ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
(Ν. 4738/2020)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 41/2023
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η Ειρηνοδίκης Πειραιά Στυλιανή – Θεοδώρα Κρεπούρη, την οποία όρισε με πράξη της η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Πειραιά, έχοντας υπόψη την από 08-05-2023 αίτηση του Γ. Λ. του Στ. κατοίκου Χ…., με ΑΦΜ: ………., με αριθμό …………., που υπέβαλε ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας…… στις 02-05-2023, κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με ΓΑΚ: …./09-05-2023 και ΕΑΚ: ………../09-05-2023 και υπογράφεται από την πληρεξούσια Δικηγόρο Άννα Κορσάνου (AM ΔΣΑ 25284).

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτησή του ο αιτών, κατ’ εκτίμηση, ιστορεί ότι είναι φυσικό πρόσωπο. Ότι έχει αποκτήσει τις αναφερόμενες αναλυτικά στην υπό κρίση αίτησή του ληξιπρόθεσμες οφειλές προς πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ύψους 286.491,30 ευρώ και ότι το ενεργητικό της περιουσίας του ανέρχεται σε ποσό κάτω των 350.000 ευρώ. Ότι έχει παύσει να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο και ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, υποδεικνύοντας σύνδικο πτώχευσης και να διαταχθούν τα νόμιμα.

Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση, αρμοδίως, κατ’ αρ. 172 παρ. 2 Ν. 4738/2020, εισάγεται στην εκούσια δικαιοδοσία προκειμένου να συζητηθεί κατά τις ειδικές διατάξεις της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης μικρού αντικειμένου του αρ. 78 παρ. 2 και 172 επ. Ν. 4738/2020 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, είναι, δε, αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στα αρ. 76, 77, 176 του ιδίου νόμου. Ως εκ τούτου, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συνυποβλήθηκαν:
α) η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, β) βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης όπως αυτή έχει δηλωθεί την 1η Ιανουάριου 2023, γ) κατάσταση του συνόλου των πιστωτών του, δ) την με αριθμό 1…./04-04-2023 βεβαίωση οφειλών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και ε) το υπ’ αριθμ. 854……/28-02-2023 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 250 ευρώ για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης, κατ’ άρθρο 173 παρ. 2 ν. 4738/2020, ενώ, έως την ημέρα παρέλευσης της τριαντακονθήμερης προθεσμίας δημοσιοποίησης της αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας δεν ασκήθηκε παρέμβαση κατά αυτής.

Από την επισκόπηση της όλης δικογραφίας και των εγγράφων που ο αιτών προσκομίζει, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα. Ο αιτών διατηρεί οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα ύψους 286.491,30 ευρώ και αποτυπώνονται μετά του ποσοστού συμμετοχής εκάστης στο σύνολο της οφειλής του, στον κατάλογο πιστωτών που επισυνάπτεται στην υπό κρίση αίτηση. Ο αιτών διαθέτει ακίνητη περιουσία, ήτοι την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% της πλήρους κυριότητας ενός καταστήματος επιφάνειας 149,83 τ.μ., επί της οδού ……………… στη Δραπετσώνα, η αξία του οποίου βάσιν ΕΝΦΙΑ του 2023 είναι 124.059,24 ευρώ. Αποδείχθηκε ότι το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του για το φορολογικό έτος 2021 ανήλθε στο ποσό των 7.344,49 ευρώ. Κατόπιν τούτων πιθανολογείται ότι τα μη βεβαρυμμένα στοιχεία της περιουσίας του επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας της πτώχευσης (άρθρο 77 παρ. 4 ν. 4738/2020).

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση πτώχευσης ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, να οριστεί Ειρηνοδίκης Εισηγητής της πτώχευσης, προκειμένου να προσδιορίσει την ημέρα παύσης των πληρωμών του αιτούντος και να διατάξει την σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας, κατ’ αρ. 173 παρ. 1 και 179 ν. 4738/2020, καθώς και να διοριστεί Σύνδικος της πτώχευσης από το Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, ο Πιστοποιημένος Διαχειριστής Χ Κ, Δικηγόρος…….(Α.Μ.Δ.Σ………), με ΑΦΜ ………, εγγεγραμμένος στην Α’ Βαθμίδα του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας με Α.Μ. ………., κάτοικος …….. (οδός …………..), τον οποίο προτείνει ο αιτών οφειλέτης και ο οποίος έχει δηλώσει εγγράφως ότι αποδέχεται το διορισμό του, καθώς και ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό του κώλυμα (άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4738/2020). Τα δικαστικά έξοδα, βαρύνουν την πτωχευτική περιουσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας, ενώ πρέπει να διαταχθεί η καταχώρηση της παρούσας απόφασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.
Κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης τον Γ Λ του Σ κάτοικο Χ…, με ΑΦΜ:……….
Ορίζει Εισηγήτρια της πτώχευσης την Ειρηνοδίκη Πειραιά Χρυσούλα Κεβεντσίδου.
Διορίζει Σύνδικο της πτώχευσης τον Πιστοποιημένο Διαχειριστή Αφερεγγυότητας Χ Κ, Δικηγόρο (Α.Μ.Δ…….), με ΑΦΜ ………, εγγεγραμμένο στην Α’ Βαθμίδα του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας με Α.Μ…….., κάτοικο …..
Επιβάλει σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των 100,00 ευρώ.
Διατάσσει την καταχώρηση της παρούσας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στις 2-10-2023, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Η Ειρηνοδίκης                                                                                 Ο Γραμματέας

Scroll to Top