Τα Ειρηνοδικεία εξακολουθούν να εκδίδουν θετικές αποφάσεις

 

 

Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας

Αριθμός Απόφασης 5/2018

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη ……………………. και τη Γραμματέα ………………..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 10-10-2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Α’ ΑΙΤΗΣΗ: Της αιτούσας: ……….. (ΑΦΜ ……..), κατοίκου ……… (……………..), που παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της Άννα Κορσάνου.

Των καθών η αίτηση: 1) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, που εδρεύει στην Αθήνα (……………….) με την επωνυμία «…………………», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από κανένα. 2) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας, που εδρεύει στην Αθήνα (……………), με την επωνυμία «………………..», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από κανένα. 3) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, που εδρεύει στην Αθήνα (……………..) με την επωνυμία «……………….», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από κανένα. 4) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, που εδρεύει στην Αθήνα (……………) με την επωνυμία «………………..», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από κανένα.

Η αιτούσα με την από …………. (και μ’ αριθμ. κατάθ. δικογρ. …………………) αίτησή της προς το δικαστήριο αυτό ζητεί να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ’ αυτή. Δικάσιμος ορίστηκε η στην αρχή της παρούσας σημειούμενη, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο πινάκιο.

Β’ ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Της κυρίας παρεμβαίνουσας: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, που εδρεύει στην Αθήνα (……………) με την επωνυμία «………………….», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδικής διαδόχου της «……………», που εκπροσωπήθηκε (η παρεμβαίνουσα) από την πληρεξούσια δικηγόρο της ………………

Της καθής η κυρία παρέμβαση: ………………. (ΑΦΜ ………….), κατοίκου …………… (………….), που παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της …………………….

Η ως άνω κυρίως παρεμβαίνουσα «…………….», άσκησε με τις από …………… προτάσεις της και με δήλωση στο ακροατήριο κύρια παρέμβαση με την οποία ζητεί να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ’ αυτή. Η κυρία παρέμβαση συνεκδικάζεται με την ως άνω αίτηση.

Κατά την συζήτηση της αίτησης και της κυρίας παρέμβασης, που συνεκφωνούνται και συνεκδικάζονται λόγω της μεταξύ τους συνάφειας, οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθμ. 11045/24-10-2012, 11055/25- 10-2012, 11049/24-10-2012 και 11046/24-10-2012 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών ………… που προσκομίζει η αιτούσα, ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την παραπάνω δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις καθών, οι οποίες όμως, δεν εκπροσωπήθηκαν κατ’ αυτήν και την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου. Πρέπει επομένως να δικαστούν ερήμην και να ερευνηθεί όμως κατ’ ουσίαν η διαφορά σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρ. 754 παρ. 1, 2 ΚΠολΔ).

Η αιτούσα, με την κρινόμενη αίτησή της (όπως παραδεκτά κατ’ άρθρ. 224, 236, 741, 744, 745, 751 ΚΠολΔ συμπληρώθηκε με τις προτάσεις της και επ’ ακροατηρίω), επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριές της, ζητεί, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, την ρύθμιση των οφειλών της και την απαλλαγή από τα χρέη, (υποβάλλοντας ταυτόχρονα αίτημα διάσωσης του παρακάτω ακινήτου, ως προς το οποίο (η αιτούσα) υποβάλλει νόμιμα, κατ’ άρθρ. 9 ν. 3869/2010, αίτημα εξαίρεσης από την ρευστοποίηση.

Με το παραπάνω περιεχόμενο, η αίτηση αρμόδια κατ’ άρθρο 3 Ν. 3869/2010 φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας (άρθρ. 741 επ. Κ.Πολ.Δ.). Εξάλλου, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της ίδιας αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε: έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές της, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθρ. 13}2 Ν. 3869/2010. Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση, που είναι επαρκώς ορισμένη (καθότι για το ορισμένο αυτής αρκεί να περιέχει τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρ. 4}1 του ν. 3869/2010, τις οποίες περιέχει), είναι νόμιμη κατά τις διατάξεις του Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε, και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της απούσας και των πιστωτριών της, δεδομένου ότι τακτοποιήθηκαν τα νόμιμα τέλη και δικαιώματα συζήτησης.

Εξάλλου, με την κύρια παρέμβασή της η κυρίως παρεμβαίνουσα «……………..», επικαλούμενη ότι είναι ειδική διάδοχος της «……………..», ζητεί για λογαριασμό αυτής την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κύρια παρέμβαση αυτή παραδεκτά και αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (αρθρ. 31 ΚΠολΔ, 54}1 Πτωχ.Κώδ., 15 του ν. 3869/2010, 752 ΚΠολΔ, βλ. και Π. Αρβανιτάκη «Η εκούσια δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του ν. 3869/2010») κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις των άνω άρθρων 739 επ. ΚΠολΔ. Είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 79, 741 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως, η κύρια αυτή παρέμβαση, αφού είναι πρόδηλο το έννομο συμφέρον της παρεμβαίνουσας, όπως καταστεί διάδικος για λογαριασμό της άνω εταιρείας, να συνεκδικαστεί με την άνω κρινόμενη αίτηση, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της, δεδομένου ότι τακτοποιήθηκαν τα νόμιμα τέλη και δικαιώματα συζήτησης.

Από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης της απούσας (η καθής «……………..», δεν εξέτασε μάρτυρα), που περιέχεται στα πρακτικά συνεδρίασης αυτού του δικαστηρίου, των με επίκληση προσκομιζομένων εγγράφων, τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των εκτεθέντων από τους διαδίκους (αρθρ. 261 ΚΠολΔ), τα διδάγματα της κοινής πείρας (άρθ. 336 ΚΠολΔ) και από την εν γένει διαδικασία αποδεικνύονται, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά:

 

Η αιτούσα, ηλικίας 41 ετών, που στερείται της πτωχευτικής ικανότητας, έγγαμη με δύο ανήλικα τέκνα, είναι άνεργη, ουσιαστικά από την 24-12-2015 (εργάστηκε μόνο το διάστημα από τον 11ο του 2016 έως τον 1ο του 2017, με μηνιαίο εισόδημα 300 ευρώ). Ο σύζυγός της σήμερα άνεργος και αυτός (προηγουμένως υπήρξε κατά διαστήματα άνεργος, το δε διάστημα από τον 9° του 2016 έως τον 9° του 2017 εργάστηκε ως οδηγός με μηνιαίο εισόδημα 200 ευρώ). Δεν έχουν δε άλλο εισόδημα. Είναι συνιδιοκτήτρια σε ποσοστό 37,50% εξ αδιαιρέτου μιάς παλαιάς οικίας 1ου ορόφου, 76,25 τ.μ., σε οικόπεδο 117,97 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας σε αυτό 22,12%, που βρίσκεται στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, αντικειμενικής αξίας (του μεριδίου της) 9.727,59 ευρώ, για την οποία υποβάλλει αίτημα διάσωσης, βάσει των διατάξεων περί εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από την ρευστοποίηση. Είναι επίσης συνιδιοκτήτρια σε ποσοστό 37,50% εξ αδιαιρέτου πέντε αγροτεμαχίων 35 στρεμμ., 1,5 στρεμμ., 11 στρεμμ., 500 τ.μ. και 300 τ.μ. αντίστοιχα, χαμηλής αξίας, που βρίσκονται σε αγροτικές θέσεις των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, τα οποία λόγω της συνιδιοκτησίας, αλλά και της εν γένει κατάστασής τους, σε συνδυασμό με την τρέχουσα οικονομικοκοινωνική κατάσταση, της αδιαφορίας των υποψηφίων αγοραστών για τέτοιου είδους ακίνητα, των εξόδων διαδικασίας εκποίησης, κρίνονται ασύμφορα προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον που θ’ αποφέρει αξιόλογο τίμημα. Εκτός απ’ αυτά δεν διαθέτει άλλη περιουσία. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους δανείστηκε, από τις άνω καθών πιστώτριές της τα εξής δάνεια και οφείλει σ’ αυτές, κατά το χρόνο άσκησης της ένδικης αίτησης, το συνολικό ποσό των 43.632,43 ευρώ. Συγκεκριμένα οφείλεις 1) στην 1η των καθών «……………………», από την υπ’ αριθμ. ……….. σύμβαση καταναλωτικού δανείου, το ποσό των 31.867,50 ευρώ. 2) στην κυρίως παρεμβαίνουσα «…………….», ως ειδική διάδοχο της «……………..», από την υπ’ αριθμ. …………… σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 4.969,58 ευρώ. 3) στην 3η των καθών «…………..», από την υπ’ αριθμ. …………… σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 4.460,62 ευρώ. 4) στην 4η των καθών «……………», από την υπ’ αριθμ. …………….. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 2.334,73 ευρώ. Περαιτέρω, από το έτος 2012 περίπου και μετά, λόγω των σταδιακών μειώσεων των εισοδημάτων της, της ανεργίας της, της κατά διαστήματα ανεργίας του συζύγου της, της οικονομικής αποτυχίας της επιχείρησης του συζύγου της στην Καβάλα, της οικονομικής επιβάρυνσης που επιφέρουν τα ανήλικα τέκνα της, του μισθώματος (400 ευρώ) για την κατοικία τους και της γενικότερης οικονομικής κρίσης και δυσπραγίας που επακολούθησε, της αύξησης της άμεσης και έμμεσης φορολογίας, της αύξησης του κόστους των ανελαστικών δαπανών για κάθε οικογένεια, κατέστη ανέφικτη η αποπληρωμή των ανωτέρω οφειλών της. Η αδυναμία της αυτή είναι γενική, καθώς με τη σημερινή της οικονομική κατάσταση, που προαναφέρθηκε, κι’ αφού ληφθούν υπόψη τα αυξημένα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών αυτής και της οικογένειας της, αδυνατεί να καλύψει τις μηνιαίες δόσεις των επιδίκων δανείων και λοιπών οικονομικών της υποχρεώσεων, στηρίζεται δε οικονομικά και από τους γονείς της. Η αιτούσα μπορούσε, πριν το 2006-2009 (όταν έλαβε τα δάνεια), με το οικογενειακό τους εισόδημα που όπως προέκυψε ήταν (αυτής και του συζύγου της, άνω των 2.100 ευρώ περίπου το μήνα), να καλύπτει τις από τα δάνεια υποχρεώσεις της. Εξάλλου, δεν αποδείχθηκε δολιότητά της, γιατί, η αιτούσα, κατά τον χρόνο
 

σύναψης των επιδίκων δανείων δεν απέκρυψε από τους πιστωτές της το τότε μηνιαίο εισόδημά της, μπορούσε δε, τότε, να καλύπτει τις από τα δάνεια υποχρεώσεις της. Περαιτέρω, δεν προέβη σε δωρεές προς τρίτους, ούτε εκποίησε περιουσιακά της στοιχεία, ούτε ανέλαβε εικονικά χρέη τρίτων. Ως εκ τούτου, διαθέτει τα στοιχεία του καλόπιστου οφειλέτη, που δύναται να υπαχθεί στο Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε. Σημειώνεται ότι, η ρύθμιση του χρέους του κάθε δανειολήπτη αιτούντα από το δικαστήριο, πρέπει να μην οδηγεί σε πλήρη διάθεση του συνόλου των εισοδημάτων του για την ικανοποίηση των δανειστών του από τα δάνεια, χωρίς να εξασφαλίζεται το στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης για αυτόν και την οικογένειά του, γιατί αυτό θα παραβίαζε τη συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με όλα αυτά, το ποσό που δύναται να διαθέσει για τα άνω δάνεια, συμμέτρως, στις άνω πιστώτριές της, η αιτούσα, επί 4ετία, λαμβανομένης υπόψη της προσωπικής, οικογενειακής και περιουσιακής της κατάστασης, και αφού ληφθεί υπόψη το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών τους, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, μπορεί να ανέλθει, μηνιαίως, στο ποσό των 130 ευρώ, που θα καταβάλλεται, συμμέτρως, στις καθών πιστώτριές της, με την επιφύλαξη όμως τροποποίησης της παρούσας ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών σε περίπτωση μεταβολής των εισοδημάτων της απούσας (άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3869/2010). Η κάθε μηνιαία καταβολή θ’ αρχίζει, όπως ορίζεται στο διατακτικό. Έτσι η αιτούσα από το παραπάνω οφειλόμενο συνολικό ποσό των 43.632,43 ευρώ θα έχει καταβάλει με τις μηνιαίες καταβολές επί 4ετία συνολικά το ποσά των (48 μήνες X 130 =) 6.240 ευρώ.

Περαιτέρω η αιτούσα θα πρέπει να ενταχθεί και στη ρύθμιση του άρθρ. 9}2 του ν. 3869/2010 για μηνιαίες καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της, ήτοι η συνιδιοκτησία του ακινήτου, που προαναφέρθηκε, που βρίσκεται στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, καθότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη διάταξη αυτή. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι λεπτομέρειες της ρύθμισης αυτής, η διάρκειά της, το ύψος των μηνιαίων καταβολών κλπ, 8α κριθούν με βάση την οικονομική κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται η αιτούσα, κατά το χρόνο της επανεξέτασης της υπόθεσης, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

Ενόψει των παραπάνω και απορριπτόμενου κάθε αντίθετου ισχυρισμού και ένστασης της καθής «………………», πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει μερικά δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσία και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση αυτή οφειλές της απούσας, όπως αναφέρεται στο διατακτικό, με σκοπό την απαλλαγή της, με την τήρηση των όρων της παρούσας ρύθμισης (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/2010), από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής της, έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους. Περαιτέρω γίνεται τύποις δεκτή και απορρίπτεται στην ουσία της, η κυρία παρέμβαση. Επιπροσθέτως, το Δικαστήριο ορίζει με την ίδια απόφαση νέα δικάσιμο για την κρινόμενη αίτηση, που απέχει από την παρούσα τέσσερα έτη για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών της απούσας, θεωρώντας ότι μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα και μέχρι τη νέα δικάσιμο που αναφέρεται στο διατακτικό, είναι δυνατόν να έχει βελτιωθεί σημαντικά η οικονομική κατάστασή της, διότι, είναι σε ενεργή ηλικία, 41 ετών (ο δε σύζυγός της 42 ετών) και οφείλει να καταβάλλει προσπάθεια για εξεύρεση πόρων, ώστε

 

να εξεταστεί το ενδεχόμενο εξυπηρέτησης του χρέους της. Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται για τις άνω μη παρασταθείσες καθών, γιατί η απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρθρο 14 του Ν. 3869/2010). Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει, ερήμην των άνω 4 καθών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων την αίτηση και την από 10-10-2017 κύρια παρέμβαση.

Δέχεται τύποις την κύρια παρέμβαση, και την απορρίπτει στην ουσία της.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας, επί 4ετία, με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριές της, ποσού καθεμιάς (καταβολής) εκατόν τριάντα (130) ευρώ, οι οποίες θα καταβάλλονται, για τα άνω δάνεια, συμμέτρως σ’ αυτές (πιστώτριές της), μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και αρχίζουν τον πρώτο μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της απούσας, ήτοι την συνιδιοκτησία σε ποσοστό 37,50% εξ αδιαιρέτου μιάς παλαιάς οικίας 1ου ορόφου, 76,25 τ.μ., σε οικόπεδο 117,97 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας σε αυτό 22,12%, που βρίσκεται στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας.

Ορίζει, για την εν λόγω υπόθεση, προκειμένου να επαναπροσδιοριστούν οι μηνιαίες καταβολές της απούσας και να ενταχθεί και στη ρύθμιση του άρθρ. 9}2 του ν. 3869/2010 για μηνιαίες καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της, νέα δικάσιμο, εντός του Δεκεμβρίου 2021, που, πιο συγκεκριμένα, θα οριστεί από το παρόν δικαστήριο, κατόπιν αίτησης – κλήσης του επιμελέστερου των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στον Πειραιά, στις 9-1-2018, με απόντες τους διαδίκους και τις πληρεξούσιες δικηγόρους τους.

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Scroll to Top