ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αριθμός Απόφασης 6446/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών, Ελένη Μπακογιάννη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Ευπραξία Κυριλή.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα, την 14η  Νοεμβρίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Α.Π. του … και της …, κατοίκου … Αττικής, οδός …, αριθ. …, με Α.Φ.Μ. …., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ: οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής: 1) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «…», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός … αρ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του …. 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός … αρ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από κανένα πληρεξούσιο δικηγόρο και 3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός … αρ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η αιτούσα με την από 31.01.2018 αίτησή της, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 12330/401/12.02.2018, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτή.

Κατά την προκειμένη δικάσιμο, μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό οι πληρεξούσιες δικηγόροι των παριστάμενων διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις τους.

Ακολούθησε συζήτηση, όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά, το δε Δικαστήριο

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις με αριθ. 10.524/14.02.2018 και 10.518/13.02.2018 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Νικολάου I. Σπηλιόπουλου, που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, αντίγραφο της αίτησής της, στην οποία εμπεριέχονται η κατάσταση η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 3869/2010 και προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της με την αναφερόμενη στο ίδιο άρθρο υπό στοιχείο γ’ πρόσκληση, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νόμιμα στη δεύτερη και στην τρίτη των καθ’ ων. Επομένως, εφόσον αυτές δεν παραστάθηκαν κατά τη σημερινή ως άνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικαστούν ερήμην, πλην, όμως, η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 του ΚΠολΔ κατ’ ανάλογη εφαρμογή για τον καθ’ ου η αίτηση).

Η αιτούσα με την υπό κρίση αίτησή της, κατ’ ορθή εκτίμηση του περιεχομένου του δικογράφου της, επικαλούμενη ότι στερείται πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους καθ’ ων πιστωτές της, ζητεί τη ρύθμισή τους σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, καθώς και την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας της, αφού ληφθούν υπόψη η οικονομική και περιουσιακή της κατάσταση, την οποία εκθέτει αναλυτικά, προκειμένου να απαλλαγεί από αυτές.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται προς. συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κύρια κατοικία της αιτούσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της αίτησης τηρήθηκαν όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 4 του άρθρου 1 της υποπαρ. Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ A 94/14-8-2015) και καταλαμβάνει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 της υποπαρ. Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ A 94/14-8-2015), τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 19.08.2015, αφού προσκομίστηκαν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω διάταξη έγγραφα, καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτριών της και των απαιτήσεών τους, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία, ενώ από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών της, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή της για ουσιαστικούς λόγους (άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3869/2010), ούτε έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που απέρριψε προγενέστερη αίτησή της λόγω δόλου ως προς την περιέλευσή της σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών ή λόγω δόλιας παράβασης του καθήκοντος της αλήθειας (αρθρ. 61 παρ. 1 Ν. 4549/2018) ή που διέταξε την έκπτωσή της για τους λόγους των άρθρων 10 παρ. 1 και 2 και 11 παρ. 2 ή περί μη απαλλαγής της κατ’ αρθρ. 11 παρ. 1 του ιδίου νόμου. Περαιτέρω η αίτηση είναι ορισμένη, αφού περιέχει όλα τα απαραίτητα κατά το νόμο στοιχεία, απορριπτόμενης κατόπιν τούτου της προβαλλόμενης από την πληρεξούσια δικηγόρο του πρώτου των καθ’ ων ένστασης αοριστίας αυτής και νόμιμη, πλην των αιτημάτων: α) να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης δεν αποτελεί αντικείμενο της αιτήσεως του άρθρ. 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων, στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης, αφού διαπιστώσει την κατά τα ως άνω επίτευξη συμβιβασμού, με την απόφασή του επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο, από την επικύρωσή του, αποκτά ισχύ δικαστικού
 

συμβιβασμού (άρθρ. 7 Ν. 3869/2010) και β) να αναγνωριστεί ότι η αιτούσα μετά την τήρηση της ρύθμισης που θα της επιβληθεί θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο του χρέους της, το οποίο αλυσιτελώς και πρόωρα προβάλλεται, διότι η πιστοποίηση της απαλλαγής γίνεται μετά τη λήξη της ρύθμισης και σε κάθε περίπτωση είναι περιττό, δεδομένου ότι η απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη προβλέπεται απευθείας από το νόμο ως αυτοδίκαιο αποτέλεσμα της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων που του επέβαλε η απόφαση ή ως αποτέλεσμα μετά από αίτηση του οφειλέτη στο Ειρηνοδικείο (άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 64 Ν. 4549/2018). Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τους Ν. 4336/2015, 4346/2015 και 4549/2018, οι διατάξεις του οποίου καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς αιτήσεις (αρθρ. 68) και πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της.

Από την επισκόπηση της υπό κρίση αίτησης, την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας, η οποία εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από το σύνολο των προσκομιζόμενων εγγράφων, από τα διδάγματα της κοινής πείρας που αυτεπαγγέλτως λαμβάνει υπόψη του το Δικαστήριο και χωρίς απόδειξη (άρθρ. 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) και από όλα εν γένει τα αποδεικτικά μέσα που νομίμως έλαβε υπόψη το Δικαστήριο, μηδενός εξαιρουμένου και παρά την ενδεχομένως μεμονωμένη αναφορά σε ορισμένα εξ αυτών, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα ηλικίας … ετών, γεννηθείσα την … είναι έγγαμη με τον … και από το γάμο της έχει αποκτήσει τρία ενήλικα τέκνα, ηλικίας .., .. και .. ετών (βλ. την από 04.07.2017 βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών), εκ των οποίων τα δύο μικρότερα διαμένουν μαζί τους. Ο μεν υιός της εργάζεται, αλλά με χαμηλές αποδοχές, η δε θυγατέρα της είναι φοιτήτρια της … Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σήμερα η αιτούσα είναι συνταξιούχος από το έτος 2013 και λαμβάνει μηνιαία σύνταξη το ποσό των 1.258 ευρώ περίπου, ενώ ο σύζυγός της δεν εργάζεται, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία χρήζουν τακτικής ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. Πριν τη συνταξιοδότησή της η αιτούσα εργαζόταν ως …, και ειδικότερα ως υπάλληλος του …. Επιπλέον, η αιτούσα λαμβάνει το ποσό των 140 ευρώ μηνιαίως από την εκμίσθωση του παρακάτω περιγραφόμενου ακινήτου ιδιοκτησίας της κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αιτούσα το έτος 2016 έλαβε εφάπαξ βοήθημα ύψους 30.500 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 22.935,86 ευρώ παρακρατήθηκε από το πρώτο των καθ’ ων με την επωνυμία … και ποσό 3.500 ευρώ παρακρατήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω οφειλών της που προέρχονταν από φόρους εισοδήματος.

Τα εισοδήματα της αιτούσας εξαιτίας των περικοπών στις συντάξεις μειώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησής της. Ειδικότερα, το εισόδημα της αιτούσας κατά το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008) ανήλθε στο ποσό των 32.983,68 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος (χρήση 2009) στο ποσό των 32.550,34 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010) στο ποσό των 38.389,26 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) στο ποσό των 36.398,42 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) στο ποσό των
30.016,66 ευρώ, κατά το φορολογικό έτος 2014 στο ποσό των 18.818,68 ευρώ, κατά το φορολογικό έτος 2015 στο ποσό των 20.953,38 ευρώ, κατά το φορολογικό έτος 2016 στο ποσό των 18.612,19 ευρώ και κατά το φορολογικό έτος 2017 στο ποσό των 19.235,44 ευρώ, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Το συνολικό ποσό που προκύπτει ως απολύτως απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της αιτούσας και της οικογένειάς της σε μηνιαία βάση (διατροφή, ένδυση, υπόδηση, λογαριασμοί παροχών κοινής ωφελείας, υπολογιζόμενοι μαζί με τους φόρους, ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη κ.λπ.) ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 900 ευρώ περίπου. Για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσού συνεκτιμάται ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο οφειλέτης, ο οποίος ζητεί να υπαχθεί στις ευεργετικές ρυθμίσεις του νόμου, πρέπει από την πλευρά του να μειώσει στο ελάχιστο τις δαπάνες του μόνο στις απολύτως αναγκαίες και απαραίτητες για το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα της ρύθμισης.

Περαιτέρω, αποδείχτηκε από την προσκομιζόμενη δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων για το έτος 2018 σε συνδυασμό με την προσκομιζόμενη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2018 και την παρακάτω αναφερόμενη και προσκομιζόμενη συμβολαιογραφική πράξη ότι η αιτούσα είναι δικαιούχος εμπραγμάτου δικαιώματος πλήρους κυριότητας ί) μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος υπό στοιχεία ήτα κεφαλαίο ένα (Η-1) του ογδόου μετά την πιλοτή ορόφου, με τον ανήκοντα σε αυτή κατά αποκλειστική χρήση υπό στοιχεία πι κεφαλαίο επτά (Π-7) χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου της πιλοτής, επιφάνειας 20 τ.μ., μιας πολυκατοικίας, κτισμένης σε οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στο … Αττικής, στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου …, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης του ομώνυμου Δήμου και επί της οδού … αρ. …. και στο βάθος αδιέξοδης παρόδου της οδού αυτής, επιφάνειας 83 τ.μ., έτους κατασκευής 1990, η οποία αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, ημιυπαιθριο χώρο, κουζίνα, λουτρό και διάδρομο με βεράντα προς την αδιέξοδη πάροδο της οδού Μαικήνα και εξώστη προς τον ακάλυπτο χώρο οικοδομής, με αριθμό ΚΑΕΚ 050530511011/0/43 του Κτηματολογικού Γραφείου Ζωγράφου και ii) κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας – αποθήκης υπό στοιχεία ύψιλον κεφαλαίο τέσσερα (Υ-4) του υπογείου, με τους ανήκοντες σε αυτή κατά αποκλειστική χρήστη υπό στοιχεία πι κεφαλαίο τρία (Π-3), επιφάνειας 30 τ.μ. και πι κεφαλαίο οκτώ (Π-8), επιφάνειας 20 τ.μ., χώρους στάθμευσης αυτοκινήτου της πιλοτής της ως άνω πολυκατοικία, επιφάνειας 4,00 τ.μ., έτους κατασκευής 1990, η οποία αποτελείται από έναν χώρο, με αριθμό ΚΑΕΚ 050530511011/0/20 του Κτηματολογικού Γραφείου …., οι οποίες περιήλθαν στην κυριότητα της αιτούσας δυνάμει της υπ’ αριθ. 1296/08.07.2008 πράξης αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Μαρκαντωνάτου, μέσω δανειοδότησής της αιτούσας από το πρώτο των καθ’ ων του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «…», όπως αναλυτικά θα εκτεθεί κατωτέρω. Το εν λόγω ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και της οικογένειάς της, για αυτό και νομίμως υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσής του από τη ρευστοποίηση. Η αντικειμενική δε αξία των ανωτέρω οριζόντιων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με την προσκομιζόμενη δήλωση ενιαίου φόρου
 

ιδιοκτησίας ακινήτων για το έτος 2018 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 79.639,95 ευρώ [78.780,00 € + 859,95 €], ύψος στο οποίο εκτιμάται από το παρόν Δικαστήριο ότι ανέρχεται και η εμπορική τους αξία. Στην ως άνω οριζόντια ιδιοκτησία έχει καταχωρηθεί και εγγράφει στα Βιβλία Υποθηκών του Κτηματολογικού Γραφείου Ζωγράφου υπέρ του πρώτου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «…» υποθήκη ποσού 194.015 ευρώ την 05.09.2008.

Επιπλέον, αποδείχτηκε από την προσκομιζόμενη δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων για το έτος 2018 σε συνδυασμό με την προσκομιζόμενη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2018 ότι η αιτούσα είναι δικαιούχος εμπραγμάτου δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό ½ % εξ αδιαιρέτου μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος υπό στοιχεία γιώτα κεφαλαίο δύο (Ι-2) του ισογείου ορόφου, μιας πολυκατοικίας, κτισμένης σε οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στο … Αττικής, στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου …, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης του ομώνυμου Δήμου, στη θέση «…» ή «…» και επί της οδού …. αρ. .., επιφάνειας 80 τ.μ., έτους κατασκευής 1979, η οποία αποτελείται από λίβινγκ-ρουμ, δύο (2) κοιτώνες, κουζίνα, λουτρό, W.C., και μικρή αποθήκη, με αριθμό ΚΑΕΚ 050531206008/0/4 του Κτηματολογικού Γραφείου …, αντικειμενικής δε αξίας σύμφωνα με την προσκομιζόμενη δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων για το έτος 2018 ποσού 25.272 ευρώ.

Τέλος, στην αιτούσα ανήκει ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με αριθμό κυκλοφορίας …, εργοστασίου κατασκευής τύπου Ζ3, 1.796 κυβικών εκατοστών και έτους πρώτης κυκλοφορίας το 2004, εμπορικής αξίας ποσού 5.000 ευρώ περίπου.

Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει από τους καθ’ ων τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, με εξαίρεση το παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένο δάνειο, του οποίου ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (δ παρ. 3 ν. 3869/2010). Ήτοι, η αιτούσα είχε αναλάβει: Α) από τον πρώτο των καθ’ ων πιστωτή: 1) στεγαστικό δάνειο δυνάμει της με αριθ. 1/110057 σύμβασης εκ της οποίας οφείλει το ποσό των 185.169,62 ευρώ (185.169,62 € για κεφάλαιο) μέχρι 31.10.2017, το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη. Β) από τη δεύτερη των καθ’ ων πιστώτρια: 1) καταναλωτικό δάνειο δυνάμει της αρ, 1020730000000,5343 σύμβασης εκ της οποίας οφείλει το ποσό των 14.173,81 ευρώ (13,493,52 € για κεφάλαιο. + 662,42 € για τόκους) και 2) πιστωτική κάρτα δυνάμει της αριθ. 4908460424091016 σύμβασης εκ της οποίας οφείλει το ποσό των 71,94 ευρώ (51,85 € για κεφάλαιο + 20,09 € για τόκους), ήτοι εν συνόλω το ποσό των 14.245,75 ευρώ μέχρι 31.10.2017 και Γ) από την τρίτη των καθ’ ων πιστώτρια: 1) καταναλωτικό δάνειο δυνάμει της αρ. 4243405263 σύμβασης εκ της οποίας οφείλει το ποσό των 84,01 ευρώ (81,68 € για κεφάλαιο + 2,33 € για τόκους), 2) πιστωτική κάρτα δυνάμει της αριθ. 4917910017666094 σύμβασης εκ της οποίας οφείλει το ποσό των 2.044,60 ευρώ (1.841,72 € για κεφάλαιο + 202,04 € για τόκους +

 

0,84 € για έξοδα) και 3) πιστωτική κάρτα δυνάμει της αριθ. 4917910213262169 σύμβασης εκ της οποίας οφείλει το ποσό των 46,49 ευρώ (23,21 € για κεφάλαιο + 23,28 € για τόκους), ήτοι εν συνόλω το ποσό των 2.175,10 ευρώ μέχρι 25.10.2017. Συνολικά, η αιτούσα οφείλει στους καθ’ ων το ποσό των 201.590,47 ευρώ, όπως προκύπτει από την ένδικη αίτηση.

Από όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν προκύπτει ότι οι οφειλές της απούσας προέρχονται από συμβάσεις, που η τελευταία κατήρτισε με τους καθ’ ων, το έτος 2008 και μετά, όταν οι αποδοχές της ήταν υψηλότερες από τις τρέχουσες. Κατά τον χρόνο δε ανάληψης των παραπάνω οφειλών, το ετήσιο εισόδημα της απούσας επαρκούσε για την αποπληρωμή των μηνιαίων δόσεων και την ταυτόχρονη κάλυψη των πάγιων βιοτικών αναγκών της ιδίας και της οικογένειάς της. Λόγω της ανάγκης της απούσας να καταφύγει σε δανεισμό για να αποκτήσει αυτή και η οικογένειά της στέγη και να καλύψει βασικές ανάγκες της και κατόπιν, λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της χώρας και της οικονομικής κρίσης με την οποία και πλήττεται, μειώθηκαν τα εισοδήματα της και στη συνέχεια, επιδεινώθηκε η ικανότητά της να εκπληρώσει τις οφειλές της και επομένως, η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ως άνω ληξιπρόθεσμων οφειλών της.

Τα κρίσιμα δε αυτά γεγονότα που οδήγησαν την αιτούσα σε αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών της, δεν ήταν σε θέση η αιτούσα να τα προβλέψει κατά το χρόνο ανάληψης των δανειακών της υποχρεώσεων. Η μονιμότητα δε της αδυναμίας της οφείλεται στις περικοπές στη σύνταξή της και κατ’ επέκταση στη μείωση των εισοδημάτων της λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης και στην προσπάθεια της να καλύψει βασικές βιοτικές ανάγκες της ιδίας και της οικογένειας της και λόγω της οικονομικής κρίσης, η αιτούσα δύσκολα θα βελτιώσει τις οικονομικές της συνθήκες (το μέσο μηνιαίο εισόδημά της, τα πάσης φύσεως εισοδήματα της και τα περιουσιακά της στοιχεία). Η κρίση αυτή (περί της αδυναμίας της αιτούσας να εξοφλήσει τα χρέη της) συνάγεται από τη σχέση ρευστότητας της απούσας προς τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της, η οποία είναι αρνητική, καθώς μετά την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βιοτικών της αναγκών (κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα) το υπόλοιπο που απομένει δεν επαρκεί, ώστε αυτή (η αιτούσα) να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή του συνόλου ή τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρους των οφειλών της, Κατόπιν τούτων, αποδείχτηκε ότι η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ανωτέρω περιγραφόμενων χρηματικών οφειλών της, χωρίς να βαρύνεται η ίδια με δόλο για την κατάσταση αυτή, και χωρίς να μπορεί να θεωρηθεί ότι το περιλαμβανόμενο στην ένδικη αίτησή της, αίτημά της να ρυθμιστούν οι ανωτέρω οφειλές της κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3869/2010, ασκείται καταχρηστικά, απορριπτόμενων στο σημείο αυτό, για τους ανωτέρω λόγους, όλων των αντιθέτων ισχυρισμών του πρώτου των καθ’ ων η αίτηση περί αίτηση περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος της απούσας και έλλειψης μόνιμης αδυναμίας πληρωμών. Η ανωτέρω δε περιγραφόμενη οικονομική κατάσταση της απούσας δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον, λόγω της γενικότερης οικονομικής ύφεσης, της αύξησης του κόστους διαβίωσης και της επιβολής πρόσθετων φορολογικών βαρών στους πολίτες, δεδομένης και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, εξαιτίας της οποίας είναι μάλλον απίθανη αποκατάσταση των συντάξεων στα

 

επίπεδα που αυτές ανέρχονταν, πριν μειωθούν, όπως συνέβη στην αιτούσα.

Όπως επομένως αποδεικνύεται από το ιστορικό που προηγήθηκε, συντρέχουν στο πρόσωπο της απούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του Ν, 3869/2010 και συγκεκριμένα αρχικά σε αυτή του άρθρου 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2, όπως οι διατάξεις αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με την παρ. 17 του άρθρου 1 της ΥΠΟΠΑΡ, Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, η οποία καταλαμβάνει σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 της ΥΠΟΠΑΡ. Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του, δηλαδή μετά τις 19-8-2015. Θα πρέπει, δηλαδή να γίνει συνδυασμός των δύο ρυθμίσεων του νόμου και συγκεκριμένα αυτής του άρθρου 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές και αυτής του άρθρου 9 παρ. 2 για σταδιακές καταβολές, προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία της αιτούσας. Ειδικότερα, η αιτούσα δεν διαθέτει άλλα αξιόλογα και πρόσφορα προς ρευστοποίηση περιουσιακά στοιχεία (πλην του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία της και για το οποίο υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης), καθώς το ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου της ως άνω περιγραφόμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας και το ως άνω αναφερόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της απούσας, ενόψει της μικρής τους αξίας, του ποσοστού εξ αδιαιρέτου (όσον αφορά το ακίνητο), της κατάστασής τους, της παλαιότητάς τους και του γεγονότος ότι είναι απαραίτητο για τις μετακινήσεις της απούσας και της οικογένειάς της (όσον αφορά το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο), δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση, γιατί δεν πρόκειται να αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των καθ’ ων, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κ.λπ.), και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3869/2010 εκποίησή τους (ΕιρΕλευσ 1/2012, ΕιρΜουδ 2/2012 Α’ Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).

Συνεπώς, το Δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει σε ρύθμιση των χρεών της, αρχικά με τον καθορισμό μηνιαίων καταβολών απευθείας από τα εισοδήματα της προς τους καθ’ ων πιστωτές της για χρονικό διάστημα τριών ετών, οι οποίες θα αρχίσουν τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής και λαμβανομένων υπόψη της ηλικίας της απούσας, του μηνιαίου εισοδήματος της, της οικογενειακής της κατάστασης, του ύψους των οφειλών της, του ποσού που απαιτείται μηνιαία για την κάλυψη των πάγιων βιοτικών αναγκών της, αλλά και του γεγονότος ότι δεν βαρύνεται με έξοδα στέγασης (μηνιαίο μίσθωμα), αφού κατοικεί σε ιδιόκτητο διαμέρισμα, όπως αυτό περιγράφηκε, και η στέγασή της σε αυτό εξασφαλίστηκε με το επίδικο στεγαστικό δάνειο, η οφειλή εκ του οποίου ρυθμίζεται με την παρούσα, το ποσό που κρίνεται ότι μπορεί να διαθέσει η αιτούσα για την εξόφληση των χρεών της ανέρχεται στο ύψος των 545 ευρώ το μήνα συμμέτρως διανεμόμενο προς ικανοποίηση των ως άνω απαιτήσεων των καθ’ ων πιστωτών της. Ωστόσο, από το μηνιαίο ποσό αυτό θα αφαιρεθεί ό,τι καταβλήθηκε συνολικά σε εκτέλεση της προσωρινής διαταγής του άρθρου 5 (ήτοι το συνολικό ποσό των 7.000 €), διαιρούμενο με το πλήθος των τριάντα έξι (36) δόσεων του άρθρου 8 παρ. 2, ήτοι θα αφαιρεθεί το ποσό των 195 € μηνιαίως. Επομένως, το ποσό που κρίνεται ότι μπορεί να διαθέσει η αιτούσα για την εξόφληση των χρεών της ανέρχεται στο ύψος των 350 ευρώ το μήνα συμμέτρως

 

διανεμόμενο προς ικανοποίηση των ως άνω απαιτήσεων των καθ’ ων πιστωτών της, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μηνός, για τρία (3) χρόνια, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Περαιτέρω η ανωτέρω ρύθμιση πρέπει να συνδυαστεί με αυτή του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.3869/2010, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 14 παρ.1 του Ν. 4346/2015 και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπ’ αριθ. 54/15-12-2015 (ΦΕΚ Β 2740/16-1-2015) εκδοθείσα απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, που ισχύει για τις αιτήσεις που κατατίθενται από την 1-1-2016, όπως είναι εν προκειμένω και η ένδικη αίτηση. Για τη διάσωση επομένως του ανωτέρω περιγραφέντος ακινήτου της αιτούσας εμπράγματου δικαιώματος πλήρους κυριότητας, ήτοι ί) μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος υπό στοιχεία ήτα κεφαλαίο ένα (Η-1) του ογδόου μετά την πιλοτή ορόφου, με τον ανήκοντα σε αυτή κατά αποκλειστική χρήση υπό στοιχεία πι κεφαλαίο επτά (Π-7) χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου της πιλοτής, επιφάνειας 20 τ.μ., μιας πολυκατοικίας, κτισμένης σε οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στο … Αττικής, στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου …, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης του ομώνυμου Δήμου και επί της οδού … αρ. .. και στο βάθος αδιέξοδης παρόδου της οδού αυτής, επιφάνειας 83 τ.μ., έτους κατασκευής 1990, η οποία αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, ημιυπαίθριο χώρο, κουζίνα, λουτρό και διάδρομο με βεράντα προς την αδιέξοδη πάροδο της οδού … και εξώστη προς τον ακάλυπτο χώρο οικοδομής, με αριθμό ΚΑΕΚ 050530511011/0/43 του Κτηματολογικού Γραφείου Ζωγράφου και ιι) κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας – αποθήκης υπό στοιχεία ύψιλον κεφαλαίο τέσσερα (Υ-4) του υπογείου, με τους ανήκοντες σε αυτή κατά αποκλειστική χρήση υπό στοιχεία πι κεφαλαίο τρία (Π-3), επιφάνειας 30 τ.μ. και πι κεφαλαίο οκτώ (Π-8), επιφάνειας 20 τ.μ., χώρους στάθμευσης αυτοκινήτου της πιλοτής της ως άνω πολυκατοικία, επιφάνειας 4,00 τ.μ., έτους κατασκευής 1990, η οποία αποτελείται από έναν χώρο, με αριθμό ΚΑΕΚ 050530511011/0/20 του Κτηματολογικού Γραφείου…, θα πρέπει να ορισθούν για την αιτούσα μηνιαίες καταβολές μέχρι τη συμπλήρωση ποσού, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από αυτό που θα ελάμβαναν οι πιστωτές της σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Ως προς τη νομιμοποίηση της αιτούσας, πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη διάσωση του ανωτέρω ακινήτου της, αφού η αντικειμενική αξία των ανωτέρω οριζόντιων ιδιοκτησιών, η οποία ανέρχεται, όπως προαναφέρθηκε, στο συνολικό ποσό των 79.639,95 ευρώ, δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που θέτει ο νόμος (ήτοι 180.000 ευρώ για άγαμο, προσαυξανόμενο κατά 40.000 ευρώ για έγγαμο και κατά 20.000 ευρώ για κάθε τέκνο και μέχρι τρία κατ’ ανώτατο όριο), ενώ το ύψος του μηνιαίου διαθέσιμου εισοδήματος της αιτούσας, όπως αυτό προσδιορίσθηκε ανωτέρω, δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσής της προσαυξημένες κατά 70% και η ίδια υπήρξε συνεργάσιμη δανειολήπτρια. Όπως δε επίσης προαναφέρθηκε, η εμπορική αξία του προς διάσωση ανωτέρω ακινήτου της αιτούσας, εκτιμάται από το παρόν Δικαστήριο ότι συμπίπτει με την αντικειμενική. Το ποσό δε του πλειστηριάσματος που θα επιτυγχάνονταν, σε περίπτωση που εκπλειστηριάζονταν το ανωτέρω ακίνητο της αιτούσας, αφαιρουμένου του ποσού απομείωσης της αξίας του λόγω της αναγκαστικής εκποίησής του

 

σε πλειστηριασμό, καθώς και των εξόδων που συνδέονται με αυτόν, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ύψος των 75.000 ευρώ. Επομένως, η αιτούσα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 75.000 ευρώ. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει, σύμφωνα με το νόμο, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ανωτέρω ποσού πρέπει να οριστεί σε είκοσι (20) έτη ή διακόσιες σαράντα (240) μηνιαίες δόσεις. Το ποσό που θα καταβάλλει η αιτούσα στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής ανέρχεται στο ύψος των 312,50 ευρώ, προς ικανοποίηση των ως άνω απαιτήσεων των καθ’ ων πιστωτών της. Οι δε μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, θα αρχίσουν να καταβάλλονται τριάντα έξι (36) μήνες μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθόσον κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στην αιτούσα περίοδος χάριτος, ώστε να προετοιμαστεί και να είναι συνεπής με τη ρύθμιση αυτή, παρά τα όσα ορίζουν οι διατάξεις των παρ. 2α και 2β του αρθρ. 9 του Ν. 3869/2010, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρ. 62 Ν. 4549/2018, ΦΕΚ Α΄ 105/14.6.2018, και της παρ. 8 του άρθρου 68 του Ν. 4549/2018, λόγω αντίθεσής τους στις διατάξεις των άρθρ. 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 25 παρ. 1, 4 και 17 του Συντάγματος, 2 ΑΚ καθώς στις υπερνομοθετικής ισχύος (άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος) διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, αλλά και στον ίδιο τον πυρήνα του Ν. 3869/2010 (ΕιρΠατρ 478/2019, Α’ Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ). Κατά τον παραπάνω τρόπο πληρούνται αμφότερες οι βασικές αρχές που διέπουν τις δύο ρυθμίσεις, ήτοι η αρχή της μη υπέρβασης της μεγίστης δυνατότητας αποπληρωμής της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 και αυτή της διασφάλισης ότι οι πιστωτές της αιτούσας δεν θα βρίσκονταν σε χειρότερη θέση σε σχέση με το ποσό που έχει ορισθεί να λάβουν ως αντάλλαγμα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της. Με το ανωτέρω ποσό το οποίο επιβάλλεται στην αιτούσα να καταβάλει, οι απαιτήσεις των καθ’ ων πιστωτών της θα ικανοποιηθούν κατά αναλογική εφαρμογή των άρθρων 974 επ. ΚΠολΔ. Μετά την καταβολή του ποσού που ορίστηκε για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας, η τελευταία απαλλάσσεται από το υπόλοιπο του χρέους της, καθώς δεν μπορεί να επιβληθεί σε αυτή άλλη υποχρέωση.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3869/2010 η αιτούσα είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου κάθε αξιόλογη βελτίωση των εισοδημάτων ή των περιουσιακών της στοιχείων, ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 για τη δυνατότητα εφαρμογής της ρύθμισης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν, απορριπτόμενων των περί αντιθέτου ισχυρισμών του πρώτου των καθ’ ων και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Η απαλλαγή της από τα χρέη της έναντι των πιστωτριών της θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο

 

11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών της. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της δεύτερης και της τρίτης των καθ’ ων και αντιμωλία των υπόλοιπων διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας και καθορίζει τις επί χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών καταβολές της στους καθ’ ων πιστωτές της στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ έκαστη, συμμέτρως διανεμόμενο-προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των καθ’ ων, το οποίο θα καταβάλλεται μηνιαία και εντός του πενθημέρου έκαστου μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μήνα.

Εξαιρεί από την εκποίηση το ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας, εμπράγματου δικαιώματος πλήρους κυριότητας, ήτοι ί) μια οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα υπό στοιχεία ήτα κεφαλαίο ένα (Η-1) του ογδόου μετά την πιλοτή ορόφου, με τον ανήκοντα σε αυτή κατά αποκλειστική χρήση υπό στοιχεία πι κεφαλαίο επτά (Π-7) χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου της πιλοτής, επιφάνειας 20 τ.μ., μιας πολυκατοικίας, κτισμένης σε οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στο … Αττικής, στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου …, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης του ομώνυμου Δήμου και επί της οδού … αρ. .. και στο βάθος αδιέξοδης παρόδου της οδού αυτής, επιφάνειας 83 τ.μ., έτους κατασκευής 1990, η οποία αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, ημιυπαίθριο χώρο, κουζίνα, λουτρό και διάδρομο με βεράντα προς την αδιέξοδη πάροδο της οδού … και εξώστη προς τον ακάλυπτο χώρο οικοδομής, με αριθμό ΚΑΕΚ 050530511011/0/43 του Κτηματολογικού Γραφείου … και ιι) ποσοστό 14 εξ αδιαιρέτου μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας – αποθήκης υπό στοιχεία ύψιλον κεφαλαίο τέσσερα (Υ-4) του υπογείου, με τους ανήκοντες σε αυτή κατά αποκλειστική χρήση υπό στοιχεία πι κεφαλαίο τρία (Π-3), επιφάνειας 30 τ.μ. και πι κεφαλαίο οκτώ (Π-8), επιφάνειας 20 τ.μ., χώρους στάθμευσης αυτοκινήτου της πιλοτής της ως άνω πολυκατοικία, επιφάνειας 4,00 τ.μ., έτους κατασκευής 1990, η οποία αποτελείται από έναν χώρο, με αριθμό ΚΑΕΚ 050530511011/0/20 του Κτηματολογικού Γραφείου …

Επιβάλλει στην αιτούσα να καταβάλει για τη διάσωση της ως άνω κύριας κατοικίας της το ποσό των 75.000 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί με μηνιαίες καταβολές των ευρώ τριακοσίων δώδεκα και πενήντα λεπτών (312,50) για διάστημα διακοσίων σαράντα (240) μηνών, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.

Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνει μέσα στο πρώτο πενθήμερο εκάστου μήνα και θα ξεκινήσει μετά την πάροδο τριάντα έξι (36) μηνών, από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα γίνει δε εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, στις 20 Νοεμβρίου 2019 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

 

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top