Αριθμός απόφασης
122/2022
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών Γεώργιος Δελής, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης ίου Ειρηνοδικείου Αθηνών, έχοντας υπόψη την, από 12.4.2022, αίτηση του ……………. του ………………, με ΑΦΜ ………, κατοίκου ..……… Αθηνών, επί της οδού …………. αρ. ….., η οποία καταχωρίσθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020 την 15.4.2022, δημοσιεύθηκε με αρ. ………. και αρ. πτωχ. ………., κατατέθηκε μέσω αυτού στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αρ. ……………… και υπογράφεται από την πληρεξούσια Δικηγόρο του Άννα Κορσάνου (AMΔΣΑ 25284).

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτησή του ο αιτών, κατ’εκτίμηση, ιστορεί ότι τύγχανε ομόρρυθμος εταίρος της εταιρείας με την επωνυμία………………, έχει, δε, παύσει να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο και ζητεί, να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης με υποδεικνυόμενο Σύνδικο το Διαχειριστή Αφερεγγυότητας Γεώργιο …………….., προκειμένου να του χορηγηθεί δεύτερη ευκαιρία, άλλως, σε περίπτωση μη επάρκειας της μη βεβαρυμμένης περιουσίας του να καλύψει τα έξοδα της πτωχευτικής διαδικασίας, να διαταχθεί η καταχώριση του ονόματος του απευθείας στο ΗΜΦ για να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειές της. Με αυτό περιεχόμενο η αίτηση, αρμοδίως, κατ’αρ. 172 παρ. 2 ν. 4738/2020, εισάγεται στην εκούσια δικαιοδοσία προκειμένου να συζητηθεί κατά τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου του αρ. 78 παρ. 2και 172 επ. ν. 4738/2020, είναι, δε, αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στα αρ. 76, 77, 176 του ιδίου νόμου και για το παραδεκτό της συνυποβλήθηκαν στο ΗΜΦ: α) δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, με μηδενικό αποτέλεσμα εκκαθάρισης και εισοδήματα από μισθωτή εργασία 25.819,23 ευρώ, β) εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης 2020, γ) βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης την 1.1.2022, δ) κατάσταση του συνόλου των πιστωτών για χρέη προς ΕΦΚΑ, ΔΟΥ, Τράπεζα Πειραιώς και ELPEDISON710.979,82 ευρώ, ε) η με αρ. πρωτ. ………… Βεβαίωση Χρεών ΑΑΑΕ/ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων και ο από 3.2.2022 Πίνακας Χρεών Οφειλέτη ΕΦΚΑ καταστάσεις οφειλών προς ΔΟΥ και ΕΦΚΑ, και στ) το υπ’ αρ. …………… γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 250 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης, κατ’αρ. 173 παρ. 2 ν. 4738/2020.

Έως την ημέρα παρέλευσης της τριαντακονθήμερης προθεσμίας δημοσιοποίησης της αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας δεν ασκήθηκε παρέμβαση κατά αυτής και, ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να διοριστεί ο προτεινόμενος Σύνδικος Γεώργιος ………… του Χρήστου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης και Διαχειριστής Αφερεγγυότητας με AM……………., που αποδέχθηκε το διορισμό του και, επιπλέον, να οριστεί ο Ειρηνοδίκης Εισηγητής της πτώχευσης προκειμένου να πιθανολογήσει την επάρκεια των μη βεβαρυμμένων στοιχείων της περιουσίας του αιτούντος να καλύψουν τα έξοδα της διαδικασίας και, σε καταφατική περίπτωση, να προσδιορίσει την ημέρα παύσης των πληρωμών και να διατάξει την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, κατ’ αρ. 173 παρ. 1, 179 ν. 4738/2020, τα, δε, δικαστικά έξοδα βαρύνουν την τελευταία, κατά το διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.
Κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης τον …………………….. του ………, με ΑΦΜ …………., κατοίκου ………….. Αθηνών, επί της οδού …………, αρ. ………….
Ορίζει Εισηγητή της πτώχευσης τον Ειρηνοδίκη Αθηνών Βασίλειο Φούρκα.
Διορίζει Σύνδικο της Πτώχευσης τον υποδειχθέντα Διαχειριστή Αφερεγγυότητας με AM….., Γεώργιο ………….. του Χρήστου, Δικηγόρο και κάτοικο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Βενιζέλου, αρ…., ΤΚ 54624, ………………………, ο οποίος αποδέχθηκε το διορισμό του.
Επιβάλει σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των 100,00 ευρώ.
Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 5-9-2022, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    ΗΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top