Εξαιρετική απόφαση του γραφείου μας με πού υψηλή διαγραφή χρέους αλλά με εκποίηση περιουσιακού στοιχείου. Να σημειωθεί ότι ο δανειολήπτης δεν έχει κανένα πρόβλημα με την εκποίηση του ακινήτου ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες της πώλησης του ακινήτου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

Αριθμός 542/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Παναγιώτα Προβατάρη και τη Γραμματέα Ελένη Ροϊνά. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Απριλίου 2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος: Ι.Τ. του … και της .., κατοίκου .. Αττικής, οδός .., με ΑΦΜ …, παρισταμένου μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου του Παναγιώτη, κατοίκου Αθηνών, οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 22.

Της καθ’ ης η αίτηση: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στην Αθήνα, … κι εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εμφανίστηκε ούτε παραστάθηκε δια πληρεξουσίου δικηγόρου.

Της κυρίως παρεμβαίνουσας: Αλλοδαπής Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «…», η οποία εδρεύει …, είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα και διατηρεί υποκατάστημα στην Αθήνα, …, νόμιμα εκπροσωπουμένης, ως ειδικής διαδόχου της αλλοδαπής τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…» που εδρεύει …, είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα και διατηρεί υποκατάστημα στην Αθήνα, …, νομίμως εκπροσωπουμένης, δυνάμει του υπ’ αρ. 1266/19.12.2017 εγγράφου της Δ/νσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος; της Τράπεζας της Ελλάδος, νομίμως καταχωρισθέντος στο ΓΕΜΗ και της από 01.01.2018 Συμφωνίας Μεταβίβασης Απαιτήσεων μεταξύ των τραπεζών «…» και «..» και της υπ’ αρ. 62272/11.06.2018 ανακοίνωσης του ΓΕΜΗ, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αλίκης Τζίμα του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών, οδός Καλλιδρομίου αρ. 6.

Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από 12/07/2017 αίτησή του κατά της καθ’ ης, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου στις 19/09/2017 και ο τυπικός έλεγχος αυτής περατώθηκε στις 04/10/2017 έλαβε δε γενικό αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 5154/2017 και ειδικό αριθμό 361/2017 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης, οπότε η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού πινακίου και παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναφέρεται πιο πάνω. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεις και σης έγγραφες προτάσεις τους. Το Δικαστήριο αφού άκουσε όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση,

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη με αριθμό 10.223/4.10.2017 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Νικολάου Σπηλιόπουλου, που προσκομίζει κι επικαλείται ο αιτών, αποδεικνύεται ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αιτήσεως που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος δικαστηρίου με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης επιδόθηκε νομότυπα κι εμπρόθεσμα στην καθ’ ης προκειμένου η τελευταία να εμφανιστεί κατά την ανωτέρω ορισθείσα δικάσιμο. Η προαναφερόμενη όμως δεν εμφανίστηκε στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου. Επομένως πρέπει για το λόγο αυτό να δικαστεί ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υποθέσεως θα προχωρήσει σαν να ήταν παρούσα (αρθρ. 754 ΚΠολΔ και 271 παρ. 1 ΚΠολΔ, αναλογικά εφαρμοζόμενου, όπως οι τελευταίες τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4335/2015 σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω νόμου) αφού η αναγραφή της αναβληθείσας υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων(άρθρο 226 αρ. 4 εδ. γ’ του ΚΠολΔ).

Η αλλοδαπή ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «…», με δήλωση της πιο πάνω πληρεξούσιας δικηγόρου της, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά της δίκης και με τις προτάσεις της που κατατέθηκαν επί της έδρας, άσκησε παραδεκτά κατ’ αρθ. 54 παρ. 1 εδ. β’ ΠτωχΚ σε συνδυασμό με το άρθρ. 15 ν. 3869/2010, κύρια παρέμβαση, με την οποία ζητά να υπαχθεί στη ρύθμιση ως δική της απαίτηση η απαίτηση της δικαιοπαρόχου της «…» κατά του αιτούντος, της οποίας ζητείται η ένταξη στις διατάξεις του Ν. 3869/2010. Η απαίτηση αυτή περιήλθε στην κυρίως παρεμβαίνουσα κατόπιν μεταβίβασης, από την ανωτέρω τραπεζική εταιρεία, της οποίας κατέστη ειδική διάδοχος δυνάμει του υπ’ αρ. πρωτ. 1266/19.12.2017 εγγράφου της Δ/νσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, νομίμως καταχωρισθέντος στο ΓΕΜΗ, δυνάμει της υπ’ αρ. 62272/11.06.2018 Ανακοίνωσης του ΓΕΜΗ και της από 01.01.2018 Συμφωνίας Μεταβίβασης Απαιτήσεων μεταξύ των τραπεζών «…» και «…». Κατόπιν αυτού η κρινόμενη κύρια παρέμβαση, είναι και νόμιμη (αρθ. 79 και 741 ΚΠολΔ), καθόσον είναι πρόδηλο το έννομο συμφέρον της κυρίως παρεμβαίνουσας, κι ως εκ τούτου πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, συνεκδικαζόμενη με την υπό κρίση αίτηση, δεδομένου ότι είναι συναφείς, υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του δικαστηρίου αφενός μεν διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, αφετέρου δε επέρχεται μείωση των δικαστικών εξόδων (άρθρα 31 παρ. 1, 246 σε συνδυασμό με το άρθρο 741 ΚΠολΔ).

Με την υπό κρίση αίτηση, ο αιτών, επικαλούμενος ότι είναι φυσικό πρόσωπο χωρίς εμπορική ιδιότητα, ισχυρίζεται ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς την καθ’ ης και ζητά, κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου της αίτησής του, την επικύρωση του Σχεδίου Διευθέτησης Οφειλών κι επικουρικά τη ρύθμιση των χρεών του σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 1 και 2 ν. 3869/2010. Ζητά επίσης την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση του ακινήτου του στην … καθώς και του περιγραφόμενου στην υπό κρίση αίτηση δίκυκλου οχήματός του. Τέλος ζητά να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της ορισθησομένης ρύθμισης θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο των οφειλών του προς την καθ’ ής με την επιφύλαξη αυτών που ορίστηκαν για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του. Όσον αφορά κατ’ αρχάς στο αίτημα να επικυρωθεί το σχέδιο διευθετήσεως, κατ’ άρθρο 7 του Ν. 3869/2010, αυτό είναι μη νόμιμο, αφού η επικύρωση του σχεδίου αυτού από τους διαδίκους, κατά το ίδιο ως άνω άρθρο (7 του Ν. 3869/2010), δεν αποτελεί αντικείμενο της αιτήσεως του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας αυτών, στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθετήσεως οφειλών ή συγκατατίθενται
 

όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης, αφού διαπιστώσει την, κατά τα ανωτέρω, επίτευξη συμβιβασμού, με απόφασή του επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο, από την επικύρωσή του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Το Δικαστήριο, στο δικονομικό στάδιο από την κατάθεση της αιτήσεως στη Γραμματεία του Δικαστηρίου μέχρι την συζήτηση, δεν έχει την εξουσία να υποχρεώσει σε συμβιβασμό τους διαδίκους ή τους πιστωτές τους και συνεπώς, το εν λόγω αίτημα δεν έχει νόμιμη βάση και πρέπει να απορριφθεί. Όσον αφορά, επίσης στο αίτημα του αιτούντος να εξαιρεθεί από τυχόν εκποίηση το περιγραφόμενο στην αίτηση όχημα, αυτό είναι απαράδεκτο, αφού ο ν. 3869/2010 παρέχει τη δυνατότητα στον υπερχρεωμένο οφειλέτη να αιτηθεί την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της περιουσίας του μόνο του ακινήτου που συνιστά την κύρια κατοικία του ή τη δυνητική κύρια κατοικία του και κανενός άλλου περιουσιακού στοιχείου. Δε δύναται να ζητήσει την εξαίρεση από την εκποίηση άλλου περιουσιακού στοιχείου, είτε ακινήτου είτε κινητού. Κατά τα λοιπά η κρινόμενη αίτηση, παραδεκτά κι αρμόδια εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 Ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως και εμπροθέσμως η από 11/09/2017 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων: α) της περιουσίας του καυτών εισοδημάτων του, β) των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και γ) της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Μετά δε την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης από τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου κι αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν τυπικές ελλείψεις, ανοίχτηκε φάκελος για την τήρηση των εγγράφων και ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας καθώς και δικάσιμος για τη συζήτηση της επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε καθώς χορηγήθηκε η από 22.01.2018 προσωρινή διαταγή. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών στο παρόν Δικαστήριο ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας.

Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι ορισμένη, αφού ο αιτών αναφέρει: 1) μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ως φυσικού προσώπου που δεν έχει την πτωχευτική ιδιότητα, 2) κατάσταση της περιουσίας του και των εισοδημάτων του, 3) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 4) σχέδιο διευθέτησης οφειλών του αρ. 4 παρ. 1 ν. 3869/2010 και 5) σχέδιο διευθέτησης οφειλών για την εξαίρεση από την εκποίηση του ακινήτου που δύναται να αποτελέσει την κύρια κατοικία του. Εξάλλου, τα στοιχεία που επικαλείται η κυρίως παρεμβαίνουσα (λόγοι δανεισμού, χρόνος παύσης πληρωμών, εισοδήματα, προηγούμενων ετών) είναι αντικείμενα αποδείξεως και ανταποδείξεως κατά την έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας και ειδικότερα των όρων της υπαγωγής του εκάστοτε αιτούντος στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010. Επιπλέον η κρινόμενη αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των αρθρ. 1, 4, 5, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα της ΥΠΟΠΑΡ. Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ A 94/14.8.2015), που καταλαμβάνει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 της ΥΠΟΠΑΡ. Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ A 94/14.8.2015), τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος ου και με το άρθρ. 14 του Ν. 4346/2015, που τροποποίησε τις προϋποθέσεις για την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας των οφειλετών, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 μέχρι και 31.12.2018, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει με το ν. 4549/2018, για το λόγο αυτό και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή και των νομίμων τελών της συζήτησης.

Η κυρίως παρεμβαίνουσα αρνήθηκε την υπό κρίση αίτηση ως νόμω κι ουσία αβάσιμη ισχυριζόμενη έλλειψη της προϋπόθεσης της μόνιμης αδυναμίας πληρωμής στο πρόσωπο του αιτούντος κι επιπλέον προέβαλε την ένσταση καταχρηστικής άσκησης αυτής, με την οποία υποστηρίζει ότι ο αιτών υπέβαλε καταχρηστικά την υπό κρίση αίτηση χωρίς προηγουμένως να επιχειρήσει τη διενέργεια διακανονισμού της οφειλή του με την καθ’ ής πιστώτρια. Η ανωτέρω ένσταση όμως, ακόμη κι αν υποτεθεί ότι είναι ουσιαστικά βάσιμη, πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, καθώς, η επιλογή του αιτούντος να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου, συνιστά νόμιμο δικαίωμά του, και από μόνη αυτή την επιλογή δεν θεμελιώνεται καταχρηστικότητα ενώ δεν είναι υποχρεωτική η καταβολή προσπάθειας εκ μέρους του οφειλέτη να ρυθμίσει εξωδικαστικά τις οφειλές του προτού υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμιστικές διατάξεις του Ν. 3869/2010.

Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης του αιτούντος στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, όπως περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του, σε συνδυασμό με όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν oι διάδικοι, μερικά από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα παρακάτω, χωρίς ωστόσο να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, αλλά και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό και με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρο 744 ΚΠολΔ) και την στο ακροατήριο προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών είναι … ετών, τελεί σε διάσταση με τη σύζυγό του από το 2015 και είναι πατέρας τριών ανήλικων τέκνων ηλικίας 12, 11 και 8 ετών για τις ανάγκες των οποίων καταβάλλει ως διατροφή το ποσό των 850€ κατά μέσο όρο μηνιαίως (βλ προσκομιζόμενες αποδείξεις). Εργάζεται ως … υπό το καθεστώς παροχής υπηρεσιών στην εταιρεία με την επωνυμία «…» με μηνιαίες αποδοχές ύψους 1.500€ κατά δήλωσή του. Ο αιτών μετά τη διάλυση της έγγαμης συμβίωσής του κατοικεί σε μισθωμένο ακίνητο στο … για το οποίο καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 350€ (βλ αντίγραφο της υπ’ αρ. …/09.11.2016 δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας).

Πέραν των εισοδημάτων του, ο αιτών αποδείχθηκε ότι έχει τα κάτωθι περιουσιακά στοιχεία: 1) Πλήρη κυριότητα οριζόντιας ιδιοκτησίας-κατοικίας (μεζονέτα), αποτελούμενης από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο, συνολικής επιφάνειας 257,11 τ.μ., έτους κατασκευής 2005, κειμένης στον … Αττικής, επί της οδού .., αντικειμενικής αξίας 169.335,50€ (βλ. Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων-Πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου έτους 2018). Το ακίνητο αυτό, το οποίο αποτελούσε την κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογένειάς του ως τη λύση της έγγαμης συμβίωσής του, εκτιμάται ότι λόγω της επιφάνειας, της θέσης του και του έτους κατασκευής του, έχει υψηλή εμπορική αξία και είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον

 

και θα συμβάλει ουσιωδώς στην ικανοποίηση της κυρίως παρεμβαίνουσας, για το λόγο αυτό κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση καθώς ο αιτών δεν εκμεταλλεύεται αυτό καθ’ οιονδήποτε τρόπο ώστε να του αποφέρει κάποιο εισόδημα, 2) πλήρη κυριότητα διαμερίσματος πρώτου ορόφου, επιφάνειας κυρίων χώρων 45,20 τ.μ, έτους κατασκευής 1971, κειμένου σε πολυκατοικία στην …, επί της οδού …, αντικειμενικής αξίας 29.832,00€ (βλ Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακίνητων-Πράξη Διοικητικού προσδιορισμού φόρου έτους 2018). Το ακίνητο αυτό, αν και δεν αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος, εντούτοις είναι το μοναδικό ακίνητο που μπορεί να αποτελέσει κύρια κατοικία και για το λόγο αυτό ο τελευταίος ζητά την εξαίρεσή του από την ρευστοποίηση, ζητώντας την υπαγωγή του στην προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 ρύθμιση, 3) πλήρη κυριότητα αγροτεμαχίου μονοετούς καλλιέργειας επιφάνειας 281,40 τ.μ. κείμενου στη θέση … του Δ. … στην Δ.Ε. … Το εν λόγω ακίνητο, λαμβανομένης υπ’ όψιν της επιφάνειάς του, της θέσης στην οποία βρίσκεται και των εξόδων για την εκποίησή του, εκτιμάται ότι δεν θα προκαλέσει ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον και δεν θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση της κυρίως παρεμβαίνουσας για το λόγο αυτό και: κρίνεται απρόσφορο προς ρευστοποίηση, 4) πλήρη κυριότητα αγροτεμαχίου μονοετούς καλλιέργειας επιφάνειας 11.072,09 τ.μ, κειμένου στη θέση … του Δ. .., Δ.Ε. …. Το εν λόγω ακίνητο, λαμβανομένης υπ’ όψιν της μεγάλης επιφάνειάς του και της θέσης στην οποία βρίσκεται εκτιμάται ότι θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση της καθ’ ης πιστώτριας για το λόγο αυτό και κρίνεται πρόσφορο προς ρευστοποίηση, 5) πλήρη κυριότητα του υπ’ αρ. κυκλοφορίας … δίκυκλου:; οχήματος μάρκας BMW, 1.130 κ.εκ., έτους κυκλοφορίας 2012 (βλ άδεια κυκλοφορίας), το οποίο κρίνεται απρόσφορο προς εκποίηση, καθώς, λαμβανομένης υπ’ όψιν της παλαιότητάς του και των εξόδων για την εκποίησή του, εκτιμάται ότι δεν θα προκαλέσει ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον και δεν θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση της κυρίως παρεμβαίνουσας, ενώ επιπλέον αποτελεί και το μοναδικό μεταφορικό μέσο του αιτούντος. Πέραν των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων ο αιτών δεν διαθέτει άλλη ακίνητη ή κινητή περιουσία.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης, γεγονός που δεν αμφισβητείται, ο αιτών ανέλαβε το παρακάτω χρέος, του οποίου, ως εμπραγμάτως ασφαλισμένου, ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (αρθρ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10). Ειδικότερα ο αιτών ενέχεται έναντι της καθ’ ης για οφειλή ανερχόμενη στις 09/04/2019 στο ποσό των 369.017,00€ απορρέουσα από σύμβαση στεγαστικού δανείου στην οποία ο αιτών συνεβλήθη ως οφειλέτης (βλ. την από 09/04/2019βεβαίωση οφειλών που ο αιτών προσκομίζει). Η ανωτέρω απαίτηση δεν αμφισβητήθηκε από τους διαδίκους κι η ένταξη της στη ρύθμιση θα γίνει με τη μορφή και το ύψος που την εισφέρει ο αιτών χωρίς να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του ύψους της ή των δεδουλευμένων τόκων από το δικαστήριο (Μακρής κατ’ άρθρ. ερμηνεία Ν. 3869/2010, υπό το άρθρ. 8).

Όπως αποδείχθηκε από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, κι από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος, ο τελευταίος κατέφυγε στη λήψη του επίδικου στεγαστικού δανείου το έτος 2008, προκειμένου να προβεί στην αγορά του ακινήτου που αποτελούσε ως και τη λύση της έγγαμης συμβίωσής του, την κύρια κατοικία του ίδιου και

 

της οικογένειάς του. Κατά τη λήψη του επίδικου δανείου τα ετήσια οικογενειακά εισοδήματα του αιτούντος, προστιθεμένων στα ατομικά του κι εκείνων που αποκόμιζε η τότε σύζυγός του, ανήρχοντο στο ποσό των 26.127,44€. Έκτοτε τα οικογενειακά εισοδήματα του αιτούντος διαμορφώθηκαν ως εξής: Το έτος 2011 (βλ εκκαθαριστικό οικ. έτους 2012) ανήρχοντο στο ποσό των 50.293,04€, το έτος 2012 (βλ εκκαθαριστικό οικ. έτους 2013) στο ποσό των 39.195,40€, το έτος 2013 στο ποσό των 39.224,84€ (βλ εκκαθαριστικό οικ. έτους 2014), το έτος 2014 (βλ εκκαθαριστικά φορ. έτους 2014) στο ποσό των 49.436,21€, το έτος 2015 (βλ εκκαθαριστικό φορ. έτους 2015) στο ποσό των 56.454,67€, το έτος 2016 στο ποσό των 18.271,63€ (βλ εκκαθαριστικό φορ. έτους 2016) και το έτος 2017 στο ποσό των 17.459,01€ (βλ εκκαθαριστικό φορ. έτους 2017). Από την παράθεση των ανωτέρω εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδεικνύεται ότι από το 2016 και μετά, τα εισοδήματα του αιτούντος υπέστησαν δραματική πτώση, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 20.000€ ετησίως συγκριτικά με το παρελθόν, ενώ σε σύγκριση με κάποια παρελθόντα έτη η διαφορά φτάνει ως και το ποσό των 39.000€. Η μείωση αυτή των εισοδημάτων του αιτούντος οφείλεται αφενός στη λύση της έγγαμης συμβίωσής του κι αφετέρου στην οικονομική κρίση που επέφερε μείωση στις απολαβές του αλλά και σε απρόσμενα γεγονότα, μη δυνάμενα να προβλεφθούν, όπως η καταστροφή του εργοστασίου που εργάζεται ο αιτών, το έτος 2015 από τυφώνα, εξαιτίας της οποίας το εργοστάσιο παρέμεινε κλειστό για ένα έτος. Ειδικότερα η διάλυση της έγγαμης συμβίωσης του αιτούντος επιβάρυνε σημαντικά την οικονομική του κατάσταση, καθώς ο τελευταίος, πέραν της υποχρέωσης διατροφής των τέκνων του, επιβαρύνεται επιπλέον και με έξοδα μίσθωσης και συντήρησης της οικίας στην οποία διαμένει μετά την αποχώρησή του από την οικογενειακή εστία, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών του οφειλών. Ως εκ τούτου ο αιτών, λόγω των απρόβλεπτων γεγονότων που έλαβαν χώρα (λύση του γάμου του, πτώση ατομικών εισοδημάτων, αύξηση κόστους διαβίωσης), αδυνατεί τα τελευταία έτη να εξυπηρετεί κανονικά το επίδικο πιστωτικό προϊόν, η συνολική ενήμερη δόση του οποίου ανέρχεται σύμφωνα με την προσκομισθείσα βεβαίωση οφειλών στο ποσό των 1.214,40€, αφού τo ποσό που θα του απέμενε από τις μηνιαίες αποδοχές του, μετά την εξυπηρέτηση της ανωτέρω δόσης, δεν θα επαρκούσε επ’ ουδενί για την κάλυψη των βιοτικών του αναγκών και την εξυπηρέτηση των λοιπών οικονομικών του υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης διατροφής των τέκνων του. Η οικονομική του κατάσταση άλλωστε δυσχεραίνεται περαιτέρω εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των επιβαλλομένων φορολογικών υποχρεώσεων, των υψηλών επιτοκίων του τραπεζικού δανεισμού και της εν γένει αύξησης του κόστους διαβίωσης συνεπεία της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας. Η αρνητική δε αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών του αιτούντος κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον αφού δεν πιθανολογείται αξιόλογη αύξηση των εισοδημάτων του εν μέσω οικονομικής κρίσης. Έτσι ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία αποπληρωμής των παραπάνω οφειλών του.

Με βάση τα παραπάνω συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/10 και αυτή θα γίνει βάσει των άρθρων 8 παρ. 2, 9 παρ. 1 και 2, θα πρέπει δηλαδή, να γίνει συνδυασμός των τριών ρυθμίσεων του νόμου και συγκεκριμένα αυτής του άρθρου 9 παρ.

 

1 για εκποίηση της ρευστοποιήσιμης περιουσίας του αιτούντος, αυτής του άρθρου 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές για τρία έτη (σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 2 παρ. 5 ν. 4336/2015, δεδομένου ότι η υπό κρίση αίτηση κατατέθηκε μετά τις 14/08/2015), και τέλος αυτής του άρθρου 9 παρ. 2 για σταδιακές καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση το ακίνητο του αιτούντος που αποτελεί τη δυνητική κύρια κατοικία του.

Ως εκ τούτου, η ρύθμιση των χρεών του αιτούντος θα γίνει κατ’ αρχάς με την εκποίηση κατά το άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3869/2010: α) της οριζόντιας ιδιοκτησίας – κατοικίας (μεζονέτα), αποτελούμενης από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο, συνολικής επιφάνειας 257,11 τ.μ., έτους κατασκευής 2005, κείμενης στον … Αττικής, επί της οδού …, αντικειμενικής αξίας 169.335,50€ καθώς το εν λόγω ακίνητο κρίθηκε πρόσφορο προς εκποίηση. Για την προς εκποίηση προσφερόμενη ιδιοκτησία, πρέπει να διοριστεί εκκαθαριστής, ο οποίος, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, πρέπει να έχει την ιδιότητα του Δικηγόρου από τον κατάλογο των δικηγόρων του Δ.Σ.Α., ο όποιος θα προβεί στην ελεύθερη εκποίηση του ανωτέρω ακινήτου κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο, όπως η αγγελία στο διαδίκτυο, προσφορές στην πιστώτρια ή σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κρίνει κατά την κρίση του ο εκκαθαριστής. Το ελάχιστο τίμημα προσδιορίζεται από το παρόν Δικαστήριο στο ποσό των 270.000€, β) του αγροτεμαχίου μονοετούς καλλιέργειας επιφάνειας 11.072,09 τ.μ, κειμένου στη θέση … της Δ.Ε. … του Δ. …, καθώς το εν λόγω ακίνητο κρίθηκε πρόσφορο προς εκποίηση. Για την προς εκποίηση προσφερόμενη ιδιοκτησία, πρέπει να διοριστεί εκκαθαριστής, ο οποίος, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, πρέπει να έχει την ιδιότητά του Δικηγόρου από τον κατάλογο των δικηγόρων του Δ.Σ. …, ο οποίος θα προβεί στην ελεύθερη εκποίηση του ανωτέρω ακινήτου κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο, όπως η αγγελία στο διαδίκτυο, προσφορές στην πιστώτριά ή σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κρίνει κατά την κρίση του ο εκκαθαριστής. Το ελάχιστο τίμημα προσδιορίζεται από το παρόν Δικαστήριο στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000€). Το τίμημα αυτό σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις είτε θα καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή του μεταβιβαστικού συμβολαίου, είτε θα αποτελέσει προϊόν δανείου από πιστωτικό ίδρυμα με διασφαλισμένους όρους, είτε τέλος θα καταβληθεί με πίστωση υπό τον όρο της διαλυτικής αίρεσης μεταβίβασης της κυριότητας μέχρι την: εξόφληση αυτού (τιμήματος). Η εκποίηση δε με πλειστηριασμό ενώπιον συμβολαιογράφου δεν κρίνεται ότι πρέπει να ακολουθηθεί διότι θα επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα τη διαδικασία και τον οφειλέτη, πράγμα το οποίο δεν συνάδει με το πνεύμα του νόμου. Επίσης οι εν λόγω εκκαθαριστές κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 9 του Πτωχ. Κώδικα πρέπει να επιμεληθούν την εγγραφή της παραπάνω απόφασης στο αρμόδιο σε κάθε περίπτωση Υποθ/κείο. Στη συνέχεια κατ’ αναλογική εφαρμογή των αναφερομένων παρακάτω διατάξεων του Πτωχ. Κώδικα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 του ν. 3869/2010 και σε περίπτωση ανεύρεσης αγοραστή, ο οποίος θα προσφέρει το παραπάνω τίμημα και θα δύναται να τηρήσει τους προαναφερόμενους όρους ως προς την καταβολή του θα καταρτίσουν το σχετικό συμβόλαιο μεταβίβασης. Στη συνέχεια, αφού επιδώσουν στο Δημόσιο είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του παρακάτω αναφερόμενου πίνακα διανομής και προβούν στη δημοσίευση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες επίσης από

 

την εκποίηση των εν λόγω ακινήτων και μετά την παρέλευση των παραπάνω προθεσμιών, θα προβούν στην κατάρτιση του πίνακα διανομής (άρθρο 161 Πτωχ. Κώδικα), ο οποίος θα τοιχοκολληθεί στο παρόν Ειρηνοδικείο και εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την εν λόγω τοιχοκόλληση θα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ανακοπή κατ’ αυτού τόσο η μετέχουσα στη ρύθμιση πιστώτρια όσο και οι εξαιρούμενοι αυτής αναφερόμενοι πιστωτές στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3869/2010, καθότι το Δικαστήριο κρίνει ότι οι εν λόγω πιστωτές (του άρθρου 1 παρ. 2) πρέπει να ικανοποιηθούν από το, τίμημα της εν λόγω εκποίησης, αφού ο νομοθέτης εξαίρεσε αυτούς της ρύθμισης του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 προς όφελος τους, το οποίο όφελος πραγματώνεται με την εν λόγω συμπεριέλευση στον πίνακα διανομής. Στη συνέχεια θα προβούν στην κατάρτιση του πίνακα διανομής σύμφωνα, με τις διατάξεις των άρθρων 154, 155 επ. του Πτωχ. Κώδικα σε συνδυασμό με την παραπάνω διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.3869/2010 και μετά την παρέλευση της προθεσμίας των δέκα πέντε (15) ημερών από τη τοιχοκόλληση στο Ειρηνοδικείο του πίνακα διανομής θα προβούν στη διανομή του ποσού της εκποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 1006 και 1007 ΚΠολΔ. Οι εκκαθαριστές δικαιούνται να λάβουν αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το διανεμόμενο ποσό (αρθ. 81 και 154 παρ. 1 ΠτωχΚ). Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πρώτα έξοδα της Εκποίησης, κρίνεται απαραίτητο από το Δικαστήριο, κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των αρθρ. 721 και 722 ΑΚ, δοθέντος ότι ο οφειλέτης επέχει θέση εντολέως κατά την έννοια των αρθρ. 713 επ. ΑΚ, να υποχρεωθεί ο αιτών εντός δύο μηνών από την δημοσίευση της παρούσας να καταθέσει για έκαστη εκ των ανωτέρω δύο εκποιήσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00€), ήτοι συνολικά το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00€), και να προσκομίσει στη συνέχεια στη γραμματεία του Δικαστηρίου τα σχετικά γραμμάτια, τα οποία θα παραλάβουν οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, για την είσπραξή τους.

Όσον αφορά στη ρύθμιση των χρεών του αιτούντος σύμφωνα με το αρθρ. 8 παρ. 2, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το αρθρ. 2 παρ. 5 ν. 4336/2015, δεδομένου ότι η υπό κρίση αίτηση κατατέθηκε μετά τις 14/08/2015, αυτή θα γίνει με μηνιαίες καταβολές στην πιστώτρια, ο χρόνος των οποίων κρίνεται ότι πρέπει να οριστεί σε τρία χρόνια που θα αρχίζουν αμέσως από την δημοσίευση της παρούσης απόφασης (αρθρ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10). Το προς διάθεση από τον αιτούντα ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βιοτικών και λοιπών οικονομικών αναγκών του και της μη διαφαινόμενης τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον βελτίωσης της οικονομικής της του κατάστασης, ανέρχεται σε εκείνο των 400,00€ μηνιαίως, το οποίο κρίνεται από το παρόν δικαστήριο ότι βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες. Το ανωτέρω ποσό θα καταβάλλεται εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα και επί τριετία, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας. Στο τέλος της τριετίας, ο αιτών θα έχει καταβάλει στην καθ’ ης συνολικό ποσό 14,400€ (400,00€ X 36 μήνες). Σημειωτέον ότι οι προσωρινές μηνιαίες καταβολές ποσού 280,00€ στις οποίες υποχρεώθηκε ο αιτών μέχρι την συζήτηση της υπό κρίση αίτησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρ. 5 παρ. 2 Ν. 3869/2010, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τον Ν. 4161/2013, και την από 22/01/2018 προσωρινή διαταγή που εξέδωσε ο Δικαστής του παρόντος Δικαστηρίου, θα συνυπολογιστούν ως προς το ποσό τους στις αντίστοιχες μηνιαίες

 

καταβολές της πιο πάνω οριστικής ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010. Έτσι, μετά το συνυπολογισμό του ποσού των καταβολών ύψους 280,00€ μηνιαίως, οι οποίες, βάσει των προσκομιζόμενων από τον αιτούντα αποδείξεων πληρωμών, καταβάλλονταν στις απαιτήσεις της καθ’ ης από τον Ιανουάριό του 2018 έως και τον Μάρτιο του έτους 2019, ήτοι για χρονικό διάστημά 15 μηνών, το πόσο των 4.200€ (280,00€ X 15 μήνες), που κατέβαλε ήδη ο αιτών, θα επιμεριστεί σε 36 μήνες, που είναι το σύνολο των δόσεων των 3 ετών, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 61 παρ. 2 του Ν. 4549/2018. Συνεπώς, μετά την αφαίρεση του ποσού των 116,66€ (4.200 € / 36 μήνες) από την ορισθείσα με την παρούσα μηνιαία οριστική δόση, το ποσό της μηνιαίας οριστικής δόσης διαμορφώνεται σε ποσό 283,34€ (400,00€ – 116,66€), το οποίο θα καταβάλλει ο αιτών επί μία τριετία εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η παραπάνω ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος θα συνδυαστεί περαιτέρω με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 14 του Ν. 4346/2015 και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτής υπ’ αρ. 54/15-12-2015 (ΦΕΚ Β 2740/16.12.2015) απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία ισχύει για τις αιτήσεις που κατατίθενται από 01/01/2016, εφόσον με τις καταβολές επί τριετία δεν επέλθει πλήρης εξόφληση της απαίτησης της καθ’ ης, προβάλλεται αίτημα από τον αιτούντα περί εξαίρεσης από την εκποίηση του ακινήτου που συνιστά τη δυνητική κύρια κατοικία του, και συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που τάσσονται από το εν λόγω άρθρο, όπως ισχύει από 1.1.2016, στο πρόσωπο του τελευταίου για την ένταξή του στη ρύθμιση αυτή καθόσον: α) το ακίνητο που περιγράφεται ανωτέρω και για το οποίο υποβάλλεται από τον αιτούντα αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση αποτελεί τη δυνητική κύρια κατοικία του, β) ο αιτών έχει μηνιαίο εισόδημα που δεν υπερβαίνει το 170% των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, γ) η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται για έγγαμο οφειλέτη και δ) η καθ’ ης πιστώτρια πιστώτρια, δεν επικαλέστηκε, ούτε απέδειξε, ως όφειλε στα πλαίσια του άρθρ. 338 ΚΠολΔ, ότι ο αιτών δεν ήταν συνεργάσιμος δανειολήπτης βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών. Συνεπώς, συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για την ένταξη του ακινήτου του αιτούντος στη ρύθμιση του άρθρ. 9 παρ. 2 για εξαίρεση από την εκποίηση. Η εμπορική αξία του ακινήτου που συνιστά την δυνητική κύρια κατοικία του αιτούντος ανέρχεται κατά την κρίση του παρόντος δικαστηρίου στο ποσό των 35.000€ (η από 09/04/2019 έκθεση του κτηματομεσίτη Χρήστου Δόξα που προσκόμισε ο αιτών, σύμφωνα με την. οποία η εμπορική αξία του εν λογω ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 18.000€ + – 5% εκτιμάται ελεύθερα από το παρόν Δικαστήριο και δεν είναι σε καμία περίπτωση δεσμευτική καθώς δεν έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο εκτιμητή). Το ποσό του πλειστηριάσματος, σε περίπτωση που εκπλειστηριαζόταν το εν λόγω ακίνητο, αφαιρουμένου του ποσοστού απομείωσης αυτού λόγω της αναγκαστικής εκποίησης του σε πλειστηριασμό και των εξόδων που συνδέονται με αυτόν (αρθ. 993 παρ. 2 εδ. γ’ και 954 παρ. 2 εδ. γ’ ΚΠολΔ) εκτιμάται ότι θα ανήρχετο στο ποσό των 25.000€, ποσό μικρότερο από το ποσό που οφείλει συνολικά στην κυρίως παρεμβαίνουσα ο αιτών. Το ποσό, επομένως, των 25.000€ αποτελεί το υποχρεωτικό για τον αιτούντα αντάλλαγμα προκειμένου να διασωθεί το ακίνητο που

 

συνιστά την δυνητική κύρια κατοικία του. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο δε χρόνος τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε δεκαπέντε έτη (180 μηνιαίες δόσεις) λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας της συμβάσεως του αιτούντος, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του. Το ποσό που θα καταβάλει ο αιτών στα πλαίσια αυτής της ρύθμισης, θα ανέρχεται σε εκείνο των 138,88€ μηνιαίως, οι δε μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, θα αρχίσουν να καταβάλλονται τρία χρόνια μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθόσον κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στον αιτούντα περίοδος χάριτος ώστε να μη συμπέσει η τελευταία αυτή ρύθμιση με την πιο πάνω των καταβολών επί 3 έτη κι επιβαρυνθεί με δύο μηνιαίες δόσεις με κίνδυνο να φανεί ασυνεπής στις υποχρεώσεις του.

Μετά από αυτά η αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην τής καθ’ ης κι αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την κύρια παρέμβαση.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εντός προθεσμίας δύο ετών από την αποδοχή του διορισμού των εκκαθαριστών ελεύθερη εκποίηση με. τον πλέον πρόσφορο τρόπο: α) της οριζόντιας ιδιοκτησίας-κατοικίας (μεζονέτα), αποτελούμενης από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο, συνολικής επιφάνειας 257,11 τ.μ., έτους κατασκευής 2005, κείμενης στον … Αττικής, επί της οδού …, αντικειμενικής αξίας 169.335,50€ με ελάχιστο τίμημα το ποσό των 270.000 €, β) του αγροτεμαχίου μονοετούς καλλιέργειας επιφάνειας 11.072,09 τ.μ., κειμένου στη θέση … της Δ.Ε. … του Δ. …, με ελάχιστο τίμημα το ποσό των 13.000€, με τους όρους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

ΟΡΙΖΕΙ εκκαθαριστές για το μεν πρώτο ακίνητο τη δικηγόρο Αθηνών Ελένη Γκλαβά του Ηλία, τηλ: …, για το δε δεύτερο τον δικηγόρο Λαμίας Διονύσιο Σβάρνα του Γεωργίου, τηλ: .., οι οποίοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για την, ανάληψη των καθηκόντων τους από τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο που τηρείται στο παρόν Ειρηνοδικείο, τα δε καθήκοντα τους, πέραν των οριζόμενων στη παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, καθορίζονται στο ιστορικό της παρούσης.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον αιτούντα να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για κάθε εκποίηση το ποσό’ των τριακοσίων (300,00) Ευρώ, ήτοι το συνολικό ποσό των εξακοσίων (600,00) Ευρώ εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση της παρούσας και τα σχετικά γραμμάτια να τα καταθέσει στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές ύψους διακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (283,34€) επί τριετία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό, οι οποίες θα καταβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

 

 

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης το δικαίωμα πλήρους κυριότητας του αιτούντος επί διαμερίσματος πρώτου ορόφου, επιφάνειας κυρίων χώρων 45,20 τ.μ. έτους κατασκευής 1971, κειμένου σε πολυκατοικία στην …, επί της οδού …, αντικειμενικής αξίας 29.832,00€.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει στην καθ’ ης πιστώτρια κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της παρούσας, για τη διάσωση του ανωτέρω ακινήτου που αποτελεί τη δυνητική κύρια κατοικία του, για 15 έτη, ήτοι 180 μήνες, μηνιαία δόση κεφαλαίου ύψους εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ κι ογδόντα οκτώ λεπτών (138,88€). Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και ορίζεται να ξεκινήσει τρία χρόνια μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα γίνει δε χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Κορωπί, στις 11 Οκτωβρίου 2019 σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top