Αριθμός απόφασης 6272/2023
Αριθμός κατάθεσης έφεσης ………../17.12.2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή, Βασίλειο Καραναστάση, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα, Γεωργία Νάσιου.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 18 Νοεμβρίου 2022, για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης ………./17.12.2019 έφεση μεταξύ:
ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «…………….» και το δ.τ. «………..» η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Κ.Φ. (Α.Μ. Δ.Σ. ……….), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις
ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: Α.Π. του Χ. και 2) Ι.Σ. του Σ., κατοίκων ……… Αττικής, οι οποίοι παραστάθηκαν δια της πληρεξουσίου δικηγόρου τους, Άννας Κορσάνου (Α.Μ. Δ.Σ.Α………), η οποία κατέθεσε προτάσεις
Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ με αριθμό κατάθεσης ………./17.12.2019 έφεσης προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι εφεσίβλητοι κατέθεσαν στο Ειρηνοδικείο Αθηνών τη με αριθμό κατάθεσης ……./2018 αίτηση ρύθμισης των οφειλών τους κατά τις διατάξεις του ν.3869/2010, η οποία απευθυνόταν κατά των πιστωτών τους, όπου επικαλούνταν έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους προς αυτόν, εξέθεταν την κατάσταση της περιουσίας τους και των εισοδημάτων τους, τα στοιχεία του πιστωτή τους και των απαιτήσεών του και ζητούσαν: α) να επικυρωθεί το περιλαμβανόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης των οφειλών τους προς αυτό, β) να διαταχθεί η ρύθμιση των οφειλών τους, ώστε να επέλθει η σύμφωνα με το ν.3869/2010 απαλλαγή τους και γ) να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση ακίνητο κυριότητάς τους, το οποίο χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία. Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμό 6301/2019 απόφασή του (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) δέχθηκε εν μέρει την αίτηση, ρύθμισε τα χρέη του πρώτου αιτούντος με μηνιαίες καταβολές ποσού 191,67 ευρώ για διάστημα τριών μηνών, εξαίρεσε από την εκποίηση την κύρια κατοικία τους και επέβαλε σε έκαστο των αιτούντων την υποχρέωση να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα 180 μηνών (δεκαπέντε έτη) το ποσό των 111,11 ευρώ για τη διάσωση αυτή, πλην της τελευταίας δόσης, η οποία θα ανέλθει σε 111,31 ευρώ. Την απόφαση αυτή εκκαλεί η καθ’ ης η αίτηση και ήδη εκκαλούσα με την κρινόμενη έφεσή της, ζητώντας να εξαφανιστεί ώστε εν συνεχεία να απορριφθεί η αίτηση. Η έφεση αυτή ασκήθηκε νομότυπα (άρθρα 14 ν.3869/2010, 495, 513, 516, 517, 518, 741 ΚΠολΔ) και είναι εμπρόθεσμη, καθώς δεν προκύπτει επίδοση της εκκαλουμένης (καίτοι η εκκαλούσα ισχυρίζεται επίδοση αυτής στις 28.11.2019) και η έφεση κατατέθηκε στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών), στις 17.12.2019 (βλ. υπ’ αριθμ. ………/17.12.2019 έκθεση κατάθεσης δικογράφου έφεσης ενώπιον γραμματέα Ειρηνοδικείου Αθηνών), ήτοι εντός της προθεσμίας των δύο ετών του άρθρου 518 παρ. 2 ΚΠολΔ από τη δημοσίευση της εκκαλουμένης, η οποία έλαβε χώρα στις 13.11.2019. Επομένως και αφού προκύπτει η κατάθεση παραβόλου 75 ευρώ κατ’ άρθρο 495 παρ. 3 ΚΠολΔ, (βλ. προαναφερόμενη έκθεση κατάθεσης δικογράφου έφεσης ενώπιον του γραμματέα Ειρηνοδικείου Αθηνών) εκ μέρους της εκκαλούσας, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό και βάσιμο του λόγου της.

Από την επανεκτίμηση της κατάθεσης του πρώτου εφεσίβλητου, ο οποίος εξετάστηκε ανωμοτί ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου και η κατάθεση περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλούμενη πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και από τα προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα, κάποια εκ των οποίων κατωτέρω αναφέρονται, χωρίς να παραλείπεται κανένα από την ουσιαστική εκτίμηση της υπόθεσης αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: ο πρώτος εφεσίβλητος, οποίος γεννήθηκε το 1975, είναι έγγαμος με την δεύτερη εξ αυτών, η οποία έχει γεννηθεί το 1974, από το γάμο τους δε έχουν αποκτήσει ένα ανήλικο τέκνο, ηλικίας 13 ετών, κατά το χρόνο συζήτησης της έφεσης. Αυτοί διαμένουν σε ιδιόκτητο διαμέρισμα στο ……………… Αττικής. Ο πρώτος εφεσίβλητος εργάζεται ως δημόσιος υπάλληλος στο ………………… με μηνιαίες αποδοχές – κατά χρόνο συζήτησης της αίτησης ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου 1377,05 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενο εκκαθαριστικό μηνός Ιανουαρίου 2019).

Η δεύτερη των εφεσίβλητων, αν και κατά τα αναφερόμενα στην αίτηση είναι φιλόλογος, ήταν και παραμένει άνεργη, καθώς από 14.1.2013 μέχρι και 24.10.2022 είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (βλ. από 24.10.2022 βεβαίωση ανωτέρω Οργανισμού), χωρίς να δικαιούται επίδομα ανεργίας, εξαιτίας του ότι από το 2011 πάσχει από αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα (βλ. από 13.02.2018 ιατρική γνωμάτευση ιατρού ρευματολόγου, …………………), νόσημα το οποίο είναι χρόνιο, δυσίατο και το οποίο χρήζει θεραπείας και τακτικής επί μακρόν ιατρικής παρακολούθησης. Επιπλέον το ανήλικο τέκνο των εφεσίβλητων πάσχει από διαταραχή μυοσπασμάτων (τικ), για την αντιμετώπιση του οποίου απαιτείται η διενέργεια ψυχοθεραπειών. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησής τους και, ειδικότερα, το Νοέμβριο του έτους 2007 οι εφεσίβλητοι έλαβαν από την δικαιοπάροχο της εκκαλούσας, ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «…………………» δύο στεγαστικά δάνεια, ποσών 111.120,73 ευρώ και 98.879,27 ευρώ, προκειμένου να αποκτήσουν το κάτωθι διαμέρισμα, το οποίο αποτελεί και την κύρια κατοικία τους.

Οι απορρέουσες από τις προαναφερθείσες συμβάσεις στεγαστικών δανείων οφειλές των εφεσίβλητων, οι οποίες κατά πλάσμα του νόμου θεωρείται ότι καθίστανται ληξιπρόθεσμες με την κοινοποίηση της ένδικης αίτησης λόγω του ότι είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημειώσεις υποθήκης εγγραφείσες επί διαμερίσματος αυτού, συνέχισαν να εκτοκίζονται με επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι την έκδοση της εκκαλουμένης και ανέρχονται – σύμφωνα με τη βεβαίωση της εκκαλούσας – στα ποσά των 91.097,07 ευρώ και 80.511,23 ευρώ, ήτοι συνολικά 171.608,30 ευρώ. Αυτοί αποδείχθηκε ότι τυγχάνουν εξ αδιαιρέτου συγκύριου και κατ’ ισομοιρία του κάτωθι ακινήτου και δη του υπό στοιχεία Α – 2 διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου μίας πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται στο ……………. Αττικής επί της διασταύρωσης των οδών …………… αρ. …… και ………….. αρ. ……….. και αποτελείται από καθιστικό – κουζίνα, κοιτώνα, λουτρό, διάδρομο, ημιυπαίθριο χώρο και βεράντα, επιφάνειας 66 τ.μ., στην αποκλειστική χρήση του οποίου ανήκει η υπό στοιχεία Ρ – 11 θέση στάθμευσης του ακάλυπτος χώρου της ιδίας ως άνω οικοδομής επιφάνειας 11 τ.μ., μετά της υπό στοιχεία ΑΠ8 αποθήκης του υπογείου της ιδίας ως άνω οικοδομής, η οποία αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και έχει εμβαδόν 4 τ.μ. αντικειμενικής αξίας 32.292 ευρώ.

Επίσης στον πρώτο εφεσίβλητο ανήκει η πλήρης ψιλή κυριότητα μίας ισόγειας κατοικίας επιφάνειας 75,20 τ.μ. καθώς και μίας ισόγειας αποθήκης επιφάνειας 20 τ.μ., οι οποίες βρίσκονται εντός οικοπέδου έκτασης 577 τ.μ., επί του οποίου το ποσοστό ψιλής κυριότητας του ιδίου είναι 46,64% εξ αδιαιρέτου και το οποίο βρίσκεται στο Δήμο …………… Θεσσαλονίκης. Αυτός, επιπλέον, τυγχάνει κύριος, κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου τριών αγροτεμαχίων ευρισκόμενων στο Δήμο ……………. Θεσσαλονίκης έκτασης 2.000 τ.μ., 2.013 τ.μ. και 6.009,50 τ.μ. αντίστοιχα. Είναι δε τέλος αυτός κύριος ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ……………. μάρκας OPEL τύπου …….. …… κ.εκ. έτους πρώτης κυκλοφορίας 2006 και ενός δίκυκλου με αριθμό κυκλοφορίας ……………. μάρκας HONDA τύπου ………….….

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι το οικογενειακό εισόδημα των εφεσίβλητων το έτος 2010 ανήλθε σε (23.426,48 ευρώ + 1.963,61 ευρώ επιστροφή φόρου =) 25.390,09 ευρώ, το 2011 ανήλθε σε (21.879,95 – 535,92 ευρώ ποσό φόρου =) 21.344,03 ευρώ, το 2012 ανήλθε σε (18.190,58 + 425,86 ευρώ επιστροφή φόρου =) 18.616,44 ευρώ, το 2013 ανήλθε σε 17.867,79, το 2014 ανήλθε σε 17.881,06 ευρώ, το 2015 ανήλθε σε 18.547,00 ευρώ, το 2016 ανήλθε σε (19.195,80 – 127,32 ποσό πληρωμής φόρου =) 19.068,48 ευρώ, το 2017 ανήλθε σε (19.972,49 – 67,85 ποσό πληρωμής φόρου =) 19.904,64 ευρώ και το 2018, όταν οι εφεσίβλητοι κατέθεσαν την αίτηση, το οικογενειακό τους εισόδημα ανήλθε (1.352,82 μηνιαίος μισθός πρώτου εφεσίβλητου με βάση εκκαθαριστικά Ιανουαρίου και Μαΐου 2018 x 12 μήνες, αφού αυτός είναι δημόσιος υπάλληλος και δεν έχει εισοδήματα από άλλες πηγές =) 16.233,84 ευρώ.

Αποδείχθηκε συνεπώς, ότι μεταξύ των ανωτέρω ετών έλαβε χώρα μία δραστική περικοπή των εισοδημάτων του πρώτου εφεσίβλητου, που αποτελεί και το συνολικό τους οικογενειακό εισόδημα της τάξης του 25% λόγω των σημαντικών περικοπών που υπέστησαν οι δημόσιοι υπάλληλοι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των μέτρων δημοσιονομικής σταθερότητας, που επιβλήθηκαν, ενώ επίσης μειώθηκε ακόμη περισσότερο και η πραγματική αγοραστική τους δύναμη λόγω της μεγάλης αύξησης των έμμεσων φόρων, που επίσης επιβλήθηκε. Το γεγονός της δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα και των ανωτέρω μισθολογικών μειώσεων δεν είχε προβλεφθεί από κανέναν επίσημο φορέα, με αποτέλεσμα, αφενός οι εφεσίβλητοι να μην είναι σε θέση να προβλέψουν την μείωση των εισοδημάτων τους, αφετέρου εξαιτίας αυτής της (περί το 25%) να μην μπορούν να ανταποκριθούν στην ικανοποίηση των στοιχειωδών αναγκών διαβίωσης τους ως τριμελής οικογένεια με άνεργο το ένα μέλος και με σημαντικά ζητήματα υγείας τα δύο εξ αυτών και να μπορούν ταυτόχρονα να είναι συνεπείς στις ληξιπρόθεσμες χρηματικές τους οφειλές προς την εκκαλούσα. Συνεπώς περιήλθαν χωρίς δόλο σε αυτήν την αδυναμία, η οποία μάλιστα αποδείχθηκε ότι δεν είναι πρόσκαιρη, καθώς όλα τα επόμενα έτη από το 2018 έως και το χρόνο συζήτησης της έφεσης οι μηνιαίες αποδοχές του πρώτου εφεσίβλητου παρέμειναν σταθερές, ήτοι αυτό το μήνα Μάιο του 2019 ελάμβανε 1.376,05 ευρώ, το μήνα Μάιο του 2020 ελάμβανε 1.372,46 ευρώ, το μήνα Μάιο του 2021 ελάμβανε επίσης ποσό 1.372,46 ευρώ και το μήνα Μάιο του 2022 συνέχισε να λαμβάνει 1.372,46 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενα μηνιαία εκκαθαριστικά ανωτέρω μηνών), το δε γεγονός ότι αυτοί είχαν κρατήσει χαμηλές αποταμιεύσεις της τάξης των 2.500 ευρώ για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, ουδόλως αντιστρέφει την ανωτέρω συνολική κατάσταση.

Συνεπώς, οι δύο πρώτοι λόγοι έφεσης, με τους οποίους προσάπτεται στην εκκαλουμένη η πλημμέλεια της κακής εκτίμησης των αποδείξεων, με το να δεχθεί ότι πληρούνται στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις της γενικής και μόνιμης αδυναμίας πληρωμών των ληξιπρόθεσμων χρηματικών τους οφειλών, πρέπει να απορριφθούν ως ουσία αβάσιμοι. Εξάλλου με την εκκαλουμένη εξαιρέθηκαν από την εκποίηση τα δικαιώματα ψιλής κυριότητας και εξ αδιαιρέτου κυριότητας του πρώτου εφεσίβλητου στα λοιπά περιουσιακά του στοιχεία και δη η πλήρης ψιλή κυριότητα μιας ισόγειας κατοικίας επιφάνειας 75,20 τ.μ. καθώς και μιας ισόγειας αποθήκης επιφάνειας 20 τ.μ., οι οποίες βρίσκονται εντός οικοπέδου έκτασης 577 τ.μ., επί του οποίου το ποσοστό ψιλής κυριότητας είναι 46,64% το οποίο βρίσκεται στο Δήμο ………… Θεσσαλονίκης και ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου κυριότητας τριών αγροτεμαχίων ευρισκόμενων στο Δήμο …………. Θεσσαλονίκης έκτασης 2.000 τ.μ., 2.013 τ.μ. και 6.009,50 τ.μ. αντίστοιχα. Η εξαίρεση αυτή ορθώς έγινε με την εκκαλουμένη λόγω της ύπαρξης αποψιλωμένης κυριότητας η και εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας επ’ αυτών, οι οποίες δεν θα προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, καθώς η ύπαρξη επικαρπωτή ή άλλου πλήρους κυρίου αποθαρρύνει υποψήφιους αγοραστές, ώστε, συνυπολογιζόμενων και των εξόδων της εκτελεστικής διαδικασίας ορθώς εξαιρέθηκαν από την εκποίηση, ο δε προβαλλόμενος από την εκκαλούσα τέταρτος λόγος έφεσης, με τον οποίο προσάπτεται στην εκκαλουμένη η πλημμέλεια της κακής εκτίμησης των αποδείξεων με την ανωτέρω απόφανσή της πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος.

Βάσει του αρθρ. 9 παρ. 2 εδ. β’ του Ν.3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 4346/2015, ο οφειλέτης πρέπει να διαμορφώσει το σχέδιο διευθέτησης οφειλών με τέτοιο τρόπο, ώστε για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του να προβλέπει ότι αποπληρώνει αφενός μεν το μέγιστο της ικανότητας αποπληρωμής, αφετέρου δε ότι θα καταβάλλει τέτοιο ποσό, ώστε οι πιστωτές του να βρίσκονται στην ίδια οικονομική θέση σε σύγκριση με την ικανοποίησή τους από τυχόν εκποίηση της κατοικίας από αναγκαστική εκτέλεση. Η Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4346/2015 αναφέρει ότι «ειδική μέριμνα λαμβάνεται ώστε να μη βλάπτονται τα συμφέροντα των πιστωτών, καθώς τίθεται ως βάση του ποσού που θα λάβουν δυνάμει του σχεδίου ρύθμισης το ποσό το οποίο θα ελάμβαναν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη». Συνεπώς, σημασία πλέον για το τι θα καταβάλει ο οφειλέτης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, έχει η εμπορική αξία αυτής μειωμένη κατά τα έξοδα της εκτέλεσης, ενώ για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, λαμβάνεται υπόψη η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης. Η αξία αυτή ορίζεται και ως τιμή πρώτης προσφοράς με βάση τη διάταξη του άρθρου 993 παρ.2 και 995 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4335/2015. Πριν επέλθει η τροποποίηση αυτή ίσχυε η κατ’ εκτίμηση αξία από το δικαστικό επιμελητή ή τον προσληφθέντα πραγματογνώμονα, η οποία δεν μπορούσε να υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και ο προσδιορισμός της τιμής πρώτης προσφοράς γινόταν στα 2/3 της εκτιμηθείσας αξίας ή στην αντικειμενική αξία αντίστοιχα, κάτι που δεν ισχύει σήμερα και δεν καταλαμβάνει στο ρυθμιστικό πεδίο της την υπό κρίση αίτηση.

Συνεπώς, στο πλαίσιο της ρύθμισης αυτής του αρθρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές ίσες με το ποσό του ανταλλάγματος που θα επιτυγχανόταν από την αναγκαστική εκποίηση του ακινήτου της κύριας κατοικίας του πρώτου αιτούντος. Στην προκειμένη περίπτωση με την εκκαλουμένη κρίθηκε και ορθώς ότι η εμπορική αξία του ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου κυριότητας εκάστου εξ αυτών επί του κάτωθι ακινήτου και δη του υπό στοιχεία Α – 2 διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου μίας πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται στο ……………. Αττικής επί της διασταύρωσης των οδών …………… αρ. …… και ………….. αρ. ……….. και αποτελείται από καθιστικό – κουζίνα, κοιτώνα, λουτρό, διάδρομο, ημιυπαίθριο χώρο και βεράντα, επιφάνειας 66 τ.μ., στην αποκλειστική χρήση του οποίου ανήκει η υπό στοιχεία Ρ – 11 θέση στάθμευσης του ακάλυπτος χώρου της ιδίας ως άνω οικοδομής επιφάνειας 11 τ.μ., μετά της υπό στοιχεία ΑΠ8 αποθήκης του υπογείου της ιδίας ως άνω οικοδομής, η οποία αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και έχει εμβαδόν 4 τ.μ. αντικειμενικής αξίας 32.292 ευρώ. Κατά το σκέλος αυτό η κρίσης της εκκαλουμένης ήταν ορθή δεδομένης της χαμηλής εμπορικής εν γένει αξίας των ακινήτων το ανωτέρω χρονικό σημείο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου ακινήτου. Εσφαλμένα, όμως κρίθηκε ότι τα έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης αυτού θα ανέρχονταν σε 24.584 ευρώ, ενώ αν εκτιμούσε σωστά αυτά, όπως ζητεί με τον τρίτο λόγο έφεσης η εκκαλούσα, έπρεπε να κρίνει ότι αυτά (έξοδα συμβολαιογράφου, δικαστικού επιμελητή και δημοσιεύσεων σε 9.000 ευρώ. Συνεπώς η εκκαλουμένη έσφαλε κατά το κεφάλαιο αυτό και κατ’ αποδοχή του τρίτου λόγου έφεσης, ο οποίος γίνεται δεκτός ως και κατ’ ουσία βάσιμος, πρέπει αυτή να εξαφανιστεί τόσο κατά το σκέλος που έσφαλε όσο και κατά αυτό που έκρινε ορθά, τούτο δε για την ενότητα της εκτέλεσης.

Εν συνεχεία πρέπει να διακρατηθεί η υπόθεση, να δικασθεί εκ νέου η αίτηση, η οποία ήταν ορισμένη και νόμιμη και να γίνει αυτή εν μέρει δεκτή ως και κατ’ ουσία βάσιμη, να ρυθμιστούν τα χρέη της δεύτερης ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 5 ν. 3869/2010, να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση η λοιπή – πλην της κύριας κατοικίας – περιουσία των αιτούντων, να εξαιρεθεί από την εκποίηση η κύρια κατοικία των αιτούντων και να επιβληθεί σε έκαστο εξ αυτών η υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση αυτής το ποσό των (32.292 – 4.500 =) 27.792 ευρώ σε δεκαπέντε χρόνια, ήτοι 180 μηνιαίες δόσεις ποσού 154,40 ευρώ έκαστοι, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται για με τον πρώτο αιτούντα το δεύτερο μήνα, τρία έτη μετά τη δημοσίευση της εκκαλουμένης για δε τη δεύτερη αιτούσα το δεύτερο μήνα μετά τη δημοσίευση της εκκαλουμένης. Η καταβολή θα γίνεται δη εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου και με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συνεπώς, λόγω της εν μέρει νίκης της εκκαλούσας πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή του παραβόλου της έφεσης σε αυτήν. Τέλος, κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του ν.3869/2010, το οποίο εφαρμόζεται και στο δεύτερο βαθμό, δικαστικά έξοδα δεν επιβάλλονται.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.
ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και επί της ουσίας την έφεση.
ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλουμένη.
ΔΙΑΚΡΑΤΕΙ και ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ ουσία την αίτηση.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει αυτή.
ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του πρώτου αιτούντος με μηνιαίες καταβολές ποσού 191,67 ευρώ για διάστημα τριών ετών προς την καθ’ ης η αίτηση, καταβλητέου εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός αρχής γενομένης από το δεύτερο μήνα από τη δημοσίευση της εκκαλουμένης και ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της δεύτερης αιτούσας με μηδενικές μηνιαίες καταβολές στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 5 ν. 3869/2010.
ΕΞΑΙΡΕΙ από τη ρευστοποίηση τη λοιπή – πλην της κύριας κατοικίας – περιουσία των αιτούντων.
ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων και δη ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας εκάστου επί του κάτωθι ακινήτου και δη του υπό στοιχεία Α – 2 διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου μίας πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται στο ……………. Αττικής επί της διασταύρωσης των οδών …………… αρ. …… και ………….. αρ. ……….. και αποτελείται από καθιστικό – κουζίνα, κοιτώνα, λουτρό, διάδρομο, ημιυπαίθριο χώρο και βεράντα, επιφάνειας 66 τ.μ., στην αποκλειστική χρήση του οποίου ανήκει η υπό στοιχεία Ρ – 11 θέση στάθμευσης του ακάλυπτος χώρου της ιδίας ως άνω οικοδομής επιφάνειας 11 τ.μ., μετά της υπό στοιχεία ΑΠ8 αποθήκης του υπογείου της ιδίας ως άνω οικοδομής, η οποία αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και έχει εμβαδόν 4 τ.μ.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε έκαστο εξ αυτών την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση αυτής το ποσό των 27.792 ευρώ σε δεκαπέντε χρόνια, ήτοι 180 μηνιαίες δόσεις ποσού 154,40 ευρώ έκαστοι, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται για με τον πρώτο αιτούντα το δεύτερο μήνα, τρία έτη μετά τη δημοσίευση της εκκαλουμένης για δε τη δεύτερη αιτούσα το δεύτερο μήνα μετά τη δημοσίευση της εκκαλουμένης. Η καταβολή θα γίνεται δη εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου και με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του παραβόλου της έφεσης στην εκκαλούσα.
ΚΡΊΘΗΚΕ αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 20 Ιουνίου 2023.

Ο Δικαστής                                                                                 Η Γραμματέας

Scroll to Top