δεν προσφέρεται για ρευστοποίηση καθώς δεν αναμένεται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον ενόψει της παλαιότητας του ενώ αποτελεί και το μοναδικό μέσο μεταφοράς του αιτούντος και τυχόν αποστέρησή του θα προκαλούσε σε αυτόν δυσανάλογη ζημία σε σχέση με το προσδοκώμενο όφελος των καθ’ ων.

Ακολούθως, αποδείχτηκε ότι οι ανελαστικές βιοτικές ανάγκες του αιτούντος, προκειμένου αυτός να εξασφαλίσει την ελάχιστη αξιοπρεπή διαβίωσή του, ανέρχεται, σύμφωνα και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, στο ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι δεν καταβάλλει μίσθωμα και δεν έχει προστατευόμενα μέλη, ενώ ο ίδιο συντηρείται εξ ολοκλήρου από τον πατέρα του και τη σύνταξη που λαμβάνει.  Έτσι, ο αιτών δεν δύναται να καταβάλλει άνω του ποσού των 500,00 ευρώ μηνιαίως που απαιτούνται για την κανονική εξυπηρέτηση των δανείων που έχει λάβει από τις καθ’ ων καθώς θα διακινδύνευε έτσι σοβαρά η επιβίωσή του.

Σε ό,τι αφορά τις εισφερόμενες προς ρύθμιση οφειλές του αιτούντος προς τις καθ’ ων, αυτός σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, είχε καταρτίσει με την «Τ……. Ε…….. Ε…….. Α.Ε.»  α) την υπ’ αρ. ………… σύμβαση  στεγαστικού δανείου η οφειλή από την οποία την 12-05-2017, ανερχόταν στο ποσό των 24.859,91 ευρώ (21.675,97 ευρώ κεφάλαιο 2.524,98 ευρώ τόκοι 658,96 ευρώ έξοδα) και β) την  υπ’ αρ. …………….. σύμβαση  πιστωτικής κάρτας η οφειλή από την οποία την 12-05-2017 ανερχόταν στο ποσό των 21.780,09 ευρώ (10.477,83 ευρώ κεφάλαιο 11.302,26 ευρώ τόκοι) με την «Μ….. Ε…… Β…»,  ήτοι την «Τ…… Π…… Α.Ε.» ως ειδικής διαδόχου αυτής  α) την υπ’ αρ. ………… σύμβαση καταναλωτικού δανείου η οφειλή από την οποία την 13-07-2012 ανερχόταν στο ποσό των 27.493,23 ευρώ (26.249,77 ευρώ κεφάλαιο 1.243,46 ευρώ τόκοι) και β) την υπ’ αρ. ………… σύμβαση καταναλωτικού δανείου η οφειλή από την οποία την  13-07-2012 ανερχόταν στο ποσό των 16.609,71 ευρώ (15.886,14 ευρώ κεφάλαιο 723,57 ευρώ τόκοι) και με την «C……. I………… P..»  την υπ’ αρ. λογ. ………….. σύμβαση πιστωτικής κάρτας η οφειλή από την οποία την 12-07-2012 ανερχόταν στο ποσό των 1.168,22 ευρώ (976,27 ευρώ κεφάλαιο 147,67 ευρώ τόκοι 44,28 ευρώ έξοδα).

Η ως άνω α και β οφειλές του αιτούντος στην πρώτη καθ’ ης είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης  επί του διαμερίσματος που αποτελεί την κύρια κατοικία του. Ως  εμπραγμάτως ασφαλισμένες, οι οφειλές αυτές εξακολουθούν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση της παρούσας. Αντίθετα οι υπόλοιπες οφειλές δεν είναι εξασφαλισμένες συνεπώς, για τον αιτούντα είναι ανέγγυες και έτσι έπαυσαν να εκτοκίζονται την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στις καθ’ ων.

Κατόπιν τούτων το συνολικό ύψος των οφειλών του αιτούντος την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης ανερχόταν στο ποσό των 91.911,16 ευρώ.

Περαιτέρω, από το μηδενικό εισόδημα του αιτούντος, λαμβανομένου υπόψη και του κόστους των αναγκαίων δαπανών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βασικών βιοτικών αναγκών του, ύψους 400,00 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο, που καλύπτεται με οικονομική βοήθεια που λαμβάνει από τους γονείς του, του ύψους των οφειλών του αλλά και της μη αναμενόμενης ουσιαστικής βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης, ενόψει των ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, προκύπτει ότι αυτός έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του απέναντι στις καθ’ ων  πιστώτριες, καθώς η σχέση της ρευστότητάς του προς το σύνολο των οφειλών του είναι  προδήλως αρνητική.

Κατόπιν τούτων και επειδή τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν επαρκούν, το δικαστήριο πρέπει να ρυθμίσει κατ’ αρχήν τα χρέη του αιτούντος προς τις καθ’ ων με μηνιαίες καταβολές επί τετραετία, οι οποίες μηνιαίες καταβολές θα αρχίσουν τον δεύτερο μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης και θα εξακολουθήσουν για 48 διαδοχικές άτοκες δόσεις ύψους 150,00 ευρώ συμμέτρως διανεμομένων προς τις απαιτήσεις τους και θα καταβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, καθώς το Δικαστήριο κρίνει ότι ο αιτών δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στη μηνιαία καταβολή μεγαλύτερου ποσού και θα κινδυνεύει να εκπέσει της ρύθμισης, η οποία πρέπει να γίνεται με ορίζοντα μακροπρόθεσμο και ρεαλιστικό.

Έτσι, ο αιτών  θα καταβάλλει στην «Τ……. Ε…….. Ε…….. Α.Ε.» για α) την υπ’ αρ. ………… σύμβαση  στεγαστικού δανείου  40,57 ευρώ μηνιαίως και για β) την  υπ’ αρ. …………….. σύμβαση  πιστωτικής κάρτας 35,55 ευρώ μηνιαίως στην «Μ….. Ε…… Β…»,  ήτοι στην «Τ…… Π…… Α.Ε.» ως ειδικής διαδόχου αυτής για α) την υπ’ αρ. ………… σύμβαση καταναλωτικού δανείου 44,87 ευρώ μηνιαίως και για β) την υπ’ αρ. ………… σύμβαση καταναλωτικού δανείου 27,11 ευρώ μηνιαίως και στην «C……. I………… P..»   για την υπ’ αρ. λογ. ………….. σύμβαση πιστωτικής κάρτας  1,91 ευρώ μηνιαίως.

Μετά την παρέλευση του διαστήματος των τεσσάρων ετών, ο αιτών έναντι των οφειλών του θα έχει καταβάλλει  : στην «Τ……. Ε…….. Ε…….. Α.Ε.» για α) την υπ’ αρ. ………… σύμβαση  στεγαστικού δανείου  1.947,44 ευρώ και θα απομένει ποσό (24.859,91 – 1.947,44 =) 22.912,47 ευρώ και για β) την  υπ’ αρ. …………….. σύμβαση  πιστωτικής κάρτας 1.706,18 ευρώ και θα απομένει ποσό 21.780,09 – 1.706,18 =) 20.073,91 ευρώ στην «Μ….. Ε…… Β…»,  ήτοι στην «Τ…… Π…… Α.Ε.» ως ειδικής διαδόχου αυτής  για α) την υπ’ αρ. ………… σύμβαση καταναλωτικού δανείου 2.153,72 ευρώ και θα απομένει ποσό (27.493,23 – 2.153,72 =) 25.339,51 ευρώ και  για β) την υπ’ αρ. ………… σύμβαση καταναλωτικού δανείου 1.301,15  ευρώ και θα απομένει ποσό (16.609,71 – 1.301,15 =) 15.308,58 ευρώ και στην «C……. I………… P..»   για την υπ’ αρ. λογ. ………….. σύμβαση πιστωτικής κάρτας  91,51 ευρώ και θα απομένει ποσό (1.168,22 – 91,51 =) 1.076,71 ευρώ.

Ακολούθως, επειδή ο αιτών διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα πρώτη κατοικία, η αντικειμενική αξία της οποίας, ανέρχεται στο ποσό των 40.020,75 ευρώ, η ικανοποίηση μέρους του υπολοίπου της απαίτησης της πρώτης των καθ’ ων, θα γίνει με περαιτέρω καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος και μπορεί να ανέλθει μέχρι το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής της αξίας, δηλαδή, μέχρι το ποσό των (40.020,75Χ80%=) 32.016,60 ευρώ. Από αυτό το ποσό και μέχρι αυτού του ποσού θα ικανοποιηθεί η πρώτη καθ’ ης προνομιακά για μέρος του υπολοίπου των απαιτήσεών της και σύμμετρα προς αυτές, που αφορούν σε εμπραγμάτως με προσημείωση υποθήκης ασφαλισμένες απαιτήσεις.  Το ποσό των 32.016,60 ευρώ θα καταβληθεί με καταβολές ύψους 177,87 ευρώ το μήνα και για χρονικό διάστημα 180 μηνών, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με σταθερό επιτόκιο το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας (άρθρο 9 παρ. 2 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα ξεκινήσει μετά την λήξη των καταβολών του άρθρου 8 παρ. 5 επειδή κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στον αιτούντα αντίστοιχη περίοδος χάριτος. Σημειώνεται όμως ότι επειδή οι ορισθείσες με την παρούσα μηνιαίες δόσεις υπολείπονται αυτών που ορίστηκαν με την υπ’ αρ. 444/2012 Προσωρινή Διαταγή της Ειρηνοδίκου του Ειρηνοδικείου Π………., πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 20 ευρώ που κατέβαλε ο αιτών στην α των καθ’ ων «Ε…….», έναντι των προαναφερομένων οφειλών της προς αυτήν για χρονικό διάστημα 53 μηνών, ήτοι από τον Φεβρουάριο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2017 (βλ. επικαλούμενες και προσκομιζόμενες αποδείξεις καταβολών), σε εκτέλεση της ως άνω Προσωρινής Διαταγής, ήτοι έχει καταβάλει σ’ αυτήν ήδη το ποσό των 1.060 ευρώ.  Κρίνεται όμως ανεπιεικής για τον αιτούντα λαμβανομένης υπόψη και της οικονομικής του κατάστασης, η εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010, σύμφωνα με την οποία ο αιτών υποχρεούται να εξοφλήσει το ποσό της διαφορά που υπολείπεται ως εξής : το ποσό που προκύπτει αποπληρώνεται εντόκως μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2 με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξημένο κατά δυόμιση ποσοστιαίες μονάδες. Κατόπιν των ανωτέρω και κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ο αιτών θα εξοφλήσει το ποσό της διαφορά που υπολείπεται ως εξής :  θα καταβάλλει το ανωτέρω ορισθέν ποσό των 32.016,60 ευρώ στην πρώτη των καθ’ ων, αφού αφαιρεθεί το ποσό των 1.060 ευρώ που έχει ήδη καταβάλει δυνάμει της ανωτέρω διαταγής πληρωμής, ήτοι θα καταβάλει το ποσό των (32.016,60 – 1.060 =) 30.956,60 ευρώ για το ίδιο ως άνω ορισθέν χρονικό διάστημα, ήτοι για χρονικό διάστημα 180 μηνών με μηνιαίες δόσεις ποσού 172 ευρώ συμμέτρως προς τις απαιτήσεις της πρώτης των καθ’ ων.  Έτσι, ο αιτών θα καταβάλλει στην «Τ…… Ε……. Ε…….Α.Ε.» για α) την υπ’ αρ. ………… σύμβαση στεγαστικού δανείου 91,68 ευρώ μηνιαίως και για β) την υπ’ αρ.  ………… σύμβαση πιστωτικής κάρτας 80,32 ευρώ μηνιαίως.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει  να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος σύμφωνα με το δικαστικό.  Η απαλλαγή από τα χρέη του έναντι των καθ’ ων, θα επέλθει κατά νόμο (αρ. 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010), υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρυθμίσεως.  Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο  8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει την από 7-11-2012 υπ’ αρ. κατ. δικογράφου …/2012 αίτηση με την προφορικά ασκηθείσα αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση της «Τ……. Π……. Α.Ε.», ερήμην της τρίτης των καθ’ ων και κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Δέχεται την Αυτοτελή Πρόσθετη Παρέμβαση.

Καθορίζει τις μηνιαίες καταβολές του αιτούντος συμμέτρως προς τις απαιτήσεις των καθ’ ων για διάστημα 48 μηνών, στο ποσό των εκατόν πενήντα (150.00) ευρώ το οποίο θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον δεύτερο μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης.  Ήτοι ο αιτών θα καταβάλλει στην «Τ…… Ε……. Ε……. Α.Ε.» για α) την υπ’ αρ. ………… σύμβαση στεγαστικού δανείου 40,57 ευρώ μηνιαίως και για β) την υπ’ αρ. ……………. σύμβαση πιστωτικής κάρτας 35,55 ευρώ μηνιαίως στην «Μ….. Ε…… Β…», ήτοι στην «Τ…… Π……. Α.Ε.» ως ειδικής διαδόχου αυτής για α) την υπ’ αρ. …………. σύμβαση καταναλωτικού δανείου 44,87 ευρώ μηνιαίως και για β) την υπ’ αρ. ………… σύμβαση καταναλωτικού δανείου 27,11 ευρώ μηνιαίως και στην «C……. I………… P…» για την   υπ’ αρ. λογ. ……………. σύμβαση πιστωτικής κάρτας  1,91 ευρώ μηνιαίως.

Εξαιρεί από την εκποίηση την πρώτη κατοικία του αιτούντος, ήτοι το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, επιφανείας 55 τ.μ., επί της οδού Θ…… αρ. . ευρισκομένου στο Π…….. Α……, πλήρους κυριότητας του αιτούντος.  Επίσης εξαιρεί από την εκποίηση, το δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου του αιτούντος επί ενός αγροτεμαχίου εκτάσεως 760 τ.μ. ευρισκόμενου στους Α….. Θ…….. Κ…….. και το ΙΧΕ αυτοκίνητο όχημα εργοστασίου κατασκευής Ο…, μοντέλο C…., 1.300 κ. εκ., έτους πρώτης κυκλοφορίας 1995, ιδιοκτησίας του αιτούντος.

Καθορίζει το καταβλητέο από τον αιτούντα συνολικό ποσό για τη διάσωση της κύρια κατοικίας του σε 30.956,60 ευρώ, το οποίο και θα καλυφθεί με μηνιαίες καταβολές, προς την πρώτη των καθ’ ων προνομιακά και συμμέτρως για τις εμπραγμάτως ασφαλισμένες απαιτήσεις της, ύψους 172 ευρώ και για χρονικό διάστημα 180 μηνών, που θα αρχίσουν αμέσως μετά την λήξη της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 5, και θα γίνονται μέσα σο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με σταθερό επιτόκιο το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.  Έτσι, ο αιτών θα καταβάλλει στην «Τ…… Ε…… Ε……. Α.Ε.» για α)  την υπ’ αρ. ………… σύμβαση στεγαστικού δανείου 91.68 ευρώ μηνιαίως και για β) την υπ’ αρ. ……………. σύμβαση πιστωτικής κάρτας 80,32 ευρώ μηνιαίως.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Περιστέρι, στις 5/3/2018 σ’ έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι   πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

          Ε…… Ε….. Τ….                                               Μ….. Τ…….

 

Scroll to Top