Η θετική εξέλιξη των υποθέσεων στο γραφείο μας συνεχίζεται

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΕΚΟΥΣΙΑ Ν. 3869/2010)

ΑΡΙΘΜΟΣ 338/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αγγελική Μαλούκου με την παρουσία της Δέσποινας Πουλιάση.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Ιανουαρίου 2019 για να δικάσει την επόμενη υπόθεση μεταξύ των:

Του Αιτούντος: Γ.Π. του … και της …, κατοίκου … (…), με ΑΦΜ …, που παραστάθηκε στο Δικαστήριο με την πληρεξούσια δικηγόρο του Άννα Κορσάνου.

Καθής η Αίτηση: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «…» και τον διακριτικό τίτλο «…», που εδρεύει στην Αθήνα (…), ΑΦΜ …, νόμιμα εκπροσωπούμενη, που δεν εκπροσωπήθηκε ούτε με άλλο τρόπο παραστάθηκε στο Δικαστήριο και στη θέση της εμφανίστηκε: η εταιρεία με την επωνυμία «…», που εδρεύει στην Αθήνα επί της …, με αριθμ. ΓΕΜΗ …, και νομίμως αδειοδοτηθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις – Δικαιούχου Διαδίκου σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 2 παρ. 4 του Ν. 4354/2015 και της Πράξης 95/2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, ως νομίμως εκπροσωπείται και η οποία ενεργεί δυνάμει του υπ’ αριθμ. 3.074/16-3-2018 ειδικού πληρεξουσίου της … και του από 30-4-2018 ιδιωτικού συμφωνητικού επ’ ονόματι και για λογαριασμό της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…» και τον διακριτικό τίτλο «…», Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα (…), με αριθμό MAE …. και ΑΦΜ …. ΔOY Φ.Α.Ε. Αθηνών νόμιμα εκπροσωπούμενη, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο Σοφία Παπαντώνη.

Ο αιτών με την από 30-6-2016 αίτησή του, του Ν. 3869/2010 που κατατέθηκε στο Δικαστήριο αυτό και με αριθμό κατάθεσης 379/2016 ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στο αιτητικό της.

Για την παρούσα ορίστηκε δικάσιμος η αναφερομένη στην αρχή της παρούσας.

Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτηση όπως παραδεκτά συμπληρώθηκε κατ’ άρθρο 224 ΚΠολΔ, ο αιτών αφού επικαλείται έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και νόμιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς την αναφερόμενη πιστώτρια, ζητεί τη ρύθμιση των οφειλών του από το Δικαστήριο, με την εξαίρεση από την εκποίηση της κατοικίας του σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Με το περιεχόμενο αυτό η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία ο αιτών για να συζητηθεί σύμφωνα με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 741 έως 781 σε συνδ. με το άρθρο 3 Ν. 3869/2010). Από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντα, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο, απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του. (Στην υπ’ αριθμόν 7/25-1-2019 βεβαίωση της γραμματέως του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας αναφέρεται ότι στο Ειρηνοδικείο Πειραιά κατατέθηκε η αίτηση υπ’ αριθμόν 757/2013 του Γ.Π. Αυτός όμως είναι άλλο φυσικό πρόσωπο, Γ.Π. του … και είναι κάτοικος … Αττικής). Είναι νόμιμη και ορισμένη στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8, 9 και 11 Ν. 3869/2010. Δεν είναι νόμιμο το αίτημα να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της δικαστικής ρυθμίσεως των χρεών του θα απαλλάσσεται από το υπόλοιπο αυτών, το οποίο ασκείται πρόωρα και χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις προς τούτο. Το αίτημα απαλλαγής από κάθε υπόλοιπο οφειλής αποτελεί αντικείμενο μεταγενέστερης αιτήσεως του οφειλέτη. Πρέπει λοιπόν να απορριφθεί ως απαράδεκτο. Η καθ’ ης αρνείται την αίτηση κα ισχυρίζεται ότι ο αιτών δεν βρίσκεται σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής αφού έχει εισοδήματα που ανέρχονται σε ποσό των 544,76 ευρώ.

Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντα που εξετάσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδριάσεως και τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών είναι 57 ετών είναι έγγαμος με την Μ.Α. και έχει ένα τέκνο ηλικίας 9 ετών. Επίσης από τον πρώτο του γάμο απέκτησε ακόμα ένα τέκνο ηλικίας 22 ετών. Από το Φεβρουάριο του έτους 2016 εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρεία με την επωνυμία «…» και κερδίζει μηνιαίως το ποσό των 429,11 ευρώ. Πάσχει από καρδιοπάθεια και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή καθημερινά. Η σύζυγός του είναι άνεργη και είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του ΟΑΕΔ. Λαμβάνει επίσης ο αιτών 71 ευρώ μηνιαίως ως κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και το ποσό των 1.680 ευρώ ετησίως ως επίδομα για τα τέκνα του. Επομένως τα εισοδήματά του μηνιαίως ανέρχονται στο ποσό των 640 ευρώ.

Ο αιτών έχει στην κυριότητά του 1) ένα διαμέρισμα στη … Αττικής στην οδό … επιφάνειας 80 τ.μ και 10,12 τ.μ. οι βοηθητικοί χώροι αντικειμενικής αξίας 84.890,70 ευρώ 2) μια αποθήκη εμβαδού 10,87 τ.μ. στην οδό … στην … Αττικής αντικειμενικής αξίας 1.663,11 ευρώ 3) ένα αγροτεμάχιο στη θέση … εμβαδού 778,11 τ.μ. 4) ένα αγροτεμάχιο στη θέση … έκτασης 2.000 τ.μ..

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης είχε αναλάβει τα ακόλουθα χρέη, τα οποία θεωρούνται ληξιπρόθεσμα με την κοινοποίηση της αίτησης και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Ειδικώτερα οφείλει στην καθ’ ης …1) από στεγαστικό δάνειο με αριθμό σύμβασης ….. το ποσό των 2.884,84 ευρώ 2) από στεγαστικό δάνειο με αριθμό σύμβασης ……. το ποσό των 46.878,85 ευρώ. Συνολικά οφείλει το ποσό των 49.747,39 ευρώ. Η καθ’ ης για τις απαιτήσεις της αυτές ενέγραψε προσημείωση υποθήκης στο ακίνητο του αιτούντα.

Ο αιτών λόγω μείωσης των εισοδημάτων του περιήλθε σε μόνιμη και γενική άνευ δόλου αδυναμία πληρωμής των οφειλών του, καθώς το εναπομείναν, μετά την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών του αναγκών εισόδημα, δεν επαρκούσε για την καταβολή του συνόλου των δανειακών του υποχρεώσεων. Το έτος 2005 που έλαβε το στεγαστικό του δάνειο το εισόδημά του ήταν 18.135,74 ευρώ και το έτος 2007 το εισόδημα

 
του ήταν 20.303,55 ευρώ και της συζύγου του ήταν 11.088,27 ευρώ. Σήμερα όμως έχουν μειωθεί τα εισοδήματά τους.

Επομένως πληρούνται στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3869/2010. Ο ισχυρισμός της πιστώτριας ότι δεν ευρίσκεται ο αιτών σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών πρέπει να απορριφθεί σαν αβάσιμος κατ’ ουσία.

Συνεπώς το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση των μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματά του για χρονικό διάστημα 3 ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του. Η κάθε μηνιαία δόση πρέπει να οριστεί στο ποσό των 50 ευρώ μηνιαίως ήτοι για το διάστημα των 3 ετών πρέπει να καταβάλει το ποσό των 1.800 ευρώ.

Η αποθήκη εμβαδού 10,87 τ.μ. στην οδό … στη … Αττικής και τα δύο αγροκτήματα στη θέση …. και στη θέση … που ανήκουν στον αιτούντα, δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση, δεν θα προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε θα αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση της καθ’ ης, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας ρευστοποίησης.

Η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, καθώς υποβάλλεται από τον αιτούντα αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο η εξαίρεση είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο, δεδομένου ότι η αντικειμενική της αξία δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%. Οι καταβολές για την προστασία της κατοικίας του βάσει του Ν. 3869/2010 άρθρο 9 παρ. 2, μπορεί να ανέλθουν μέχρι 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Όμως σκοπός του νόμου είναι η προστασία των πιστωτών και η ικανοποίησή τους από την περιουσία του οφειλέτη, πλην όμως όχι με δυσανάλογη επιβάρυνση του με αποπληρωμή στο μέγιστο ποσοστό που ορίζει η διάταξη, όταν η προσωπική του κατάσταση είναι ήδη εξαιρετικά βεβαρυμμένη (283/2018 Μ. Πρ. Ηρακλείου). Κρίνεται λοιπόν ότι οι καταβολές του αιτούντα για τη διάσωση της οικίας του πρέπει να ανέλθουν στο 50% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, διότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, όπως η ασθένεια αυτού. Ενόψει των ανωτέρω οφείλει να καταβάλει το ποσό των 42.445,35 ευρώ (84.890,70 Χ 50%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού πρέπει να οριστεί σε 20 έτη ήτοι 240 μηνιαίες δόσεις ποσού 176,85 ευρώ οι οποίες θα αρχίσουν να καταβάλλονται μετά την πάροδο 3 ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Τα χρέη του αιτούντα είναι μεγαλύτερα του 50% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας του και θα καταβάλει μέχρι το ποσό των 42.445,35 ευρώ. Επομένως η αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσία και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντα, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικώτερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Η απαλλαγή από τις οφειλές του έναντι των πιστωτών του θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 Ν. 3869/2010). Ο αιτών δεν μπορεί να καταβάλει
 

ταυτόχρονα τις δύο ρυθμίσεις των άρθρων 8 και 9 Ν. 3869/2010, γιατί θα προκληθεί αδυναμία πληρωμής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τις οφειλές του αιτούντα με μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτριά του ύψους 50 ευρώ επί 3 έτη, οι οποίες θα ξεκινήσουν την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης.

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση το διαμέρισμα του αιτούντα στη …, στην οδό Μακαρίου …. επιφάνειας 80 τ.μ. και 10,12 τ.μ. οι βοηθητικοί χώροι.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει στην πιστώτριά του για τη διάσωση της κατοικίας του το ποσό των 42.445,35 ευρώ, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει σε 240 μηνιαίες δόσεις ποσού 176,85 ευρώ εκάστη. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνεται εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός μετά την πάροδο 3 ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα γίνει δε χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της τράπεζας της Ελλάδος.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο στη Νέα Ιωνία Αττικής στις 21 Ιουνίου 2019.

 Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΛΟΥΚΟΥ                ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑΣΗ

Scroll to Top