ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

4082/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ)

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Χριστίνα Τσουτσουλιανούδη που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και τη Γραμματέα Ειρήνη Μαυρομμάτη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 07 Δεκεμβρίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Σ.Χ. του .. και της .. με Α.Φ.Μ. …, κατοίκου … Αττικής, επί της οδού … με αριθμό …, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ η οποία κατέστη διάδοχος μετά τη νόμιμη κλήτευσή της (άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ. 3 ΚΠολΔ) και παρίσταται ως εξής:

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία … που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού … αρ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ι.Κ.

Η αιτούσα με την από 03-10-2014 αίτησή της περί δικαστικής ρύθμισης των οφειλών της και απαλλαγής από τα χρέη του Ν. 3869/2010, που απηύθυνε προς το Δικαστήριο αυτό και για όσους λόγους επικαλείται σε αυτή, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα αιτήματά της. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε με την υπ’ αρ. έκθ. κατ. 7501/09-10-2014 δικάσιμος αυτή της 8ης Δεκεμβρίου 2016 και ύστερα από αναβολή η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους, τις οποίες ανέπτυξαν και προφορικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 115 § 3 ΚΠολΔ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο πρώτο παρ. 2 του Ν. 4335/2015 – ΦΕΚ Α’ 87/23-7-2015. Έναρξη ισχύος 1-12016 – άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 4 Ν. 4335/2015) «με την επιφύλαξη των υποθέσεων των μικροδιαφορών, η κατάθεση προτάσεων είναι υποχρεωτική», κατά δε το άρθρο 591 § 1 ΚΠολΔ στις ειδικές διαδικασίες «οι προτάσεις κατατίθενται το αργότερο κατά τη συζήτηση» (στοιχ. γ’), ενώ «τα περιεχόμενα στις προτάσεις μέσα επίθεσης και άμυνας προτείνονται συνοπτικώς και προφορικά και καταχωρίζονται στα πρακτικά συζητήσεως, διαφορετικά είναι απαράδεκτα» (στοιχ. δ’), όπως οι ως άνω διατάξεις ισχύουν μετά την τροποποίηση του ΚΠολΔ με το ν. 4335/2015, οι διατάξεις του οποίου κατά το άρθρο 9 § 2 αυτού εφαρμόζονται για τα κατατιθέμενα από τις 1.1.2016 ένδικα μέσα και αγωγές. Έτσι, υπό το νέο καθεστώς του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προκύπτει ότι στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας οι διάδικοι πρέπει να καταθέτουν το αργότερο κατά τη συζήτηση υποχρεωτικά προτάσεις, οι οποίες περιέχουν όλους τους ισχυρισμούς τους, αποκλειόμενης της δυνατότητας προβολής ισχυρισμών μόνο προφορικά στο ακροατήριο. Ισχυρισμοί προβληθέντες προφορικά χωρίς να περιλαμβάνονται στις έγγραφες προτάσεις τυγχάνουν απαράδεκτοι και δεν μπορούν να ληφθούν πλέον υπ’ όψιν.

Με την παρούσα αίτησή της, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τη μοναδική πιστώτριά της, ζητεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» τη ρύθμιση των χρεών της σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή της απ’ αυτά.

Με το περιεχόμενο αυτό η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία της η άνω οφειλέτιδα και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 σε συνδ. με το άρθρο 3 του Ν. 3869/2010. Για το παραδεκτό της υπό κρίση αίτησης τηρήθηκε η διαδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού, όπως ειδικότερα προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4161/2013, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 2 του ν. 3869/2010. Επίσης, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της (άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3869/2010). Περαιτέρω η ένδικη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του Ν. 3869/2010, (τα οποία μάλιστα υποβλήθηκαν και επικαιροποιημένα από την αιτούσα, σύμφωνα με την επιβληθείσα υποχρέωση αυτής από το εδαφ. 1 του άρθρου 2 παρ. Α’ υποπαρ. Α.4, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4366/15.2.2016 ΦΕΚ A 18), είναι επαρκώς ορισμένη αλλά και νόμιμη, στηριζόμενη σας διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ίδιου ως άνω νόμου. Εφόσον λοιπόν δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και της μοναδικής πιστώτριάς της, η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί και κατά την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα (συζύγου της αιτούσας) που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και του οποίου η κατάθεση εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συζήτησης δίκης, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και, παρά την ενδεχόμενη μνημόνευση ορισμένων μόνον εξ αυτών κατωτέρω, συνεκτιμώνται στο σύνολο τους χωρίς να παραλειφθεί κανένα, καθώς και από εκείνα που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκληση τους – παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759 παράγραφος 3 του Κ,ΠολΔ. (βλ. σχετ. Β. Βαθρακοκοίλη, άρθρο 759 αριθμ. 5, Α.Π.174/1987), από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261, 352 Κ.Πολ.Δ.) και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 Κ.ΠολΔ.) σε συνδυασμό και με την στο ακροατήριο προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά:

Η αιτούσα ηλικίας … ετών είναι παντρεμένη με τον … του … ηλικίας .. ετών με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο τέκνα: 1) την … ηλικίας σήμερα .. ετών και 2) τον … ηλικίας σήμερα .. ετών. Η
 

αιτούσα είναι άνεργη και εγγεγραμμένη στον Ο.Α.Ε.Δ χωρίς να δικαιούται επιδόματος ανεργίας ενώ ο σύζυγός της εργάζεται ως μπουφετζής στο καφέ-εστιατόριο με την επωνυμία «…» που βρίσκεται στην …, επί της … με αριθμό .., με καθαρές μηνιαίες αποδοχές ύψους 670,24 ευρώ (βλ. απόδειξη πληρωμής εκκαθάρισης Οκτωβρίου 2018). Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης η αιτούσα ανέλαβε από την μοναδική πιστώτριά της τα παρακάτω χρέη, τα οποία κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 98 επ.) με εξαίρεση τις παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένες οφειλές, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10): α) δυνάμει της υπ’ αρ. 4206121290 σύμβασης στεγαστικού δανείου στην οποία ενέχεται ως οφειλέτιδα από την οποία απορρέει υπόλοιπο οφειλής ύψους 87.843,61 ευρώ. Η απαίτηση αυτή είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης Β’ σειράς επί της κύριας κατοικίας της αιτούσας που περιγράφεται στην συνέχεια της παρούσας απόφασης β) δυνάμει της υπ’ αρ. 4206120951 σύμβασης στεγαστικού δανείου στην οποία ενέχεται ως οφειλέτιδα από την οποία απορρέει υπόλοιπο οφειλής ύψους 39.546,78 ευρώ. Η απαίτηση αυτή είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης Α’ σειράς επί της κύριας κατοικίας της αιτούσας γ) δυνάμει της υπ’ αρ. 5278900085577117 σύμβασης πιστωτικής κάρτας από την οποία απορρέει υπόλοιπο οφειλής ύψους 4.821,33 ευρώ. Συνεπώς, το σύνολο των οφειλών της αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των 132.211,72 ευρώ.

Η αιτούσα ανέλαβε τον κύριο όγκο των οφειλών της το έτος 2007 όταν είχε σταθερή εργασία με ικανοποιητικές αποδοχές και οι βιοτικές της ανάγκες ήταν σημαντικά λιγότερες καθώς εκείνη την χρονική περίοδο ήταν άγαμη άνευ τέκνων. Οι οφειλές της από τις προαναφερόμενες δανειακές συμβάσεις είχαν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμες τον Ιούλιο του έτους 2014, ήτοι πριν από τον χρόνο κατάθεσης της κρινόμενης αίτησης (βλ. τα από 28-07-2014 και 27-08-2014 έγγραφα της μοναδικής καθ’ ης προς την αιτούσα περί ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προερχόμενων από τις δανειακές συμβάσεις που αποτελούν τον κύριο όγκο των οφειλών της αιτούσας) παρά τον αντίθετο ισχυρισμό της μοναδικής καθ’ ης η αίτηση περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Πλέον τα έσοδά της αιτούσας συγκρινόμενα με τις ανωτέρω οφειλές της δεν της επιτρέπουν να ανταποκριθεί στην κανονική εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεών της δεδομένου ότι η οφειλόμενη μηνιαία δόση ξεπερνά το ποσό των 700 ευρώ και η ίδια έχει μηδενικά εισοδήματα. Επιπλέον, ο μισθός που λαμβάνει ο σύζυγός της είναι χαμηλός και δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης της οικογένειάς της, όπως αυτές καθορίζονται στα πλαίσια της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.) σε συνδυασμό με την εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης περίπτωσης και ανέρχονται στο ποσό των 1.400-1.500 ευρώ μηνιαίως (ένδυση, υπόδηση, διατροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δαπάνες ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, κοινόχρηστα, δαπάνες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, έξοδα μετακίνησης κλπ). Η αδυναμία της αυτή δεν οφείλεται σε δόλο καθώς η
 

συνδρομή του στοιχείου αυτού δεν εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο αλλά κατόπιν προβολής και απόδειξης σχετικής ένστασης από πιστωτή που εν προκειμένω προβλήθηκε απαραδέκτως σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην μείζονα σκέψη της παρούσας καθώς δεν υποβλήθηκε με τις έγγραφες προτάσεις της μοναδικής πιστώτριας αλλά μόνο προφορικά στο ακροατήριο. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι μοναδικό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο της αιτούσας αποτελεί σε ποσοστό 100% δικαιώματος πλήρους κυριότητας διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου επιφάνειας 56,50 τ.μ. που βρίσκεται σε πολυκατοικία κείμενη στην θέση «…» του Δήμου … Αττικής και επί της οδού … αρ… Το ανωτέρω διαμέρισμα αντικειμενικής αξίας 59.325,00 ευρώ (βλ. ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2018) απέκτησε η αιτούσα δυνάμει της υπ’ αρ. 19.972/20-07-2007 πράξης πώλησης οριζοντίου ιδιοκτησίας του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικόλαου Αντ. Μαργαρίτη και αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας της οποίας ζητεί την εξαίρεση από την εκποίηση σύμφωνα με το άρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 η οποία είναι δυνατή εφόσον η αντικειμενική αξία του δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50% για την κατηγορία του φορολογούμενου στην οποία εντάσσεται η αιτούσα (έγγαμη με δύο τέκνα). Στην κινητή περιουσία της αιτούσας ανήκει το με αριθμό κυκλοφορίας … Ι.Χ.Ε. εργοστασιακής κατασκευής …, τύπου …, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2004 το οποίο δεν κρίνεται πρόσφορο προς ρευστοποίηση λόγω της παλαιότητας και της χαμηλής εμπορικής αξίας του.

Συνεπώς, συντρέχει στην περίπτωση της αιτούσας μόνιμη και διαρκής αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τη μοναδική πιστώτριά της και πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 καθώς η αιτούσα είναι φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα ενώ η προσπάθειά της να ρυθμίσει δικαστικά τις οφειλές της δεν ενέχει στοιχεία καταχρηστικής συμπεριφοράς. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010, όπως η παράγραφος ίσχυε πριν τροποποιηθεί με το ν. 4336/2015, το Δικαστήριο πρέπει να ρυθμίσει τις οφειλές της αιτούσας και να ορίσει μηδενικές καταβολές προς τη μοναδική πιστώτριά της, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Και τούτο επειδή το οικογενειακό εισόδημα της αιτούσας προερχόμενο αποκλειστικά από τον μισθό του συζύγου της δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη των βιοτικών οικογενειακών αναγκών τους ενώ το ποσό που θα υποχρεωθεί να καταβάλει αυτή για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (197,75 ευρώ), όπως εκτίθεται αναλυτικά κατωτέρω, σύμφωνα με τον τρόπο κατανομής των καταβολών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, που ορίζεται στην παράγραφο 2β του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, η οποία προστέθηκε με το ν. 4549/2018.

Η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί τριετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται εξόφληση της μοναδικής πιστώτριας. Στα πλαίσια λοιπόν της ρύθμισης αυτής του άρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για την διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας, συνολικού ποσού ίσου με το 80% της αντικειμενικής αξίας της που ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων
τετρακοσίων εξήντα ευρώ (59.325,00 ευρώ X 80% = 47.460 ευρώ). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της τράπεζας της Ελλάδας. Ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε διακόσιους σαράντα μήνες (20 έτη) λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας των συμβάσεων, του ύψους του ανταλλάγματος που πρέπει να πληρώσει η αιτούσα για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας της, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της, ενώ το ποσόν κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (47.460 ευρώ / 240 μηνιαίες δόσεις = 197,75 ευρώ). Οι καταβολές αυτές θα αρχίσουν την πρώτη εργάσιμη μέρα του πρώτου μήνα αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης, θα είναι δε καταβλητέες εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός. Με την καταβολή και του ποσού για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας δεν καλύπτεται το σύνολο των οφειλών της προς τη μοναδική πιστώτριά της και ως εκ τούτου το υπόλοιπο των απαιτήσεων αυτών δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, γιατί δεν μπορεί από το νόμο να της επιβληθεί άλλη υποχρέωση.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή αφού απορριφθούν οι ενστάσεις της μοναδικής καθ’ ης ως αβάσιμες και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της. Η απαλλαγή της αιτούσας από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι της μοναδικής πιστώτριάς της, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που της επιβάλλονται με την απόφαση αυτή.

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρ. 8 παρ. 6 Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

-ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

-ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας προσδιορίζοντας μηδενικές μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

-ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου επιφάνειας 56,50 τ.μ. που βρίσκεται σε πολυκατοικία κείμενη στη θέση «…» του Δήμου … Αττικής και επί της οδού … με αρ. ..

-ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει στην μοναδική πιστώτριά της για την διάσωση της ανωτέρω κύριας κατοικίας της το ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (47.460 ευρώ). Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί σε διακόσιες σαράντα μηνιαίες δόσεις των εκατόν ενενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (197,75 ευρώ) εκάστη και η αποπληρωμή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος ενώ οι ανωτέρω μηνιαίες καταβολές θα αρχίσουν την πρώτη εργάσιμη μέρα του πρώτου μήνα αμέσως μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα είναι καταβλητέες εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός.

 

 

-ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου 2019 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση απόντων των διαδίκων.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

 

Scroll to Top