ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1430/2022
(Αριθμός κατάθεσης αίτησης: 2/12-7-2022)
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Απόστολο Μαλακωνάκη, Ειρηνοδίκη Χανίων, και από την Γραμματέα Ελένη Τσίτουρα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 25η Οκτωβρίου 2022, για να δικάσει την αίτηση κήρυξης σε πτώχευση:
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Α.Μ. του Ε., κατοίκου … Δημοτικής Ενότητας Θ. Δήμου Χ., με Α.Φ.Μ……………., η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Άννα Κορσάνου (υπ’ αριθμ. Π3855566 γραμμάτιο προκαταβολής ΔΣΑ), η οποία αφενός μεν υπέβαλε την υπό κρίση αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, συνοδευόμενη από τα εκ των άρθρων 173 και 174 Ν. 4738/2020 απαιτούμενα έγγραφα, αφετέρου δε, τόσο την αίτηση όσο και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα τα κατέθεσε προαποδεικτικά και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, χωρίς να εμφανισθεί στο ακροατήριο κατά την πλασματική συζήτηση της αίτησης.
Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλείται σ’ αυτήν, η υπ’ αριθμ. …../12-7-2022 αίτηση κήρυξης σε πτώχευση, που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά με αρ. πρωτ. 1…./12-7-2022 μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, από την πληρεξούσια δικηγόρο της αιτούσας, Άννα Κορσάνου, και για την οποία συντάχθηκε από την Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου η υπ’ αριθμ. …../12-7-2022 έκθεση κατάθεσης δικογράφου. Με την υπ’ αριθμ. 8……../21-9-2022 Πράξη του Διευθύνοντος το παρόν Δικαστήριο, μετά το πέρας της προθεσμίας του άρθρου 173 παρ. 1 εδ. α΄ και β΄ του Ν. 4738/2020, ορίστηκαν Δικαστής και χρόνος πλασματικής συζήτησης της υπόθεσης οι αναφερόμενοι στην αρχή της παρούσας και η υπόθεση γράφτηκε στο πινάκιο.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

«Πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου» είναι οι περιπτώσεις κήρυξης της πτώχευσης οφειλετών, οι οποίοι, κατά την περιουσιακή τους κατάσταση, πληρούν ένα μόνο από τα κριτήρια προσδιορισμού της «πολύ μικρής οντότητας», όπως αυτή και τα κριτήριά της προσδιορίζονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, που πάντως δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (άρθρα 172 παρ. 1, 204 παρ. 2 και 78 παρ. 2 ν. 4738/2020 (ΠτΚ). Αφορούν, δηλαδή, οι εν λόγω πτωχεύσεις οφειλέτες, πτωχούς, οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα, ασκούντα, καταρχάς, επιχείρηση, ή νομικά πρόσωπα, με πτωχευτική ικανότητα, όταν με βάση στοιχεία συντασσόμενων ισολογισμών τους ή άλλα τηρούμενα απ’ αυτούς στοιχεία αποδεικνύεται, είτε ότι διαθέτουν σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων), μη υπερβαίνον το ύψος των 350.000 ευρώ, είτε ότι έχουν σημειώσει καθαρό ύψος κύκλου εργασιών, μη υπερβαίνον το ύψος των 700.000 ευρώ, είτε ότι έχουν απασχολήσει στην επιχείρησή τους, κατά μέσο όρο, όχι περισσότερα από 10 άτομα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας, προ της κήρυξης της πτώχευσης, περιόδου (βλ. άρθρο 2 παρ. 2 ν. 4308/2014). Όσον αφορά, όμως, τα φυσικά πρόσωπα, που δεν ασκούν επιχείρηση και δεν συντάσσουν ισολογισμούς, το κριτήριο της ένταξής τους στην κατηγορία των οφειλετών, των οποίων η πτώχευση είναι μικρού αντικειμένου, περιορίζεται στην αξία του συνόλου της περιουσίας τους, που δεν πρέπει να υπερβαίνει -κατ’ αντιστοιχία, προς το ως άνω όριο του ενεργητικού των πολύ μικρών οντοτήτων- το ύψος των 350.000 ευρώ (έτσι, άρθρο 78 παρ. 2 εδ. β΄ ΠτΚ). Για τον υπολογισμό, μάλιστα, της αξίας των ακινήτων του φυσικού προσώπου, που βρίσκονται στην Ελλάδα, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία τους, για τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύμφωνα με το ν. 4223/2013, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού του φόρου. Για γήπεδα, εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., ως αξία των ακινήτων λογίζεται η αντικειμενική τους αξία, σύμφωνα με το άρθρο 41Α του ν. 1249/1982 και τις ισχύουσες, κατ’ εξουσιοδότηση, σχετικές κανονιστικές πράξεις (βλ. άρθρο 78 παρ. 2 εδ. γ΄ ΠτΚ σε συνδυασμό με άρθρο 11 ΠτΚ). Εφόσον πρόκειται για οφειλέτη, για τον οποίο η πτώχευση είναι μικρού, κατά τα ανωτέρω, αντικειμένου, η αίτηση για την κήρυξή της -από τον ίδιο τον οφειλέτη ή πιστωτή του ή τον εισαγγελέα- υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, στο οποίο και δημοσιοποιείται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών (άρθρο 173 παρ. 1 εδ. α΄ ΠτΚ), στο πλαίσιο του σκοπού τήρησης του Μητρώου αυτού, που είναι η υποβοήθηση των διαδικασιών του ΠτΚ (άρθρο 212 ΠτΚ). Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης μικρού αντικειμένου είναι το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κύρια κατοικία του, εφόσον δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, εμπορική, αγροτική ή άλλη (όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 21 και 47 του ν. 4172/2013 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), άλλως -αν ασκεί τέτοια δραστηριότητα-, «το κέντρο των κύριων συμφερόντων του» (βλ. παραπάνω, και άρθρο 78 παρ. 3 ΠτΚ). Σε περίπτωση αμφισβήτησης, κύρια κατοικία είναι η αναφερόμενη ως κατοικία του οφειλέτη στην τελευταία προ της κατάθεσης της αίτησης πτώχευσης, φορολογική δήλωσή του. Με την αίτησή του, ο οφειλέτης υποχρεούται, κατά το άρθρο 174 ΠτΚ, να καταθέτει, με ποινή απαραδέκτου, τις οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, για την τελευταία χρήση, για την οποία είναι διαθέσιμες. Σε περίπτωση αίτησης φυσικού ή νομικού προσώπου, που δεν δημοσιεύει χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με την αίτηση κατατίθεται, επί ποινή απαραδέκτου, η τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, η δήλωση στοιχείων ακινήτων και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Η αίτηση συνοδεύεται, επίσης, από κατάσταση του συνόλου των πιστωτών του οφειλέτη και από βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του προς το Δημόσιο. Η αίτηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα, που υποστηρίζουν τα παρεχόμενα από τον οφειλέτη στοιχεία. Επιπλέον, όταν την αίτηση υποβάλλει ο οφειλέτης, οφείλει να επισυνάπτει σε αυτήν, με ποινή απαραδέκτου, γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 250 ευρώ, σε πρωτότυπο, για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση ανεπάρκειας της περιουσίας, για κάλυψη των διαδικαστικών εξόδων, και γίνεται επίκληση του γεγονότος αυτού στην αίτηση. Το ποσό αυτό αναλαμβάνεται από τον σύνδικο, με άδεια του εισηγητή. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή παραίτησης από το δικόγραφο, το ποσό επιστρέφεται στον οφειλέτη (έτσι, άρθρο 173 παρ. 2 ΠτΚ). Όλα τα παραπάνω, συνοδευτικά της αίτησης έγγραφα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ η ίδια η αίτηση περιλαμβάνει, σιωπηρά -χωρίς να μπορεί, για το παραδεκτό αυτής, να την αποκλείσει- συναίνεση πρόσβασης στα στοιχεία και στα συνοδευτικά έγγραφα, που βρίσκονται σε βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (άρθρο 174 παρ. 4 ΠτΚ). Δεδομένου, ότι η επισύναψη των οικονομικών καταστάσεων απειλείται με ποινή απαραδέκτου, σε περίπτωση ελλείψεώς τους, δεν είναι δυνατή η κατ’ άρθρο 227, 741 ΚΠολΔ, προσκόμισή τους κατόπιν καθοδηγητικής ενέργειας του Δικαστηρίου ή και επιμελεία του αιτούντος, κατόπιν μη οριστικής απόφασης του άρθρου 254 ΚΠολΔ. Για τον οφειλέτη δεν είναι υποχρεωτική η αναφορά προτεινόμενου συνδίκου της πτώχευσης, εφόσον δηλώσει ότι δεν κατέστη δυνατή ανεύρεσή του (άρ. 79 παρ. 4 in fine). Κατά της υποβαλλόμενης και δημοσιευμένης στο Μητρώο αίτησης μπορεί να ασκηθεί, με τον ίδιο τρόπο, παρέμβαση (άρθρο 173 παρ. 1 εδ. β΄ ΠτΚ). Η παρέμβαση αυτή μπορεί να είναι, είτε κύρια, ασκούμενη από πιστωτή, ο οποίος θα ζητεί, με αυτήν, την απόρριψη της αίτησης, είτε πρόσθετη, ασκούμενη, επίσης, από πιστωτή, που, μολονότι αποδέχεται την αίτηση, αιτείται διορισμό συνδίκου, τον οποίο προτείνει ο ίδιος (βλ. και άρθρο 177 παρ. 1 εδ. α΄ ΠτΚ). Και οι δύο, πάντως, παρεμβάσεις οφείλουν να ασκηθούν εντός προθεσμίας 30 ημερών από τον χρόνο της δημοσίευσης της αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Διαφορετικά, δεν θα ληφθούν υπόψη από το δικαστήριο, θεωρούμενες ως απαραδέκτως ασκηθείσες (άρθρο 173 παρ. 1 εδ. α΄ και β΄ ΠτΚ). Κατά τα λοιπά, οι παρεμβάσεις υποβάλλονται, ηλεκτρονικά, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Εφόσον δε, υποβληθούν, εμπρόθεσμα, κύριες παρεμβάσεις, αντίγραφα των διαδικαστικών εγγράφων, κατατίθενται, σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά, στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, με μέριμνα του επιμελέστερου των διαδίκων (άρθρο 177 παρ. 2 εδ. α΄ και β΄ ΠτΚ). Περαιτέρω, εφόσον το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση, κηρύσσει με την εκδιδόμενη απόφασή του την πτώχευση, ορίζει με αυτήν εισηγητή και σύνδικο και προσδιορίζει την ημερομηνία παύσης των πληρωμών. Όταν όμως εντός του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών από τη δημοσίευση της αίτησης για την κήρυξη της πτώχευσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας κατά τα ανωτέρω (άρθρο 173 παρ. 1 ΠτΚ) δεν υποβληθεί παρέμβαση κατά της αίτησης ή υποβληθεί παρέμβαση, που αφορά μόνο το διορισμό συνδίκου, η αίτηση γίνεται δεκτή από το δικαστήριο, με μόνη τη διαπίστωση της παρέλευσης του χρονικού αυτού διαστήματος. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο ο εισηγητής, ο οποίος ορίζει τον σύνδικο και προσδιορίζει την ημέρα παύσης των πληρωμών, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταχώρισης στο Μητρώο των στοιχείων του οφειλέτη λόγω ανεπάρκειας περιουσίας, την οποία (καταχώρηση) διατάσσει ο εισηγητής (άρθρο 173 παρ. 1 εδ. β΄ και δ΄ ΠτΚ). Το γεγονός ότι σε αυτή την περίπτωση ο εισηγητής ορίζει την ημέρα παύσης πληρωμών, είναι δηλωτικό της οικονομίας της δίκης που σκοπεί ο νομοθέτης.

Με την κρινόμενη αίτησή της η αιτούσα εκθέτει ότι εργάζεται ως ξενοδοχοϋπάλληλος. Ότι έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ, τέσσερις τράπεζες και άλλους επτά ιδιώτες πιστωτές, συνολικού ποσού υπερβαίνοντος τις 400.000,00 ευρώ, η μη εξόφληση των οποίων οφείλεται στο γεγονός ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία να πληρώσει τα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά χρέη της. Για τους λόγους αυτούς ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, να ανασταλεί η ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας της, έως ότου συσταθεί ο Ιδιωτικός Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης του άρθρου 219 του ν. 4738/2020, καθώς πληροί τα κριτήρια του ευάλωτου οφειλέτη, να οριστεί Εισηγητής Δικαστής και Σύνδικος της πτώχευσης, άλλως να καταχωρηθεί το όνομά της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Από το περιεχόμενο της υπό κρίση αιτήσεως και απ’ όλα τα έγγραφα τα οποία υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μαζί με αυτήν μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας και προσκομίσθηκαν προαποδεικτικά στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και σε έντυπη μορφή πριν την πλασματική συζήτηση της αιτήσεως κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, βάσει δε και όλων όσων εκτέθηκαν στην προηγηθείσα μείζονα σκέψη της παρούσας, προκύπτει ότι η υπό κρίση αίτηση παραδεκτά και νόμιμα εισάγεται για να συζητηθεί στο παρόν Δικαστήριο, που είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο, καθώς: 1) η αιτούσα – οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που πληροί τα κριτήρια προσδιορισμού της «πολύ μικρής οντότητας» του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, καθώς τα μοναδικά περιουσιακά στοιχεία της είναι αφενός μεν η κύρια κατοικία της, η αντικειμενική αξία της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 100.526,71 ευρώ (βλ. πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ 2022), αφετέρου δε ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2006, η αξία του οποίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.000 ευρώ, 2) η κύρια κατοικία της αιτούσας – οφειλέτριας βρίσκεται στην … της Δημοτικής Ενότητας Θ. του Δήμου Χ., ήτοι εντός της περιφέρειας στην οποία εκτείνεται η κατά τόπον αρμοδιότητα του παρόντος Δικαστηρίου, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, 3) επισυνάπτεται στην αίτηση το υπ’ αριθμ. 6……/21-6-2022 γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 250,00 ευρώ και 4) επισυνάπτονται στην αίτηση: α) η τελευταία προ της κατάθεσης της αίτησης δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, από την οποία προκύπτει ότι το ετήσιο εισόδημα της αιτούσας – οφειλέτριας ανέρχεται στο ποσό των 7.261,68 ευρώ (4.993,94 € από μισθωτή εργασία + 2.267,74 € από το επίδομα ανεργίας), β) βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9), από την οποία προκύπτει η ακίνητη περιουσία της αιτούσας (κύρια κατοικία), γ) κατάσταση του συνόλου των πιστωτών της αιτούσας – οφειλέτριας και δ) βεβαιώσεις οφειλών από την ΑΑΔΕ (ΔΟΥ Χ..) και τον ΕΦΚΑ, καθώς και από μία από τις πιστώτριες τράπεζες. Περαιτέρω, ουδείς εκ των πιστωτών της αιτούσας άσκησε παρέμβαση (κύρια ή πρόσθετη) ηλεκτρονικά (με υποβολή της στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας) εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από τη δημοσιοποίηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας της υπό κρίση αίτησης κήρυξης σε πτώχευση, η οποία (δημοσιοποίηση) έλαβε χώρα στις 12-7-2022 (βλ. την σχετική βεβαίωση επιτυχούς δημοσίευσης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους). Κατόπιν όλων αυτών, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην προηγηθείσα μείζονα σκέψη της παρούσας, εφόσον διαπιστώθηκε ότι η προθεσμία των 30 ημερών από τη δημοσίευση της υπό κρίση αίτησης για την κήρυξη της πτώχευσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας παρήλθε άπρακτη χωρίς να ασκηθεί κύρια παρέμβαση κατά της αίτησης από τους πιστωτές της αιτούσας – οφειλέτριας, θα πρέπει άνευ άλλου τινός να γίνει δεκτή η αίτηση και ως βάσιμη κατ’ ουσίαν, να κηρυχθεί η αιτούσα σε κατάσταση πτώχευσης και να διορισθεί Εισηγητής της πτώχευσης ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης, προκειμένου να πιθανολογήσει την επάρκεια της περιουσίας της αιτούσας να καλύψει τα έξοδα της διαδικασίας και, σε καταφατική περίπτωση, να διορίσει Σύνδικο τον προτεινόμενο από την αιτούσα, Χ.Κ. του Γεωργίου, Δικηγόρο ….., ο οποίος έχει αποδεχτεί το διορισμό του και έχει δηλώσει εγγράφως ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα του άρ. 238 Ν. 4738/2020, να προσδιορίσει την ημέρα παύσης των πληρωμών και να διατάξει την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, κατ’ αρ. 173 παρ. 1, 179 ν. 4738/2020. Το αίτημα αναστολής ρευστοποίησης της κύριας κατοικίας της αιτούσας μέχρις ότου συσταθεί ο Ιδιωτικός Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης του άρθρου 219 του ν. 4738/2020, προβάλλεται αλυσιτελώς με την υπό κρίση αίτηση, καθώς το παρόν Δικαστήριο δεν έχει στην παρούσα φάση αρμοδιότητα να κρίνει επ’ αυτού. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση παρούσης της αιτούσας.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΚΗΡΥΣΣΕΙ την αιτούσα σε κατάσταση πτώχευσης.
ΟΡΙΖΕΙ Εισηγήτρια της πτώχευσης την Ειρηνοδίκη Χανίων Στυλιανή Καλλιγιαννάκη.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατό εβδομήντα (170,00) ευρώ.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καταχώρηση της παρούσας απόφασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στα Χανιά, στις 29 Δεκεμβρίου 2022.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top