Απόφαση απαλλαγής οφειλέτη. Διαδικασία με την οποία διαπιστώνεται η απαλλαγή του οφειλέτη απο τις οφειλές του μετά την καταβολή των δόσεων. Η καταβολή των δόσεων για την προστασία της οικίας του συνεχίζεται κανονικά και ανεξάρτητα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 187/2023
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας
(Ν. 3866/2010 – Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Προσώπων)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη, Παναγιώτη Κουστένη, και την Γραμματέα Ελένη Μπαλή-Νέκταρη.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 13η Δεκεμβρίου 2022 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ι. Τ. του …….., κάτοικου ………., επί των οδών …….. και …….., με ΑΦΜ ……….., ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Μιχαήλ Φ. (AM ΔΣΑ 023…), ο οποίος προσκόμισε το υπ’ αρίθμ. Π4125112 Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών και Ενσήμων του Δ.Σ. Αθηνών.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ:
Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «……………», που εδρεύει στην Αθήνα (………..) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.
Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «………….», που εδρεύει στην Αθήνα (…….…. αρ. ….) και εκπροσωπείται νόμιμα, στην θέση της οποίας υπεισήλθε η Ανώνυμη εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων με την επωνυμία «………..», με έδρα την Αθήνα επί της …………. αρ. ………, ως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία δεν παραστάθηκε.

Ο αιτών υπέβαλε την από 28-03-2022 αίτηση του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου και έλαβε α/α κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ/ΕΑΚ ……/…../2022, με την οποία ζητά όσα αναφέρονται σε αυτή, η δε συζήτησή της προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε. Στην συνέχεια το Δικαστήριο,

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Ο νόμος 3869/2010 έχει ως σκοπό να διευκολύνει την έστω και μερική εξόφληση των χρεών, στην οποία δεν θα μπορούσαν να προβούν οι οφειλέτες χωρίς τη ρύθμιση, όπως και να τους ανακουφίσει, κατά το δυνατόν, από τη διαρκή πίεση των ατομικών καταδιώξεων. Δεν περιλαμβάνεται, όμως, στις επιδιώξεις του νομοθέτη η απαλλαγή από χρέη ή υπόλοιπά τους, όταν είναι δυνατή ή σε όποιο βαθμό είναι δυνατή η ικανοποίησή τους, βάσει της υπάρχουσας περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη. Ο τελευταίος είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωμένος να εξυπηρετήσει τις οφειλές του και με τα εισοδήματα από την εργασία του, αλλά και με την περιουσία του.

Για να επέλθει η απαλλαγή του οφειλέτη από τα υπόλοιπα των χρεών του προϋποτίθεται κανονική εκτέλεση από αυτόν των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση, κατ’ εφαρμογή των παρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 8. Όλα τα παραπάνω προκύπτουν από το σαφές γράμμα της παρ. 1 του άρθρου 11 του νόμου 3869/2010, σύμφωνα με το οποίο, η απαλλαγή του οφειλέτη από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρέους επέρχεται με την κανονική εκτέλεση από μέρους του των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2, 4 και 5 και του άρθρου 8 του νόμου.

Η κατά το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 απαλλαγή του οφειλέτη επέρχεται, χωρίς να αναμένεται και η πάροδος της περιόδου των δόσεων που όρισε το δικαστήριο κατά το άρθρο 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010. Η απαλλαγή δηλαδή του οφειλέτη θα επέλθει ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, η οποία ενδέχεται και να μην εξελιχθεί ομαλώς. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, κατά την πρόβλεψη του νομοθέτη, ο οφειλέτης επιτυγχάνει μεν απαλλαγή κατά το άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010 του νόμου, πλην όμως έχει να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη καταγγελία της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 από πιστωτή και ενεργοποίηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της μοναδικής κατοικίας του, αν καθυστερήσει τέσσερις τουλάχιστον μηνιαίες δόσεις (άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 3869/2010). Αυτή είναι εν προκειμένω η έννοια της επιφύλαξης την οποία θέτει ο νομοθέτης στην παρ. 1 του άρθρ. 11 του Ν. 3869/2010 και όχι πως αποτελεί προϋπόθεση για την απαλλαγή του οφειλέτη η τήρηση και της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 η οποία ενδεχομένως του έχει επιβληθεί.

Για την απαλλαγή του οφειλέτη ακολουθείται ιδιαίτερη διαδικασία ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου (Ειρηνοδικείου). Αντικείμενο της συζήτησης είναι η διαπίστωση από το Δικαστήριο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του. Ενδιαφερόμενος, συνήθως, για την επίσπευση της σχετικής διαδικασίας είναι ο οφειλέτης, ο οποίος, νομιμοποιούμενος προς τούτο, υποβάλλει στο αρμόδιο Δικαστήριο σχετική αίτηση, για τη διαπίστωση της κανονικής εκτελέσεως των υποχρεώσεων που του είχαν επιβληθεί, δυνάμει δικαστικής απόφασης και την, συνεπεία τούτου, επελθούσα απαλλαγή.

Ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης υποβάλλει στον αρμόδιο Δικαστή αίτηση και ορίζεται δικάσιμος, όπως επίσης, ορίζονται τα πρόσωπα στα οποία πρέπει να κοινοποιηθεί η αίτηση, γιατί αυτά έχουν έννομο προς τούτο συμφέρον. Η υποχρέωση κοινοποιήσεως της αίτησης στους πιστωτές ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του νόμου, αλλά προκύπτει και από το άρθρο 748 παρ. 3 του ΚΠολΔ. Τα πρόσωπα αυτά συνήθως είναι οι πιστωτές που μετείχαν στη ρύθμιση. Η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να κοινοποιείται και στους εγγυητές και στους συνοφειλέτες, εφόσον υφίστανται αυτοί (άρθρ. 12 του ν. 3869/2010).

Αν το Δικαστήριο, επιλαμβανόμενο της υποθέσεως, κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, δέχεται την αίτηση, πιστοποιώντας την απαλλαγή από τα υπόλοιπα των χρεών, δηλαδή την απόσβεση ή άφεση του χρέους, με τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου. Η απόφαση του Δικαστηρίου είναι κατά τη φύση της αναγνωριστική και όχι διαπλαστική και οριστική, υποκείμενη σε έφεση από νομιμοποιούμενο διάδικο (βλ Αθ. Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, εκδ. 2016, άρθρ. 4 σελ. 384 επ., Δ. Μακρή, Κατ’ άρθρο ερμηνεία του ν. 3869/2010, έκδ. 2010, παρ. 152-156, Π. Αρβανιτάκη, Το διαδικαστικό πλαίσιο του ν. 3869/2010, Αρμ. 2010, 1461 επ., Α. Σιβιτανίδη, Ερμηνευτικά ζητήματα αναφορικά με τον ν. 3869/2010, ΝοΒ 2011, 656 επ.). Η κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων του οφειλέτη, ως προϋπόθεση της απαλλαγής του, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρ. 11 παρ. 1 του νόμου, απαιτεί, βέβαια, την εντός του ταχθέντος με την απόφαση του Δικαστηρίου χρονικού διαστήματος καταβολή των ορισθέντων ποσών. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, η έννομη συνέπεια της απαλλαγής του οφειλέτη, επέρχεται και αν αυτός εκπληρώσει τις επιβληθείσες σε αυτόν υποχρεώσεις νωρίτερα, δηλαδή και πριν από την πάροδο του ορισθέντος δια της αποφάσεως διαστήματος.

Από τις προσκομιζόμενες και επικαλούμενες, εκθέσεις επίδοσης που επισυνάπτονται στην ένδικη αίτηση, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της ένδικης αιτήσεως, με Πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στις καθ’ ών για την δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, οι τελευταίες δεν εμφανίστηκαν κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου, ούτε εκπροσωπήθηκαν νόμιμα από πληρεξούσιο δικηγόρο, συνεπώς πρέπει η συζήτηση της υπόθεσης, να προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες [(αρθρ. 754 εδ. 2 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με αιτιολογική έκθεση του ν. 4335/2015 (ΚΝοΒ 2015. 760 επ., 780)].

Στην κρινόμενη υπόθεση, ο απών ισχυρίζεται ότι εκτέλεσε κανονικά όλες τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 72/2017 και 203/2019 αποφάσεις του παρόντος Δικαστηρίου. Για τον λόγο αυτό ζητά να πιστοποιηθεί, με απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, η κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεών του, ώστε να επέλθει η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλών του προς τις καθ’ ών, γενομένης δεκτής της αιτήσεως του.

Με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρ. 3 και 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010), εφόσον, για το παραδεκτό της συζήτησης κλητεύθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα οι καθ’ ών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι στην επί της ρυθμίσεως των οφειλών του αιτούντος δίκη. Είναι δε ορισμένη, περιέχουσα όλα τα κατά τον νόμο απαιτούμενα στοιχεία. Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 9 και 11 παρ. 1 του νόμου 3869/2010, σύμφωνα με τα οποία, η απαλλαγή του οφειλέτη από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρέους επέρχεται με την κανονική εκτέλεση από μέρους του των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των παρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 8 του νόμου, σύμφωνα και με όσα προεκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας. Πρέπει, επομένως, να εξεταστεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει ο αιτών, καθώς και από όλη γενικά τη διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Δυνάμει των υπ’ αριθμ. 72/2017 και 203/2019 αποφάσεων του παρόντος Ειρηνοδικείου Ξυλοκάστρου, έγινε εν μέρει δεκτή η από ….-…..-2012, με αριθμό πράξης κατάθεσης …../…..-…..-2012, αίτησή του αιτούντος περί ρύθμισης και απαλλαγής του από τα χρέη του προς τις καθ’ ων πιστώτριες τράπεζες και ρυθμίστηκαν συνολικά τα χρέη του, κατ’ άρθρο 8 του Ν. 3869/2010, ως ορίζεται στις ανωτέρω αποφάσεις. Όπως αποδεικνύεται από την από 10-3-2022 και με αριθμό πρωτ. ………… βεβαίωση καταβολών της 1ης των καθ’ ών και την με αριθμό …………., από 15-3-2022, αντίστοιχη βεβαίωση της 2ης των καθ’ ών, ο αιτών τήρησε τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 72/2017 και στην υπ’ αριθμ. 203/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, σύμφωνα με τη ρύθμιση οφειλών κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, από δε το γεγονός της μη εμφάνισης των καθ’ ών στη δίκη, συνάγεται ότι αυτές εισέπραξαν το ποσό που υποχρεώθηκε ο αιτών να τους καταβάλει, στο πλαίσιο της δικαστικής ρύθμισης των οφειλών του και ως εκ τούτου, δεν έχουν έννομο συμφέρον να αντιδικήσουν στην αιτούμενη πιστοποίηση.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να αναγνωρισθεί η κανονική εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν στον αιτούντα από τις ανωτέρω αποφάσεις, καθώς και να πιστοποιηθεί η απαλλαγή του από οποιαδήποτε τυχόν υφιστάμενα υπόλοιπα οφειλής έναντι των πιστωτών του – καθ’ ών η από ……-……- 2012 (α/α κατ. δικ. ……../2012) αίτηση του, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι στην επί της ρυθμίσεως των οφειλών δίκη. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των καθ’ ών.
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την κανονική εκτέλεση από τον αιτούντα όλων των υποχρεώσεων που του επιβλήθηκαν από τις υπ’ αριθμ. 72/2017 και 203/2019 αποφάσεις του παρόντος Δικαστηρίου.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ την απαλλαγή του αιτούντος από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των οφειλών του, έναντι των καθ’ ών η από …..-….-2012 (α/α κατ. δικ. 303/2012) αίτηση του, όπως αυτές (οφειλές) αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό των υπ’ αριθμ. 72/2017 και 203/2029 αποφάσεων του παρόντος Δικαστηρίου.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού στο Καπανδρίτι, στις 31-8-2023 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Ο Ειρηνοδίκης                                                                                 Η Γραμματέας

Scroll to Top