Σημαντική διαγραφή χρέους για δανειολήπτη με συνολικές οφειλές προς τις τράπεζες 43.158,69 ευρώ.

Θα καταβάλει συνολικά 24.000 ευρώ, με μηνιαίες καταβολές 400 ευρώ για πέντε έτη. Διαγραφή χρέους 19.000 ευρώ.  

Αριθμός Απόφασης: 473/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

 

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη ……………….. και το Γραμματέα …………. .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Μαρτίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:…………………. του…………, κατοίκου …….., οδός ….. αρ. …, ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά από τη νόμιμη κλήτευσή τους [άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3869/2010 και 748 παρ. 3 ΚΠολΔ] και παρίστανται ως εξής:

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «……………………….» που εδρεύει στ.. ………. νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου ……….

Κυρίως παρεμβαίνουσα: Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «………………», που εδρεύει στην …….., νόμιμα εκπροσωπούμενη, αφενός για τις απαιτήσεις της ίδιας και αφετέρου ως ειδική διάδοχος της έννομης σχέσης που απορρέει από την υπ’ αριθ. ………. και με νέα στοιχεία …………… σύμβαση καταναλωτικού δανείου, η οποία μεταβιβάστηκε στην ανωτέρω τράπεζα από την ……… Δημόσια Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «……………..» που εδρεύει στη ……. …… και εκπροσωπείται νόμιμα, όπως μετονομάσθηκε η τράπεζα με την επωνυμία «……..» ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……………………….» η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της …………….. .

Ο αιτών με την από 13-7-2012 αίτησή του, εκουσίας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό εκθ. καταθ.  : ……/…../….., ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτή.

Για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε δικάσιμος αρχικά η 15-3-2016 και στη συνέχεια αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξουσίες δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητεί, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά και με σκοπό την απαλλαγή του από αυτά.

Με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε, εισάγεται αρμόδια ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με την διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθ. 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε όπως βεβαιώνεται από τη Δικηγόρο Αθήνας Άννα Κορσάνου (βλ. την από 2-6-2012 βεβαίωση), β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθ. 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ αρθ. 13 παρ. 2, (βλ. σχετική βεβαίωση της Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σ’ αυτούς των εγγράφων του αρθ. 5 παρ. 1 ν. 3869/2010, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθ. 4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010, (βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα  καταστάσεων κλπ, βλ. τις από 13-7-2012 και 8-2-2016 υπεύθυνες δηλώσεις κλπ) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τις πιστώτριες τράπεζες (βλ. την έγγραφη απάντησή τους). Οι παριστάμενες πιστώτριες ισχυρίζονται ότι η ένδικη αίτηση είναι αόριστη, διότι δεν αναφέρονται με πληρότητα και σαφήνεια τα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία προκύπτει η μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρεών του αιτούντος. Ο ανωτέρω ισχυρισμός θα πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος, καθόσον από το περιεχόμενό της αίτησης προκύπτει ότι αναφέρονται σ’ αυτή όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 α του ν. 3869/2010: α) κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος και των εισοδημάτων του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτή (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 64 επ.) και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για την πληρότητα του ορισμένου τη εν λόγω αίτησης. Περαιτέρω η ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος που υπεβλήθη από τις πιστώτριες πρέπει να απορριφθεί διότι από τα έγγραφα που προσκόμισε ο αιτών αποδεικνύεται η μεταβολή της οικονομικής του κατάστασης και η πραγματική αδυναμία του να αποπληρώσει τις οφειλές του και σε καμία περίπτωση δεν προέκυψε σκοπός του να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 προκειμένου να αποφύγει την εκπλήρωση συμβατικών του υποχρεώσεων.

Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010, καθ’ όσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, επομένως πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «………», με δήλωση της πιο πάνω πληρεξουσίας δικηγόρου της, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά της δίκης και με τις προτάσεις της που κατατέθηκαν επί της έδρας, άσκησε παραδεκτά κατ’ αρθ. 54 παρ. 1 εδ. β’ ΠτωχΚ σε συνδυασμό με το άρθ. 15 ν. 3869/2010, κύρια παρέμβαση, ως ειδική διάδοχος της έννομης σχέσης που απορρέει από την υπ’ αριθ. ……. και με νέα στοιχεία ……….. σύμβασης καταναλωτικού δανείου, η οποία μεταβιβάστηκε στην ανωτέρω τράπεζα από την …….. Δημόσια Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «…………» που εδρεύει στη …….. …….. και εκπροσωπείται νόμιμα, όπως μετονομάσθηκε η τράπεζα με την επωνυμία «………..» ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…….». Η ασκηθείσα κύρια παρέμβαση είναι νόμιμη (άρθ. 79 και 741 ΚΠολΔ), καθόσον είναι πρόδηλο το έννομο συμφέρον της κυρίως παρεμβαίνουσας λόγω του ότι είναι ειδικός διάδοχος της μετέχουσας των απαιτήσεών της από τις δανειακές συμβάσεις που συνήψε με τον αιτούντα και έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των χρεών του, και συνεπώς πρέπει συνεκδικαζόμενη με την αίτηση (άρθρ. 741 ΚΠολΔ σε συνδ. Με τα άρθρ. 246 και 591 παρ, 1 του ίδιου Κώδικα), να ερευνηθεί περαιτέρω και στην ουσία της.

Από τη χωρίς όρκο κατάθεση του αιτούντος που περιέχεται στα πρακτικά της δίκης, από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) σε συνδυασμό με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρο 744 ΚΠολΔ) και την επ’ ακροατηρίου προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών έχει γεννηθεί το έτος 1974 και είναι έγγαμος με ένα τέκνο ηλικίας περίπου ενός έτους. Εργάζεται από το έτος 2002 στην εταιρεία «…………..» με σύμβαση αορίστου χρόνου, με καθαρές αποδοχές που ανέρχονται μηνιαίως στο ποσό των 1.326,54 ευρώ, η δε συζυγός του εργάζεται ως υπάλληλος στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «……………..» με καθαρές αποδοχές που ανέρχονται μηνιαίως στο ποσό των 700 ευρώ. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα για το φορολογικό έτος 2016 ανήλθε στο ποσό των 31.784,74 ευρώ. Διαμένει με την οικογένειά του σε μισθωμένη οικία για την οποία καταβάλλει μίσθωμα μηνιαίως ποσού 400 ευρώ. Ο αιτών βρίσκεται σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του καθώς η μείωση του μισθού του και η έλευση του τέκνου του σε συνδυασμό με την αύξηση της φορολόγησης των φυσικών προσώπων και των επιπλέον περικοπών λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, τον οδήγησαν σε εσφαλμένες εκτιμήσεις ως προς τις δυνατότητες αποπληρωμής των δανειακών του υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο αλλά στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες (δεν αποδείχθηκε δόλια περιέλευση). Έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία καθ’ όσον δεν πιθανολογήθηκε από κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι στο εγγύς μέλλον θα αποκατασταθεί η ρευστότητα του αιτούντος σε σχέση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, κρινόμενης της οικονομικής κατάστασής του από το χρόνο υποβολής της αίτησής του μέχρι τη συζήτησή της.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση την ένδικης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 98 επ.) Ειδικότερα: 1) Από την πιστώτρια «………..» του έχει χορηγηθεί α) ένα καταναλωτικό δάνειο δυνάμει της υπ’ αριθ. …….. σύμβασης το ύψος του οποίου κατά την κατάθεση της αίτησης ανερχόταν στο ποσό των 16.197,06 ευρώ, β) μια πιστωτική κάρτα δυνάμει της υπ’ αριθ. …….. σύμβασης το ύψος της οποίας κατά την κατάθεση της αίτησης ανερχόταν στο ποσό των 360,47 ευρώ και γ) ένα καταναλωτικό δάνειο δυνάμει της υπ’ αριθ. ….. σύμβασης το ύψος του οποίου κατά την κατάθεση της αίτησης ανερχόταν στο ποσό των 1.581,46 ευρώ, ήτοι 18.138,99 ευρώ και α) από την πιστώτρια «……..» του έχει χορηγηθεί ένα καταναλωτικό δάνειο δυνάμει της υπ’ αριθ. ……. σύμβασης το ύψος του οποίου κατά την κατάθεση της αίτησης ανερχόταν στο ποσό των 13.629,92 ευρώ και β) από την «……….» στη θέση της οποίας υπεισήλθε ως ειδική διάδοχος η κυρίως παρεμβαίνουσα «………» του έχει χορηγηθεί ένα καταναλωτικό δάνειο δυνάμει της υπ’ αριθ. ……. σύμβασης το ύψος του οποίου κατά την κατάθεση της αίτησης ανερχόταν στο ποσό των 11.389,78 ευρώ, ήτοι 25.019,70 ευρώ. Συνολικά οι οφειλές του αιτούντος ανέρχονται στο ποσό των 43.158,69 ευρώ. Ο αιτών δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία. Είναι κύριος σε ποσοστό 100% ενός αυτοκινήτου μάρκας HONDA CIVIC, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΝΚ 7768, cc 1.800, με έτος α’ κυκλοφορίας το έτος 2008, εμπορικής αξίας κατά την κρίση του Δικαστηρίου 5.000 ευρώ, το οποίο εν όψει της παλαιότητάς του και της χρησιμότητάς του για τις μεταφορικές ανάγκες του αιτούντος και της οικογένειάς του δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών της αιτούσας, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), για αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ αρθ. 9 παρ. 1 ν. 3869/2010 εκποίησή του.

Με βάση τα προλεχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος, οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του ν. 3869/2010. Έτσι, η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες από τα εισοδήματα του επί πενταετία (άρθρο 8 παρ. 2 ν. 3869/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 2 ν. 4161/2013 ΦΕΚ Α’ 143/14-6-2013), που θα αρχίζουν αμέσως από τη δημοσίευση της απόφασης. Όσον αφορά το προς διάθεση στις πιστώτριες του ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών του αναγκών και της οικογένειάς του, στις οποίες (ανάγκες), περιλαμβάνονται τα στοιχειώδη έξοδα για διατροφή, ένδυση, υπόδηση, ανέρχεται σε 400 ευρώ, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες, ενώ μπορεί να ζητήσει την συνδρομή των οικείων του, προκειμένου να ανταποκριθεί στις καταβολές και για τους οποίους ανέλαβε τις δανειακές υποχρεώσεις (βλ. κατάθεσή του). Πέραν τούτων ο οφειλέτης, ο οποίος ζητεί να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, πρέπει από την πλευρά του να μειώσει στο ελάχιστο τις δαπάνες του μόνο στις απολύτως απαραίτητες για το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα της ρύθμισης.

Το συνολικό ποσό των οφειλών του προς τους πιστωτές ανέρχεται σε 43.158,69 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε : α) ποσό 18.138,99 ευρώ προς την «…………» και β) ποσό 13.629,92 ευρώ προς την «………….» για τις απαιτήσεις της ίδιας και ποσό 11.389,78 ευρώ για τις απαιτήσεις της «………..», στις οποίες αναλογεί από το ποσό των τετρακοσίων ευρώ, στην πρώτη αυτό των 168,11 ευρώ (400: 43.158,69 Χ 18.138,99) και στη δεύτερη αυτό των 231,89 ευρώ, ήτοι 126,33 ευρώ (400: 43.158,69 Χ 13.629,92) για τις απαιτήσεις της ίδιας και 105,56 ευρώ (400: 43.158,69 Χ 11.389,78) για τις απαιτήσεις της «………..». Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της πενταετίας οι πιστωτές θα έχουν λάβει συνολικά το ποσό των 24.000 ευρώ ενώ ειδικότερα κάθε πιστωτής θα έχει λάβει τα εξής ποσά: α) Η «…………» ποσό 10.086,60 ευρώ με υπόλοιπο απαίτησης 8.052,39 ευρώ (18.138,99-10.086,60) και β) η «……..» συνολικά ποσό 13.913,40 ευρώ με υπόλοιπο απαίτησης 11.106,30 ευρώ (25.019,70-13.913,40).

Κατόπιν τούτου, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος σύμφωνα με το διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των δανειστών, που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή του κατάσταση, θα επέλθει κατά νόμο (αρθρ. 11 παρ. 1 ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές επί μια πενταετία.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Καθορίζει τις επί πενταετία μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς τις πιστώτριές του, οι οποίες θα αρχίσουν την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης επί μια πενταετία, στο συνολικό ποσό των 400 ευρώ, το οποίο θα κατανέμεται συμμετρικά μεταξύ τους ως εξής: α) στην «……….» ποσό 168,11 ευρώ και β) στην «……..» συνολικά ποσό 231,89 ευρώ και ειδικότερα ποσό 126,33 ευρώ για τις απαιτήσεις της ιδίας και ποσό 105,56 ευρώ για τις απαιτήσεις της «……..».

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στοπ ακροατήριό του, στον Πειραιά, στις 18 Σεπτεμβρίου 2018 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top