Αριθμός απόφασης 44/2022
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η Ειρηνοδίκης Πειραιά Χρυσούλα Κεβεντσίδου, την οποία όρισε με πράξη της η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Πειραιά, έχοντας υπόψη την από 11.09.2022 αίτηση του Ν.Π. του Δ., κατοίκου Κ., οδός Ε.Μ. αριθμ. .., με ΑΦΜ: …, με αριθμό …., που υπέβαλε ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με ΓΑΚ: …/26-09-2022 και ΕΑΚ: …/26-09-2022 και υπογράφεται από την πληρεξούσια Δικηγόρο του Άννα Κορσάνου (AM ΔΣΑ 25284).

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτησή του ο απών, κατ’ εκτίμηση, ιστορεί ότι είναι φυσικό πρόσωπο και ότι ήταν ομόρρυθμος εταίρος της εταιρείας Γ. Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, από την οποία αποχώρησε στις 22-07-2020. Ότι έχει παύσει να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο και ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, να οριστεί εισηγητής πτώχευσης και σύνδικος πτώχευσης ο προτεινόμενος από αυτόν, άλλως να διαταχθεί η καταχώρηση του ονόματος του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.
Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση, αρμοδίως, κατ’ αρ. 172 παρ. 2 ν. 4738/2020, εισάγεται στην εκούσια δικαιοδοσία προκειμένου να συζητηθεί κατά τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου του αρ. 78 παρ. 2 και 172 επ. ν. 4738/2020 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, είναι, δε, αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στα αρ. 76, 77, 176 του ιδίου νόμου, πλην του αιτήματος να διαταχθεί η καταχώρηση του ονόματος του αιτούντος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, το οποίο αλυσιτελώς προβάλλεται, καθόσον σε περίπτωση ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη, για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας της πτώχευσης κατά το άρθρο 178 παρ. 1 του ν. 4738/2020, ο εισηγητής διατάσσει την καταχώρηση του ονόματος του οφειλέτη στο ΗΜΦ. Ως εκ τούτου, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συνυποβλήθηκαν: α) η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, β) βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασής του την 1.1.2022, γ) κατάσταση του συνόλου των πιστωτών του, δ) βεβαιώσεις οφειλών της Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά και της ΔΟΥ Καλλιθέας, και ε) το υπ’ αριθμ. 843850/13-09-2022 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 250 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης, κατ’ άρθρο 173 παρ. 2 ν. 4738/2020, ενώ, έως την ημέρα παρέλευσης της τριαντακονθήμερης προθεσμίας δημοσιοποίησης της αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας δεν ασκήθηκε παρέμβαση κατά αυτής.
Από την επισκόπηση της όλης δικογραφίας και των εγγράφων που ο αϊτών προσκομίζει, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο απών είναι φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα. Υπήρξε ομόρρυθμος εταίρος της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία Γ. Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, από την οποία αποχώρησε στις 22-07-2020. Έχει κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% ένα διαμέρισμα Ε’ ορόφου, επιφάνειας 60 τ.μ., στο Κ., οδός Ε.Μ. αριθμ. 80, φορολογητέας αξίας (σύμφωνα με ΕΝΦΙΑ 2022) 47.520,00 ευρώ. Επί του ακινήτου αυτού ο απών επικαλείται ύπαρξη προσημείωσης υποθήκης υπέρ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, πλην όμως ο εν λόγω ισχυρισμός του δεν αποδείχθηκε, καθώς δεν επιρρωνύεται από έγγραφα. Το έτος τελευταίας φορολογικής δήλωσής του (φορολογικό έτος 2021), εμφάνισε καθαρά ετήσια ατομικά εισοδήματα, συνολικού ύψους 4.688,72 ευρώ, ενώ από 10-08-2020 εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρεία … ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, με καθαρές μηνιαίες αποδοχές ανερχόμενες στο ποσό των 566,73 ευρώ. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 78 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 92 παρ. 1 ν. 4738/2020, ικανοποιεί τα κριτήρια προσδιορισμού της πολύ μικρής οντότητας, δοθέντος ότι η αξία του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων δεν ξεπερνά το ποσό των 350.000,00 ευρώ. Επίσης, αποδείχθηκε ότι, κατά τον χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης, ο απών έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στους αναφερόμενους στην αίτηση πιστωτές συνολικού ύψους 135.616,97 ευρώ, τις οποίες αδυνατεί να εξυπηρετήσει. Τέλος, πιθανολογείται ότι τα μη βεβαρυμμένα στοιχεία της περιουσίας του επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας της πτώχευσης (άρθρο 77 παρ. 4 ν. 4738/2020).
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση πτώχευσης ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, να οριστεί ο Ειρηνοδίκης Εισηγητής της πτώχευσης, προκειμένου να προσδιορίσει την ημέρα παύσης των πληρωμών του αιτούντος και να διατάξει την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, κατ’ αρ. 173 παρ. 1 και 179 ν. 4738/2020, καθώς και να διοριστεί Σύνδικος της πτώχευσης από το Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας με Α.Μ. 119, ο Πιστοποιημένος Διαχειριστής Αφερεγγυότητας Χαράλαμπος Κουφατζής του Γεωργίου, Δικηγόρος…………………., τον οποίο προτείνει ο απών οφειλέτης και ο οποίος έχει δηλώσει εγγράφως ότι αποδέχεται το διορισμό του, καθώς και ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό του κώλυμα (άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4738/2020). Τα δικαστικά έξοδα, βαρύνουν την πτωχευτική περιουσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας, ενώ πρέπει να διαταχθεί η καταχώρηση της παρούσας απόφασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.
Κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης τον Ν.Π. του Δ., κάτοικο Κ., οδός Ε.Μ. αριθμ. .., με ΑΦΜ: ….
Ορίζει Εισηγήτρια της πτώχευσης την Ειρηνοδίκη Πειραιά Στυλιανή – Θεοδώρα Κρεπούρη.
Διορίζει Σύνδικο της πτώχευσης από το Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας με Α.Μ. 119, τον Πιστοποιημένο Διαχειριστή Αφερεγγυότητας Χαράλαμπο Κουφατζή του Γεωργίου, Δικηγόρο ……………………
Επιβάλει σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των 100,00 ευρώ.
Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στις 05-12-2022, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top