ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 126/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Ελένη Ασπρογιάννη, και από τη Γραμματέα Αναστασία Αναστασίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ στο ακροατήριό του, την 12-6-2017, για να δικάσει, μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Χ.Μ. του … και της …, κατοίκου .., οδός … αρ. .., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Της καθ’ ης αίτηση: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «….» και με δ.τ. «…» ως καθολική διάδοχος της «…» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο Γεωργία Κλάδη.

Ο αιτών με την από 27-11-2013 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 40/2014 αίτηση δικαστικής ρύθμισης των οφειλών της και απαλλαγής από τα χρέη του του Ν. 3869/2010 που απηύθυνε προς το Δικαστήριο αυτό ζήτησε να γίνουν δεκτά τα αιτήματά του. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε δικάσιμος αρχικώς η 30-5-2024 και εν συνεχεία δυνάμει της υπ’ αριθμ. 735/2016 πράξης αυτεπάγγελτου επαναπροσδιορισμού της Ειρηνοδίκη του παρόντος Δικαστηρίου, η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσης.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στην κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε κατ’ άρθρα 745 και 751 Κ.Πολ.Δ. με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του αιτούντος, που καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου και με τις έγγραφες προτάσεις της (άρθρο 238 και 256 Κ.Πολ.Δ.), ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ζητεί την υπαγωγή του στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010, ώστε να διευθετηθούν οι οφειλές του από το δικαστήριο σύμφωνα με το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο διευθέτησης και αφού ληφθούν υπόψη η οικογενειακή και περιουσιακή του κατάσταση με σκοπό την ρύθμιση και μερική απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο, που διατηρεί σε βάρος του, η μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση παραδεκτά και αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κατοικία του αιτούντος κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. Κ.Πολ.Δ. (άρθρο 3 ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού (με τη διαμεσολάβηση προσώπου από αυτά που έχουν σχετική εξουσία σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε σύμφωνα με την βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού της δικηγόρου του, β) κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) όπως προέκυψε από αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 ν. 3869/2010, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά α. την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχουσών πιστωτριών και επίδοση των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 1 ν. 3869/2010 και β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού, των εγγράφων του άρθρου 4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010, ήτοι της υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και για τη μη μεταβίβαση κάποιου εμπράγματου δικαιώματος του σε ακίνητο κατά την τελευταία τριετία, και της ως άνω βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, καθόσον δεν έγινε δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από την πιστώτριά του, όπως προκύπτει από τις έγγραφες παρατηρήσεις της.

Η κρινόμενη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται τα απαραίτητα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 ν. 3869/2010 στοιχεία, είναι επαρκώς ορισμένη, είναι νόμιμη, αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ιδίου ως άνω νόμου, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου, αφού πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, που στερείται πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Επομένως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και της πιστώτριάς του πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης του αιτούντος, η οποία περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, το σύνολο των εγγράφων που νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, όσων εξέθεσε προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης: Ο αιτών, ηλικίας … ετών είναι άγαμος και φιλοξενείται στην οικία της μητρός του στην αρχή της παρούσας αναφερόμενη διεύθυνση. Είναι εγγεγραμμένος εκ νέου στον ΟΑΕΔ από τις 08.06.2017. Το εισόδημα του συνεπώς είναι μηδενικό. Την 11.05.2017 και ύστερα από επίμονες και διαρκείς προσπάθειες, κατόρθωσε να εξεύρει εργασία, καθώς ήταν άνεργος από το έτος 2013. Εργάστηκε για χρονικό διάστημα ενός μήνα, λαμβάνοντας μισθό ύψους 600 ευρώ, ως ιδιωτικός υπάλληλος σε εταιρεία με αντικείμενο την παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής.

Ωστόσο, την 08.06.2017, η σύμβαση εργασίας του καταγγέλθηκε, αφήνοντάς τον δίχως εισόδημα, δίχως δικαίωμα σε αποζημίωση και δίχως τη δυνατότητα να λάβει κάποιο βοήθημα
 

από τον ΟΑΕΔ. Η τελευταία του απασχόληση ήταν φύλακας εσωτερικών χώρων του Δήμου … με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (28/04/2013 – 11/10/2013) λαμβάνοντας μισθό 625 ευρώ καθαρά. Η σταδιακή πτώση και το χαμηλό των εισοδημάτων του προκύπτουν και από τα εκκαθαριστικά των ετών 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 που προσκομίζει. Συγκεκριμένα στο εκκαθαριστικό του 2008 το εισόδημά του ανέρχεται στο ποσό των 12.011,65 ευρώ, στο εκκαθαριστικό του 2009 αυξάνεται στο ποσό των 15.220,30 ευρώ, στο εκκαθαριστικό του 2010 μειώνεται στο ποσό των 10.905,72 ευρώ, στο εκκαθαριστικό του 2011 στο ποσό των 2.254,19 ευρώ, στο εκκαθαριστικό του 2012 αυξάνεται στο ποσό των 7.032,48 ευρώ λόγω του επιδόματος ανεργίας που ελάμβανε και τέλος το εκκαθαριστικό του 2013 το εισόδημά του μειώνεται περαιτέρω στο ποσό των 6.514,92 ευρώ εξαιτίας της ανεργίας του. Από την ηλικία των 23 ετών περίπου εργαζόταν ως ιδιωτικός υπάλληλος σε διάφορες εταιρίες. Συγκεκριμένα εργάστηκε από τον Ιούλιο του 2002 έως το Δεκέμβριο του 2004 ως αποθηκάριος στην εταιρία “…” λαμβάνοντας μισθό 580 ευρώ, από το Φεβρουάριο του 2005 έως τον Απρίλιο του 2006 στην εταιρία “….” ως αποθηκάριος με μισθό 800 ευρώ. Από τον Μάιο του 2006 έως τον Φεβρουάριο του 2008 εργάστηκε στην εταιρία “….” ως οδηγός και πωλητής με μισθό 950 ευρώ, από το Μάρτιο του 2008 έως τον Φεβρουάριο του 2010 στην εταιρία “…” με μισθό 1.100 ευρώ. Ωστόσο από τον Μάρτιο του 2010 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2011 ήταν άνεργος και εγγεγραμμένος στο ΟΑΕΔ λαμβάνοντας για ένα έτος επίδομα ποσού 460 ευρώ. Στη συνέχεια, οι προσπάθειες του για εύρεση εργασία καρποφόρησαν εν τέλει τον Φεβρουάριο του 2011 οπότε και εργάστηκε ως συμβασιούχος στα … μέχρι τον Οκτώβριο του ίδιου έτους με μισθό 850 ευρώ. Τον Δεκέμβριο του 2011 μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 εργάστηκε στην εταιρία “…” λαμβάνοντας αποδοχές μηνιαίως 720 ευρώ. Στη συνέχει έμεινε άνεργος και ενεγράφη στον ΟΑΕΔ με επίδομα 360 ευρώ. Αντιμετωπίζει δε προβλήματα υγείας (σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση διαθέτει 67% ποσοστό αναπηρίας). Ο αιτών κατέφυγε σε δανεισμό για να καλύψει τρέχουσες βιοτικές και ιατρικές ανάγκες του. Μέχρι δε το έτος 2011 εξυπηρετούσε κανονικά τις δανειακές του υποχρεώσεις μέσω των εισοδημάτων του. Πλην, όμως, λόγω της μείωσης των εισοδημάτων του, και εν τέλει της ανεργίας του αδυνατεί να ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις της καθ’ ης.

Ο αιτών δεν διαθέτει λοιπή κινητή και ακίνητη περιουσία πλην του υπ’ αριθμ. … ΙΧΕ αυτοκινήτου, 1600 cc, μάρκας ALPHA ROMEO, έτους πρώτης κυκλοφορίας το 2005, κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%, εκτιμώμενης αξίας περί τα 2.500 ευρώ το οποίο χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τις αναγκαίες μετακινήσεις αυτού. Ενόψει της εμπορικής του αξίας, το ως άνω όχημα δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά και ούτε και να αποφέρει κάποιο άξιο λόγου τίμημα για την ικανοποίηση της πιστώτριας του αιτούντος λαμβανομένων υπόψιν και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ.).

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη προς την καθης πιστώτρια: συνολική οφειλή ύψους 20.758,59 ευρώ από 2 συμβάσεις δανείου ως οφειλέτης. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι συνολικές οφειλές του αιτούντος προς την μετέχουσα στη
 

παρούσα δίκη πιστώτρια ανέρχονται στο ποσό των 20.758,59 ευρώ. Από το σύνολο των εισοδημάτων του αιτούντος αλλά και της μη αναμενομένης ουσιαστικής βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης, προκύπτει ότι ο αιτών βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης του μεγαλύτερου μέρους των υποχρεώσεων του απέναντι στην πιστώτρια του. Με βάση τα ως άνω εκτιθέμενα, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος, οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010, προκειμένου να ρυθμιστούν οι οφειλές του. Κατόπιν αυτών, η ρύθμιση των χρεών του αιτούντος θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στην πιστώτρια από το οικογενειακό εισόδημα για μια τριετία, που θα αρχίσουν μέσα στο πρώτο τριήμερο του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το ποσό που μπορεί να διατεθεί στην πιστώτρια του αιτούντος λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών του αναγκών και της έλλειψης προοπτικής βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης, για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω ανέρχεται σε 50 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο κρίνεται ότι βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες του.

Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τριετίας ο αιτών θα έχει καταβάλει έναντι του συνόλου των οφειλών του, ποσό 1.800 ευρώ και θα υπολείπεται απαίτηση 18.958,59 ευρώ (20.758,59-1.800) για την οποία πρέπει να επέλθει απαλλαγή του αιτούντος. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η αίτηση που κρίνεται να γίνει κατά ένα μέρος δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι της πιστώτριάς, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν. 3869/ 2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Καθορίζει τις επί 3ετία μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς την καθ’ ης στο ποσό των 50 ευρώ, όπως αναλύεται στο σκεπτικό, μέσα στο α’ τριήμερο εκάστου μηνός αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσης.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του στο Χαλάνδρι σε δημόσια συνεδρίαση την 21-3-2019.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top