ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Αριθμός απόφασης 6301/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών, Αικατερίνη Λιαροπούλου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Ειρήνη Μαυρομμάτη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28 Φεβρουάριου 2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) Α.Π. του … και της … και 2) Ι.Α. του … και της …, αμφότερων κατοίκων … Αττικής, επί της οδού …. αριθ. .., με ΑΦΜ ο μεν πρώτος …/ΔΟΥ …, η δε δεύτερη …/ΔΟΥ …, οι οποίοι παραστάθηκαν μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Άννας Κορσάνου. Και

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «…» και το διακριτικό τίτλο «…» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χ.Χ.

Οι αιτούντες με την από 8-6-2018 αίτησή τους εκούσιας δικαιοδοσίας, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 59747/1910/6-7-2018 ζητούν όσα διαλαμβάνονται σε αυτή. Δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά την προκειμένη δικάσιμο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο κατά τη σειρά της εγγραφής της σε αυτό, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις τους.

Ακολούθησε συζήτηση όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά, το δε Δικαστήριο

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι αιτούντες με την ένδικη αίτησή τους, όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο τους με προφορική δήλωση της που έγινε στα πρακτικά και η οποία αναλύθηκε εκτενέστερα στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε, επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση έναντι της πιστώτριας τους, λόγω υπερχρέωσης, ζητούν τη ρύθμιση τους με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλουν και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή τους κατάσταση, άλλως τη δικαστική ρύθμιση τους με σκοπό την απαλλαγή τους από αυτά. Επιπλέον οι αιτούντες ζητούν να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, αυτοί θα απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών τους.

Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα η ένδικη αίτηση η οποία έχει νομότυπα και εμπρόθεσμα επιδοθεί στην μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη μετ’ επικλήσεως από τους αιτούντες υπ’ αριθ. 10856/12-7-2018 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, Νικολάου Σπηλιόπουλου, αρμόδια και παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κύρια κατοικία των αιτούντων, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010). Επίσης οι αιτούντες προσκομίζουν α) τις από 8-6-2018 υπεύθυνες δηλώσεις τους για την ορθότητα και πληρότητα των περιλαμβανόμενων στην αίτηση του καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων τους, της πιστώτριας τους και των απαιτήσεων της κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για το ότι δεν έχουν προβεί σε μεταβίβαση εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου τους εντός της τελευταίας τριετίας αλλά και β) τις από 25-6-2018 υπεύθυνες δηλώσεις τους με τις οποίες παρέχουν σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή την άδεια να διαβιβάσουν έως τη συζήτηση της αιτήσεως τους στους πιστωτές κατά των οποίων αυτή στρέφεται την κίνηση των τραπεζικών τους λογαριασμών και των λοιπών τραπεζικών προϊόντων για τη χρονική περίοδο από πέντε έτη πριν την άσκηση της αίτησης και έως την ημέρα συζήτησης της καθώς και ότι παρέχουν στους πιστωτές τους την άδεια να προβαίνουν αποκλειστικά για το σκοπό της δικαστικής και εξώδικης διαχείρισης της αίτησης σε επεξεργασία και ανταλλαγή δεδομένων που κατέχουν ή λαμβάνουν από τα πιστωτικά ιδρύματα. Περαιτέρω όπως διαπιστώθηκε αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο από τα τηρούμενα, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 του ίδιου Νόμου, αρχεία, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση των αιτούντων στο Δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση τους για ουσιαστικούς λόγους (βλ. την υπ’ αριθ. 204/6-5-2019 βεβαίωση της Γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Επίσης η υπό κρίση αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη, αφού περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα από το νόμο στοιχεία, απορριπτομένης ως εκ τούτου της ένστασης αοριστίας αυτής που προέβαλε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της καθ’ ης η αίτηση πιστώτριας. Τα μη αναφερόμενα στοιχεία δεν είναι από τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να διαλαμβάνονται στην υπό κρίση αίτηση, όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 1 παρ.1 και 4 παρ.1 Ν. 3869/2010 ως ελάχιστο περιεχόμενο της αιτήσεως αλλά είναι αντικείμενα απόδειξης και ανταπόδειξης κατά την έρευνα της ουσιαστικής της βασιμότητας και ειδικότερα της συνδρομής των όρων υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 744, 745, 751 ΚΠολΔ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσου προστασίας, κυρίως δημοσίας εμβέλειας συμφερόντων, επιβάλλει την ενεργό συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης και επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ.2 ΚΠολΔ. Ακόμη η ένδικη αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4, 5, 6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010, όπως όλα τα ανωτέρω τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 56-68 του Ν. 4549/2018, πλην του αιτήματος των αιτούντων να αναγνωριστεί ότι μετά την τήρηση της ρύθμισης αυτοί θα απαλλαγούν από τις οφειλές του έναντι της πιστώτριας του, το οποίο αλυσιτελώς και πρόωρα προβάλλεται, διότι η πιστοποίηση της απαλλαγής γίνεται μετά τη λήξη της ρύθμισης και

 

σε κάθε περίπτωση είναι περιττό, δεδομένου ότι η απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη προβλέπεται απευθείας από το νόμο ως αυτοδίκαιο αποτέλεσμα της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων που του επέβαλε η απόφαση ή ως αποτέλεσμα μετά από αίτηση του οφειλέτη στο Ειρηνοδικείο (άρθρο 11 παρ. 1 Ν.3869/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 64 Ν. 4549/2018). Πρέπει επομένως η αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα αφού το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι δεν επιτεύχθηκε συμβιβασμός και καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη για τη συζήτησης της.

Από την κατάθεση του πρώτου αιτούντος, ο οποίος εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου (η καθ’ ης η αίτηση πιστώτρια δεν εξέτασε μάρτυρα), όπως αυτή περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και από όλα -δίχως εξαίρεση- τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, καθώς και από εκείνα που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκληση τους, τα αυτεπαγγέλτως συλλεχθέντα – παραδεκτά όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759 παρ. 3 ΚΠολΔ, τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261 ΚΠολΔ) σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας που το δικαστήριο λαμβάνει αυτεπάγγελτα υπόψη (άρθρο 336 ΚΠολΔ) αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο πρώτος αιτών, ηλικίας σήμερα … ετών (γεννηθείς στις …) είναι έγγαμος με τη δεύτερη αιτούσα, ηλικίας σήμερα … ετών (γεννηθείσα στις ..), από το γάμο τους δε αυτό έχουν αποκτήσει ένα ανήλικο τέκνο, ηλικίας σήμερα … ετών. Διαμένουν σε ιδιόκτητο διαμέρισμα στο … Αττικής το οποίο με ακρίβεια περιγράφεται κατωτέρω. Τόσο κατά το χρόνο κατάθεσης όσο και κατά το χρόνο συζήτησης της ένδικης αιτήσεως ο πρώτος αιτών ήταν και παραμένει δημόσιος υπάλληλος στο … με μηνιαίες αποδοχές ύψους 1.377,05 ευρώ, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο μηνιαίο εκκαθαριστικό για το μήνα Ιανουάριο του έτους 2019. Η δεύτερη αιτούσα, αν και είναι, κατά τα αναφερόμενα στην αίτηση της, …, ήταν και παραμένει άνεργη, εγγεγραμμένη από τις 14/1/2013 στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, χωρίς να δικαιούται επίδομα ανεργίας, εξαιτίας του ότι πάσχει από το έτος 2011 από αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα, όπως προκύπτει από την από 13-2-2018 ιατρική γνωμάτευση της ιατρού ρευματολόγου Μαρίας Κούμπου, νόσημα το οποίο είναι χρόνιο, δυσίατο και το οποίο χρήζει θεραπείας και τακτικής και επί μακρόν ιατρικής παρακολούθησης. Πριν την κατάθεση της ένδικης αιτήσεως των αιτούντων τα εισοδήματά τους ήταν υψηλότερα, αφενός διότι οι αποδοχές του πρώτου δεν είχαν υποστεί τις περικοπές που επιβλήθηκαν κυρίως από το έτος 2012 και μετά, αφετέρου διότι η δεύτερη είχε κάποιο εισόδημα, μη εμφανιζόμενο, βέβαια στην ετήσια φορολογική δήλωση που υπέβαλε, από την παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων. Ειδικότερα όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 2008 έως 2014 και των φορολογικών ετών 2014 έως 2017, το ατομικό εισόδημα του πρώτου αιτούντος ενώ το οικονομικό έτος 2009-χρήση 2008 ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των 23.547,52 ευρώ μικτά και το οικονομικό έτος 2010-χρήση 2009 στο ποσό των 24.655,11 ευρώ, το οικονομικό έτος 2014-χρήση 2013, μειώθηκε, ανερχόμενο στο ποσό των 17.867,79 ευρώ και το φορολογικό έτος 2014-χρήση 2014 στο ποσό των 18.041,02 ευρώ. Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι και το ανήλικο τέκνο των αιτούντων

 

εμφανίζει κάποιο πρόβλημα υγείας και συγκεκριμένα διαταραχή μυοσπασμάτων (τικ) για την αντιμετώπιση του οποίου απαιτείται η διενέργεια ψυχοθεραπειών, το κόστος των οποίων καλύπτεται αρχικά από τους ίδιους τους αιτούντες και μετά την πάροδο μηνών εξοφλείται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με την κατάθεση του πρώτου εξ αυτών.

Όσον αφορά την περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης μέχρι τις 14/01/2019 σε έκαστο εξ αυτών ανήκει καταρχήν κατά πλήρη κυριότητα και κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου α) το υπό στοιχεία Α-2 διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας κείμενης μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου …, στο υπ’ αριθ. 103 ΟΤ, επί της διασταύρωσης των οδών … αριθ. .. και … αριθ. .., το οποίο αποτελείται από καθιστικό-κουζίνα, κοιτώνα, λουτρό, διάδρομο, ημιυπαίθριο χώρο και βεράντα, επιφάνειας 66 τμ, στην αποκλειστική χρήση του οποίου ανήκει και η υπό στοιχεία Ρ11 θέση στάθμευσης του ακάλυπτου χώρου της ίδιας ως άνω οικοδομής, επιφάνειας 11 τμ καθώς και β) η υπό στοιχεία ΑΠ8 αποθήκη του υπογείου της ίδιας ως άνω οικοδομής η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο και έχει εμβαδό 4 τμ. Η αντικειμενική αξία του εμπράγματου δικαιώματος έκαστου εκ των αιτούντων επί του ανωτέρω ακινήτου μετά των παραρτημάτων του, το οποίο αποτελεί κατά δήλωση τους την κύρια κατοικία τους γι’ αυτό και υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης του από τη ρευστοποίηση ανέρχεται, σύμφωνα με την προσκομιζόμενη πράξη διοικητικού προσδιορισμού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων για το έτος 2018, στο ποσό των 32.292 ευρώ. Επίσης στον πρώτο εκ των αιτούντων ανήκει κατά ψιλή κυριότητα και κατά ποσοστό 100% μια ισόγεια κατοικία επιφάνειας 75,20 τμ καθώς και μια ισόγεια αποθήκη, επιφάνειας 20 τμ, αμφότερες κείμενες εντός οικοπέδου έκτασης 577 τμ, επί του οποίου το ποσοστό ψιλής κυριότητας του αιτούντος είναι 46,64% εξ αδιαιρέτου, το οποίο βρίσκεται στο Δήμο … του Νομού …. Ακόμη κατά ψιλή κυριότητα και κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ανήκουν στον πρώτο αιτούντα και τρία αγροτεμάχια ευρισκόμενα στο Δήμο … του Νομού … έκτασης 2.000 τμ, 2.013 τμ και 6.009,50 τμ αντιστοίχως. Τέλος στον πρώτο αιτούντα ανήκουν ομοίως α) ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας …, μάρκας OPEL, τύπου ASTRA 1364 κυβικών εκατοστών και έτους πρώτης κυκλοφορίας το 2006 καθώς και β) ένα δίκυκλο με αριθμό κυκλοφορίας …, μάρκας HONDA, τύπου C-50.

Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αιτήσεως τους, και ειδικότερα το Νοέμβριο του έτους 2007, οι αιτούντες έλαβαν από την δικαιοπάροχο της καθ’ ης η αίτηση πιστώτριας, ήτοι την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «….», δύο στεγαστικά δάνεια, ποσών 111.120,73 ευρώ και 98.879,27 ευρώ, προκειμένου να αποκτήσουν το ανωτέρω περιγραφέν διαμέρισμα που αποτελεί την κύρια κατοικία τους. Οι απορρέουσες από τις προαναφερθείσες συμβάσεις στεγαστικών δανείων, οφειλές των αιτούντων, οι οποίες κατά πλάσμα του νόμου θεωρούνται ότι καθίστανται ληξιπρόθεσμες με την κοινοποίηση της ένδικης αίτησης, λόγω δε του ότι είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένες με προσημειώσεις υποθήκης, εγγραφείσες επί του ανωτέρω διαμερίσματος τους, συνεχίζουν να εκτοκίζονται με επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι την έκδοση της παρούσας απόφασης, ανέρχονται σύμφωνα με τη
 

βεβαίωση της καθ’ ης η αίτηση πιστώτριας Τράπεζας … στα ποσά των 91.097,07 ευρώ και των 80.511,23 ευρώ αντιστοίχως. Επομένως οι αιτούντες οφείλουν έναντι της καθ’ ης η αίτηση πιστώτριας του, έκαστος ενεχόμενος εις ολόκληρον, το συνολικό ποσό των 171.608,30 ευρώ.

Από όσα ανωτέρω εκτέθηκαν προκύπτει ότι οι αιτούντες οι οποίοι δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, περιήλθαν αμφότεροι σε μόνιμη και γενική αδυναμία εξόφλησης των δύο προαναφερόμενων οφειλών τους, όχι από υπαιτιότητά τους, αλλά ο μεν πρώτος λόγω των περικοπών που επιβλήθηκαν στις αποδοχές του κυρίως από το έτος 2012 και μετά η δε δεύτερη, λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε και εξαιτίας του οποίου αναγκάστηκε να διακόψει οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα. Για ορισμένο δε χρονικό διάστημα μετά την μείωση αυτή των εσόδων τους κατέβαλαν την οφειλόμενη για την αποπληρωμή των δανείων τους δόση, αναλώνοντας τις αποταμιεύσεις τους. Η αρνητική δε αυτή σχέση που διαπιστώνεται ότι υφίσταται την παρούσα χρονική μεταξύ της ρευστότητας των αιτούντων και των οφειλών τους δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον, λαμβανομένης υπόψη της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που εξακολουθεί να υφίσταται στη χώρα και της σοβαρότητας του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει η δεύτερη εκ των αιτούντων.

Συντρέχουν συνεπώς στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα σε αυτή του άρθρου 8 και του άρθρου 9 παρ. 2 του ως άνω νόμου. Έτσι η ρύθμιση των χρεών τους θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας από τα εισοδήματά τους στην πιστώτρια τους, επί τριετία, που θα αρχίζουν το δεύτερο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Όσον αφορά στο ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης σε σχέση με τον πρώτο αιτούντα-λαμβανομένων υπόψη του ατομικού εισοδήματος του, το οποίο ανέρχεται, όπως προεκτέθηκε στο ποσό περί των 1.400 ευρώ, καθώς και των εξόδων για την κάλυψη των πάγιων βιοτικών αναγκών του ίδιου και της οικογένειας του- τούτο ορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ το μήνα συμμέτρως διανεμόμενο, προς ικανοποίηση των απαιτήσεων της πιστώτριας του (εκ του ποσού δε αυτού το σύνολό του θα καταβάλλεται για τη ρύθμιση του 8 παρ. 2 και μηδενικό ποσό για τη ρύθμιση του 9 παρ. 2 για την ως άνω τριετία με βάση το άρθρο 62 παρ. 3 του Ν. 4549/2018, με το οποίο προστέθηκε η παρ. 2β μετά την παρ. 2 του ά. 9 του Ν. 3869/2010). Ωστόσο από το μηνιαίο αυτό ποσό θα αφαιρεθεί ότι καταβλήθηκε συνολικά σε εκτέλεση της από 1-10-2018 προσωρινής διαταγής του άρθρου 5 (ήτοι 300 ευρώ) διαιρούμενο δια το πλήθος των 36 δόσεων του άρθρου 8 παρ. 2, ήτοι θα αφαιρεθεί το μηνιαίο ποσό των 8,33 ευρώ. Όσον αφορά δε το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης σε σχέση με τη δεύτερη αιτούσα, κρίνεται ότι ως προς αυτή, συντρέχουν οι εξαιρετικές περιστάσεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτές της μακροχρόνιας ανεργίας και του σοβαρού προβλήματος υγείας, ώστε να πρέπει να οριστούν γι’ αυτήν μηδενικές μηνιαίες καταβολές στο πλαίσιο της παρούσας ρύθμισης, χωρίς να θεωρείται ότι πρέπει να οριστεί νεότερη δικάσιμος, προκειμένου να επανεκτιμηθεί η εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση της και να επαναπροσδιοριστούν οι μηνιαίες καταβολές της, λαμβανομένου υπόψη ότι ακόμη και αν η κατάσταση της υγείας της αιτούσας της επιτρέψει την παράδοση
 

κάποιων ιδιαίτερων μαθημάτων το εισόδημα που θα αποκομίζει δεν θα είναι τόσο σημαντικό ώστε να μπορεί να καταβάλλει και κάποιο ποσό για την εξόφληση των οφειλών της στο πλαίσιο της παρούσας ρύθμισης.

Η παραπάνω ρύθμιση θα πρέπει να συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως αυτή ισχύει, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας των αιτούντων, η οποία τους ανήκει κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, δεδομένου ότι οι αιτούντες υποβάλλουν αίτημα για την εξαίρεση της από τη ρευστοποίηση. Έτσι θα πρέπει να ορισθούν για τους αιτούντες μηνιαίες καταβολές μέχρι τη συμπλήρωση ποσού, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από αυτό που θα ελάμβανε η καθ’ ης η αίτηση πιστώτρια τους σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Ως προς την νομιμοποίηση των αιτούντων που υπέβαλαν το σχετικό αίτημα, πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την υπαγωγή της ως άνω κύριας κατοικίας τους σε καθεστώς διάσωσης, αφού η αντικειμενική αξία του εμπράγματου δικαιώματος εκάστου εξ αυτών επ’ αυτής (βλ. ανωτέρω) δεν υπερβαίνει το όριο προστασίας που θέτει ο νόμος (180.000 ευρώ για άγαμο, προσαυξανόμενο κατά 40.000 ευρώ για έγγαμο και κατά 20.000 ευρώ για κάθε τέκνο και μέχρι τρία κατ’ ανώτατο όριο), ενώ το ύψος του μηνιαίου διαθέσιμου εισοδήματος τους δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσής τους προσαυξημένων κατά 70%, τέλος δε, αποδείχθηκε ότι οι αιτούντες υπήρξαν συνεργάσιμοι δανειολήπτες (βλ. ΙΑΚΩΒΟΣ Ε. ΒΕΝΙΕΡΗΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΣ, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, 3η έκδοση, ΣΕΛ. 636 (παραγραφ. 1476) – 637 (παραγραφ. 1478)). Η εμπορική αξία του εμπράγματου δικαιώματος εκάστου εκ των αιτούντων επί της κύριας κατοικίας τους εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ίδιο ύψος με την αντικειμενική αξία αυτού ήτοι είναι ίση με το ποσό των 32.292 ευρώ. Το ποσό δε του πλειστηριάσματος, σε περίπτωση που εκπλειστηριαζόταν το εμπράγματο αυτό δικαίωμα έκαστου εκ των αιτούντων επί της κύριας κατοικίας του, αφαιρουμένου του ποσοστού απομείωσης αυτού λόγω της αναγκαστικής εκποίησης του σε πλειστηριασμό και των εξόδων που συνδέονται με αυτόν, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στις 20.000 ευρώ. Επομένως έκαστος εκ των αιτούντων για την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας τους θα πρέπει να καταβάλει στην καθ’ ης η αίτηση πιστώτρια του το ποσό των 20.000 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού πρέπει να οριστεί σε δέκα πέντε χρόνια ήτοι 180 μηνιαίες δόσεις. Το ποσό που θα καταβάλλει έκαστος εκ των αιτούντων στα πλαίσια αυτής της ρύθμισης θα ανέρχεται σε 111,11 ευρώ μηνιαίως, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας, πλην της τελευταίας δόσης η οποία θα ανέλθει στο ποσό των 111,31 ευρώ, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται για μεν τον πρώτο αιτούντα το δεύτερο μήνα, τρία έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως για δε την δεύτερη αιτούσα, το δεύτερο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Με τις καταβολές αυτές θα εξοφληθούν κατά

 

το οικείο μέρος οι απαιτήσεις της καθ’ ης η αίτηση πιστώτριας κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 974 επ. ΚΠολΔ.

Τέλος πρέπει να εξαιρεθούν από τη ρευστοποίηση που διατάσσεται στο πλαίσιο του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, τα ακίνητα που διαθέτει ο πρώτος εκ των αιτούντων στα … του Νομού …, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφτηκαν ανωτέρω καθώς δεδομένου ότι ο αιτών διαθέτει επ’ αυτών μόνο την ψιλή κυριότητα, το Δικαστήριο κρίνει ότι αυτά και να διατεθούν για ρευστοποίηση δεν θα προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, σε περίπτωση δε που εκδηλωθεί τέτοιο, το τίμημα που θα επιτευχθεί, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας δεν θα είναι επαρκές για την περαιτέρω ικανοποίηση των απαιτήσεων της καθ’ ης η αίτηση πιστώτριας του. Το ίδιο ισχύει και για το ΙΧΕ αυτοκίνητο και το δίκυκλο που διαθέτει ο αιτών.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η ένδικη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ’ ουσία βάσιμη και να ρυθμιστούν οι οφειλές των αιτούντων κατά τα αναφερόμενα στο διατακτικό με σκοπό την απαλλαγή τους, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας τους και την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατά τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Ρυθμίζει τα χρέη του πρώτου αιτούντος με μηνιαίες καταβολές για διάστημα τριών ετών, ποσού εκατό ενενήντα ενός ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (191,67), συμμέτρως διανεμόμενο, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της καθ’ ης η αίτηση πιστώτριας του. Το ως άνω ποσό θα καταβάλλεται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός αρχής γενομένης από τον 2° μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Ρυθμίζει τα χρέη της δεύτερης αιτούσας ορίζοντας για αυτήν μηδενικές μηνιαίες καταβολές στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010. Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων.

Επιβάλλει σε έκαστο εκ των αιτούντων την υποχρέωση να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα δέκα πέντε ετών (180 μηνιαίες δόσεις) για τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους, το ποσό των εκατό έντεκα ευρώ και έντεκα λεπτών (111,11) πλην της τελευταίας δόσης η οποία θα ανέλθει στο ποσό των εκατό έντεκα ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (111,31). Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει για μεν τον πρώτο αιτούντα το 2° μήνα τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, για δε τη δεύτερη αιτούσα το 2° μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα πραγματοποιείται για αμφότερους εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός και θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος για τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της καθ’ ης η αίτηση πιστώτριας κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 974 επ ΚΠολΔ.

 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις  13 Νοεμβρίου 2019 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αικατερίνη Λιαροπούλου                  Ειρήνη Μαυρομμάτη

Scroll to Top