Νέα επιτυχής απόφαση του γραφείου μας με διαγραφή χρέους. Η δανειολήπτρια χρωστούσε 188.000 ευρώ και θα πληρώσει 58.000 ευρώ και μάλιστα με πολύ χαμηλές μηνιαίες  δόσεις

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

(Ν. 3869/2010)

 

 

Αριθμός Απόφασης 2002/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Χαρίκλεια Σταθακοπούλου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την παρουσία και της Γραμματέως Μαρίας Γιαντσίδη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Νοεμβρίου 2018, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: … του …, με ΑΦΜ …, κατοίκου … Δήμου Αθηναίων, οδός … αριθμός .., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιου δικηγόρου της Άννας Κορσάνου του Παναγιώτη, Δικηγόρου Αθηνών (AM ΔΣΑ 25284), κατοίκου Δήμου Αθηναίων, οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 22.

Των καθ’ ων η αίτηση – μετεχόντων στη δίκη πιστωτών: 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…», με ΑΦΜ …, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, οδός … αριθμός .., όπως νομίμως εκπροσωπείται, η οποία δεν παραστάθηκε, 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…», με ΑΦΜ …, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, οδός … αριθμός .., όπως νομίμως εκπροσωπείται, η οποία δεν παραστάθηκε, 3) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…», με ΑΦΜ …, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, οδός … αριθμός .., όπως νομίμως εκπροσωπείται, ως οιονεί καθολικής διαδόχου της πρώην εταιρείας με την επωνυμία «…» λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Εμμανουήλ Καραβελάκη του Γεωργίου, Δικηγόρου Αθηνών (AM ΔΣΑ 11194), κατοίκου Δήμου Αθηναίων, οδός Χέυδεν αριθμός 2 και 4) Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «…», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, οδός … αριθμός .., όπως νομίμως εκπροσωπείται, το οποίο δεν παραστάθηκε.

Η αιτούσα, με την από 31-07-2013 αίτησή της του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης 5337/2013, ζήτησε όσα αναφέρονται στο αιτητικό της. Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 6683/2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία διατάχτηκε η επανεξέταση της υποθέσεως κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι διάδικοι παραστάθηκαν ως ανωτέρω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, αφού ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν στο ακροατήριο.

Το Δικαστήριο, μετά την εκφώνηση της ως άνω υποθέσεως από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα, με την από 31-07-2013 αίτησή της του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 5337/2013, επικαλούμενη μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών της προς τους αναφερόμενους σε αυτή πιστωτές της, ζήτησε τη διευθέτηση αυτών, με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της. Επί της ως άνω αιτήσεως εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 6683/2017 εν μέρει μη οριστική απόφαση (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) του Δικαστηρίου τούτου με την οποία κρίθηκε ότι η αίτηση αρμόδια και παραδεκτά εισήχθη ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και ότι είναι νόμιμη, καθώς και ότι η αιτούσα πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010. Περαιτέρω, δυνάμει αυτής ρυθμίστηκαν οι οφειλές της με μηνιαίες καταβολές ποσού εκάστης 300,00 ευρώ προς την τρίτη των καθ’ ων, προσωρινά μέχρι να επανελεγχθούν τα εισοδήματα και η περιουσιακή κατάσταση της αιτούσας κατά την ορισθείσα νέα δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Κατά τη νέα δικάσιμο δεν εμφανίστηκαν οι καθ’ ων η αίτηση-μετέχοντες πιστωτές με τις επωνυμίες «…», «…» και «…», πλην όμως η συζήτηση θα προχωρήσει σαν να ήταν παρόντες (άρθρο 754 του ΚΠολΔ και άρθρο 271 παρ. 2 του ΚΠολΔ, αναλογικά εφαρμοζόμενο, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4335/2015, λαμβανόμενης υπ’ όψιν και της αιτιολογικής έκθεσης του ανωτέρω νόμου), αφού είχαν κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα κατά την πρώτη δικάσιμο και δεδομένου ότι το παρόν Δικαστήριο υιοθετεί ως ορθή την άποψη ότι οι διάδικοι με δική τους επιμέλεια ενημερώνονται για τη νέα δικάσιμο επανεξέτασης της υπόθεσης για τον επαναπροσδιορισμό του ύψους των δόσεων (βλ. ΕιρΛαρ409/2017, τνπ ΔΣΑ, Αθ. Κρητικό, Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, έκδ. 2016, σελ. 364 και I. Βενιέρη – Θ. Κατσά, Εφαρμογή του Ν 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, έκδ. 2016, σελ. 532). Κατόπιν τούτων, το Δικαστήριο θα εξετάσει κατ’ ουσίαν όσα ορίζονται στην προμνημονευόμενη απόφασή του.

Από την αξιολογική εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης της αιτούσας ενώπιον του ακροατηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που προσκομίζονται για ορισμένα εκ των οποίων γίνεται ειδικότερη μνεία κατωτέρω και από την εν γένει διαδικασία αποδεικνύονται, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, τα ακόλουθα ουσιώδη για την έκβαση της δίκης πραγματικά περιστατικά: Από το χρονικό σημείο της προηγούμενης συζήτησης της κρινόμενης υποθέσεως, ήτοι την 1-11-2017, και μέχρι τη νέα συζήτησή της κατά την αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, η οικογενειακή και περιουσιακή κατάσταση της αιτούσας παραμένει η αυτή. Η αιτούσα εξακολουθεί να απασχολείται ως νοσηλεύτρια στο …. Νοσοκομείο Αθηνών «…» και οι αποδοχές της ανέρχονται σε ποσό περί τα 1.346,36 ευρώ μηνιαίως, όπως συνάγεται από το αναγραφόμενο ως δηλωθέν ποσό των 16.156,30 ευρώ στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017, που κρίνεται από το παρόν Δικαστήριο ως πιο αξιόπιστη πηγή για την εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων για τις αποδοχές της κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, εν σχέσει με το προσκομισθέν Μηνιαίο Εκκαθαριστικό Σεπτεμβρίου του 2018. Ο σύζυγος της αιτούσας ήταν εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ από τις 2-01

 

-2018 έως τις 11-09-2018 και, σύμφωνα με τις επ’ ακροατηρίω διευκρινίσεις της αιτούσας, από τον Νοέμβριο του έτους 2018 επανήλθε σε κατάσταση ανεργίας και αναζητά εκ νέου εργασία. Η αιτούσα, συμμορφούμενη με τα υπό της υπ’ αριθμόν 6683/2017 αποφάσεως του παρόντος Δικαστηρίου οριζόμενα, ήταν σε θέση να καταβάλλει το ποσό των 300,00 ευρώ μηνιαίως στην τρίτη των καθ’ ων. Ωστόσο, η ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών της κρίνεται ότι πρέπει στο εξής να ελεγχθεί ως ελαττωμένη συγκριτικά με αυτή του παρελθόντος. Τούτο, διότι, δεδομένων των ατομικών εισοδημάτων του συζύγου της αιτούσας που κατά τα έτη από το 2013 και εξής είτε εξαντλούνται στο επίδομα ανεργίας που αυτός λαμβάνει είτε συμπληρώνονται από προερχόμενα από την περιστασιακή εργασία του εισοδήματα -τα εισοδήματα από την περιστασιακή εργασία του προήλθαν κυρίως από την εργασία του σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους της χώρας και ανήλθαν κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 3.500,00 ευρώ περίπου καθ’ έκαστο των ετών 2014 και 2017- πλέον καθίσταται αβέβαιη η δυνατότητα συνυπολογισμού αξιόλογης συνεισφοράς αυτού στις οικογενειακές δαπάνες. Άλλωστε, οι εκπαιδευτικές ανάγκες των τέκνων της αιτούσας και δη της θυγατέρας της που πλέον φοιτά στην πρώτη τάξη του Λυκείου, έχουν αυξηθεί κατά το ποσό των 100,00-150,00 ευρώ περίπου μηνιαίως (βλ. τα υπό της αιτούσας κατατεθέντα). Έτσι, αφού συνεκτιμηθούν οι βιοτικές δαπάνες της οικογένειας της αιτούσας και τα από κάθε πηγή εισοδήματά της και συνυπολογιστούν οι από την κατάθεση της κρινομένης και εξής καταβολές της αιτούσας και δη οι στα πλαίσια της από το παρόν Δικαστήριο χορηγηθείσας προσωρινής διαταγής του παρόντος Δικαστηρίου καταβολές συνολικού ποσού 6.900,00 (46 X 150,00) ευρώ, πρέπει να οριστούν καταβολές στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 μηνιαίου ποσού εκάστης 85,00 ευρώ, που εμπίπτει στις οικονομικές δυνατότητες της αιτούσας. Οι καταβολές αυτές θα γίνονται απευθείας στους πιο πάνω μετέχοντες στη δίκη πιστωτές της αιτούσας, από τα εισοδήματα της επί μία πενταετία (60 μήνες), αρχής γενόμενης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της παρούσας μήνα. Το καταβλητέο από την αιτούσα ποσό προς κάθε απαίτηση των καθ’ ων προκύπτει από το κλάσμα με αριθμητή το ποσό της συνολικής καταβλητέας μηνιαίας δόσης (85,00 ευρώ) πολλαπλασιαζόμενο με το ύψος κάθε απαίτησης (όπως εκάστη αυτών προσδιορίζεται στην υπ’ αριθμόν 6683/2017 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου) και παρονομαστή το ποσό του συνόλου των κατά της αιτούσας απαιτήσεων (188.763,79 ευρώ). Δεδομένης δε της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας της χώρας, το Δικαστήριο δεν κρίνει πιθανό το ενδεχόμενο της ουσιώδους αύξησης των από κάθε πηγή εισοδημάτων της αιτούσας και άρα δεν κρίνει και σκόπιμο τον εκ νέου ορισμό δικασίμου για τον προσδιορισμό μεγαλύτερων μηνιαίων καταβολών στα πλαίσια της προαναφερόμενης διάταξης.

Περαιτέρω, στα πλαίσια της ρύθμισης του 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 και αφ’ ης στιγμής με τις καταβολές επί πενταετία της παραπάνω ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών της αιτούσας, πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της ευρισκόμενης στα … του Δήμου Αθηναίων, επί της οδού … με αριθμό .. κύριας κατοικίας της. Ειδικότερα, η αιτούσα πρέπει να καταβάλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της το αντιστοιχούν στο 80% της
 

αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της – όπως αυτή προσδιορίζεται στην υπ’ αριθμόν 6683/2017 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου. Ήτοι, πρέπει να καταβάλει το ποσό των 55.546,26 (69.432,83 ευρώ X 80%) ευρώ. Όσον αφορά στον χρόνο αποπληρωμής του εν λόγω ποσού, αυτός πρέπει να οριστεί σε 20 έτη, δηλαδή σε 240 μηνιαίες δόσεις, λαμβανόμενων υπ’ όψιν του ύψους του ποσού που πρέπει να πληρώσει η αιτούσα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της. Έτσι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 231,44 ευρώ, το οποίο πρέπει να καταβάλλεται μέσα στις 5 πρώτες εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα προς την εταιρεία με την επωνυμία «…» με σκοπό την εξόφληση των απαιτήσεών της που τυγχάνουν εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης επί του προπεριγραφόμενου ακινήτου. Η καταβολή των εν λόγω δόσεων θα γίνει εντόκως χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ξεκινήσει δε την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά τη λήξη των καταβολών της διατάξεως του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010. Περαιτέρω, με την προμνημονευόμενη απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η αιτούσα υποχρεώθηκε σε μηνιαίες καταβολές προς την εταιρεία με την επωνυμία «…» για τις εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις αυτής, ποσού 300,00 ευρώ και διάρκειας από την 1-12-2017 «μέχρι διερευνήσεως περιπτώσεως επαναπροσδιορισμού αυτών των μηνιαίων καταβολών». Από τα προσκομισθέντα δελτία κατάθεσης αποδεικνύεται ότι η αιτούσα προέβη στην καταβολή του ορισθέντος ποσού των 300,00 ευρώ μόνο για το διάστημα των μηνών Φεβρουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2018. Οι εν λόγω καταβολές, που για το διάστημα αυτό ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.400,00 (8 X 300,00) ευρώ θα συνυπολογιστούν σε αυτές της πιο πάνω ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, με αποτέλεσμα εκάστη των 240 μηνιαίων δόσεων να διαμορφώνεται οριστικά στο ποσό των 221,44 ευρώ.

Συνακολούθως απάντων των ανωτέρω, πρέπει να προσδιοριστούν κατά ποσό, διάρκεια και έναρξη οι στα πλαίσια της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 2 και οι στα πλαίσια της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 μηνιαίες καταβολές της αιτούσας, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Η απαλλαγή της αιτούσας από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της έναντι των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών της θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών της. Τέλος, παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους των διαδίκων που δικάστηκαν ερήμην δεν ορίζεται, διότι δυνατότητα άσκησης τέτοιας ανακοπής δεν παρέχεται από τον νόμο (άρθρο 14 του Ν. 3869/2010) και δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, κατ’ επιταγή της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει την αίτηση ερήμην των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών με τις επωνυμίες «…», «…» και «…» και κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

 

 

Προσδιορίζει τις στα πλαίσια της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 μηνιαίες καταβολές της αιτούσας ως ανερχόμενες στο ποσό των ογδόντα πέντε (85,00) ευρώ εκάστης και ως έχουσες διάρκεια εξήντα (60) μηνών, αρχής γενόμενης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Οι εν λόγω καταβολές θα πραγματοποιούνται μέσα στις πέντε (5) πρώτες εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα συμμέτρως διανεμόμενες μεταξύ των απαιτήσεων των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών.

Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να προβεί για τη διάσωση της ανήκουσας στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα της και ευρισκόμενης στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας ανενερθείσας στον Δήμο Αθηναίων, οδός … αριθμός .. (…) κύριας κατοικίας της επιφάνειας 76,51 τ.μ. σε διακόσιες σαράντα (240) μηνιαίες καταβολές ποσού διακοσίων είκοσι ενός ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (€221,44) εκάστης. Οι εν λόγω μηνιαίες καταβολές θα ξεκινήσουν την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά τη λήξη των στα πλαίσια του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 καταβολών και θα πραγματοποιούνται μέσα στις πέντε (5) πρώτες εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «…» προς εξόφληση των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεών της. Θα γίνεται δε η εν λόγω καταβολή εντόκως χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Υπενθυμίζει στην αιτούσα ότι εφόσον επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή κατοικίας ή εργασίας ή αξιόλογη βελτίωση των εισοδημάτων ή των περιουσιακών στοιχείων της, αυτή οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου εντός προθεσμίας ενός μήνα από την επέλευση της μεταβολής/βελτίωσης, ώστε να ενημερώνεται ο σχετικώς τηρούμενος φάκελος κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3869/2010, καθόσον, άλλωστε, η αιτούσα έχει υποχρέωση υποβολής ειλικρινούς δηλώσεως και κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της περιόδου ρύθμισης.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους, στις 3 Απριλίου 2019.

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top