ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

Αριθμός απόφασης 60/2023
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών Φούρκα Βασίλειο, που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης.
Επιλήφθηκε να δικάσει την με ΑΥΠ-ΗΜΦ 10…./20-7-2022, ΓΑΚ 6….., ΕΑΚ 1…..5/20-7-2022 και ΑΔ-ΗΜΦ 103490/22-7-2022 αίτηση.
Της αιτούσας Σ.Ε. του Ε., ΑΦΜ …, κατοίκου Αθηνών (…), που υπογράφεται από την πληρεξούσια δικηγόρο Άννα Κορσάνου.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτησή της η αιτούσα επικαλούμενη, ότι οφείλει προς τρίτους μεγάλου ύψους χρηματικά ποσά, τα οποία αδυνατεί να αποπληρώσει, αιτείται να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ώστε μετά την περάτωσή της να επέλθει απαλλαγή από τα χρέη της ή άλλως για το σκοπό αυτό εν η περιουσία της δεν επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, να διαταχθεί η καταχώρηση του ονόματος της στο ΗΜΦ.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η κρινόμενη αίτηση, καθότι κατά τα παρακάτω πληροί τα κριτήρια του εδ. β της παρ. 2 του άρθρ. 78 του ν 4738/2020, αρμοδίως εισάγεται να εκδικασθεί κατ’ άρθρ. 78 παρ. 1 και 172 παρ. 1 και 2 του νόμου αυτού κατά τις ειδικές διατάξεις (άρθρ. 173-186 αυτού) για την απλοποιημένη διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου, στηριζόμενη στα αρθρ. 76, 77, και 176, 178 του ιδίου παραπάνω νόμου και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατά την προδιαγραφόμενη τις διατάξεις του εδ. β της παρ. 1 του άρθρ. 173 έγγραφη διαδικασία (χωρίς δίκη στο ακροατήριο και χωρίς κατάθεση προτάσεων) καθώς κατά αυτής δεν έχει ασκηθεί παρέμβαση μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την δημοσιοποίησή της. Κατά την υποβολή της αίτησης έχουν επισυναφθεί στο ΗΜΦ τα προβλεπόμενα κατ’ άρθρ. 174 παρ. 1, 2 και 3 του νόμου αυτού έγγραφα. Συγκεκριμένα: η τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε1) του 2022 και η σχετική εκκαθάριση (πράξη προσδιορισμού φόρου), η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και η σχετική εκκαθάριση (πράξη διοικητικού προσδιορισμού καταβολής) ΕΝΦΙΑ, κατάσταση του συνόλου των πιστωτών της αιτούντος, αρνητική βεβαίωση για χρέη προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Ενώ τέλος έχει προσκομισθεί για την κάλυψη των πρώτων εξόδων, το σχετικό με αριθμό 838813/2022 γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 250 ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία στο ΗΜΦ συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας – οφειλέτριας οι προϋποθέσεις αφερεγγυότητας και υπαγωγής της στις διατάξεις του ν. 4738/2020, καθώς το ετήσιο εισόδημά της κατά την τελευταία εκκαθάριση ανέρχεται στο ποσό των 20.697,15 ευρώ, οι ληξιπρόθεσμες και μη εξυπηρετούμενες τουλάχιστον για δύο έτη οφειλές της προς τρίτους είναι πολύ μεγάλες, ανερχόμενες στο ποσό των 493.000,00 ευρώ, ενώ διαθέτει πέραν του παραπάνω εισοδήματος της, που υπερβαίνει το όριο της παρ. 2 του άρθρ. 92, ρευστοποιήσιμη ακίνητη περιουσία, επί της οποίας δεν επικαλείται βάρη (ήτοι διαμέρισμα- αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία, 106 μ2, επί της οδού ……………στην Κυψέλη, αντικειμενικής αξίας 163.458,67 ευρώ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.
Κηρύσσει σε πτώχευση την αιτούσα.
Ορίζει εισηγητή τον ειρηνοδίκη Αθηνών Δελή Γεώργιο.
Επιβάλει σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας τα δικαστικά έξοδα της αιτούντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των ογδόντα εννέα (89,00) ευρώ.
Διατάζει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας
Εντέλει τον γραμματέα να αποστείλει αντίγραφο αυτής στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και τον Ε.Φ.Κ.Α.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις 31 ΙΑΝ. 2023.

Ο Ειρηνοδίκης                                                                                 Και για την δημοσίευση

Scroll to Top