Επιτυχής απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιώς για πρώην επιχειρηματία

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 154/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Πειραιά Μ… Η… και το Γραμματέα Ν…. Μ….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του σήμερα στις 21 Νοεμβρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Του Α……Κ….. του Μ.., κατοίκου Π….. Α…, οδός M……., αρ. …, Α.Φ.Μ ……, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΚΛΗΣΗ – ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ – ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ του αιτούντος εταιρειών, οι οποίες μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρο 748 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ., σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Ν. 3869/2010) κατέστησαν διάδικοι και μετέχουν στη δίκη, παρισταμένων ως εξής:

1)       Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ…. E….. E….. Α.Ε», που εδρεύει στην Α…, οδός Ό…., αρ. …, Α.Φ.Μ ….., νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χ…… Κ….. και

2)       Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «A….. Τ…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Α…., οδός Σ…., αρ. …., Α.Φ.Μ ……., νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Ζ….. Γ…….

Ο αιτών με την από 24-9-2014 αίτησή του, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία του με αύξοντα γενικό αριθμό κατάθεσης ……/2014 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ……/2014, ζητεί, για τους λόγους που εκτίθενται σ’ αυτήν, όσα αναφέρονται στο αιτητικό της. Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιμος για να συζητηθεί η 21-4-2026.

Ήδη με την από 3-12-2015 κλήση του αιτούντος, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία του με αύξοντα γενικό αριθμό κατάθεσης …./2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …./2015, για επαναπροσδιορισμό της ως άνω αιτήσεως σε συντομότερη δικάσιμο, κατ’ άρθρο 2 παρ. 4 της Υποπαραγράφου Α4 του Κεφαλαίου Α’ του Ν. 4336/2015, επαναφέρεται νόμιμα προς συζήτηση η ως άνω αίτηση. Δικάσιμος αυτής ορίστηκε η ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης αποφάσεως, κατά την οποία και μετά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά του οικείου πινακίου, το Δικαστήριο αφού:

Έλαβε υπόψη όσα περιέχονται στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινομένη αίτηση ο αιτών εκθέτει ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του προς τις αναφερόμενες στην ως άνω αίτηση πιστώτριες και επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας, ζητεί: α) τη ρύθμιση των χρεών του, με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η εκτιθέμενη εισοδηματική, περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, β) τη μη ρευστοποίηση του ιδανικού του μεριδίου 1/4 εξ αδιαιρέτου της συγκυριότητάς του επί του αναφερομένου στην ως άνω αίτηση αγροτεμαχίου και γ) να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της ρυθμίσεως των οφειλών του, θα απαλλαγεί ο αιτών από τα χρέη του προς τις ως άνω πιστώτριές του.

Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα η κρινομένη αίτηση, όπως παραδεκτώς (άρθρο 224 Κ.Πολ.Δ. το οποίο εφαρμόζεται και στην εκουσία δικαιοδοσία κατ’ άρθρο 741 του ιδίου Κώδικα) διορθώθηκε και συμπληρώθηκε με προφορική δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου του αιτούντος στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, καταχωρηθείσα στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρα 3 του Ν. 3869/2010 και 741 επ. Κ.Πολ.Δ.) και είναι επαρκώς ορισμένη, καθόσον περιέχει τα αναγκαία προς θεμελίωση του αξιουμένου δικαιώματος στοιχεία (άρθρο 747 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.), απορριπτομένου ως αβάσιμου του αντιθέτου ισχυρισμού των καθών η αίτηση, ενώ για το ορισμένο της κρινομένης αιτήσεως, πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών από τον οφειλέτη – φυσικό πρόσωπο, πρέπει να περιέχονται σ’ αυτήν και εκείνα που απαιτούνται κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, ήτοι κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των εισοδημάτων του ιδίου και του συζύγου του, κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, και σχέδιο διευθέτησης οφειλών, στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο υπό κρίση δικόγραφο. Περαιτέρω, η κρινομένη αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5 του Ν. 3869/2010 (όπως τα άρθρα 4 και 5 ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τα άρθρα 12 και 13 αντιστοίχως του Ν. 4161/2013), 8 και 9 του Ν. 3869/2010 (όπως τα άρθρα αυτά ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από τα άρθρα 16 και 17 αντιστοίχως του Ν. 4161/2013). Τυγχάνει όμως απορριπτέο ως μη νόμιμο και ως προώρως υποβαλλόμενο το ως άνω υπό στοιχείο γ’ αίτημα, καθόσον η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3869/2010, όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής συμπληρώθηκε με to άρθρο 85 παρ. 6 του Ν. 3996/2011, προβλέπει ότι η απαλλαγή του οφειλέτη από τα υπόλοιπα των οφειλών του, μετά την κανονική εκτέλεση απ’ αυτόν των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση της ρύθμισης, πιστοποιείται από το δικαστήριο, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του οφειλέτη, απαιτουμένης επομένως προς τούτο αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου, που θα πιστοποιεί την απαλλαγή (Α. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, έκδοση 2012, υπό το άρθρο 11, σελ. 245- 246). Πρέπει επομένως να εξετασθεί περαιτέρω – κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη – η κρινομένη αίτηση και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, αφού απέτυχε η προσπάθεια του προδικαστικού συμβιβασμού και εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός, δεδομένου δε ότι για το παραδεκτό της συζητήσεως της υπό κρίση αιτήσεως έχει προκαταβληθεί από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων το προβλεπόμενο στο άρθρο 61 παρ. 1 του Ν. 4194/2013 γραμμάτιο εισφορών. Εξ’ άλλου, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του παρόντος Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο, 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, στα τηρούμενα κατ’ άρθρο 13 παρ. 1 του ως άνω νόμου αρχεία, προέκυψε ότι δεν

 

εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του (βλ. την υπ’ αριθμ. ……/21-3-2018 βεβαίωση της Προϊσταμένης του Τμήματος Ρύθμισης Οφειλών του Ειρηνοδικείου Αθηνών).

Από την ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου ανωμοτί εξέταση του αιτούντος, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, από τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, όσα από τα οποία δεν παρέχουν άμεση απόδειξη λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τους ισχυρισμούς των διαδίκων που περιέχονται στις προτάσεις τους, από τους οποίους συνάγονται και ομολογίες (άρθρα 261 και 352 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. τα οποία εφαρμόζονται και στην εκουσία δικαιοδοσία κατ’ άρθρο 741 του ιδίου Κώδικα) και απ’ όλη εν γένει τη διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών είναι κατά τον χρόνο συζητήσεως της κρινομένης αιτήσεως ηλικίας 66 ετών, είναι έγγαμος και έχει δύο ενήλικα τέκνα, ηλικίας 41 και 40 ετών αντιστοίχως, τα οποία είναι παντρεμένα. Ο αιτών, ο οποίος διατηρούσε από τις 6-8-1981 στο Π….. Α…… ατομική επιχείρηση που παρείχε υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών, ήταν συνταξιούχος κατά τον χρόνο κατάθεσης της κρινομένης αιτήσεως, καθόσον προέβη σε διακοπή της εν λόγω δραστηριότητάς του στις 30-12-2011 στη Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά, ενώ στις 29-11-2011 υπέβαλε αίτηση στον Ο.Α.Ε.Ε. για συνταξιοδότησή του, εκδοθείσα η σχετική απόφαση συνταξιοδότησης στις 10-2-2014, με την οποία του απονεμήθηκε σύνταξη λόγω γήρατος από 1-1-2012, με ημερομηνία είσπραξης της πρώτης μηνιαίας σύνταξης και των αναδρομικών συντάξεων την 1-6-2014. Ο αιτών είχε από την άσκηση της ως άνω δραστηριότητάς του και από τη λήψη της συντάξεώς του κατά τα έτη έως τον χρόνο κατάθεσης της κρινομένης αιτήσεως, ήτοι κατά τα έτη 2006, 2008, 2009, 2010 και 2011, ετήσιο καθαρό εισόδημα ανερχόμενο στο ποσό των 17.638,37 ευρώ, των 15.275 ευρώ, των 20.689,12 ευρώ, των 26.655,36 ευρώ και των 18.462,24 ευρώ αντιστοίχως, κατά δε τα έτη 2012 και 2013 το ετήσιο εισόδημα του αιτούντος ήταν μηδενικό, ενώ το έτος 2014 το ετήσιο καθαρό εισόδημά του ανερχόταν στο ποσό των 15.672,93 ευρώ, όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 και του φορολογικού έτους 2014 (δεν προσκομίζεται εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2008, ούτε δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος για το ως άνω οικονομικό έτος). Μετά την κατάθεση της υπό κρίση αιτήσεως, ήτοι κατά τα έτη 2015 και 2016, ο αιτών είχε ετήσιο καθαρό εισόδημα εκ ποσού 15.185,90 ευρώ και 15.070,43 ευρώ αντιστοίχως, όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα των φορολογικών ετών 2015 και 2016, ενώ κατά τον χρόνο συζητήσεως της ως άνω αιτήσεως λαμβάνει σύνταξη, ανερχόμενη στο καθαρό ποσό των 1.138,34 ευρώ μηνιαίως. Η σύζυγος του αιτούντος Σ….. Κ……. δεν εργάστηκε κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους και δεν έχει εισόδημα από κάποια πηγή. Ο αιτών διαθέτει τα κάτωθι περιουσιακά στοιχεία: 1) είναι κύριος του υπό στοιχεία Α1 διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, μιας πολυκατοικίας κειμένης στο Π….. Α……, επί της οδού Μ……., αρ. ……, επιφανείας 96,72 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 300/1000 εξ αδιαιρέτου, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και της συζύγου του και 2) είναι συγκύριος κατά το 1/4 εξ αδιαιρέτου ενός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση
 

«……..» στη νήσο Α……., εκτός σχεδίου πόλης και εκτός οικισμού, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, επιφανείας 799,50 τ.μ. Ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις καθών η αίτηση – πιστώτριες, ιδίως λόγω μειώσεως, όπως προεκτέθη, του εισοδήματος του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι εν λόγω ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες επιβαρύνονταν με τόκους υπερημερίας, απορριπτομένου ως αβάσιμου του ισχυρισμού των καθών η αίτηση περί δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής των εν λόγω οφειλών του. Ο αιτών απέκτησε κατά την άσκηση της προαναφερομένης επαγγελματικής του δραστηριότητας την εμπορική ιδιότητα, καθόσον η δραστηριότητα αυτή, ενείχε οργάνωση κεφαλαίου και εργασίας, λόγω της οποίας υπήρχε κερδοσκοπική εκμετάλλευση των αγοραζομένων υλών και της εργασίας των χρησιμοποιούμενων από τον αιτούντα τρίτων προσώπων και των μηχανικών ή άλλων εγκαταστάσεων, πλην όμως από τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία δεν προέκυψε ότι ο αιτών, έχοντας την εμπορική ιδιότητα, βρισκόταν σε αδυναμία πληρωμών. Συνεπώς, ο αιτών στερείται πτωχευτικής ικανότητας και εμπίπτει στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010, απορριπτομένου ως αβάσιμου του αντιθέτου ισχυρισμού των καθών η αίτηση. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος προς τις κάτωθι πιστώτριες ανέρχονται, σύμφωνα με τις προσκομιζόμενες μετ’ επικλήσεως απ’ αυτόν καταστάσεις οφειλών, που χορηγήθηκαν στον ίδιο από τις πιστώτριες, στα κάτωθι χρηματικά ποσά μετά των τόκων και των εξόδων: 1) στην «Τ…… Ε…… E….. Α.Ε.»: α) στο ποσό των 180.635,85 ευρώ (κεφάλαιο 174.790,65 ευρώ, τόκοι 5.478,36 ευρώ και έξοδα 366,84 ευρώ), προερχόμενη από την υπ’ αριθμ. ……….. σύμβαση δανείου συγκέντρωσης οφειλών του αιτούντος, την οποία συνήψε ο τελευταίος στις 26-4-2012 και που ονομάστηκε επαγγελματικό δάνειο, η δε απαίτηση της ως άνω πιστώτριας από το εν λόγω δάνειο είναι εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης στο προαναφερόμενο διαμέρισμα ιδιοκτησίας του αιτούντος και 2) στην «A…… Τ…… Α.Ε» στο ποσό των 9.859,73 ευρώ (κεφάλαιο 9.791,93 ευρώ και τόκοι 67,80 ευρώ), προερχόμενη από την υπ’ αριθμ. ……….. σύμβαση καταναλωτικού δανείου. Συνεπώς, οι οφειλές του αιτούντος προς τις ως άνω πιστώτριες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των (180.635,85 € + 9.859,73 € =) 190.495,58 ευρώ. Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η από 12-11-2015 επικαιροποιημένη κατάσταση οφειλών που χορηγήθηκε στον αιτούντα από την πρώτη των καθών η αίτηση, καθόσον από την εν λόγω κατάσταση δεν προκύπτει ότι η αναφερόμενη σ’ αυτή απαίτηση της εν λόγω πιστώτριας, η οποία, όπως προεκτέθη, είναι εξασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια (προσημείωση υποθήκης), συνέχισε μετά την κοινοποίηση της κρινομένης αιτήσεως να εκτοκίζεται με επιτόκιο ενήμερης οφειλής, όπως απαιτεί ο νόμος (άρθρο 6 παρ. 3 εδ. α’ του Ν. 3869/2010). Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη η από 2-11-2015 επικαιροποιημένη κατάσταση οφειλών που χορήγησε στον αιτούντα η δεύτερη των καθών η αίτηση, καθόσον από την εν λόγω κατάσταση προκύπτει, ότι η αναφερόμενη σ’ αυτή απαίτηση της εν λόγω πιστώτριας, προερχόμενη, όπως προεκτέθη, από το ως άνω καταναλωτικό δάνειο, συνέχισε μετά την κοινοποίηση της κρινομένης αιτήσεως να εκτοκίζεται, ενώ, όπως απαιτεί ο νόμος (άρθρο 6 παρ. 3 εδ. β’ και γ’ του Ν. 3869/2010), οι απαιτήσεις των πιστωτών που προέρχονται από τα ως άνω δάνεια, παύουν με την

 

κοινοποίηση της αιτήσεως να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους και υπολογίζονται με την τρέχουσα κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αιτήσεως αξίας τους. Οι ως άνω οφειλές του αιτούντος έχουν αναληφθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την υποβολή της υπό κρίση αιτήσεως, καθόσον οι πιστώτριές του δεν πρόβαλαν ισχυρισμό ότι η ανάληψη των οφειλών αυτών έγινε εντός του τελευταίου έτους, ενώ δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρούμενες, κατ’ άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, της ρύθμισης. Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα σ’ αυτή του άρθρου 8 παρ. 2 του ως άνω νόμου για μηνιαίες καταβολές επί πενταετία. Έτσι, η ρύθμιση των χρεών του αιτούντος θα γίνει με μηνιαίες καταβολές, εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριές του, επί πενταετία, με έναρξη από 1-5-2018, προς μερική εξόφληση των ως άνω οφειλών του, από τις οποίες (καταβολές) οι πιστώτριές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (άρθρο 8 παρ. 2 εδ. α’ του Ν. 3869/2010, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 4161/2013). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στις ως άνω πιστώτριες του αιτούντος ποσό ανέρχεται στα 230 ευρώ μηνιαίως, λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων του αιτούντος και των βασικών βιοτικών αναγκών του ιδίου και τής συζύγου του, η οποία δεν έχει τη δυνατότητα συνεισφοράς στις οικογενειακές ανάγκες (βλ. ενδεικτικά την έκθεση για τον υπολογισμό των ευλόγων δαπανών διαβίωσης των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Οικονομικών), καθώς και του γεγονότος ότι ο αιτών διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία, δεν έχει υποχρεώσεις προς τρίτους (τέκνα, γονείς κ.λ.π.) και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Ειδικότερα, ο αιτών θα καταβάλλει στις ως άνω πιστώτριές του τα ακόλουθα ποσά: 1) στην «Τ……. E……. E…… Α.Ε» το ποσό των [(230 € / μήνα X 180.635,85 € ποσό οφειλής) : 190.495,58 € σύνολο οφειλής =] 218,09 ευρώ μηνιαίως και συνολικά επί πενταετία (60 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των (218,09 € / μήνα X 60 μήνες =) 13.085,40 ευρώ, καλύπτοντας μερικώς, κατά το ποσό αυτό, τη συνολική οφειλή του προς την εν λόγω πιστώτρια και 2) στην «A…… Τ……. Α.Ε» το ποσό των [(230 € / μήνα X 9.859,73 € ποσό οφειλής) : 190.495,58 € σύνολο οφειλής =] 11,90 ευρώ μηνιαίως και συνολικά επί πενταετία (60 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των (11,90 € / μήνα X 60 μήνες =) 714 ευρώ, καλύπτοντας μερικώς, κατά το ποσό αυτό, τη συνολική οφειλή του προς την εν λόγω πιστώτρια. Η πρώτη των καθών η αίτηση ισχυρίζεται ότι η πρόταση του αιτούντος για ρύθμιση των αναφερομένων στην υπό κρίση αίτηση οφειλών του είναι καταχρηστική, διότι κατά τον χρόνο χορήγησης των δανείων η εξυπηρέτηση αυτών υπερέβαινε τις οικονομικές δυνατότητες του αιτούντος. Ο ως άνω ισχυρισμός προβαλλόμενος ως ένσταση εκ της διατάξεως του άρθρου 281 Α.Κ, είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος, διότι τα επικαλούμενα από την ως άνω πιστώτρια πραγματικά περιστατικά, δεν πληρούν τα απαιτούμενα κατά τη διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ στοιχεία για την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, μη υπαγόμενα επομένως αντικειμενικώς στη διάταξη αυτή, καθόσον δεν οδηγούν σε προφανή υπέρβαση της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του αναγνωριζομένου από την έννομη τάξη δικαιώματος του αιτούντος για ρύθμιση των οφειλών του.

 

Περαιτέρω, η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 εδ. α’ του Ν. 3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί πενταετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των ανωτέρω πιστωτριών του αιτούντος και προβάλλεται από τον τελευταίο αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του, μετά το οποίο – εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου – η εν λόγω εξαίρεση είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο. Το προαναφερόμενο διαμέρισμα αποτελεί, όπως προεκτέθη, την κύρια κατοικία του αιτούντος και της συζύγου του, η δε αντικειμενική του αξία εκ ποσού 37.830 ευρώ δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο του αφορολόγητου ποσού απόκτησης πρώτης κατοικίας, όπως απαιτεί ο νόμος (άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010) για την εξαίρεσή του από την εκποίηση. Όσον αφορά το δικαίωμα συγκυριότητας του αιτούντος κατά το 1/4 εξ αδιαιρέτου επί του προαναφερόμενο αγροτεμαχίου στη νήσο Α…….., η αντικειμενική αξία του οποίου ιδανικού μεριδίου ανέρχεται στο ποσό των 5.524,21 ευρώ, αυτό δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, διότι πρόκειται για ποσοστό δικαιώματος, για το οποίο υπάρχει απροθυμία αγοραστών προς απόκτηση, που σε συνδυασμό με τις τρέχουσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και της εξ αυτών δημιουργίας κρίσης στην αγορά ακινήτων, με συνέπεια τη μείωση της ζήτησης αυτών, δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά και διότι από την εκποίηση αυτού δεν πρόκειται να προκύψει κάποιο αξιόλογο τίμημα προς αισθητή ικανοποίηση των καθών η αίτηση, καθόσον η όλη διαδικασία της εκποίησης θα απαιτήσει δυσανάλογα από το τυχόν εκπλειστηρίασμα έξοδα (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων, επιδόσεις κ.λ.π.). Συνεπώς κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 εκποίηση του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου του αιτούντος. Κατά συνέπεια των ανωτέρω, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, για την οποία ο τελευταίος θα πρέπει να καταβάλλει το 80% της ως άνω αντικειμενικής αξίας της (άρθρο 9 παρ. 2 εδ. β’ του Ν. 3869/2010, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 4161/2013), δηλαδή το ποσό των (37.830 € X 80% =) 30.264 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα αρχίσει μετά παρέλευση πέντε ετών, ως περιόδου χάριτος κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 εδ. γ’ του Ν. 3869/2010, από τη δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως και θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το νόμο, με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο θα υφίσταται μέτρηση κατά τον χρόνο της καταβολής, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριάς Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού πρέπει να οριστεί σε 15 έτη (άρθρο 9 παρ. 2 εδ. ζ’ του Ν. 3869/2010, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 4161/2013), λαμβανομένων υπόψη των χρεών του αιτούντος, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του. Η μηνιαία δόση που θα καταβάλλει ο αιτών στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, ανέρχεται στο ποσό των (30.264 € : 180 μήνες της δεκαπενταετίας =) 168,13 ευρώ. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της πρώτης των καθών η αίτηση με την επωνυμία «Τ…… E…… E…… Α.Ε» από το ως άνω δάνειο,

 

καθόσον η απαίτησή της απ’ αυτό είναι, όπως προεκτέθη, εξοπλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια. Συγκεκριμένα, το υπόλοιπο της απαιτήσεως της ως άνω πιστώτριας που είναι ασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια (προσημείωση υποθήκης) στο προαναφερόμενο ακίνητο, μετά τις καταβολές επί πενταετία, ανέρχεται στο ποσό των (180.635,85 € απαίτηση εξασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια – 13.085,40 € καταβλητέο ποσό που αναλογεί στο ως άνω δάνειο =) 167.550,45 ευρώ. Όμως η προνομιακή ικανοποίηση της πιστώτριας αυτής θα γίνει από τον αιτούντα μέχρι το ποσό των 30.264 ευρώ, του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του, με μηνιαίες καταβολές ποσού 168,13 ευρώ, εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός και επί 15 έτη, ήτοι 180 μήνες, που θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, δηλαδή μετά την παρέλευση πέντε ετών από τη δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως. Ως προς την προαναφερόμενη λοιπή απαίτηση της δεύτερης των καθών η αίτηση, κατά το μέρος που αυτή δεν καλύφθηκε από τις πενταετείς καταβολές, μετά την εξάντληση του ποσού των 30.264 ευρώ, του 80% της αντικειμενικής αξίας της ως άνω κύριας κατοικίας του αιτούντος, για την προνομιακή ικανοποίηση της ανωτέρω εμπραγμάτως ασφαλισμένης απαιτήσεως της πρώτης των καθών η αίτηση, δεν μπορεί η απαίτηση αυτή να ικανοποιηθεί.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην ως άνω αίτηση οφειλές του αιτούντος, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Σημειώνεται ότι οι πραγματοποιηθείσες από τον αιτούντα καταβολές προς την πρώτη των καθών η αίτηση, όπως ορίστηκε με την από 28-9-2016 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδίκη του παρόντος Δικαστηρίου, μέχρι την έκδοση της παρούσης αποφάσεως, θα συνυπολογιστούν στο χρονικό διάστημα του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, το οποίο θα ξεκινήσει μετά παρέλευση πέντε ετών από τη δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως και θα αφαιρεθούν κατά τους τελευταίους μήνες της δεκαπενταετίας, πριν τη λήξη του εν λόγω χρονικού διαστήματος. Τέλος, δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 εδ. β’ του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

-Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε στο σκεπτικό ως απορριπτέο.

-Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

-Ρυθμίζει τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσης αποφάσεως χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τις κάτωθι πιστώτριές του επί μία πενταετία, οι οποίες (καταβολές) θα πραγματοποιούνται εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, με έναρξη από 1-5-2018, ως ακολούθως: 1) στην πρώτη των καθών η αίτηση «Τ…… E……. E…… Α.Ε.» θα καταβάλλεται το ποσό των διακοσίων δέκα οκτώ και 9/100 (218,09) ευρώ μηνιαίως και 2) στη δεύτερη των καθών η αίτηση «A….. Τ…… Α.Ε.» θα καταβάλλεται το ποσό των έντεκα και 90/100 (11,90) εύρω μηνιαίως.

-Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή το υπό στοιχεία Α1 διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, μιας πολυκατοικίας κειμένης στο Π……. Α……, επί της οδού Μ……, αρ. ……, επιφανείας 96,72 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 300/1000 εξ αδιαιρέτου.

 

 

-Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλλει μηνιαίως για τη διάσωση της ως άνω κύριας κατοικίας του και για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ετών στην πρώτη των καθών η αίτηση «Τ……… E……. E…….. Α.Ε» το ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ και 13/100 (168,13) ευρώ. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει μετά την παρέλευση πέντε ετών από τη δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως και θα γίνεται εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο θα υφίσταται μέτρηση κατά τον χρόνο της καταβολής, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

-Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, σε δημόσια και έκτακτη συνεδρίαση στις 3-4-2018, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Scroll to Top