ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αριθμός Απόφασης 4497/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών, Ελένη Μπακογιάννη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και το Γραμματέα Δημήτριο Ζιώγα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Ιουνίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ;

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ: Α.Σ. του … και της …, κατοίκου … Αττικής, οδός …, αριθ. .., με Α.Φ.Μ. …, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ: οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής: 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…», που εδρεύει … και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα (…) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στην …, οδός … αρ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδικής διαδόχου των εννόμων σχέσεων της … με την επωνυμία «…», που εδρεύει στη … και εκπροσωπείται νόμιμα, όπως μετονομάστηκε η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «…», ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…», η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της … 3) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «…», που εδρεύει στην …, οδός … αρ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του … και 4) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στην …, οδός … αρ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ: Της εταιρείας με την επωνυμία «…» και το διακριτικό τίτλο «…», που εδρεύει στην …, … αρ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα, με αριθμ. ΓΕΜΗ …, νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση αριθμ. 207/1/29.11.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος), ως Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, ως διαδίκου μη δικαιούχου δυνάμει των Διατάξεων του Ν. 4354/2015 (Άρθρο 2 παρ. 4) και της Πράξης 95/2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, ως νομίμως εκπροσωπείται και η οποία ενεργεί δυνάμει του υπ’ αριθμ, 3.074/16.03.2018 ειδικού πληρεξουσίου της … και του από 30/04/2018 ιδιωτικού συμφωνητικού επ’ ονόματι και για λογαριασμό της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…» και τον διακριτικό τίτλο «…», η οποία εδρεύει στην …, (οδός … αριθ. ..), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στο … και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα (…) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της …

Ο αιτών με την από 08.11.2013 αίτησή του, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 7536/08.11.2013, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτή.

Κατά την προκειμένη δικάσιμο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο κατά τη σειρά της εγγραφής της σε αυτό, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παριστάμενων διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις τους.

Ακολούθησε συζήτηση όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά, το δε Δικαστήριο

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις με αριθ. 6.625/11.11.2013 και 6.628/11.11.2013 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, Νικολάου I. Σπηλιόπουλου, που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, αντίγραφο της αίτησής του, στην οποία εμπεριέχονται η κατάσταση η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παρ. 1 περ, β’ του Ν. 3869/2010 και προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του με την αναφερόμενη στο ίδιο άρθρο υπό στοιχείο γ’ πρόσκληση, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νόμιμα στην πρώτη και στην τέταρτη των καθ’ ων αντίστοιχα. Επομένως, εφόσον αυτές δεν εμφανίσθηκαν κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικαστούν ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (754 παρ. 2 ΚΠολΔ).

Ο αιτών με την υπό κρίση αίτησή του, κατ’ ορθή εκτίμηση του περιεχομένου του δικογράφου του, επικαλούμενος ότι στερείται πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις καθ’ ων, ζητεί τη ρύθμισή τους σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, καθώς και την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας του, αφού ληφθούν υπόψη η οικονομική και περιουσιακή του κατάσταση, την οποία εκθέτει αναλυτικά, προκειμένου να απαλλαγεί από αυτές.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κύρια κατοικία του αιτούντα κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της αίτησης τηρήθηκαν όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4161/2013 και το Ν. 4224/2013 και ισχύει, και στο άρθρο 2 παρ. 1 του κεφ. Α’ της υποπαρ. Α4 της παρ. Α’ του μέρους Β’ του Ν. 4336/2015, αφού προσκομίστηκαν επικαιροποιημένα σχετικά, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτριών του και των απαιτήσεών τους, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία, ενώ από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντα στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο
 

Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών του, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους (άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3869/2010), ούτε έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που απέρριψε προγενέστερη αίτησή του λόγω δόλου ως προς την περιέλευσή του σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών ή λόγω δόλιας παράβασης του καθήκοντος της αλήθειας (αρθρ. 61 παρ. 1 Ν. 4549/2018) ή που διέταξε την έκπτωσή του για τους λόγους των άρθρων 10 παρ. 1 και 2 και 11 παρ. 2 ή περί μη απαλλαγής του κατ’ αρθρ. 11 παρ. 1 του ιδίου νόμου. Περαιτέρω η αίτηση είναι ορισμένη, αφού περιέχει όλα τα απαραίτητα κατά το νόμο στοιχεία, απορριπτόμενης κατόπιν τούτου της προβαλλόμενης από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των καθ’ ων ένστασης αοριστίας αυτής και νόμιμη, πλην των αιτημάτων α) να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης δεν αποτελεί αντικείμενο της αιτήσεως του άρθρ. 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων, στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης, αφού διαπιστώσει την κατά τα ως άνω επίτευξη συμβιβασμού, με την απόφασή του επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο, από την επικύρωσή του, αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού (άρθρ. 7 Ν. 3869/2010) και β) να αναγνωριστεί ότι ο αιτών μετά την τήρηση της ρύθμισης που θα του επιβληθεί θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο του χρέους του, το οποίο αλυσιτελώς και πρόωρα προβάλλεται, διότι η πιστοποίηση της απαλλαγής γίνεται μετά τη λήξη της ρύθμισης και σε κάθε περίπτωση είναι περιττό, δεδομένου ότι η απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη προβλέπεται απευθείας από το νόμο ως αυτοδίκαιο αποτέλεσμα της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων που του επέβαλε η απόφαση ή ως αποτέλεσμα μετά από αίτηση του οφειλέτη στο Ειρηνοδικείο (άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 64 Ν. 4549/2018). Στηρίζεται δε στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τους Ν. 4336/2015, 4346/2015 και 4549/2018, οι διατάξεις του οποίου καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς αιτήσεις (αρθρ. 68) και πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντα και των πιστωτών του.

Η εταιρεία με την επωνυμία «…» και το διακριτικό τίτλο «…», που εδρεύει στην …, και εκπροσωπείται νόμιμα, με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά της δίκης και με τις προτάσεις του που κατατέθηκαν επί της έδρας, άσκησε παραδεκτά κατ’ αρθ. 54 παρ. 1 εδ. β’ ΠτωχΚ σε συνδυασμό με το άρθ. 15 Ν. 3869/2010, κύρια παρέμβαση, ως Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, ως διαδίκου μη δικαιούχου δυνάμει των Διατάξεων του Ν. 4354/2015 (Άρθρο 2 παρ. 4) και της Πράξης 95/2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, ως νομίμως εκπροσωπείται και η οποία ενεργεί δυνάμει του υπ’ αριθ. 3.074/16.03.2018 ειδικού πληρεξουσίου της … και του από 30/04/2018 ιδιωτικού συμφωνητικού επ’ ονόματι και για λογαριασμό της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…» και τον διακριτικό τίτλο

 

«…», η οποία εδρεύει στην .., (οδός … αριθ. ..), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στο … και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα (…) και εκπροσωπείται νόμιμα. Η ασκηθείσα κύρια παρέμβαση είναι νόμιμη (άρθ. 79 και 741 ΚΠολΔ), καθόσον είναι πρόδηλο το έννομο συμφέρον της κυρίως παρεμβαίνουσας, λόγω της ειδικής διάδοχής στις απαιτήσεις, των οποίων ζητείται η ένταξη στις διατάξεις του Ν. 3869/10, και συνεπώς πρέπει, συνεκδικαζόμενη με την αίτηση (άρθρ. 741 ΚΠολΔ σε συνδ. με τα άρθρ. 225 παρ. 2, 246 και 591 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα), να ερευνηθεί περαιτέρω και στην ουσία της.

Από την επισκόπηση της υπό κρίση αίτησης, την ανωμοτί εξέταση του αιτούντα, η οποία εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από το σύνολο των προσκομιζόμενων εγγράφων, από τα διδάγματα της κοινής πείρας που αυτεπαγγέλτως λαμβάνει υπόψη του το Δικαστήριο και χωρίς απόδειξη (άρθρ. 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) και από όλα εν γένει τα αποδεικτικά μέσα που νομίμως έλαβε υπόψη το Δικαστήριο, μηδενός εξαιρούμενου και παρά την ενδεχομένως μεμονωμένη αναφορά σε ορισμένα εξ αυτών, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών ηλικίας σήμερα .. ετών (γεννηθείς στις ..) είναι έγγαμος με την … και από το γάμο τους έχουν αποκτήσει έναν υιό, ηλικίας … ετών (βλ. το με αριθ. πρωτ. 32823/09.11.2015 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου …). Ο αιτών από το έτος 2011 είναι συνταξιούχος αστυνομικός με μηνιαία σύνταξη το ποσό των 1.330 ευρώ περίπου. Η σύζυγός του είναι επίσης συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη το ποσό των 907 ευρώ περίπου.

Τα εισοδήματα του αιτούντα, εξαιτίας περικοπών που επιβλήθηκαν στη σύνταξή του μειώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησής του. Ειδικότερα, το εισόδημα του αιτούντα κατά το οικονομικό έτος 2008 (χρήση 2007) ανήλθε στο ποσό των 25.345,85 ευρώ, κατά το οικονομικό   έτος 2009 (χρήση 2008) στο ποσό των 27.333,51 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009) στο ποσό των 29.060,08 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010) στο ποσό των 30.319,27 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) στο ποσό των 27.950,63 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) στο ποσό των 16.359,83 ευρώ, κατά το φορολογικό έτος 2014 στο ποσό των 16.465,33 ευρώ, κατά το φορολογικό έτος 2015 στο ποσό των 17.474,22 ευρώ και κατά το φορολογικό έτος 2016 στο ποσό των 17.295,79 ευρώ, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Λαμβανομένων υπόψη όσων ανωτέρω αποδείχτηκαν και των εύλογων δαπανών διαβίωσης, όπως προσδιορίζονται στην Ε.Ο.Π. της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το Δικαστήριο κρίνει δυνάμει των άρθρων 336 παρ. 4 και 744 ΚΠολΔ ότι το συνολικό ποσό που προκύπτει ως απολύτως απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών του αιτούντα και της οικογένειάς του σε μηνιαία βάση (διατροφή, ένδυση, υπόδηση, λογαριασμοί παροχών κοινής ωφελείας, υπολογιζόμενοι μαζί με τους φόρους, ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη κ.λπ.) ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ περίπου. Για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσού

 

συνεκτιμάται ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο οφειλέτης, ο οποίος ζητεί να υπαχθεί στις ευεργετικές ρυθμίσεις του νόμου, πρέπει από την πλευρά του να μειώσει στο ελάχιστο τις δαπάνες του μόνο στις απολύτως αναγκαίες και απαραίτητες για το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα της ρύθμισης.

Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει από τους καθ’ ων τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (6 παρ. 3 ν. 3869/2010). Ήτοι, ο αιτών είχε αναλάβει Α) από την πρώτη των καθ’ ων πιστώτρια: 1) καταναλωτικό δάνειο με αριθ. 2424923 (6005288788) λογαριασμού δυνάμει της με αριθ. 4017872 σύμβασης εκ της οποίας οφείλει το ποσό των 25.067,29 ευρώ (19.410,33 € για κεφάλαιο + 5.656,96 € για τόκους) και 2) καταναλωτικό δάνειο με αριθ. 2424921 (6005288785) λογαριασμού δυνάμει της με αριθ. 4017870 σύμβασης εκ της οποίας οφείλει το ποσό των 20.618,31 ευρώ (15.809,10 € για κεφάλαιο + 4.809,21 € για τόκους), ήτοι εν συνόλω το ποσό των 45.685,60 ευρώ μέχρι 14.10.2015. Β) από τη δεύτερη των καθ’ ων πιστώτρια: 1) δάνειο με στοιχεία ταυτοποίησης 0010/2047/00000007095 σύμβασης εκ της οποίας οφείλει το ποσό των 32.398,17 ευρώ (28.598,88 € για κεφάλαιο + 3.799,29 € για τόκους), 2) στεγαστικό δάνειο με στοιχεία ταυτοποίησης 0010/2047/00002189935 σύμβασης εκ της οποίας οφείλει το ποσό των 168.643,93 ευρώ (151.195,47 € για κεφάλαιο + 17.448,46 € για τόκους), το οποίο είναι εξασφαλισμένο με προσημείωση υποθήκης, 3) πιστωτική κάρτα με στοιχεία ταυτοποίησης 4908450517209005 σύμβασης εκ της οποίας οφείλει το ποσό των 7.228,07 ευρώ (6.045,29 € για κεφάλαιο + 1.182,78 € για τόκους), 4) πιστωτική κάρτα με στοιχεία ταυτοποίησης 5209490014799036 σύμβασης εκ της οποίας οφείλει το ποσό των 2.967,58 ευρώ (2.505,91 € για κεφάλαιο + 461,67 € για τόκους) και 5) καταναλωτικό δάνειο με στοιχεία ταυτοποίησης PDPD1211800418 (MG0930200055) σύμβασης εκ της οποίας οφείλει το ποσό των 12.724,25 ευρώ (7.971,92 € για κεφάλαιο + 4.752,33 € για τόκους), ήτοι εν συνόλω το ποσό των 223.962 ευρώ μέχρι 05.11.2015. Γ) από τον τρίτο των καθ’ ων πιστωτή: 1) δάνειο μικροεπισκευών δυνάμει της αριθ. 21/301 σύμβασης εκ της οποίας οφείλει το ποσό των 21,217,78 ευρώ (6.319,30 € + 9.314,15 € + 5.584,33 €), το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη και 2) δάνειο επισκευών δυνάμει της αριθ. 17/6088 σύμβασης εκ της οποίας οφείλει το ποσό των 44.095,64 ευρώ (35.969,44 € + 8.126,20 €), ήτοι εν συνόλω το ποσό των 65.313,42 μέχρι 05.06.2018, όπως προκύπτει από τις με ημερομηνία 05.06.2018 βεβαιώσεις οφειλών που προσκομίζει το τρίτο των καθ’ ων. Δ) από την τέταρτη των καθ’ ων πιστώτρια: 1) καταναλωτικό δάνειο δυνάμει της αριθ. 91109609048242 (1101-5788-0) σύμβασης εκ της οποίας οφείλει το ποσό των 6.156,06 ευρώ (4.908,28 € για κεφάλαιο + 1.247,78 € για τόκους) και 2) καταναλωτικό δάνειο δυνάμει της αριθ. 91109609850308 (1151-1370- 0) σύμβασης εκ της οποίας οφείλει το ποσό των 2.591,09 ευρώ (2.035,61 € για
 

κεφάλαιο + 555,48 € για τόκους), ήτοι εν συνόλω το ποσό των 8.747,15 ευρώ μέχρι 05.11.2015. Συνολικά, ο αιτών οφείλει στους καθ’ ων το ποσό των 343.708,17 ευρώ, όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις που προσκομίζουν οι διάδικοι.

Από όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν προκύπτει ότι οι οφειλές του αιτούντα προέρχονται από συμβάσεις, που ο τελευταίος κατήρτισε με τους καθ’ ων το έτος 1998 και μετά, όταν ο αιτών εργαζόταν και το εισόδημά του ήταν υψηλότερο από το τρέχον. Κατά το χρόνο δε ανάληψης των παραπάνω οφειλών του, τα εισοδήματά του αιτούντα, αλλά και της συζύγου του, επαρκούσαν για την αποπληρωμή των μηνιαίων δόσεων και την ταυτόχρονη κάλυψη των πάγιων βιοτικών αναγκών του ιδίου και της οικογένειάς του. Στη συνέχεια, όμως και συγκεκριμένα το έτος 2011, οι οικονομικές δυνατότητες του αιτούντα περιορίστηκαν, λόγω της συνταξιοδότησής του, χωρίς ωστόσο το γεγονός αυτό να οδηγήσει σε διακοπή εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων που είχε αναλάβει, γιατί με το τίμημα από την παρακάτω αναφερόμενη αγοραπωλησία ύψους 15.210 ευρώ (την 24.03.2011), αλλά και με το εφάπαξ ύψους 56.209,94 ευρώ (την 06.08.2012), συνέχισε να αποπληρώνει τις ως άνω οφειλές του. Περαιτέρω δυσχερής, ωστόσο, έγινε η οικονομική κατάσταση του αιτούντα από το έτος 2013, λόγω της ανάλωσης του ως άνω ποσού, της αύξησης του κόστους ζωής και των πρόσθετων φορολογικών υποχρεώσεων. Λόγω της ανάγκης του αιτούντα να καταφύγει σε προσωπικό δανεισμό για να αποκτήσει αυτός και η οικογένειά του στέγη και να καλύψει βασικές ανάγκες του ιδίου και της οικογένειας του, και κατόπιν, λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της χώρας και της οικονομικής κρίσης με την οποία και πλήττεται, μειώθηκαν τα εισοδήματα του και στη συνέχεια, επιδεινώθηκε η ικανότητά του να εκπληρώσει τις οφειλές του και επομένως, ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ως άνω ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Στη συνέχεια, όμως, ο αιτών συνταξιοδοτήθηκε και επιδεινώθηκε η ικανότητά του να εκπληρώσει τις οφειλές του και επομένως, ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ως άνω ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Τα κρίσιμα δε αυτά γεγονότα που οδήγησαν τον αιτούντα σε αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών του, δεν ήταν σε θέση ο αιτών να τα προβλέψει κατά το χρόνο ανάληψης των δανειακών του υποχρεώσεων. Η μονιμότητα δε της αδυναμίας του οφείλεται στη συνταξιοδότησή του και κατ’ επέκταση στη μείωση των εισοδημάτων του λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης και στην προσπάθειά του να καλύψει βασικές βιοτικές ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς του και λόγω της οικονομικής κρίσης, ο αιτών δύσκολα θα βελτιώσει τις οικονομικές του συνθήκες (το μέσο μηνιαίο εισόδημά του, τα πάσης φύσεως εισοδήματά του και τα περιουσιακά του στοιχεία). Η κρίση αυτή (περί της αδυναμίας του αιτούντα να εξοφλήσει τα χρέη του) συνάγεται από τη σχέση ρευστότητας του αιτούντα προς τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του, η οποία είναι αρνητική, καθώς μετά την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βιοτικών του αναγκών (κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα) το υπόλοιπο που απομένει δεν επαρκεί, ώστε αυτός (ο αιτών) να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή του συνόλου ή τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρους των οφειλών του. Κατόπιν τούτων, αποδείχτηκε ότι ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ανωτέρω περιγραφόμενων χρηματικών
 

οφειλών του, χωρίς να βαρύνεται ο ίδιος με δόλο για την κατάσταση αυτή, και χωρίς να μπορεί να θεωρηθεί ότι το περιλαμβανόμενο στην ένδικη αίτησή του, αίτημά του να ρυθμιστούν οι ανωτέρω οφειλές του κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3869/2010, ασκείται καταχρηστικά, απορριπτόμενων στο σημείο αυτό, για τους ανωτέρω λόγους, όλων των αντιθέτων ισχυρισμών των καθ’ ων η αίτηση περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος του αιτούντα και έλλειψης μόνιμης αδυναμίας πληρωμής. Η ανωτέρω δε περιγραφόμενη οικονομική κατάσταση του αιτούντα δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον, λόγω της γενικότερης οικονομικής ύφεσης, της αύξησης του κόστους διαβίωσης και της επιβολής πρόσθετων φορολογικών βαρών στους πολίτες, δεδομένης και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, εξαιτίας της οποίας είναι μάλλον απίθανη αποκατάσταση των συντάξεων στα επίπεδα που αυτές ανέρχονταν, πριν μειωθούν, όπως συνέβη στον αιτούντα.

Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι ο αιτών μέχρι την 24.03.2011, είχε στην πλήρη κυριότητά του ένα αγροτεμάχιο, εκτάσεως δεκατριών (13) στρεμμάτων, που βρίσκεται στην ειδική θέση «..», στην Τοπική Κοινότητα .., στη Δημοτική Ενότητα … του Δήμου … του Νομού …, το οποίο δυνάμει της υπ’ αριθ. 13429/24.03.2011 πράξης αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Δομοκού Αγορής – Χριστίνας Πολύζου μεταβίβασε σε τρίτο έναντι τιμήματος ύψους 15.210 ευρώ. Μεταβίβασε, δηλαδή, το ακίνητο αυτό στην κρίσιμη τριετία πριν την κατάθεση της ένδικης αίτησης. Τα χρήματα αυτά, όπως και μεγάλο μέρος από το εφάπαξ βοήθημα που έλαβε, ο αιτών διέθεσε για την ικανοποίηση οφειλών του προς την Τράπεζα …, το …, την … Τράπεζα, την …, αλλά και για την επιστροφή κάποιων δανεικών σε φίλους και συγγενείς που είχε λάβει μέχρι να του καταβληθεί η σύνταξή του. Όπως προκύπτει από το άρθρο 1 του ν. 3869/2010, για να μπορεί ο οφειλέτης να επωφεληθεί από τη ρύθμιση του νόμου αυτού που θα τον οδηγήσει σε ρύθμιση των οφειλών του και σε απαλλαγή από αυτές, θα πρέπει η αδυναμία, αυτή να μην οφείλεται σε δόλο του, άλλως δεν θεωρείται έντιμος και δεν κρίνεται άξιος να τύχει των ευνοϊκών ρυθμίσεων του νόμου. Πότε συμβαίνει αυτό είναι ζήτημα συγκεκριμένης περίπτωσης και με την απόδειξή του βαρύνεται ο πιστωτής, ο οποίος οφείλει να προβάλει την αντίστοιχη ένσταση. Ο δόλος του οφειλέτη πρέπει να αναφέρεται στην πρόκληση μόνιμης αδυναμίας εξόφλησης των χρεών και πρέπει να αναφέρεται στο μετά την ανάληψη του χρέους διάστημα.

Εν προκειμένω οι καθ’ ων προβάλλουν την ένσταση δόλιας περιέλευσης σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμών, την οποία στηρίζουν στο ότι ο αιτών προέβη σε υπερβολικό δανεισμό, μη ανταποκρινόμενο στις οικονομικές του δυνατότητες, παρότι γνώριζε κατά το χρόνο λήψης των δανείων ότι δε θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δανειακές του υποχρεώσεις και έτσι περιήλθε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών, αλλά και διότι ο τελευταίος μεταβίβασε το ως άνω περιγραφόμενο περιουσιακό του στοιχείο, μειώνοντας την περιουσία του προς βλάβη των πιστωτών του και αποξενώθηκε από αυτό, ενώ γνώριζε ότι τα εισοδήματα και η περιουσιακή του κατάσταση δεν θα επαρκούσαν προς ικανοποίηση των δανειστών του. Η ένσταση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη στην, ουσία της. Και αυτό γιατί, τα προηγούμενα έτη, το ετήσιο εισόδημα του αιτούντα ήταν μεγαλύτερο από το σημερινό. Η μεταγενέστερη μείωση του εισοδήματος του οφείλεται σε
 

παράγοντες που δεν μπορούσε να προβλέψει και αποτρέψει, οι οποίοι συνέτειναν στην αδυναμία πληρωμών και συγκεκριμένα η εντελώς απρόβλεπτη, ακόμη και για τους πλέον ειδικούς, οικονομική κρίση. Συνεπώς, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο του αιτούντα ούτε αρχικός, αλλά ούτε μεταγενέστερος δόλος, αφού το ύψος των εισοδημάτων του από την εργασία του κατά το χρόνο ανάληψης των δανειακών του υποχρεώσεων, του επέτρεπε να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτησή τους, και συνεπώς δε βρισκόταν κατά το χρόνο ανάληψης των χρεών του σε οικονομική αδυναμία. Επιπλέον, σύμφωνα, με την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, η ως άνω μεταβίβαση, δεν οφείλεται σε δολιότητα του αιτούντα με σκοπό τη μη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του, δεδομένου του γεγονότος ότι ο αιτών διέθεσε μεγάλο μέρος των χρημάτων, που προέρχονταν από το ως άνω τίμημα, αλλά και από το εφάπαξ βοήθημα που έλαβε, για την εξυπηρέτηση υποχρεώσεών αυτού και της οικογένειάς του, χωρίς να προκαλεί ουσιώδη βλάβη στους πιστωτές του.

Περαιτέρω, αποδείχτηκε από την προσκομιζόμενη δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων για το έτος 2017 σε συνδυασμό με την προσκομιζόμενη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2018 και την προσκομιζόμενη κατωτέρω αναφερόμενη συμβολαιογραφική πράξη ότι ο αιτών είναι δικαιούχος εμπραγμάτου δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου i) μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος υπό στοιχεία Δέλτα ένα (Δ1) του τετάρτου (Δ’) υπέρ την ισόγεια πυλωτή ορόφου, μιας πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο που βρίσκεται στο … Αττικής, στην περιφέρεια του Δήμου …, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ομώνυμου Δήμου και επί της οδού … αρ. …, έτους κατασκευής 1997, επιφάνειας 80 τ.μ., η οποία αποτελείται από δύο (2) κοιτώνες, σαλόνι – κουζίνα, λουτρό, οφφίς και δύο (2) βεράντες, ii) μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας – αποθήκης υπό στοιχεία Άλφα Πι επτά (ΑΠ7) του υπογείου, επιφάνειας 7,00 τ.μ., της ως άνω πολυκατοικίας, που αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και iii) μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας – κλειστής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου υπ’ αριθμόν Ρο τρία (Ρ3) στην ισόγεια πυλωτή, επιφάνειας 13,00 τ.μ., της ως άνω πολυκατοικίας και περιήλθαν στον αιτούντα δυνάμει της υπ’ αριθ. 9.356/17.09.1998 πράξης αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Δέσποινας Μιχαηλίδου – -Πριμικύρη. Το εν λόγω ακίνητο, το οποίο ο αιτών μαζί με τη σύζυγό του, αγόρασε μέσω δανειοδότησής τους από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «…», όπως αναλυτικά θα εκτεθεί κατωτέρω, αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντα και της οικογένειας του, για αυτό και νομίμως υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσής του από τη ρευστοποίηση. Η αντικειμενική δε αξία των ανωτέρω οριζόντιων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με την προσκομιζόμενη δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων για το έτος 2017 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 51.831,91 ευρώ [47.423,04 €+ 1.383,80 € + 3.025,07 €]. Στην ως άνω οριζόντια ιδιοκτησία έχουν εγγραφεί στα Βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου … i) προσημείωση υποθήκης υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…» ποσού 210.000 ευρώ την 23.05.2007 και ii) υποθήκη υπέρ του .. με την επωνυμία «…» ποσού 35.000 ευρώ την 28.04.2010.

 

 

Περαιτέρω, αποδείχτηκε από την προσκομιζόμενη δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας. ακινήτων για το έτος 2017 σε συνδυασμό με την προσκομιζόμενη βεβαίωση, δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2018 ότι ο αιτών είναι δικαιούχος εμπραγμάτου δικαιώματος i) πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 37,50% εξ αδιαιρέτου επί ενός οικοπέδου μετά της επ’ αυτού κατοικίας, επιφάνειας 100 τ.μ., έτους κατασκευής 1950, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα …, στη Δημοτική Ενότητα … του Δήμου … του Νομού …, αντικειμενικής αξίας ποσού 3.543,75 ευρώ και ii) ψιλής κυριότητας επί ενός αγροτεμαχίου, εκτάσεως 2.000 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «…», στην Τοπική Κοινότητα …, στη Δημοτική Ενότητα … του Δήμου .. του Νομού …

Τέλος, στον αιτούντα ανήκει i) ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας …, εργοστασίου κατασκευής MAZDA, 1.598 κυβικών εκατοστών και έτους πρώτης κυκλοφορίας το 2006, εμπορικής αξίας περίπου 4.000 ευρώ και ii) ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας …, εργοστασίου κατασκευής CITROEN, τύπου C2, 1.360 κυβικών εκατοστών και έτους πρώτης κυκλοφορίας το 2007, εμπορικής αξίας περίπου 4.500 ευρώ.

Όπως, επομένως, αποδεικνύεται από το ιστορικό που προηγήθηκε, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντα οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 του εν λόγω νόμου. Θα πρέπει, δηλαδή να γίνει συνδυασμός των δύο ρυθμίσεων του νόμου και συγκεκριμένα αυτής του άρθρου 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές και αυτής του άρθρου 9 παρ. 2 για σταδιακές καταβολές, προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του αιτούντα. Ειδικότερα, ο αιτών δεν διαθέτει άλλα αξιόλογα και πρόσφορα προς ρευστοποίηση περιουσιακά στοιχεία (πλην του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του και για το οποίο υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης), καθώς τα ως άνω ακίνητα και τα ως άνω αναφερόμενα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του, ενόψει της μικρής τους αξίας, της κατάστασής τους, της παλαιότητάς τους και του γεγονότος ότι είναι απαραίτητο για τις μετακινήσεις του αιτούντα και της οικογένειάς του, δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση, γιατί δεν πρόκειται να αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των καθ’ ων λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κ.λπ.), και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3869/2010 εκποίησή τους (ΕιρΕλευσ 1/2012, ΕιρΜουδ 2/2012 Α’ Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ), το Δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει σε ρύθμιση των χρεών του, με τον καθορισμό μηνιαίων καταβολών προς τους καθ’ ων για εξήντα (60) μήνες, που θα αρχίσουν το πρώτο πενθήμερο του πρώτου μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής και λαμβανομένων υπόψη της ηλικίας του αιτούντα, της οικογενειακής του κατάστασης, του ύψους των οφειλών του, του ποσού που απαιτείται μηνιαία για την κάλυψη των πάγιων βιοτικών αναγκών του ιδίου και της οικογένειάς του, αλλά και του γεγονότος ότι δεν βαρύνεται με έξοδα στέγασης (μηνιαίο μίσθωμα) αφού κατοικεί σε ιδιόκτητο διαμέρισμα, όπως αυτό περιγράφηκε, και η στέγασή του σε αυτό εξασφαλίστηκε με το επίδικο στεγαστικό δάνειο, η οφειλή εκ του οποίου ρυθμίζεται με την παρούσα, το ποσό που κρίνεται ότι μπορεί να διαθέσει ο αιτών για την εξόφληση των χρεών του ανέρχεται στο ύψος των 1.000 ευρώ το μήνα συμμέτρως
 

διανεμόμενο προς ικανοποίηση των ως άνω απαιτήσεων των καθ’ ων πιστωτών του. Ωστόσο, από το μηνιαίο ποσό αυτό θα αφαιρεθεί ό,τι καταβλήθηκε συνολικά σε εκτέλεση της προσωρινής διαταγής του άρθρου 5 (ήτοι το συνολικό ποσό των 30.000 €), διαιρούμενο με το πλήθος των εξήντα (60) δόσεων του άρθρου 8 παρ. 2, ήτοι θα αφαιρεθεί το ποσό των 500 € μηνιαίως. Επομένως, ο αιτών υποχρεούται να καταβάλλει προς τους καθ’ ων για τη σύμμετρη ικανοποίηση των απαιτήσεών τους το μηνιαίο ποσό των 500 (πεντακοσίων) ευρώ, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μηνός, για πέντε (5) χρόνια, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Περαιτέρω, η ανωτέρω ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 θα πρέπει να συνδυαστεί με αυτή του άρθρου 9 παρ. 2, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, και προβάλλεται από τον ίδιο αίτημα εξαίρεσης από τη ρευστοποίηση του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του. Για τη διάσωση, επομένως, του ανωτέρω περιγραφόμενου ακινήτου πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου i) μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος υπό στοιχεία Δέλτα ένα (Δ1) του τετάρτου (Δ’) υπέρ την ισόγεια πυλωτή ορόφου, μιας πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στο … Αττικής, στην περιφέρεια του Δήμου …, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ομώνυμου Δήμου και επί της οδού … αρ. .., έτους κατασκευής 1997, επιφάνειας 80 τ.μ., η οποία αποτελείται από δύο (2) κοιτώνες, σαλόνι – κουζίνα, λουτρό, οφφίς και δύο (2) βεράντες, ii) μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας – αποθήκης υπό στοιχεία Άλφα Πι επτά (ΑΠ7) του υπογείου, επιφάνειας 7,00 τ.μ., της ως άνω πολυκατοικίας, που αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και iii) μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας – κλειστής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου υπ’ αριθμόν Ρο τρία (Ρ3) στην ισόγεια πυλωτή, επιφάνειας 13,00 τ.μ., της ως άνω πολυκατοικίας, ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας του ως άνω για την περαιτέρω ικανοποίηση των απαιτήσεων των καθ’ ων πιστωτών του, οι οποίες είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια. Η αντικειμενική αξία του ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου επί του ως άνω ακινήτου του αιτούντα ανέρχεται, όπως προαναφέρθηκε, στο ποσό των 51.831,91 ευρώ, δεν υπερβαίνει δηλαδή το όριο αφορολόγητου ποσού προσαυξημένο κατά 50% όπως απαιτείται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη από την εκποίηση. Ως εκ τούτου, ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του, δηλαδή το ποσό των 41.465,53 ευρώ [51.831,91 ευρώ X 80%], το οποίο θα καταβληθεί με μηνιαίες καταβολές των 345,55 ευρώ για 120 μήνες. Οι δε μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες εντός του πρώτου πενθημέρου έκαστου μηνός, θα αρχίσουν να καταβάλλονται εξήντα (60) μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας, απόφασης, καθόσον κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στον αιτούντα περίοδος χάριτος, ώστε να προετοιμαστεί και να είναι συνεπής με τη ρύθμιση αυτή, παρά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις των παρ. 2α και 2β του αρθρ. 9 του Ν. 3869/2010, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρ. 62 Ν. 4549/2018, ΦΕΚ Α’ 105/14.6.2018, και της παρ. 8 του άρθρου 68 του Ν. 4549/2018, λόγω αντίθεσής τους στις διατάξεις των άρθρ. 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 25 παρ. 1, 4 και 17 του Συντάγματος, 2 ΑΚ καθώς στις υπερνομοθετικής ισχύος (άρθρο 28 παρ. 1 του
 

Συντάγματος) διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, αλλά και στον ίδιο τον πυρήνα του Ν. 3869/2010 (ΕιρΠατρ 478/2019, Α’ Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ). Κατά τον παραπάνω τρόπο πληρούνται αμφότερες οι βασικές αρχές που διέπουν τις δύο ρυθμίσεις, ήτοι η αρχή της μη υπέρβασης της μέγιστης δυνατότητας αποπληρωμής της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 και αυτή της διασφάλισης ότι οι πιστωτές του αιτούντα δεν θα βρίσκονταν σε χειρότερη θέση σε σχέση με το ποσό που έχει ορισθεί να λάβουν ως αντάλλαγμα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του.

Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με το ποσό δε αυτό που θα καταβάλει ο αιτών, στο πλαίσιο της παρούσας ρύθμισης, θα ικανοποιηθούν προνομιακά και συμμέτρως οι αναφερθείσες απαιτήσεις της δεύτερης των καθ’ ων ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…» και του τρίτου των καθ’ ων … με την επωνυμία «…», οι οποίες είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια. Μετά την καταβολή του ποσού που ορίστηκε για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντα, ο τελευταίος απαλλάσσεται από το υπόλοιπο του χρέους του, καθώς δεν μπορεί να επιβληθεί σε αυτόν άλλη υποχρέωση.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3869/2010 ο αιτών είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου κάθε αξιόλογη βελτίωση των εισοδημάτων ή των περιουσιακών του στοιχείων, ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 για τη δυνατότητα εφαρμογής της ρύθμισης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου.

Σύμφωνα με όλα αυτά, η ένδικη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσία, απορριπτόμενων των περί αντιθέτου ισχυρισμών των καθ’ ων και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντα κατά το διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών του που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην υπό κρίση αίτησή του κατάσταση, θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 του Ν. 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει ερήμην της πρώτης και της τέταρτης των καθ’ ων και αντιμωλία των υπόλοιπων διαδίκων την αίτηση και την προφορικώς ασκηθείσα κύρια παρέμβαση.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση και την προφορικώς ασκηθείσα κύρια παρέμβαση.

Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντα και καθορίζει τις επί χρονικό διάστημα εξήντα (60) μηνών καταβολές του στους καθ’ ων στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ εκάστη, συμμέτρως διανεμόμενο προς ικανοποίηση των ως άνω απαιτήσεων τους, το οποίο θα καταβάλλεται μηνιαία και εντός του πενθημέρου εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μήνα.

 

Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντα εμπράγματου δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου i) μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος υπό στοιχεία Δέλτα ένα (Δ1) του τετάρτου (Δ’) υπέρ την ισόγεια πυλωτή ορόφου, μιας πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στο … Αττικής, στην περιφέρεια του Δήμου …, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ομώνυμου Δήμου και επί της οδού … αρ. …, έτους κατασκευής 1997, επιφάνειας 80 τ.μ., η οποία αποτελείται από δύο (2) κοιτώνες, σαλόνι – κουζίνα, λουτρό, οφφίς και δυο (2) βεράντες, ii) μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας – αποθήκης υπό στοιχεία Αλφα Πι επτά (ΑΠ7) του υπογείου, επιφάνειας 7,00 τ.μ., της ως άνω πολυκατοικίας, που αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και iii) μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας – κλειστής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου υπ’ αριθμόν Ρο τρία (Ρ3) στην ισόγεια πυλωτή, επιφάνειας 13,00 τ.μ., της ως άνω πολυκατοικίας.

Επιβάλλει στον αιτούντα να καταβάλει για τη διάσωση της ως άνω κύριας κατοικίας του προνομιακά και συμμέτρως στη δεύτερη των καθ’ ων ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «…» και στο τρίτο των καθ’ ων … με την επωνυμία «..», προς ικανοποίηση των ως άνω αναφερθεισών απαιτήσεών τους, οι οποίες είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια, το ποσό των 41.465,53 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί με μηνιαίες καταβολές των ευρώ τριακοσίων σαράντα πέντε και πενήντα πέντε λεπτών (345,55) εκάστη, για διάστημα εκατόν είκοσι (120) μηνών. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνει μέσα στο πρώτο πενθήμερο έκαστου μήνα και θα ξεκινήσει μετά την πάροδο εξήντα (60) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα γίνει δε εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, στις Αυγούστου 2019, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ελένη Μπακογιάννη                   Δημήτριος Ζιώγας

 

Scroll to Top