Αριθμός απόφασης
571/2022
Το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας

Συγκροτήθηκε, από την Ειρηνοδίκη Αγγελική-Ερμιόνη Γουβαλάρη, η οποία ορίστηκε με πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Χαλκίδας Προέδρου Πρωτοδικών, και τον Γραμματέα Αναστάσιο Σταυρουλάκη.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Ιουνίου 2022, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Του αιτούντος – καθ’ ου η κύρια παρέμβαση: Δ Τ του ΙΩΑΝΝΗ, με Α.Φ.Μ. 10….., κατοίκου ……….. Εύβοιας, οινοποιός στις 3.5.2022 προκατέθεσε προτάσεις δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου (Α.Μ./Δ.Σ. Αθηνών 25284) και δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.
Του κυρίως παρεμβαίνοντος: N.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (e- ΕΦΚΑ), με Α.Φ.Μ. 997072577, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αρ. 22) και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο στις 13.5.2022 προκατέθεσε προτάσεις δια του, πληρεξούσιου δικηγόρου του Γεωργίου …….. (Α.Μ./Δ.Σ. Χαλκίδας ….) και δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.
Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή από 22.2.2022 αίτησή του, η οποία καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 213 του Ν. 4738/2020 στις, 22.2.2022, δημοσιεύθηκε με αριθμό ……… και κατατέθηκε μέσω αυτού στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ….(ΓΑΚ)/…..(ΕΑΚ)/14.3.2022. Το κυρίως παρεμβαίνον ζητεί να γίνει δεκτή η από 8.4.2022 κύρια παρέμβασή του, η οποία καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 213 του Ν. 4738/2020 στις 11.4.2022, δημοσιεύτηκε με αριθμό …….. και κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ……(ΓΑΚ)/….(ΕΑΚ)/12.4.2022. Οι ως άνω αίτηση και κύρια παρέμβαση μετά την παρέλευση των νομίμων προθεσμιών και το κλείσιμο του φακέλου της δικογραφίας που σχηματίστηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 177 του Ν. 4738/2020, προσδιορίσθηκαν, δυνάμει της υπ’ αριθμ. ……9/31.5.2022 πράξης, ορισμού δικασίμου της Διευθύνουσας το παρόν Δικαστήριο Ειρηνοδίκη, να συζητηθούν στη δικάσιμο που αναφέρεται, στην αρχή της παρούσας και γράφτηκαν στο πινάκιο.
Με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών εκθέτει ότι αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του προς τους αναφερόμενους στην αίτηση πιστωτές του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο κατά τα ειδικότερα παρατιθέμενα και ζητεί να κηρυχθεί σε πτώχευση, να οριστεί Εισηγητής Δικαστής και Σύνδικος της πτώχευσης, άλλως να διαταχθεί η καταχώρηση του ονόματός του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας προκειμένου να επέλθουν στο πρόσωπό του οι συνέπειες του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν. 4738/2020.
Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση παραδεκτά φέρεται να δικασθεί από το Δικαστήριο τούτο κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, και ειδικότερα κατά τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου του άρθρου 78 παρ. 2 σε συνδυασμό με τα άρθρα 172 επ. του Ν. 4738/2020, για το παραδεκτό δέ της συνυποβλήθηκαν: α) τα απαιτούμενα κατά τη διάταξη του άρθρου 174 παρ. 2 του Ν. 4738/2020 έγγραφα, ήτοι η τελευταία προ της κατάθεσης τής αίτησης δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, πρόσφατη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης, κατάσταση των συνόλου των’ πιστωτών του, βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τα χρέη του προς το Δημόσιο και λοιπά έγγραφα προς υποστήριξη των παρεχόμενων υπό του αιτούντος στοιχείων, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών αποτελεί φυσικό πρόσωπο, που πληροί τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, και β) το υπ’ αριθμ. 8……/17.1.2022 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 250,00 € για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης, κατ’ άρθρο 173 παρ. 2 του Ν. 4738/2020. Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 76, 77,172 επ. του ίδιου νόμου, και επομένως πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (e-ΕΦΚΑ) άσκησε την υπό κρίση κύρια παρέμβαση, με την οποία, επικαλούμενο έννομο συμφέρον λόγω της ύπαρξης απαίτησής του, συνολικού ποσού 44.611,31ε σε βάρος του αιτούντος ζητεί για τους λόγους που παραθέτει να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση και να καταδικασθεί ο αιτών στη δικαστική του δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο, η ως άνω κυρία παρέμβαση παραδεκτά φέρεται να δικασθεί από το Δικαστήριο τούτο κατά τη διαδικασία της εξουσίας δικαιοδοσίας, και ειδικότερα κατά τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου του άρθρου 78 παρ. 2 σε συνδυασμό με τα άρθρα 172 επ. του Ν. 4738/2020, και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 173 παρ. 1 και 177 του ίδιου νόμου, 68, 79 και 176 επ. ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει συνεκδικαζόμενη με την υπό κρίση αίτηση (άρθρα 130 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 4738/2020), να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Από την εκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων, και συγκεκριμένα όλων των εγγράφων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών, ηλικίας 41 ετών (έτος γέννησης 1981), είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων, ηλικίας 7 και 5 ετών. Στο παρελθόν, και συγκεκριμένα από το έτος 2009 έως το έτος 2012, οπότε η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Δ Τ ΚΑΙ ΣΙΑ EΕ» έπαυσε τις εργασίες της, ήταν ομόρρυθμος εταίρος αυτής, ενώ το χρονικό διάστημα από 1.10.2004 έως 31.3.2018 ήταν αγρότης.
Έκτοτε είναι άνεργος, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. Έχει κριθεί δικαιούχος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και από την 1η.1.2022 λαμβάνει κάθε μήνα από την Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας το ποσό των 128,28 €. Επίσης, λαμβάνει ετησίως από τον ΟΠΕΚΑ επίδομα, τέκνων, ποσού 1.680,00 €. Άλλα εισοδήματα δεν διαθέτει. Η σύζυγός του αποκερδαίνει μηνιαίως από την επιχειρηματική της δραστηριότητα το ποσό των 160,00 € περίπου (βλ. την τελευταία προ της κατάθεσης της αίτησης δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, από την οποία προκύπτει ότι το έτος αυτό η σύζυγος του αιτούντος εσόδευσε από επιχειρηματική δραστηριότητα το ποσό των 1.975,83 €). Κατόπιν τούτων, το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των [{128,28 + (1.680,00 : 12 μήνες =) 140 =} 268,28 € εισόδημα του αιτούντος + 160,00 € εισόδημα της συζύγου του =] 428,28 €. Κατοικεί μαζί με τη σύζυγο και τα τέκνα του σε οικία, κείμενη στη …….. Ευβοίας, η οποία έχει μισθωθεί από τη σύζυγό του, έναντι μηνιαίου μισθώματος, ποσού 380,00 €.
Στα περιουσιακά του στοιχεία περιλαμβάνονται: α) η πλήρης και αποκλειστική κυριότητα ενός αγροτικού ακινήτου (ελαιοπερίβολο), εντός του οποίου υπάρχουν 75 ελαιόδεντρα, επιφάνειας 3.241,00 τ.μ., που βρίσκεται μέσα στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Αγίου Κωνσταντίνου της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, στη θέση «……..», αντικειμενικής αξίας 3.267,00 €, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικότερα στον τίτλο κτήσης του, ήτοι στο υπ’ αριθμ. 20…./2.10.2006 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αταλάντης Χαρίκλειας, Βάγια-Σαρακιώτη. Η εμπορική αξία του εν λόγω αγροτεμαχίου, λαμβανομένων υπόψη του είδος του (αγροτεμάχιο με 75 ελαιόδεντρα), της θέσης του, του εμβαδού του και αγγελιών πώλησης ακινήτων με παραπλήσια χαρακτηριστικά στους σχετικούς ιστοτόπους, εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00 €, β) το με αριθμό κυκλοφορίας …….Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 1.399 κυβικών, έτους πρώτης κυκλοφορίας το 2004, η εμπορική αξία του οποίου εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 €, το οποίο έχει τεθεί από τις 28.12.2018 σε ακινησία, γ) το με αριθμό κυκλοφορίας ……. Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο (φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο), μάρκας MITSUBISHI PORT, εμπορικής ονομασίας CANTER, 2.977 κυβικών, έτους πρώτης κυκλοφορίας το 2005, η εμπορική αξία του οποίου εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 €, το οποίο έχει τεθεί από τις 28.12.2018 σε ακινησία, και 6) το με αριθμό κυκλοφορίας …… Ι.Χ.Φ., αυτοκίνητο (φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο), το οποίο έχει τεθεί από τις 5.1.2017 σε ακινησία. Περαιτέρω, ο αιτών οφείλει: Α) στο Ελληνικό Δημόσιο το συνολικό ποσό των 47.095,12 €, εκ του οποίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3……/21.12.2021, βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, το ποσό των 9.623,39 € αποτελεί ληξιπρόθεσμη ατομική οφειλή του, το ποσό των 204,80 € αποτελεί ατομική μη ληξιπρόθεσμη οφειλή του και το ποσό των 37.266,93 € αποτελεί ληξιπρόθεσμη. οφειλή της εταιρείας «Δ. Τ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που έχει βεβαιωθεί σε βάρος του με την ιδιότητά του ως ομορρύθμου μέλους της, Β) στο κυρίως παρεμβαίνον e-ΕΦΚΑ, το συνολικό ποσό των (9.374,03 + 4.905,25 + 30.359,03 =) 44.611,31 €, το οποίο έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο, σύμφωνα με τους από 21.3.2022 προσκομιζόμενους από τον εν λόγω πιστωτή πίνακες χρεών, Γ) στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» το ποσό των 8.500,00 €, το οποίο έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο, και Δ) στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» το ποσό των 5.000,00 €, το οποίο επίσης έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο. Το σύνολο, συνεπώς, των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος προς τους ανωτέρω πιστωτές ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 105.001,63 €.
Ο αιτών βρίσκεται σε παύσή πληρωμών, αφού, πέραν του γεγονότος ότι τούτο τεκμαίρεται (άρθρο 176 του Π. 4738/2020), διότι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του είναι προς το Ελληνικό’ Δημόσιο, τον κυρίως παρεμβαίνοντα Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και τα αναφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα, υπερβαίνει επιπλέον το ποσό των 30.000,00 € και έχει παύσει να εξυπηρετείται για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, η αδυναμία του να εξοφλήσει τα χρέη του δεν οφείλεται σε πρόσκαιρη δυσχέρεια ή έστω σε περιοδική διαταραχή του ρυθμού των πληρωμών του, αλλά έχει τον χαρακτήρα της γενικότητας και της μονιμότητας, καθόσον το ποσό που απομένει από το μηνιαίο εισόδημά τού, ύψους 268,28 € σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, μετά την αφαίρεση τού ποσού της συνεισφοράς του στην κάλυψη των μηνιαίων ευλογών δαπανών διαβίωσης του ίδιου, της συζύγου του και των δύο ανήλικων τέκνων του, τα οποία αποτελούν προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του, είναι μηδενικό.
Το εισόδημά του δεν επαρκεί για την κάλυψη των στοιχειωδών δαπανών διαβίωσης της οικογένειας του και τη σύγχρονη εξυπηρέτηση των χρηματικών του υποχρεώσεων. Η αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών τού κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον. Τούτων λεχθέντων, καθίσταται σαφές ότι συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση μόνιμη και διαρκής πραγματική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές του. Περαιτέρω, δεν αποδεικνύεται ότι ο αιτών καταχρηστικά υπέβαλε την υπό κρίση αίτηση προς το σκοπό δόλιας αποφυγής πληρωμής των χρεών του, ως επικαλείται το κυρίως παρεμβαίνον.
Τέλος, πιθανολογείται ότι τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος, τα οποία δεν είναι βεβαρυμμένα, είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα και επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας. Κατόπιν των ανωτέρω, συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, υποκειμενικές και αντικειμενικές, για την κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης, και πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, να απορριφθεί η υπό κρίση κύρια παρέμβαση ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν, να κηρυχθεί ο αιτών σε κατάσταση πτώχευσης, να οριστεί ως ημέρα παύσης των πληρωμών του η 23η.1.2022 (άρθρα 81 παρ. 2 και 177 παρ. 5 του Ν. 4738/2020), καθώς και να οριστεί Εισηγητής της πτώχευσης Ειρηνοδίκης που υπηρετεί στο παρόν Δικαστήριο και ο προτεινόμενος από τον αιτούντα σύνδικος πτώχευσης, ο οποίος έχει αποδεχθεί τον διορισμό του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Διάταξη για δικαστικά έξοδα δεν θα περιληφθεί ελλείψει σχετικού αιτήματος εκ μέρους του αιτούντος (Β. Χατζηιωάννου, Η δίκη της πτώχευσης και των προληπτικών μέτρων της, 2016, σελ. 166).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση και την κύρια παρέμβαση αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την κύρια παρέμβαση.
ΚΗΡΥΣΣΕΙ σε κατάσταση πτώχευσης τον Δ.Τ. του ΙΩΑΝΝΗ, με Α.Φ.Μ. ….., κάτοικο …… Εύβοιας.
ΟΡΙΖΕΙ ημέρα παύσης των πληρωμών την 23η.1.2022.
ΟΡΙΖΕΙ Εισηγητή της πτώχευσης την Ειρηνοδίκη Χαλκίδας Αικατερίνη Σκουλά.
ΟΡΙΖΕΙ Σύνδικο της Πτώχευσης τον διαχειριστή αφερεγγυότητας Γ. Γ… του Χρήστου, δικηγόρο και κάτοικο Θεσσαλονίκης (οδός Βενιζέλου αρ. …..).
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Χαλκίδα στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top