Πτώχευση μικρού αντικειμένου – Διορισμός συνδίκου πτώχευσης – Διαχειριστής αφερεγγυότητας – Διόρθωση απόφασης πτώχευσης
Άρθρα 315 και 318 ΚπολΔ. Άρθρο 173 Ν. 4738/2020. Ο εισηγητής διορίζει τον σύνδικο, εφόσον δεν προσδιορίζεται στην αίτηση (πτώχευσης). Άρθρο 137 παράγραφος 1 εδάφιο β. Σύνδικος διορίζεται ο προτεινόμενος από τον αιτούντα.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης 118/2023
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών Φούρκα Βασίλειο, που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης.

Επιλήφθηκε αυτεπαγγέλτως να διορθώσει την με αριθμό 60/2023 απόφαση του δικαστηρίου κατά την απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, που εκδόθηκε επί της με ΑΥΠ-ΗΜΦ 1……/20-7-2022, ΓΑΚ 60……, ΕΑΚ ……5/20-7-2022 και ΑΔ-ΗΜΦ ……0/22-7-2022 αίτηση της αιτούσας Σ Ε του Εμμανουήλ, ΑΦΜ 0……, κατοίκου Αθηνών (Σ – Κ), που υπογράφεται από την πληρεξούσια δικηγόρο Άννα Κορσάνου

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρ. 315 ΚΠολΔ το δικαστήριο, που εξέδωσε την απόφαση, δικάζοντας κατ’ άρθρ. 318 ΚΠολΔ κατά την διαδικασία, που εκδόθηκε η τελευταία, μπορεί αυτεπαγγέλτως με απόφασή του να διορθώσει αυτή, αν από παραδρομή κατά την σύνταξή της έγιναν λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς. Η διορθωτική απόφαση, καθώς η διόρθωση ανατρέχει στον χρόνο δημοσίευσης της απόφασης, που διορθώθηκε, ώστε να μη απομένει περιθώριο για κτήση δικαιωμάτων μεταξύ του χρόνου δημοσιεύσεως και της διορθωτικής αποφάσεως, σημειώνεται κατ’ άρθρ. 320 ΚΠολΔ στο πρωτότυπο της απόφασης και ο αριθμός της και η σημείωση της διόρθωσης αναγράφεται και στα αντίγραφα, απόγραφα ή αποσπάσματα αυτής. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 173 παρ. 1 του ν. 4738/2020 επί αιτήσεως πτώχευσης οφειλέτη, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί παρεμβάσεις ή τυχόν τέτοιες αφορούν τον διορισμό του συνδίκου, η αίτηση γίνεται δεκτή με μόνη την διαπίστωση της παρέλευσης τριάντα (30) ημερών από την δημοσιοποίησή της στο ΗΜΦ. Κατά τα εδ’ δ και ε της παραπάνω παραγράφου με την «…απόφαση ορίζεται από το πτωχευτικό δικαστήριο ο εισηγητής. Ο Εισηγητής διορίζει τον σύνδικο, εφόσον δεν προσδιορίζεται στην αίτηση, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταχώρησης του άρθρ. 178».

Στην προκειμένη περίπτωση το Δικαστήριο μετά την δημοσίευση της απόφασης διαπίστωσε, μετά από υπόδειξη της αιτούσας – οφειλέτριας, ότι από παραδρομή παραλείφθηκε να διοριστεί ο προτεινόμενος από αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 137 παρ. 1 εδ. β του ν. 4738/2020, σύνδικος. Πρέπει συνεπώς να συμπληρωθεί η παραπάνω έλλειψη, ώστε να περιληφθεί μετά την τέταρτη σειρά στο διατακτικό της παραπάνω απόφασης η παρακάτω διάταξη: «Διορίζει, σε περίπτωση επάρκειας της μη βεβαρημένης περιουσίας να καλυφθούν τα έξοδα της πτώχευσης, σύνδικο τον προτεινόμενο Χ.Κ. του Γ., Διαχειριστή Αφερεγγυότητας Α Τάξης (AM 119), Δικηγόρο του Δ.Σ. Καβάλας (AM …) και κάτοικο Κ. (Ε Σ 1), τηλ: …, email: …».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αυτεπαγγέλτως διορθώνει την με αριθμό 60/2023 απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδόθηκε κατά την απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεως μικρού αντικειμένου κατά τα παραπάνω, ώστε να περιληφθεί μετά την τέταρτη σειρά στο διατακτικό της η παρακάτω διάταξη: “Διορίζει, σε περίπτωση επάρκειας της μη βεβαρημένης περιουσίας να καλυφθούν τα έξοδα της πτώχευσης, σύνδικο τον προτεινόμενο Χ.Κ. του Γ., Διαχειριστή Αφερεγγυότητας Α Τάξης (AM ..), Δικηγόρο του Δ.Σ. Κ.. (AM 479) και κάτοικο Καβάλας (Ε Σ 1), τηλ: .., email: ..».

Εντέλλει τον γραμματέα του Δικαστηρίου να σημειώσει την παρακάνω διόρθωση – συμπλήρωση στο πρωτότυπο της διορθωθείσας απόφασης και τυχόν αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτής.

Διατάζει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις 15-2- 2023.

Ο Ειρηνοδίκης                                                                                                                       Και για την δημοσίευση
H Γραμματέας

Scroll to Top