ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48/2022
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

Αποτελούμενο από τη Δόκιμη Ειρηνοδίκη Ικαρίας Ερμιόνη Ζώλη, Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 24/2022 Πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Σάμου.
Επιλήφθηκε να δράσει την υπ’ αριθ. 10…../08-02-2022 αίτηση κήρυξης σε πτώχευση, του …………του……… και της ……….. κατοίκου Σάμου ……………..με ΑΦΜ …………….. που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας, από την πληρεξούσια δικηγόρο του αιτούντος Άννα Π. Κορσάνου (AM ΔΣΑ 25284) και για την οποία συντάχθηκε από τη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου η υπ’ αριθ. …../2022 έκθεση κατάθεσης δικογράφου.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη λεκτική διατύπωση του εδ. β της παρ 1 του άρθρ. 173 του ν. 4738/2020 κατά το οποίο «η αίτηση γίνεται δεκτή με μόνη την διαπίστωση παρέλευσης της προθεσμίας», στις περιπτώσεις, που η αίτηση έχει ασκηθεί από τον οφειλέτη και η τυχόν άσκηση (πρόσθετης) παρέμβασης αφορά τον διορισμό συνδίκου, προκύπτει, ότι σαφής πρόθεση του νομοθέτη στις δίκες αυτές κατά την απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης στο ειρηνοδικείο είναι η δημιουργία μιας έγγραφης διαδικασίας και η αποφυγή δημόσιας συνεδρίασης. Τούτο δε ρητά ο νομοθέτης εκφράζει στην αιτιολογική έκθεση επί του άρθρ. 173 η οποία έχει επακριβώς ως εξής «Ρυθμίζεται πως η αίτηση της απλοποιημένης διαδικασίας πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και εφόσον δεν υπάρξουν παρεμβάσεις (εννοείται κύριες και όχι πρόσθετες) μπορεί να γίνει δεκτή με μόνη την διαπίστωση από το δικαστήριο της παρέλευσης της προβλεπόμενης προθεσμίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση παρεμβάσεις κρίνονται βάσει εγγράφων χωρίς προφορική διαδικασία». Οι παρεμβάσεις περαιτέρω κατ’ άρθρ. 177 παρ. 2 εδ α’ υποβάλλονται στις μικρού αντικειμένου πτωχεύσεις υποχρεωτικά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Ο μη προσδιορισμός συζήτησης στο ακροατήριο δικαιολογείται από τη φύση και το αντικείμενο των υποθέσεων αυτών. Καθώς από την έγγραφη διεξαγωγή της δίκης χωρίς προφορικότητα (με επισυναπτόμενα στην αίτηση ή προσκομιζόμενα με τις προτάσεις, αντλούμενων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όλων των αποδεικτικών εγγράφων και την εμφάνιση πλήρως τόσο του περιουσιακού, όσο και φορολογικού και του τραπεζικού «προφίλ» του προς πτώχευση οφειλέτη) δεν απομειώνονται οι διαδικαστικές δυνατότητες και ευκαιρίες, που θα είχαν οι διάδικοι αν προέβαλλαν τους ισχυρισμούς τους και αξιολογούσαν τα αποδεικτικά τους μέσα στο ακροατήριο. Η δημοσιοποίηση της αίτησης στο ΗΜΦ, η τυπική εγγραφή της υπόθεσης σε πινάκιο χρέωσης στον δικαστή και δημοσιότητας, η ανάρτηση αυτού στο χώρο των δικαστηρίων, στο ΗΜΦ και στον ιστότοπο (solon.gr) στο διαδίκτυο, σε συνδυασμό με τα άρθ. 237 παρ. 4 εδ γ του ΚΠολΔ και άρθρ. 22 του Οργανισμού Δικαστηρίων (ν. 1786/1988) καλύπτουν την επιταγή για δημοσιότητα της δίκης, ως προς τις εκφάνσεις αυτής τόσο έναντι των διαδίκων όσο και έναντι των τρίτων. (Βλ. Π. Γιαννόπουλο «Η απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου κατά τον ν. 4738/2020. Δικονομικά ζητήματα και de lege ferenda προτάσεις» Αρμενόπουλος 2021 σελ. 1651 και 1661, Αθ. Πανταζόπουλο «Η αρχή της δημοσιότητας» σελ. 345, Β. Φούρκα «Ζητήματα Εφαρμογής από την πτώχευση μικρού αντικειμένου» εισήγηση στο συνέδριο της ΕΝΔΕ στις 20-3-2021 (περιλαμβάνεται στο βιβλίο, που εκδόθηκε από με επιμέλεια της ΕΝΔΕ με τίτλο «Το Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο», εκδ. Σάκκουλα 2021). Σύμφωνα με τις παραπάνω ρυθμίσεις επί των παραπάνω υποθέσεων, που α) ο αιτών είναι ο ίδιος ο οφειλέτης και δεν έχει ασκηθεί παρέμβαση, ή β) έχει ασκηθεί (πρόσθετη) παρέμβαση, που αφορά μόνο τον διορισμό συνδίκου, η διαδικασία θεωρείται, ότι έχει ολοκληρωθεί με την παρέλευση των προθεσμιών της παρ. 1 του άρθρ. 173 του νόμου, ήτοι δηλαδή με την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την δημοσιοποίηση. Με την πάροδο δηλαδή της παραπάνω προθεσμίας για παρεμβάσεις, και εφόσον δεν έχει υποβληθεί κύρια παρέμβαση, κλείνει από τον γραμματέα ο φάκελος, χωρίς να κατατεθούν προτάσεις κατά απόκλιση, λόγω της ειδικότητας, από τις ρυθμίσεις του άρθρ. 115 παρ. 3 του ΚΠολΔ και εκδίδεται δικαστική απόφαση.

Με την κρινόμενη αίτησή του, ο αιτών εκθέτει, ότι είναι φυσικό πρόσωπο και ελεύθερος επαγγελματίας ………………… από το έτος 2002, ότι είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε ατομική επιχείρηση ξενοδοχείου την οποία διέκοψε το έτος 2017 και ότι στο εκκαθαριστικό του 2020 που προσκομίζει εμφανίζεται εισόδημα από μισθωτή εργασία καθώς είχε προσληφθεί ως μισθωτός από τον ………………..για θέματα ……………., όμως η σύμβαση έληξε τον Ιούνιο του 2021 και πλέον τα εισοδήματα του θα είναι από το επάγγελμα του …………….που έως τώρα είναι εξαιρετικά χαμηλά. Ότι έχει ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις και βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία εκπλήρωσης αυτών κατά τρόπο γενικό και μόνιμο για αυτό και αιτείται να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, να ορισθεί εισηγητής δικαστής και σύνδικος της πτώχευσης, άλλως να διαταχθεί η καταχώριση του ονόματος του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας προκειμένου να επέλθουν στο πρόσωπο του οι συνέπειες του άρθρου 192 παρ. 1 του ν. 4738/2020.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η κρινόμενη αίτηση, καθότι κατά τα παρακάτω πληροί τα κριτήρια του εδ. β της παρ. 2 του άρθρ. 78 του ν. 4738/2020 της μικρής οντότητας, αρμοδίως εισάγεται να εκδικασθεί κατ’ άρθρ. 78 παρ. 1 Και 172 παρ. 1 και 2 του νόμου αυτού κατά τις ειδικές διατάξεις (άρθρ. 173-186 αυτού) για την απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης μικρού αντικειμένου / στηριζόμενη στα αρθρ. 76, 77 και 176 του ιδίου παραπάνω νόμου και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατά τις διατάξεις του εδ. β της παρ. 1 του άρθρ. 173 αυτού, καθώς κατά αυτής δεν έχει ασκηθεί κύρια παρέμβαση μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την δημοσιοποίησή της κατ’ άρθρ. 177 παρ. 2 εδ α. Γίνεται μνεία, ότι για το παραδεκτό της αίτησης έχουν επισυναφθεί τα προβλεπόμενα κατ’ άρθρ. 174 παρ. 1, 2 του νόμου αυτού έγγραφα. Συγκεκριμένα: η τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε1) του έτους 2020, η δήλωση στοιχείων ακινήτων, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων (Ε3) του έτους 2020, σχετική κατάσταση του συνόλου των πιστωτών, σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά (με αριθ. πρωτ. ……………/14-12-2021), ως αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του προς το Δημόσιο. Ενώ τέλος, προσκομίζεται για την κάλυψη των πρώτων εξόδων, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 173 το με αριθμό …………./07-12-2021 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 250 ευρώ.

Από έγγραφα που προσκομίσθηκαν πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών είναι ελεύθερος επαγγελματίας …………και διατηρεί στο όνομά του ατομική επιχείρηση επί της οδού ……………….στη Σάμο με αντικείμενο τις υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων και απολαύει πτωχευτική ικανότητα κατ’ αρθρ. 76 παρ. 1 εδ. α του ν. 4738/2020. Κατά το έτος 2020 ο κύκλος εργασιών της παραπάνω επιχείρησής του, όπως προκύπτει από την δήλωση εισοδήματος (Ε1) και δήλωση οικονομικών καταστάσεων (Ε3), ανήλθε στο ποσό των 400,00 ευρώ, χωρίς κέρδος αλλά με ζημία 1.100,00 ευρώ, ενώ το εισόδημα που εμφανίζεται από μισθωτή εργασία προέκυψε εξαιτίας της πρόσληψης του ως μισθωτού από τον …………για θέματα …………….με σύμβαση που έληξε τον Ιούνιο του 2021 και πλέον τα εισοδήματα του θα είναι μόνο από το επάγγελμα του ως …………….. Η περιουσία του αποτελείται από 1) ένα οικόπεδο 106,00 τ.μ που βρίσκεται στο Νομό Σάμου του Δήμου Βαθέος στην οδό …………….(βλ. Ε9), αντικειμενικής αξίας ποσού 23.230,82 ευρώ στο οποίο υπήρχε ακίνητο αξίας ποσού 7.746,00 ευρώ (βλ. ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2021), το οποίο, όμως, κατεδαφίστηκε από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου τον Ιούνιο 2021 (βλ. τη με αρ. πρωτ. ………./16-08-2021 βεβαίωση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου λόγω του σεισμού της 30/10/2020 της Αν/τριας Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανατολικής Σάμου …………..), 2) ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΜΟΒ ……, τύπου TERI05, 1.300 κυβικών, με ημερομηνία πρώτης άδειας 17/03/2004, η αξία του οποίου προσδιορίζεται από τον ίδιο στο ποσό των 2.500 ευρώ και 3) ένα δίκυκλο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΝ ……….., μάρκας KAWASAKI, 750 κυβικών, με ημερομηνία πρώτης άδειας στην Ελλάδα 07/10/2004 η αξία του οποίου προσδιορίζεται από τον ίδιο στο ποσό των 1.500,00 ευρώ. Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης σύμφωνα με την κατάσταση πιστωτών, ο αιτών έχει υποχρεώσεις κατά το μεγαλύτερο μέρος τους ληξιπρόθεσμες, όπως αναλυτικά εκθέτει που ανέρχονται στο ποσό του 1.105.725 ευρώ. Πρέπει συνεπώς, καθώς εκτιμάται, ότι η αδυναμία αυτού να εξοφλήσει τα παραπάνω χρέη δεν οφείλεται σε πρόσκαιρη δυσχέρεια ή έστω σε περιοδική διαταραχή του ρυθμού των πληρωμών του, αλλά γιατί βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη εισοδημάτων, ενώ περαιτέρω πιθανολογείται, ότι η περιουσία αυτού θα επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας, να κηρυχθεί ο αιτών σε πτώχευση. Να οριστεί Ειρηνοδίκης Εισηγητής, προκειμένου να προσδιορίσει την ημέρα παύσης των πληρωμών και να διατάξει την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας. Να ορισθεί ο προτεινόμενος από τον αιτούντα σύνδικος πτωχεύσεως, ο οποίος έχει αποδεχθεί τον διορισμό του. Και να επιβληθούν τα έξοδα σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.
Κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης τον αιτούντα ……………….του ……………. και της …………….κάτοικο Σάμου …………..με ΑΦΜ…………….

Ορίζει Εισηγήτρια της πτώχευσης την Ειρηνοδίκη Δ’ Τάξης Καρλοβασίου Μαρία Νικοδημητροπούλου. Διορίζει Σύνδικο της Πτώχευσης τον διαχειριστή Αφερεγγυότητάς Γεώργιο Γκουντέλια του Χρήστου Δικηγόρο και κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Βενιζέλου 22. Επιβάλει σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των 100,00 ευρώ.

Εντέλει τον γραμματέα για την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Σάμο στις 23-5-2022.

Η Δόκιμη Ειρηνοδίκης                                                                                       Η Γραμματέας

Scroll to Top