ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 373/2023
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Λούκου και τον Γραμματέα Νικόλαο Μπακάλη.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Ιουνίου 2022 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Σ.Σ. του Γ., κατοίκου Πειραιά (…), οδός ……., με ΑΦΜ .., ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας ΚΟΡΣΑΝΟΥ.
ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ:
Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε.
Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …, νομίμως εκπροσωπούμενης, ως αρχικής πιστώτριας και ως ειδικής διαδόχου της … Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «…CO LTD», όπως μετονομάστηκε η τράπεζα με την επωνυμία «…CO LTD», η οποία δεν παραστάθηκε.

Ο αιτών με την από 2-4-2012 αίτησή του, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία του με αύξοντα γενικό αριθμό κατάθεση ……/2012 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ……/2012 ζητεί, για τους λόγους που εκτίθενται σ’ αυτήν, όσα αναφέρονται στο αιτητικό της. Επί της αιτήσεως αυτής, για την οποία ορίσθηκε δικάσιμος για να συζητηθεί η 3-2-2015, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. …../2015 μη οριστική απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία διέταξε την επανάληψη της συζήτησης. Εν συνεχεία, με την από 9-11-2015 κλήση του, η οποία καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία του με αύξοντα γενικό αριθμό κατάθεσης ……/2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ……/2015, επανέφερε νόμιμα προς συζήτηση την ως άνω αίτηση. Δικάσιμος αυτής ορίσθηκε η 29-3-2016 και μετά από αναβολή η 6-12-2016. Κατόπιν της συζητήσεώς της κατά την προαναφερόμενη δικάσιμο, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ……/2017 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία δέχθηκε εν μέρει την ως άνω αίτηση, ρύθμισε τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της χρέη του αιτούντος με τον ορισμό μηδενικών καταβολών, όρισε νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών του αιτούντος κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, καθώς και για ορισμό των καταβολών του άρθρου 9 παρ.2 του ως άνω νόμου για την εξαίρεση από την εκποίηση των ποσοστών συγκυριότητας του αιτούντος 1/2 εξ αδιαιρέτου επί της κύριας κατοικίας του και του αναφερόμενου στο σκεπτικό της εν λόγω αποφάσεως βοηθητικού χώρου αυτής, την 9-10-2018, κατά την οποία δικάσιμο η συζήτησή της αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσης δικάσιμο, οπότε και συζητήθηκε.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά την συζήτηση για τον επαναπροσδιορισμό του ύψους των δόσεων, όπως εν προκειμένω, οι διάδικοι δεν κλητεύονται, αλλά ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια (άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010, Αθανάσιος Κρητικός «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων», έκδοση 2012, σελ. 198 και ΕΙΡ. ΑΘΗΝΩΝ 1083/Φ1131/2013, ΑΔΗΜ.). Ειδικότερα, κατά την δικάσιμο της 6ης-12-2016, κατόπιν της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. …./2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «… Α.Ε.» παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ε. Τ., ενώ η παράσταση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «… Α.Ε.», η οποία παραστάθηκε δια της ίδιας ως άνω πληρεξούσιας δικηγόρου, κρίθηκε μη προσήκουσα, θεωρήθηκε αυτή δικονομικά απούσα και δικάσθηκε ερήμην. Κατόπιν, λοιπόν, των ανωτέρω εκτιθέμενων, κατά τη νέα δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η συζήτηση θα προχωρήσει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (αναλογικώς εφαρμοζομένου του άρθρου 754 ΚΠολΔ.).
Από την συνεκτίμηση και την συγκριτική αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας και δη από τα νομίμως προσκομισθέντα έγγραφα, τα οποία λαμβάνονται υπ’ όψιν είτε προς άμεση απόδειξη, είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 336 παρ. 4 του ΚΠολΔ το Δικαστήριο λαμβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη του και χωρίς απόδειξη, και τα οποία χρησιμοποιούνται από το Δικαστή για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, ήτοι συμπερασμάτων συναγόμενα από τον Δικαστή κατά τους κανόνες της λογικής και της ανθρώπινης εμπειρίας, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών, γεννηθείς στις ….-2-1983, ήταν έγγαμος με την Χ.Γ., η οποία απεβίωσε στις ….-5-2022, από τον οποίο γάμο τους δεν απέκτησαν τέκνα. Όπως δε δέχθηκε η υπ’ αριθμ. ……/2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, ο αιτών, ο οποίος εργαζόταν από τις …..-10-2007 ως μηχανικός αυτοκινήτων στην εταιρεία με την επωνυμία «…. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», απολύθηκε στις …..-10-2011 από την ως άνω επιχείρηση, λαμβάνοντας ως αποζημίωση απόλυσης το ποσό των 897,75 ευρώ, ενώ έκτοτε και έως τον χρόνο κατάθεσης της κρινομένης αιτήσεως (14-5-2012) ήταν άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., για μερικούς δε μήνες και έως τις αρχές του έτους 2013 εργάστηκε ως υπάλληλος στην επιχείρηση «…». Σύμφωνα δε με την ανωτέρω απόφαση, κατά τον χρόνο της αρχικής συζητήσεως της κρινομένης αιτήσεως ο αιτών εργαζόταν στο …. ως βοηθός κουζίνας σε ελληνικό εστιατόριο με μηνιαίες αποδοχές ανερχόμενες στο καθαρό ποσό των 526,66 ευρώ, από το οποίο παρακρατείτο από τον ιδιοκτήτη της εν λόγω επιχείρησης το ποσό των 132,60 ευρώ μηνιαίως ως ενοίκιο για την παραχώρηση εκ μέρους του προς τον αιτούντα του χώρου, όπου ο τελευταίος διέμενε, λαμβάνοντας κατόπιν τούτου ο αιτών μηνιαίως το καθαρό ποσό των 394,06 ευρώ, ενώ κατά τον χρόνο της επαναλαμβανομένης συζητήσεως της υπό κρίση αιτήσεως ο αιτών ήταν άνεργος, λαμβάνοντας μηνιαίως από το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας του …, ως προσωρινή κοινωνική παροχή για την εξασφάλιση των μέσων διαβίωσης, για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο 2016 έως τον Ιούλιο 2016 το ποσό των 77,20 ευρώ, από τον Αύγουστο 2016 έως τον Σεπτέμβριο 2016 το ποσό των 210,10 ευρώ και από τον Οκτώβριο 2016 έως τον Νοέμβριο 2016 το ποσό των 364 ευρώ. Ο αιτών, πλέον, από τον Αύγουστο του 2021, ήτοι μετά την έκδοση της υπ’αριθμ. …../2017 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, εργάζεται ως διανομέας στην εταιρεία με την επωνυμία «…ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από την οποία εργασία του αποκερδαίνει μηνιαίως το ποσό των 838,85 ευρώ (καθαρά). Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα δέχθηκε η υπ’αριθμ. …./2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, ο αιτών διαθέτει τα κάτωθι περιουσιακά στοιχεία, ήτοι: α) είναι συγκύριος κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Α-1 διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου μιας πολυκατοικίας που βρίσκεται στον Πειραιά (…) στη θέση «…», επί της οδού ………, επιφάνειας 60,11 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 164,65/1000 εξ αδιαιρέτου, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και αντικειμενικής αξίας ανερχομένης στο ποσό των 19.475,64 ευρώ, β) είναι συγκύριος κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου της με αριθμό 3 αποθήκης του υπογείου, επιφάνειας 5,80 τ.μ. η οποία βρίσκεται στην ίδια ως άνω πολυκατοικία, η αντικειμενική αξία του οποίου ποσοστού του επ’αυτής ανέρχεται στο ποσό των 317,12 ευρώ, ενώ ως βοηθητικός χώρος της κύριας κατοικίας του αιτούντος το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο, κατά τη σύγχρονη αντίληψη των συναλλαγών, περιλαμβάνεται και αυτό στη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ.2 του Ν. 3869/2010 περί εξαίρεσης από την εκποίηση, ανερχομένης συνεπώς της αντικειμενικής αξίας των ως άνω περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος στο συνολικό ποσό των (19.475,64 ευρώ + 317,12 ευρώ =) 19.792,76 ευρώ, το οποίο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο του αφορολόγητου ποσού απόκτησης πρώτης κατοικίας, όπως απαιτεί ο νόμος (άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010) για την εξαίρεσή τους από την εκποίηση, γ) είναι συγκύριος κατά ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου στο 1/2 εξ αδιαιρέτου ενός τμήματος οικοπέδου, επιφάνειας 832,30 τ.μ, που βρίσκεται στη θέση «…» στην … Ευβοίας, αντικειμενικής αξίας ανερχομένης στο ποσό των 1.560,56 ευρώ, δ) είναι συγκύριος κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου της με στοιχεία Β-1 μελλοντικής οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος του δευτέρου πάνω από το ισόγειο μελλοντικού ορόφου, που θα έχει επιφάνεια 80,87 τ.μ, μιας οικοδομής που βρίσκεται στην … του νομού …, επί της οδού …, με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 33,33/100, το οποίο (οικόπεδο) έχει επιφάνεια 146,99 τ.μ, αντικειμενικής αξίας ανερχομένης στο ποσό των 2.837,01 ευρώ και ε) είναι κύριος του υπ’αριθμ.κυκλοφορίας …. – … Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής ……, τύπου ………., κυλινδρισμού 1086 κυβικών εκατοστών, μοντέλο 2006 και αξίας ανερχομένης στο ποσό των 2.000 ευρώ (βλ. Το Ε1 του φορολογικού έτους 2021, κωδ. 851). Τα προπεριγραφόμενα με στοιχεία γ) έως και ε) περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν είναι επιδεκτικά ρευστοποίησης κατά τρόπο που να παρέχουν την προσδοκία απολήψεως αναλόγου ανταλλάγματος, εξαιτίας του ποσοστού συγκυριότητας του επ’αυτών (γ – δ), το οποίο δρα αποτρεπτικά σε έναν πιθανό αγοραστή, της μηδαμινής τους αξίας (γ-ε), καθώς και εξαιτίας του μειωμένου αγοραστικού ενδιαφέροντος λόγω της οικονομικής κατάστασης, που είχε ως αποτέλεσμα την δραματική συρρίκνωση των εισοδημάτων των πολιτών, λαμβανομένων δε, περαιτέρω, υπόψη των διδαγμάτων της κοινής πείρας και σε συνδυασμό με τα έξοδα της όλης διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ) δεν υπολογίζεται πως θα μπορέσει να επιτευχθεί τίμημα, που θα επιφέρει κάποια έστω και στοιχειωδώς σοβαρή βελτίωση της θέσης των ως άνω πιστωτριών του αιτούντος (βλ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ ΚΡΗΤΙΚΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΗ 2012, ΣΕΛ. 207 (παρ.1 και 2), αλλά και την ΕΙΡ ΠΕΙΡ 86/2011 (αδημ.) και την ΕΙΡ ΠΕΙΡ 84/2011 (αδημ.)). Ακολούθως, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος προς τις πιστώτριες αυτού ανέρχονται, σύμφωνα με όσα δέχθηκε η υπ’αριθμ. 318/2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, στα κάτωθι χρηματικά ποσά μετά των τόκων και των εξόδων: 1) Στην «… Α.Ε»: α) στο ποσό των 3.636,71 ευρώ (κεφάλαιο 3.598,33 ευρώ και τόκοι 38,38 ευρώ), προερχόμενη από σύμβαση καταναλωτικού δανείου, β) στο ποσό των 109.596,50 ευρώ (κεφάλαιο 109.433,92 ευρώ και τόκοι 162,58 ευρώ), προερχόμενη από σύμβαση στεγαστικού δανείου, γ) στο ποσό των 19.254,30 ευρώ (κεφάλαιο 19.191,10 ευρώ και τόκοι 63,20 ευρώ), προερχόμενη από σύμβαση στεγαστικού δανείου, οι δε απαιτήσεις της εν λόγω πιστώτριας από τα ως άνω στεγαστικά δάνεια είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης στο προαναφερόμενο διαμέρισμα συνιδιοκτησίας του αιτούντος και δ) στο ποσό των 3.509,47 ευρώ (κεφάλαιο 3.287,79 ευρώ, τόκοι 198,86 ευρώ και έξοδα 22,82 ευρώ), προερχόμενη από σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας, 2) Στην «… Α.Ε» στο ποσό των 3.965,85 ευρώ (κεφάλαιο 3.534,18 ευρώ, τόκοι 398,16 ευρώ και έξοδα 33,51 ευρώ), προερχόμενη από σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας και 3) Στην «… Α.Ε», ως ειδικής διαδόχου της αρχικής πιστώτριας «… Α.Ε.», στο ποσό των 1.602,30 ευρώ (κεφάλαιο 1.402,98 ευρώ, τόκοι 140,90 ευρώ και έξοδα 58,42 ευρώ), προερχόμενη σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας. Όπως δε δέχθηκε η υπ’αριθμ. …./2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ως άνω αναφερομένων ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, λόγω της κατάστασης της ανεργίας στην οποία είχε περιέλθει. Ήδη, λοιπόν, αποδεικνύεται ότι έχει επέλθει κάποια ουσιώδης θετική μεταβολή στην οικονομική κατάσταση του αιτούντος από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, η οποία θετική μεταβολή αφορά αποκλειστικά και μόνο την αύξηση του ατομικού του εισοδήματος. Σημειωτέον ότι ο αιτών αναφέρει στις κατατεθειμένες επί της έδρας, προτάσεις του ότι οι πλησιέστεροι συγγενείς της αποβιωσάσης συζύγου του έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να προβούν σε αποποίηση της επαχθείσας σ’αυτούς κληρονομιάς αυτής και ότι ως εκ τούτου καθίσταται ο μοναδικός της κληρονόμος, χωρίς ωστόσο αυτό να αποδεικνύεται, ήτοι ότι επήλθε αλλαγή στην ως άνω περιουσιακή του κατάσταση, αφού όπως προκύπτει από τις εν λόγω προτάσεις του, οι πλησιέστεροι συγγενείς της αποβιωσάσης συζύγου του δεν έχουν ακόμα προβεί σε αποποίηση της επαχθείσας σ’αυτούς κληρονομιάς (άρθρα 1820 και 1821 ΑΚ). Λαμβανομένων, περαιτέρω, υπ’όψιν των όσων ανωτέρω εκτέθηκαν, το μηνιαίο καταβλητέο (δυνάμενο να καταβληθεί, σύμφωνα και με τον ίδιο τον αιτούντα) χρηματικό ποσό, ανέρχεται σε 100,00 ευρώ X 60 μήνες. Ωστόσο, επειδή η ικανότητα αποπληρωμής του αιτούντος ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 100,00 ευρώ, ενώ για την διάσωση της προπεριγραφόμενης κύριας κατοικίας του μετά του βοηθητικού της χώρου οφείλει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής αξίας αυτών, το οποίο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 15.834,21 ευρώ, ήτοι δεν υπερβαίνει το συνολικό οφειλόμενο ποσό, ο δε χρόνος τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού πρέπει να οριστεί σε 120 μηνιαίες δόσεις των 131,96 ευρώ (εκάστη εξ αυτών), για την μερική αποπληρωμή των ως άνω εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων της α’καθ’ης, η οποία θα ικανοποιηθεί προνομιακώς στα πλαίσια της παρούσας ρύθμισης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας, και με δεδομένο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2β του Ν. 3869/2010, όπως η παράγραφος 2β προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 62 Ν. 4549/2018 (ΦΕΚΑ’ 105/14-6-2018) και το οποίο σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 68 του αυτού νόμου, εφαρμόζεται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του: «Κατά το χρονικό διάστημα των καταβολών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 το δικαστήριο κατανέμει το ποσό που μπορεί να καταβάλει ο οφειλέτης μεταξύ της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 8 και του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του παρόντος άρθρου, διασφαλίζοντας ότι οι πιστωτές δεν θα βρεθούν χωρίς τη συναίνεσή τους σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν, στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης», θα πρέπει, στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, να ορισθούν μηδενικές μηνιαίες καταβολές για τον απολειπόμενο χρόνο της πενταετίας, η οποία άρχισε από την επομένη της δημοσίευσης της υπ’αριθμ. ……/2017 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου και μέχρι τη λήξη της πενταετίας και χωρίς επαναξιολόγηση. Η αποπληρωμή του ορισθέντος για την διάσωση της ως άνω κύριας κατοικίας του, ποσού θα ξεκινήσει από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως και θα γίνεται εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο θα υφίσταται μέτρηση κατά τον χρόνο της καταβολής, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σημειωτέον ότι η ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 3869/2010 είναι ανεξάρτητη της προβλεπόμενης από την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 8 Ν. 3869/2010. Πράγματι, τα κριτήρια της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 (συμβατική διάρκεια των δανείων, αξία του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος) δεν σχετίζονται με την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη, καθώς, προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία του, επιβάλλεται σε αυτόν ένα πρόσθετο βάρος, ασχέτως των μηνιαίων απολαβών του, η δε ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 9 Ν. 3869/2010 δεν συναρτάται με τα πάσης φύσεως εισοδήματα και τις βιοτικές ανάγκες του δανειολήπτη, όπως αντίθετα συμβαίνει με τη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 (ΑΠ 52/2019, Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕΕΜΠΔ 2019/695, ΧΡΙΔ 2019/608). Τέλος, κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. ……/2017 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των καθ’ων η αίτηση.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.
ΟΡΙΖΕΙ μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «… Α.Ε.», καθώς και προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «… Α.Ε.», ως αρχικής πιστώτριας και ως ειδικής διαδόχου της … Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «…CO LTD», όπως μετονομάστηκε η τράπεζα με την επωνυμία «…CO LTD», χωρίς επαναξιολόγηση, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της πενταετίας, η οποία άρχισε από την επομένη της δημοσίευσης της υπ’αριθμ. ……/2017 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου και μέχρι τη λήξη της πενταετίας. Τέλος, κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. 318/2017 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου.
ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος, ήτοι το υπό στοιχεία Α-1 διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου μιας πολυκατοικίας που βρίσκεται στον Πειραιά (……), στη θέση «..», επί της οδού .., επιφάνειας 60,11 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 164,65/1000 εξ αδιαιρέτου, μετά της με αριθμό 3 αποθήκης του υπογείου, επιφάνειας 5,80 τ.μ, η οποία βρίσκεται στην ίδια ως άνω πολυκατοικία, επί των οποίων έχει συγκυριότητα σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει στην α’ καθ’ης, για την αναφερομένη στην αμέσως ανωτέρω διάταξη, αιτία, το ποσό των 15.834,21 ευρώ σε 120 μηνιαίες δόσεις των 131,96 ευρώ (εκάστη εξ αυτών), συμμέτρως διανεμόμενο για την μερική αποπληρωμή των αναφερόμενων στο σκεπτικό της παρούσας, εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων της. Η αποπληρωμή θα ξεκινήσει από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως και θα γίνεται εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο θα υφίσταται μέτρηση κατά τον χρόνο της καταβολής, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τέλος, κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ. ……./2017 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στις 14-2-2023 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η Ειρηνοδίκης                                                                                 Ο Γραμματέας

Scroll to Top