ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17 /2023
(αρ. έκθ. κατάθ. αιτ. …../2023)
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
(διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

Η Ειρηνοδίκης Εορδαίας Αθηνά Φονιά, που όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών Κοζάνης, έχοντας υπόψη Α. την από 25-4-2023 αίτηση του Α. Κ. του ………, κατοίκου Πτολεμαΐδας, με Α.Φ.Μ. ………., η οποία καταχωρίσθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του αρ. 213 ν. 4738/2020, στις 25-4-2023, δημοσιεύθηκε με αριθμό ΗΜΦ ……… και κατατέθηκε μέσω αυτού στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό …../26-4-2023 κατάθεσης και υπογράφεται από την πληρεξουσία του δικηγόρο του, Άννα Κορσάνου (ΑΜ ΔΣΑ 025284) και Β. την με ΕΑΚ …/2023 ενώπιον της Γραμματείας του παρόντος Δικαστηρίου κύρια παρέμβαση [με το κατατεθέν κατά τη διάρκεια της προδικασίας έγγραφο αυτού που φέρει τον τίτλο «ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (κατ’ άρθρο 177 ν. 4738/2020)»] του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από την Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ» (Α.Φ.Μ. 997073525) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από το Διοικητή αυτής, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, στην προκείμενη περίπτωση από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, η οποία (Αρχή) διά της δικαστικής πληρεξουσίας Α ́ του Ν.Σ.Κ. Ε. A, προκατέθεσε έγγραφες προτάσεις. Η δικαστική πληρεξουσία, ως παρέχουσα υπηρεσία στο Ελληνικό Δημόσιο, απαλλάσσεται της υποχρέωσης προκαταβολής και ενσήμων (κατ’ άρθρο 61 παρ. 3 περ. γ ́ του ν. 4194/2013).

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτηση, ο αιτών, κάτοικος Πτολεμαϊδας, εκθέτει ότι είναι άγαμος, χωρίς τέκνα και ότι εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρεία …., με καθαρό μηνιαίο μισθό 1.100 ευρώ και μικτές αποδοχές ύψους 1.427,62 ευρώ. Ότι, παλαιότερα, διατηρούσε ατομική επιχείρηση με εργασίες επιχωματώσεων, την οποία διαχειριζόταν ο πατέρας του και ότι η λειτουργία της διεκόπη το έτος 2011, οπότε έγινε παύση εργασιών φορολογικά. Ότι δεν διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και ότι έναντι της ΑΑΔΕ και των αναφερομένων στην αίτηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, έχει παύσει να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του συνολικού ύψους 340.000 ευρώ, κατά τρόπο γενικό και μόνιμο, για χρονικό διάστημα πλέον του εξαμήνου, και ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, να ορισθεί εισηγητής Δικαστής και ο προτεινόμενος εκ μέρους του σύνδικος πτώχευσης, τον οποίο όρισε και στην πλατφόρμα του ΗΜΦ, άλλως να διαταχθεί η καταχώρηση του ονόματός του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, χωρίς να επέλθουν στο πρόσωπό του οι συνέπειες του άρθρ 192 παρ 1 Ν 4738/2010.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αίτηση, αρμοδίως κατ’ άρθρο 172 παρ. 2 του Ν. 4738/2020, εισάγεται στο παρόν Δικαστήριο (άρθρ. 1 πδ 17/2023), κατά στην εκούσια δικαιοδοσία, προκειμένου να συζητηθεί, κατά τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου, των άρθρων 78 παρ. 2 και 172 επ. του Ν. 4738/2020, είναι, δε, αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 76, 77, 176 του ιδίου νόμου και για το παραδεκτό της συνυποβλήθηκαν: α) η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος για το φορολογικό έτος 2021, στην οποία έχουν δηλωθεί εισοδήματα ύψους 9.101,35 ευρώ και εκκαθαριστικό του ιδίου ως άνω φορολογικού έτους, β) βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης του αιτούντος, όπως έχει δηλωθεί την 1η-1-2023, στην οποία δεν υπάρχει εκ μέρους του δήλωση ακινήτων, γ) κατάσταση του συνόλου των πιστωτών του αιτούντος, δ) βεβαίωση για τα χρέη του αιτούντος προς το Δημόσιο, ε) το υπ’ αριθμ. ……/25-1-2023 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με αιτιολογία «πτώχευση μικρού αντικειμένου».

Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της προδικασίας του νομοθετικού πλαισίου του ν. 4738/2020, το κυρίως παρεμβαίνον στην ανωτέρω δίκη («ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» και όπως αυτό νομίμως εκπροσωπείται από τον Υπουργό των Οικονομικών και ήδη από 01.01.2017 από την Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ», με την κατατεθείσα στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, την 24-5-2013 από 23-5-2013 έγγραφη κύρια παρέμβαση αυτού (όπως το ίδιο τη χαρακτηρίζει στον υπέρτιτλο αυτής) που κατατέθηκε μεν από την πληρεξούσιο δικηγόρο αυτού που αναφέρεται αμέσως ανωτέρω αλλά δεν καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 213 του ν. 4738/2020, ζήτησε να γίνει αυτή δεκτή και να απορριφθεί η ως άνω αίτηση, για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρονται στο ανωτέρω δικόγραφο.

Ειδικότερα, το Ελληνικό Δημόσιο κατέθεσε αυτοτελές δικόγραφο κύριας παρέμβασης αυτού στην προκείμενη δίκη που φέρει τον τίτλο «ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» (όπως το ίδιο τη χαρακτηρίζει στον υπέρτιτλο αυτής), καταθέτοντας στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου το ως άνω δικόγραφο που έλαβε ΕΑΚ …../24-5-2023, χωρίς όμως να καταχωρηθεί αυτή (κύρια παρέμβαση) στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 213 του ν. 4738/2020 (όπως άλλωστε αυτό ρητά συνομολογείται από το ίδιο το παρεμβαίνον στο κείμενο του ανωτέρω δικογράφου) κατ’ άρθρο 177 παρ. 2 του ιδίου ανωτέρω νομοθετήματος (ν. 4738/2020), ζητώντας να γίνει αυτή δεκτή και να απορριφθεί η ως άνω αίτηση, για τους λόγους που ειδικότερα αναφέρονται στο ανωτέρω δικόγραφο. Ισχυριζόμενο δε στη συνέχεια, στο κείμενο του ανωτέρω δικογράφου, ότι η ανωτέρω παρέμβαση, παρά του ότι δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, καθόσον η σχετική διαμορφωθείσα ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της κύριας παρέμβασης από το ίδιο μέσω των Δικαστικών Πληρεξουσίων του Ν.Σ.Κ., αφού δεν υπάρχει επιλογή για την υποβολή της από τους τελευταίους (αντίστοιχη με αυτή που παρέχεται σε όλα τα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος) και, ως εκ τούτου, στερείται αυτό (Ελληνικό Δημόσιο) πλήρως της δυνατότητας παροχής έννομης προστασίας των δικαιωμάτων του, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας των διαδίκων, ζητεί να θεωρηθεί ότι η ως άνω παρέμβασή του παραδεκτά ασκείται στην προκείμενη περίπτωση. Οι ανωτέρω όμως ισχυρισμοί του ως άνω παρεμβαίνοντος, κρίνονται απορριπτέοι καθ’ ολοκληρίαν ως μη νόμιμοι και, ως εκ τούτου, η ανωτέρω παρέμβαση, κρίνεται απορριπτέα ως απαράδεκτη (ως απαραδέκτως ασκηθείσα) λόγω έλλειψης ειδικής διαδικαστικής προϋπόθεσης του παραδεκτού της – κατά ρητή δηλαδή παράβαση της ειδικής πρόβλεψης του άρθρου 173 παρ. 1 του ΠτωχΚ (ν. 4738/2020) ως προς τον αποκλειστικό τρόπο υποβολής της (ηλεκτρονική υποβολή) -, κατ’ αυτεπάγγελτη έρευνα του παρόντος Δικαστηρίου αλλά και κατά πλήρη παραδοχή ως ουσία βασίμων των περί τούτου σχετικών ισχυρισμών του αιτούντος που περιέχονται στο από 19-6- 2023 έγγραφο σημείωμα προτάσεων αυτού, που κατατέθηκε στο πλαίσιο της προδικασίας στις 21-6- 2023( βλ. σελίδες 1-3 αυτών).

Ως εκ τούτου, εφόσον έως την ημέρα παρέλευσης της τριακονθήμερης προθεσμίας δημοσιοποίησης της αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας δεν ασκήθηκε παραδεκτώς παρέμβαση κατ’ αυτής, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, να οριστεί Ειρηνοδίκης Εισηγητής της πτώχευσης προκειμένου να πιθανολογήσει την επάρκεια των μη βεβαρυμμένων στοιχείων της περιουσίας του αιτούντος να καλύψουν τα έξοδα της διαδικασίας και, σε καταφατική περίπτωση να προσδιορίσει την ημέρα παύσης των πληρωμών και να διατάξει την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, σύμφωνα με τα άρθρα 173 παρ. 1 και 179 του Ν. 4738/2020, τα, δε, δικαστικά έξοδα βαρύνουν τον τελευταίο, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.
ΚΗΡΥΣΣΕΙ σε κατάσταση πτώχευσης τον Α. Κ. του ……, κάτοικο Πτολεμαΐδας, με Α.Φ.Μ. ……,
ΟΡΙΖΕΙ Εισηγήτρια της πτώχευσης την Ειρηνοδίκη Εορδαίας Σοφία Στογιάννη.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, τα οποία προσδιορίζει στο ποσό των 100,00 ευρώ.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, κατ’ άρθρ 84 παρ 1 Ν. 4738/2020.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Κοζάνη, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 30-10-2023, χωρίς την παρουσία του αιτούντος και του πληρεξούσιου δικηγόρου του.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top