Χαρακτηριστική απόφαση ευφυούς δικαστή. Έκανε έρευνα ο δικαστής  ακόμα και στο Ιντερνετ για την υπόθεση του  δανειολήπτη

Αριθμός Απόφασης: 13/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη ……………….. και τον Γραμματέα ………….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Νοεμβρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:…………………. του…………, κατοίκου …….., οδός ….. αρ. …, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ:  1) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……………………….» και τον διακριτικό τίτλο «………..», που εδρεύει στ.. ………., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της ……..…., 2) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……..», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, υπό την ιδιότητά της ως ειδικής διαδόχου ήδη πριν την επέλευση της εκκρεμοδικίας της επίδικης απαίτησης της αλλοδαπής τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……………» (πρώην «……………»), η οποία δεν παραστάθηκε, 3) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………….» πρώην «………») και τον διακριτικό τίτλο «………….», που εδρεύει στην …….., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία δεν παραστάθηκε, 4) ανώνυμης εταιρείας παροχής πιστώσεων με την επωνυμία «…………….», που εδρεύει στην …….., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία δεν παραστάθηκε, υπό την ιδιότητά τους ως πιστωτριών του αιτούντος και 5) …………. του …….., κατοίκου ……., ο οποίος δεν παραστάθηκε, υπό την ιδιότητά του ως εγγυητή υπέρ του αιτούντος σε επίδικη δανειακή σύμβαση.

Ο αιτών ζήτησε να γίνει δεκτή η από 31ης-10-2014 αίτησή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμ. καταθ.: ……/…../….., προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 02ας-02-2027, αλλά, κατόπιν της από 03ης-12-2015 με αριθμ. καταθ. ………… κλήσης επαναπροσδιορισμού που υπέβαλε ο αιτών κατά τις διατάξεις του Ν. 4336/2015, προσδιορίστηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά την ανωτέρω ορισθείσα δικάσιμο, η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού ειδικού πινακίου και συζητήθηκε.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, το Δικαστήριο άκουσε τις πληρεξούσιες δικηγόρους των παρασταθέντων διαδίκων, οι οποίες ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί αυτοί και όσα αναφέρονται στα Πρακτικά και τις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Ο αιτών, με την κρινόμενη αίτησή του, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις καθ’ ων πιστώτριές του, ζητά, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, και αφού ληφθούν υπόψη η προσωπική, εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση, τη ρύθμιση των οφειλών του, σε συνδυασμό με την διάσωση από την εκποίηση του ακινήτου που δύναται να αποτελέσει την κύρια κατοικία του, και την απαλλαγή του από τα χρέη. Με το παραπάνω περιεχόμενο, η αίτηση αρμόδια κατ’ άρθρ. 3 Ν. 3869/2010 φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, ως αυτού στην περιφέρεια αρμοδιότητος του οποίου βρίσκεται η κατοικία του αιτούντος κατά τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας (άρθρ. 741 επ. ΚΠολΔ), αφού δεν επετεύχθη Προδικαστικός Συμβιβασμός, αλλά, αντιθέτως, χορηγήθηκε Προσωρινή Διαταγή (βλ. την από 11ης-07-2016 Προσωρινή Διαταγή της κας Ειρηνοδίκου Πειραιά). Εξάλλου, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του ίδιου αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του σε έτερο Ειρηνοδικείο της Χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές του, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθρ. 13 παρ. 2 Ν. 3869/2010 (βλ. τη με αριθμ. ….. Βεβαίωση του Τμήματος Ρύθμισης Οφειλών του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Γίνεται μνεία ότι προσκομίζεται η από 15ης-01-2015 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από το Κ.Ε.Π. του Δήμου Πειραιά, περί της ορθότητας και πληρότητας της περιουσίας του και των εισοδημάτων των δικών του και της συζύγου του, της κατάστασης των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και περί μη μεταβίβασης κανενός εμπραγμάτου δικαιώματός του επί ακινήτου του κατά την τελευταία τριετία πριν την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης, που υποβλήθηκε στον φάκελο που τηρείται στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, το περιεχόμενο της οποίας επαναλαμβάνεται με την από 12ης-02-2016 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από το ανωτέρω ΚΕΠ. Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη κατά τις διατάξεις του Ν. 3869/2010, καθόσον με  βάση τα εκτιθέμενα σε αυτήν περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στις ρυθμίσεις του ανωτέρω Νόμου και αρκούντως ορισμένη (βλ. ΑΠ 1131/1987 ΝοΒ Τόμος 36 σελ. 1601-1602, Αιτιολογική Έκθεση Ν. 3994/2011 ο οποίος αντικατέστησε το άρθρ. 236 ΚΠολΔ, ΜΠρΗρακλείου 21/2013 ΕΔΥΠ 1/2014 σελ. 17 επ., ΜΠρΑλεξανδρούπολης 190/2012, ΜΠρΠειρ 141/2014, ΕιρΠειρ 60/2012, ΕιρΑκράτας 7 και 8/2012 αδημ., ΕιρΝίκαιας 39/2012 ΝοΒ 2012/1444 και ΕιρΚορίνθου 67/2012 Α’ Δημοσίευση NOMOS). Εξάλλου, ο Ν. 3869/2010 αποβλέπει στην δυνατότητα να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στο υπερχρεωμένο φυσικό πρόσωπο για επανένταξη στην κοινωνική και οικονομική ζωή με την επανάκτηση της οικονομικής ελευθερίας που συνεπάγεται η εξάλειψη των χρεών που αδυνατεί να αποπληρώσει (βλ. Αιτιολογική Έκθεση Ν. 3869/2010 και ΕιρΑκράτας 7 και 8/2012 ό.π.). Ως εκ τούτου, η επιδίωξη του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του Ν. 3869/2010, δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος, δηλαδή άσκηση με τρόπο αντίθετο στην καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικοοικονομικό σκοπό του, αφού ο δανειολήπτης ασκεί νόμιμο δικαίωμά του σε ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου που επιτάσσει τον οικονομικό και κοινωνικό απεγκλωβισμό του, προκειμένου να ενταχθεί στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα, με γνώμονα το γενικότερο συμφέρον (βλ. ΜΠρΑλεξανδρούπολης 190/2012 ό.π. και ΕιρΛάρισας 65/2013 αδημ.). Άλλωστε, το κατά πόσον ο αιτών πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 και, σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή και ως ουσία βάσιμη, το ποια είναι η μηνιαία δόση που αυτός θα κληθεί να καταβάλλει είναι ζητήματα ουσίας που θα τα κρίνει το Δικαστήριο μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει

 

να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, και δη ερήμην της δεύτερης, της τρίτης, της τέταρτης και του πέμπτου των καθ’ ων, αφού, όπως αποδεικνύεται από τις υπ’ αριθμ. …………….. Εκθέσεις Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ……….., που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησής του με Πράξη Ορισμού Δικασίμου και Κλήση προς συζήτηση για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε αυτούς. Περαιτέρω, όπως αποδεικνύεται από τις υπ’ αριθμ. …………. Εκθέσεις Επίδοσης του ίδιου ως άνω Δικαστικού Επιμελητή που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, ακριβές αντίγραφο της ανωτέρω κλήσης επίσπευσης για την παραπάνω αναφερόμενη, μετά από επίσπευση του αιτούντος, ορισθείσα δικάσιμο επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε αυτούς, τούτων δοθέντων, αφού οι ανωτέρω καθ’ ων δεν παραστάθηκαν κατά την δικάσιμο αυτήν, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το σχετικό ειδικό πινάκιο, πρέπει να δικασθούν ερήμην και η συζήτηση της ανωτέρω υπόθεσης πρέπει να προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρ. 754 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με την Αιτιολογική Έκθεση Ν. 4335/2015, που τροποποίησε τον ΚΠολΔ, σελ. 35 αυτής, βλ. και άρθρ. 115 παρ. 2 ΚΠολΔ).

Από την δέουσα εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης του αιτούντος, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα Πρακτικά, καθώς και όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που προσκομίστηκαν στον φάκελο της κρινόμενης υπόθεσης και τα οποία οι διάδικοι επικαλούνται, άλλα εκ των οποίων μνημονεύονται ρητά στην παρούσα και άλλα όχι, χωρίς όμως να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική εκτίμηση της διαφοράς, αλλά και από την όλη εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών γεννήθηκε στις 06-09-1947, είναι νυμφευμένος από 05ης-12-1977 με την ……….., γεννηθείσα στις 28-01-1949, σε α’ για αυτόν και β’ για εκείνην γάμο, και από τον γάμο τους αυτόν έχουν αποκτήσει 3 τέκνα, και δη: 1) τον ………., γεννηθέντα στις 26-01-1979, 2) τον ………, γεννηθέντα στις 31-03-1982 και 3) τον ……….., γεννηθέντα στις 13-11-1985. Περαιτέρω, ο αιτών από 01ης-01-1988 έως 31η-03-2014 παρείχε υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών και, πιο συγκεκριμένα, λειτουργούσε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών με την ονομασία «…………», έδρα την οδό ……… στον …….., όπου βρίσκεται και η κατοικία του, για τη μίσθωση της οποίας καταβάλλει μηνιαίο μίσθωμα ύψους 280,00 €, και πλέον είναι συνταξιούχος, με καθαρές μηνιαίες συντάξιμες απολαβές ύψους 575,00 €, κατά μέσο όρο, μετά από στρογγυλοποίηση. Η σύζυγός του είναι επίσης συνταξιούχος και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες συντάξιμες απολαβές ύψους 400,00 €, κατά μέσο όρο, μετά από στρογγυλοποίηση. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης ο αιτών δανείσθηκε από τις καθ’ ων πιστώτριές του και οφείλει σε αυτές συνολικά το ποσό των 88.754,97 €. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη των καθ’ ων οφείλει το συνολικό ποσό των 83.432,09 €, στην δεύτερη των καθ’ ων οφείλει το συνολικό ποσό των 2.924,08 €, στην τρίτη των καθ’ ων οφείλει το συνολικό ποσό των 1.839,20 € και στην τέταρτη των καθ’ ων οφείλει το συνολικό ποσό των 559,60 €. Λόγω αρχικώς της μείωσης των μηνιαίων απολαβών του αιτούντος, εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης που είχε ως συνέπειά της τόσο τη μείωση του αριθμού των μαθητών σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, όσο και την διάρκεια παρακολούθησης μαθημάτων και εν συνεχεία της
 

συνταξιοδότησής του, ο ίδιος έχει περιέλθει ήδη από τις αρχές του έτους 2013 σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις καθ’ ων πιστώτριές του. Η αδυναμία του είναι γενική, καθώς με το μηνιαίο εισόδημά του, όπως αυτό διαμορφώθηκε, αδυνατεί και τις βασικές ανάγκες της οικογένειάς του να καλύπτει και τις μηνιαίες δόσεις των επίδικων δανείων να αποπληρώνει. Περαιτέρω, η αδυναμία του είναι μόνιμη, επειδή δεν αναμένεται σημαντική αύξηση των μηνιαίων απολαβών του κατά το προσεχές μέλλον, κυρίως εξ αιτίας της ηλικίας του. Για τον ίδιο λόγο δεν αναμένεται σημαντική αύξηση ούτε των εισοδημάτων της συζύγου του. Σημειώνεται πως ο αιτών, παρέχοντας τις ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες φροντιστηρίου, δεν απέκτησε την εμπορική ιδιότητα, καθώς εν προκειμένω προείχε ο διδακτικός χαρακτήρας των υπηρεσιών που ο ίδιος παρείχε και όχι το εμπορικό κέρδος. Εξάλλου, κατά τα έτη 2010-2014 ο αιτών δεν δήλωνε στο έντυπο Ε-3 που υπέβαλλε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αμοιβές προσωπικού, ενώ τα ποσά που δήλωνε τόσο για το μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο δεν ξεπερνούσε ετησίως τις 4.284,00 € κατά τα ανωτέρω έτη, όσο και για αμοιβές και έξοδα τρίτων, όπως και παροχές τρίτων, οι οποίες δεν υπερέβησαν τις 5.935,28 €, δεν ήταν, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, τέτοιου ύψους, ώστε να συνιστούν ριψοκίνδυνη διαμεσολάβηση στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών, όπως ριψοκίνδυνη διαμεσολάβηση δεν συνιστά ούτε και το ανωτέρω αναφερόμενο ύψος των οφειλών του αιτούντος εκ των επίδικων δανείων. Περαιτέρω, από τον αριθμό των Α.Π.Υ. που εκδίδονταν ετησίως το Δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι ο αιτών παρείχε τις ανωτέρω υπηρεσίες του σε 10-12 μαθητές κατά μέσο όρο ανά έτος. Εξάλλου, ενδεικτικό του ότι ο αιτών δεν αντιμετώπιζε την διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως επιχείρηση με σκοπό το κέρδος αποτελεί και το γεγονός ότι λειτουργεί μέχρι και σήμερα την ιστοσελίδα ………. (τελευταία ημερομηνία αναρτήσεων: 07-05-2017) και το μπλογκ ……….. (τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης: 12-01-2019), όπως και τους λογαριασμούς ……… (τελευταία ημερομηνία αναρτήσεων: 09-12-2018) και …… (τελευταία ημερομηνία αναρτήσεων: 12-01-2019) στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης facebook, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, και οδηγίες για την εκμάθηση και ορθή χρήση της αγγλικής γλώσσας, ενώ ο ίδιος προθυμοποιείται να παρέχει στους χρήστες δωρεάν μαθήματα της αγγλικής γλώσσας (βλ. στον λογαριασμό ……… σχόλια χρηστών και απαντήσεις του αιτούντος στην από 02ας Φεβρουαρίου 2018 ανάρτηση του αιτούντος με τίτλο «Χαίρω πολύ!!»). Περαιτέρω, δεν αποδείχθηκε σε βαθμό πλήρους και ασφαλούς δικανικής πεποίθησης δολιότητα του αιτούντος ως προς την περιέλευσή του σε αδυναμία πληρωμής, καθώς οι οφειλές του δεν είναι τέτοιου δυσθεώρητου ύψους, ώστε να καταφάσκεται δολιότητα με μόνη την ανάληψή τους. Εξάλλου, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ούτε ενδεχόμενος δόλος του αιτούντος, καθώς ο ίδιος, αν γνώριζε ότι με την ανάληψη των επίδικων δανειακών του υποχρεώσεων θα αποτελούσε ενδεχόμενο με αυξημένη πιθανότητα πραγμάτωσης η μη εξυπηρέτηση των επίδικων δανείων και η, συνεπεία αυτής, απώλεια, μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού, του ακινήτου που δύναται να αποτελέσει την κύρια κατοικία του, το οποίο απέκτησε ελεύθερο βαρών εκ κληρονομίας από την αποβιώσασα μητέρα του, δεν θα αναλάμβανε τις επίδικες δανειακές υποχρεώσεις. Τέλος, δεν αποδείχθηκε ότι ο αιτών ανέλαβε εικονικά χρέη τρίτων ούτε ότι προέβη σε δωρεές προς τρίτους ούτε ότι εκποίησε περιουσιακά του στοιχεία, απορριπτομένης της ένστασης περί δόλιας
 

περιέλευσής του σε γενική και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, που υποβλήθηκε, ως αναπόδεικτης. Επομένως, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για υπαγωγή του στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010. Ι) Ως προς τη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010 για μηνιαίες καταβολές από τα εισοδήματά του σημειώνονται τα εξής: Ο αιτών θα καταβάλει από τα εισοδήματά του το ποσό των 200,00 € μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενο στις απαιτήσεις των καθ’ ων πιστωτριών του, κατά το ποσοστό συμμετοχής εκάστης αξίωσης στο συνολικό χρέος του αιτούντος, το οποίο (ποσό) είναι εύλογο για περιπτώσεις όπως αυτή του αιτούντος, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού ύψους των χρεών του και εντός των οικονομικών του δυνατοτήτων, δοθέντος μάλιστα ότι ο ίδιος ήδη καταβάλλει μηνιαίως από τον Αύγουστο του έτους 2016 για την εξυπηρέτηση της εμπραγμάτως εξασφαλισμένης απαίτησης της πρώτης των καθ’ ων το ποσό των 100,00 €, που ορίστηκε δυνάμει της από 11ης-07-2016 Προσωρινής Διαταγής της κας Ειρηνοδίκου Πειραιά, ενώ επιπλέον δύναται ευχερώς να αυξήσει περαιτέρω τα εισοδήματά του με την διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, παρά τα προβλήματα στην όρασή του, που ο ίδιος επικαλείται, καθώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα, ο αιτών μπορεί και διαχειρίζεται ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ήδη προ έτους είχε προθυμοποιηθεί να διδάξει μαθήματα της αγγλικής γλώσσας σε γκρουπ έως 4 ατόμων. Επιπλέον, ο αιτών, σε περίπτωση που δυσκολευτεί κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, δύναται να έχει και τη συνδρομή των τέκνων του, ιδίως δε του τρίτου εξ αυτών, τα οποία και θα συνεισφέρουν στο πλαίσιο του άρθρ. 1507 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο γονείς και τέκνα οφείλουν αμοιβαία μεταξύ τους βοήθεια, η οποία, καίτοι δεν είναι δικαστικά επιδιώξιμη, νομιμοποιεί ηθικά την ανωτέρω οικονομική ενίσχυση, πολλώ δε μάλλον λόγω του χαμηλού ύψους της, εξ αιτίας της υλικής και ηθικής συνδρομής που έχει ήδη παρασχεθεί από τον αιτούντα σε αυτά. Περαιτέρω, πρέπει και ο αιτών από την πλευρά του να μειώσει στο ελάχιστο τις δαπάνες του, περιοριζόμενος μόνο στις απολύτως απαραίτητες, για το προβλεπόμενο από το Νόμο χρονικό διάστημα, προκειμένου, μετά την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, να μπορέσει να ανταποκριθεί στη μερική, έστω, ικανοποίηση των οφειλών του, αφού, η ικανοποίηση  αυτή από τα εισοδήματά του για μια χρονική περίοδο προβάλλει ως δοκιμασία, για να επιτύχει ο αιτών μετά το πέρας της το ευεργετικό αποτέλεσμα της απαλλαγής του από τα χρέη (βλ. Αιτιολογική Έκθεση Ν. 3869/2010, σελ. 1-2). Ως εκ τούτου, θα πρέπει οι δαπάνες του να περιοριστούν, ώστε να εξευρεθεί μεγαλύτερο ποσό χρημάτων προς ικανοποίηση τόσο των πιστωτριών του όσο και των στοιχειωδών βιοτικών του αναγκών. Εξάλλου, με την παρ. 2 του άρθρ. 16 Ν. 4161/2013, η οποία εν προκειμένω ισχύει και εφαρμόζεται, καθώς η κρινόμενη αίτηση κατατέθηκε πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015, η διάρκεια της ρύθμισης του άρθρ. 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010 για καταβολές από τα εισοδήματα του οφειλέτη ορίζεται πλέον σε 3-5 χρόνια κατά την κρίση του Δικαστηρίου, αντί της 4/ετίας που ίσχυε πριν. Σημειώνεται ότι κριτήρια για τον ακριβή καθορισμό της διάρκειας των ανωτέρω δόσεων δεν περιέχονται στην προκειμένη διάταξη ούτε στην Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4161/2013, που τροποποίησε, ως ανωτέρω αναφέρεται, την διάταξη της παρ. 2 του άρθρ. 8 Ν. 3869/2010, και παρέχεται στον δικάζοντα Δικαστή η διακριτική ευχέρεια να καθορίσει εκείνος ανά περίπτωση το χρονικό διάστημα που κρίνει αναγκαίο για τις καταβολές από τα
 

εισοδήματα του οφειλέτη. Ως εκ τούτου, τα κριτήρια βάσει των οποίων θα καθοριστεί η διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θα πρέπει να αναζητηθούν στους γενικούς λόγους θέσπισης του Ν. 3869/2010. Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση αυτού, στόχος του Ν. 3869/2010 είναι ο απεγκλωβισμός του οφειλέτη από τα χρέη και την παραγωγική αδράνεια στην οποία εξ αιτίας αυτών, έχει περιέλθει. Συνεπώς, κριτήρια για τη διάρκεια της ρύθμισης της παρ. 2 του άρθρ. 8 Ν. 3869/2010 δύνανται να αποτελέσουν η οικογενειακή και οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, η ηλικία του, το εισόδημά του, οι εν γένει οικονομικές του υποχρεώσεις, καθώς επίσης και το είδος και ύψος των οφειλών του και η ευθύνη που ο δανειολήπτης ανέλαβε εκ των επίδικων δανείων. Τούτων δοθέντων, πρέπει να προτιμάται ρύθμιση πλησίον των απώτερων χρονικών ορίων του Νόμου (5/ετία) στην περίπτωση οφειλέτη νεαρής ηλικίας που ανήκει στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό και έχει (ή δύναται να αποκτήσει) πηγές εισοδημάτων και ρύθμιση πλησίον της 3/ετίας σε ηλικιωμένο οφειλέτη, αφού, σε διαφορετική περίπτωση, ενόψει και της ηλικίας του τελευταίου αυτού δανειολήπτη, δεν θα είναι εφικτός ο οικονομικός και κοινωνικός απεγκλωβισμός του από τα χρέη. Τούτων δοθέντων, η συνολική διάρκεια της ρύθμισης της παρ. 2 του άρθρ. 8 Ν. 3869/2010 προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, σε 36 μήνες, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, λόγω της ηλικίας του αιτούντος, δεν θα είναι εφικτός ο οικονομικός απεγκλωβισμός του από τα χρέη. Η αποπληρωμή των δόσεων αυτών θα ξεκινήσει για τον αιτούντα από το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2019, θα διαρκέσει έως και το μήνα Ιανουάριο του έτους 2022 και θα γίνεται και θα γίνεται εντός του πρώτου 10/ημέρου εκάστου μηνός. Με την καταβολή από μέρους του αιτούντος του συνολικού ποσού των (200,00€ επί 36 μήνες) 7.200,00€, στο πλαίσιο της ρύθμισης της παρ. 2 του άρθρ. 8 Ν. 3869/2010, θα εξοφληθεί ποσοστό που αντιστοιχεί μόλις στο 8,11% της συνολικής του οφειλής. II) Ως προς τη ρύθμιση του άρθρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 για μηνιαίες καταβολές, προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση το ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του αιτούντος, σημειώνονται τα εξής: Ο αιτών είναι κύριος: ι) του με τα στοιχεία Βήτα δύο (Β-2) διαμερίσματος, επιφάνειας 38,00 τ.μ., με ημιυπαίθριο χώρο επιφάνειας 4,00 τ.μ., ήτοι συνολικής επιφάνειας 42,00 τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 41,13‰, ευρισκομένου (του διαμερίσματος) στον δεύτερο (Β΄) όροφο πάνω οπό το ισόγειο-πυλωτή καλοσυντηρημένης πολυκατοικίας, έτους κατασκευής 1999, κειμένης επί οικοπέδου στον ……., στην θέση «…..» και επί της οδού ………. αριθμ. ….. και: ιι) της με τον αριθμό οκτώ (8) αποθήκης του υπογείου, επιφανείας 4,00 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 4,26‰, ευρισκομένης στην ανωτέρω οικοδομή, η οποία, σύμφωνα με τη σύγχρονη αντίληψη των συναλλαγών, αποτελεί ενιαία οικονομική ενότητα με το ανωτέρω διαμέρισμα και, παρά το γεγονός ότι αποτελεί ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία, είναι δυσχερώς ρευστοποιήσιμη χωρίς αυτό, με αποτέλεσμα να περιλαμβάνεται στη ρύθμιση του άρθρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 περί εξαίρεσής της από την εκποίηση, καθώς η εξαίρεσή της είναι και προς το συμφέρον των πιστωτριών του αιτούντος, αφού για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους θα συνυπολογιστεί και ποσό ίσο με το 80% της αντικειμενικής της αξίας, ως προς το οποίο θα ήταν αδύνατο, άλλως εξαιρετικά δύσκολο, να ωφεληθούν αυτές από την εκποίηση, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της
 

σχετικής διαδικασίας (βλ. ΕιρΠατρών 18/2012 Α’ Δημοσίευση NOMOS), τα οποία ο αιτών απέκτησε δυνάμει της με αριθμ. 12.626/15-03-2011 Πράξης Αποδοχής Κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου …………, συνολικής αντικειμενικής αξίας του ανωτέρω διαμερίσματος και της παραπάνω αναφερόμενης αποθήκης ύψους (33.075,00€ + 510,00€) 33.585,00€, με το 80% της αντικειμενικής τους αξίας να ανέρχεται σε 26.868,00€. Συνεπώς, ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής αξίας των ανωτέρω ακινήτων, δοθέντος ότι, εν προκειμένω, το υπόλοιπο της συνολικής οφειλής του αναφορικά με τα επίδικα δάνεια, όπως η οφειλή αυτή θα έχει διαμορφωθεί μετά το πέρας της υπό στοιχείο I) ρύθμισης, θα είναι κατά πολύ υψηλότερο του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του. Ωστόσο, ο ίδιος έχει ήδη καταβάλει, δυνάμει της ανωτέρω αναφερόμενης Προσωρινής Διαταγής, για την διάσωση της κύριας κατοικίας του, στην εμπραγμάτως εξασφαλισμένη πιστώτριά του, το συνολικό ποσό των (100,00€ επί 30 μήνες) 3.000,00€, το οποίο συνυπολογίζεται στις καταβολές του, σύμφωνα με τα εκ του νόμου οριζόμενα, κατά χρόνο και ποσό, με αποτέλεσμα να απομένει υπόλοιπο ύψους (26.868,00€ – 3.000,00€) 23.868,00€. Συνεπώς, ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει το τελευταίο αυτό ποσό των 23.868,006, σε βάθος 10/ετίας, αφού ελήφθη υπόψη η ηλικία του, η οικονομική του δυνατότητα, το είδος και ύψος των οφειλών του, η συμβατική διάρκεια των επίδικων δανείων και η ευθύνη που ο ίδιος εξ αυτών ανέλαβε, δηλαδή 120 μηνιαίες δόσεις από 198,90€ έκαστη δόση. Το ανωτέρω ποσό, μαζί με τους κάτωθι αναφερόμενους τόκους, πέραν του ότι είναι εύλογο, είναι και αντίστοιχο της μισθωτικής αξίας του ακινήτου που δύναται να αποτελέσει την κύρια κατοικία του αιτούντος. Περαιτέρω, πρέπει να δοθεί στον αιτούντα περίοδος χάριτος 36 μηνών, ενόψει της σημερινής εισοδηματικής του κατάστασης, καθώς επιπλέον επιβαρύνεται με την υποχρέωση καταβολών από τα εισοδήματά του, και η αποπληρωμή των δόσεων αυτών να ξεκινήσει από το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2022 και να διαρκέσει έως και το μήνα Ιανουάριο του έτους 2032, των καταβολών λαμβανομένων χώρα εντός του πρώτου 10/ημέρου εκάστου μηνός. Η αποπληρωμή θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με τα μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εξάλλου, η διάθεση του ποσού για τις εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις γίνεται σύμφωνα με τη σειρά χρονικής προτεραιότητάς τους κατά τα άρθρ. 1257 και 1300 ΑΚ έτσι, ο πιστωτής που έχει α’ τάξεως εμπράγματη εξασφάλιση, επί του ανωτέρω ακινήτου θα ικανοποιηθεί κατά προτίμηση και εφόσον, μετά την πλήρη ικανοποίηση του πιστωτή αυτού, απομείνει διαθέσιμο υπόλοιπο, τούτο θα διατεθεί για την, κατά προτίμηση σε σχέση με τους λοιπούς πιστωτές, ικανοποίηση του πιστωτή εκείνου που έχει β’ τάξεως εμπράγματη εξασφάλιση, και εφόσον, μετά την πλήρη ικανοποίηση του πιστωτή αυτού για το ανωτέρω ποσό, απομείνει διαθέσιμο υπόλοιπο, τούτο θα διατεθεί για την σύμμετρη ικανοποίηση των λοιπών (ανέγγυων) πιστωτών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλης σειράς εμπράγματες εξασφαλίσεις (βλ. Ειρ Κόνιτσας 3/2013 αδημ., Βενιέρης-Κατσάς «Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 Για Τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα», Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ. 304-305 και Κρητικός, «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», Β’

 

έκδοση, 2012, σελ. 223-224). Γίνεται, επιπλέον, μνεία ότι κατ’ άρθρ. 1272 παρ. 2 ΑΚ οι προσημειώσεις ή υποθήκες εκείνες που ενεγράφησαν την ίδια ημέρα, έχουν την ίδια τάξη και οι δανειστές των οποίων οι υποθήκες ενεγράφησαν την ίδια ημέρα ικανοποιούνται σύμμετρα (βλ. άρθρ. 1301 ΑΚ). Τούτων δοθέντων, οι απαιτήσεις των καθ’ ων πιστωτριών θα ικανοποιηθούν με τις καταβολές αυτές του αιτούντος σύμφωνα με τα αμέσως ανωτέρω διαλαμβανόμενα.

Το υπόλοιπο ανεξόφλητο τμήμα των απαιτήσεων των καθ’ ων, που υπερβαίνει το 80% της αντικειμενικής αξίας της δυνητικής κύριας κατοικίας του αιτούντος, δεν δύναται να ικανοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσας ρύθμισης. III) Ως προς την ρύθμιση του άρθρ. 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010 περί εκποίησης της λοιπής ρευστοποιήσιμης περιουσίας του αιτούντος σημειώνονται τα εξής: Μεγάλο τμήμα των απαιτήσεων των πιστωτριών του αιτούντος θα παραμείνει ανεξόφλητο ακόμη και μετά την από μέρους του αιτούντος τήρηση των ανωτέρω ρυθμίσεων των άρθρ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 Ν.3869/2010. Ωστόσο, δεν κρίνεται απαραίτητη από το παρόν Δικαστήριο η εκποίηση του με αριθμ. κυκλοφορίας ……. ΙΧΕ ιδιοκτησίας του, μάρκας Opel, μοντέλο Corsa, χρώματος λευκού, 973 κυβικών, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2000, το οποίο χρησιμεύει για τις ανάγκες μετακίνησης της οικογενείας του, αφενός μεν επειδή δεν αναμένεται να αποδώσει αξιόλογο τίμημα, αφετέρου δε λόγω των εξόδων της σχετικής διαδικασίας και της αναγκαιότητας διορισμού μεσεγγυούχου μέχρι την εκποίησή του. Σημειώνεται, εν προκειμένω, ότι στην προσκομιζόμενη από τον αιτούντα άδεια κυκλοφορίας αναφέρεται ότι έχει γίνει παρακράτηση κυριότητας για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Ωστόσο, ενόψει του ότι ο αιτών αγόρασε το ανωτέρω ΙΧΕ κατά το έτος 2002, ενώ, περαιτέρω, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τα κρατούντα στις τραπεζικές συναλλαγές, τα καταναλωτικά δάνεια που χορηγούν οι τραπεζικές εταιρείες για την αγορά αυτοκινήτου με παρακράτηση κυριότητας, σπανίως διαρκούν άνω της δεκαετίας, δοθέντος ότι μετά την παρέλευση δεκαετίας μειώνεται, λόγω της φθοράς του χρόνου και της κυκλοφορίας του οχήματος, η αξία του παρακρατηθέντος αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να μην δύνανται οι τράπεζες να ικανοποιήσουν τις αξιώσεις τους από την εκποίηση του οχήματος, την κυριότητα του οποίου παρακρατούν, σε περίπτωση μη εξυπηρέτησης του δανείου, συνάγεται ότι ο αιτών έχει ήδη αποπληρώσει το σχετικό δάνειο και κατέστη ήδη ιδιοκτήτης του ανωτέρω οχήματος, αμέλησε όμως να προβεί στην άρση της παραπάνω παρακράτησης. Περαιτέρω, ο αιτών, παρά το γεγονός ότι μέχρι την 01η Ιανουάριου 2013 δεν εμφάνιζε άλλη ακίνητη περιουσία, πλην της ανωτέρω αναφερόμενης κύριας κατοικίας του, ήδη από το έτος 2015 δηλώνει στα έντυπα Ε-9 σημαντική ακίνητη περιουσία (οικόπεδο, οίκημα και αγροτεμάχια) ευρισκόμενη στο ……… του Ν. ……. Για τα ακίνητα αυτά ο αιτών δεν προσκομίζει ούτε τίτλους κτήσης ούτε εκτίμηση μεσίτη για την αξία τους ούτε, έστω, Πρόσφατη Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, προκειμένου να προσδιοριστεί η αντικειμενική τους αξία. Από την διάταξη του άρθρ. 254 ΚΠολΔ, η οποία, κατ’ άρθρ. 741 ΚΠολΔ, εφαρμόζεται και στην διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας, σαφώς συνάγεται ότι το Δικαστήριο έχει την εξουσία να διατάξει επανάληψη της συζήτησης για την προσκόμιση των αναγκαίων αποδεικτικών μέσων. Πράγματι, ο Δικαστής έχει την δυνατότητα να εκδώσει αυτεπαγγέλτως απόφαση περί αποδείξεων η να διατάξει επανάληψη της συζήτησης, αν δεν αποδείχθηκαν τα

 

κρίσιμα πραγματικά περιστατικά από τα προαποδεικτικώς προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα (βλ. ΕιρΚορίνθου 258/2016 Α’ Δημοσίευση NOMOS). Τούτων δοθέντων, πρέπει να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου ο αιτών να προσκομίσει: α) τίτλους κτήσης του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του στο Οίτυλο Λακωνίας, β) Εκτίμηση Μεσίτη αναφορικά με την αξία των

 

ακινήτων αυτών, όπως και γ) φωτογραφίες τους και δ) Πρόσφατη Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου αναφορικά με τα ακίνητα αυτά, ώστε να κριθεί αν η εκποίησή τους είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση έστω και τμήματος των οφειλών των πιστωτριών του αιτούντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω διάταξη, και αν μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον υποψήφιων αγοραστών. Σημειώνεται ότι θα οριστεί ρητή δικάσιμος για την προσκομιδή των ανωτέρω εγγράφων, η δε δικάσιμος αυτή που αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας αποτελεί, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, το κατά Νόμο απαιτούμενο χρονικό διάστημα επί υπόθεσης του Ν. 3869/2010, λαμβανομένου επιπλέον υπόψη του χρόνου κατάθεσης και προσδιορισμού προς συζήτηση της κρινομένης αίτησης, και είναι εύλογη, προκειμένου ο αιτών να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα έγγραφα, ο οποίος υποχρεούται επιπλέον να κοινοποιήσει στους καθ’ ων αντίγραφο της παρούσας στην προθεσμία που αναφέρεται στο διατακτικό της, προκειμένου αυτό να επέχει θέση κλητεύσεώς τους για την κατωτέρω ορισθείσα δικάσιμο.

Επομένως, πρέπει η κρινομένη αίτηση αφενός μεν να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν κατά τρόπο οριστικό τα χρέη του αιτούντος στο πλαίσιο των άρθρ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, με σκοπό την απαλλαγή του από αυτά με την τήρηση των όρων που τού επιβλήθηκαν, αφετέρου δε να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου ο αιτών να προσκομίσει τα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας έγγραφα, ώστε να κριθεί αν τα λοιπά, πλην της κύριας κατοικίας, ακίνητα ιδιοκτησίας του είναι πρόσφορα προς εκποίηση στο πλαίσιο του άρθρ. 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ.6 του Ν. 3869/2010. Τέλος, παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, επειδή η παρούσα δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρθρ. 14 Ν. 3869/2010).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης, της τρίτης, της τέταρτης και του πέμπτου των καθ’ ων και κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την έκδοση οριστικής απόφασης αναφορικό με τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010.

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά εν μέρει την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης, κατά την δικάσιμο της 18ης-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου, του αιτούντος υποχρεουμένου να επιδώσει στους καθ’ ων αντίγραφο της παρούσας προ τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών από την αμέσως ανωτέρω ορισθείσα δικάσιμο, προκειμένου ο αιτών να προσκομίσει τα ακόλουθα έγγραφα: α) Τίτλους Κτήσης του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του στο ……. Νομού ……, β) Έκθεση Εκτίμησης από μεσίτη της αξίας των αμέσως ανωτέρω ακινήτων, γ) Φωτογραφίες αυτών και δ) Πρόσφατη Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, όπου θα εμφαίνεται η αντικειμενική αξία των ανωτέρω εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακινήτων του αιτούντος, ώστε να κριθεί αν είναι απαραίτητη η εκποίησή τους στο πλαίσιο του άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ κατά τρόπο οριστικό τα χρέη του αιτούντος από τα εισοδήματα του προς τις καθ’ ων πιστώτριές του με καταβολές συνολικού ύψους επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (7.200,00 €), ήτοι με μηνιαίες καταβολές ύψους διακοσίων ευρώ (200,00 €) για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, συμμέτρως διανεμόμενων στις απαιτήσεις τους κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό της παρούσας,

 

των ανωτέρω καταβολών λαμβανομένων χώρα εντός του πρώτου δεκαημέρου (10/ημέρου) εκάστου μηνάς, αρχής γενομένης από το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2019 έως και το μήνα Ιανουάριο του έτους 2022.

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση τα ανήκοντα στον αιτούντα: ι) με τα στοιχεία Βήτα δύο (Β-2) διαμέρισμα, επιφάνειας 38,00 τ.μ., με ημιυπαίθριο χώρο επιφάνειας 4,00 τ.μ., ήτοι συνολικής επιφάνειας 42,00 τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 41,13‰, που βρίσκεται στον δεύτερο (Β΄) όροφο πάνω από το ισόγειο-πυλωτή πολυκατοικίας, έτους κατασκευής 1999, κειμένης επί οικοπέδου στον ……., στην θέση «…….» και επί της οδού ……… αριθμ. …. και: ιι) τη με τον αριθμό οκτώ (8) αποθήκη του υπογείου, επιφάνειας 4,00 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 4,26‰, ευρισκόμενης στην ανωτέρω οικοδομή, τα οποία ο αιτών απέκτησε δυνάμει της με αριθμ. 12.626/15-03-2011 Πράξης Αποδοχής Κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου …………

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον αιτούντα να καταβάλει, για την διάσωση της κύριας κατοικίας του, στις καθ’ ων πιστώτριές του, από το συνολικό ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων οκτακόσιων εξήντα οκτώ ευρώ (26.868,00 €), το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων οκτακόσιων εξήντα οκτώ ευρώ (23.868,00 €), σε βάθος δέκα (10) ετών, ήτοι το ποσό των εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (198,90 €), ανά μήνα και για δέκα (10) χρόνια, κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό της παρούσας, αρχής γενομένης από το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2022 έως και το μήνα Ιανουάριο του έτους 2032, των καταβολών λαμβανομένων χώρα εντός του πρώτου δεκαημέρου (10/ημέρου) εκάστου μηνός, και δη εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με τα μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στις 14 Ιανουάριου 2019, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top