ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Αριθμός πράξης 93 /2024

Ο Ειρηνοδίκης Αθηνών, Φίλιππος Σπυράντης, που ορίστηκε Εισηγητής Πτώχευσης, κατόπιν αντικατάστασης του αρχικού Εισηγητή, δυνάμει της με αριθμό …../2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, της οφειλέτη ………. του ……….., κατοίκου Αθηνών, οδός …………., με ΑΦΜ ……………, η οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης με τις με αριθμό …../2023 και …./2023 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών επί της με αριθμό Η.Μ.Φ. ……/2022, Γ.Α.Κ. ……/2022 και Ε.Α.Κ. ……/2022 αίτησης, έχοντας υπ’ όψιν α) την από …/…/2023 και με Γ.Α.Κ. ……/…..2023 αίτηση του Χ. Κ, ο οποίος έχει οριστεί σύνδικος με τη με αριθμό …../2023 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και β) το από …/…/2023 και με Γ.Α.Κ. …../2023 σημείωμα της οφειλέτη επί του σχεδίου περιοδικών πληρωμών.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ NOMO

Σύμφωνα με το αρ. 92 παρ. 2 ΚΑφ «σε περίπτωση οφειλέτη φυσικού προσώπου, με την επιφύλαξη των παρ. 3 και 5, από την κήρυξη της πτώχευσης μέχρι την απαλλαγή του οφειλέτη, στην πτωχευτική περιουσία ανήκει το μέρος του ετησίου εισοδήματός του, αφού αφαιρεθούν οι φόροι και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, που υπερβαίνει το ποσό των ετήσιων εύλογων δαπανών διαβίωσης ή το δωδεκαπλάσιο του ακατάσχετου κατά την παρ. 2 του άρθρου 31 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όποιο είναι υψηλότερο εκ των δύο. Εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας αναγγελίας των απαιτήσεων κατά το άρθρο 153, ο σύνδικος υποβάλλει στον εισηγητή, με κοινοποίηση στον οφειλέτη, σχέδιο περιοδικών πληρωμών για την εφαρμογή της παρούσας. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, ο οφειλέτης μπορεί να εκθέσει τις απόψεις του επί του σχεδίου περιοδικών πληρωμών, καταθέτοντας σημείωμα. Ο εισηγητής, με αιτιολογημένη διάταξή του, αποφασίζει περί της αποδοχής ή μη, εν όλω ή εν μέρει, του σχεδίου περιοδικών πληρωμών. Εγκεκριμένο σχέδιο πληρωμών εφαρμόζεται αναδρομικά από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης». Σύμφωνα δε με το άρθρο 92 παρ. 3 ΚΑφ «Τα ετήσια εισοδήματα του οφειλέτη εξαιρούνται της πτωχευτικής περιουσίας ανεξαρτήτως ύψους, όταν, έπειτα από αίτησή του, το πτωχευτικό δικαστήριο διαπιστώσει ότι η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει την κύρια κατοικία του οφειλέτη ή/και άλλα πάγια περιουσιακά του στοιχεία που υπερβαίνουν σε αξία το δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών του υποχρεώσεων και η ελάχιστη αξία τους δεν υπολείπεται των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, εξαιρουμένων όσων έχουν αποκτηθεί στη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης πτώχευσης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 192, ενώ προσφυγή πιστωτή κατά της απαλλαγής μπορεί να ασκηθεί και με παρέμβαση στη δίκη της παρούσας. Κατ’ απόκλιση του πρώτου εδαφίου, σε περίπτωση που τα ετήσια εισοδήματα του οφειλέτη υπερβαίνουν το πενταπλάσιο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, το υπερβάλλον ποσό ανήκει στην πτωχευτική περιουσία.». Τέλος στο άρθρο 192 παρ. 2 ΚΑφ ορίζεται ότι «Για τους οφειλέτες της παρ. 3 του άρθρου 92, η προθεσμία της παρ. 1 ορίζεται σε ένα (1) έτος».

Στην προκείμενη περίπτωση με αίτηση – δήλωση της ιδίας και δυνάμει της υπ’ αρ. …./2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών – διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου- κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης η …………….. του …………, κάτοικος Αθηνών, οδός……….., ……., με ΑΦΜ ……….. και διορίστηκε Σύνδικος της πτώχευσης, δυνάμει της υπ’ αρ. ……/2023, διορθωτικής της παραπάνω, απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ο Χ Κ, Διαχειριστής Αφερεγγυότητας (ΑΜ 1…), ο οποίος αποδέχτηκε το διορισμό του. Εξάλλου, μετά την παρέλευση της τρίμηνης προθεσμίας αναγγελίας απαιτήσεων από τη δημοσίευση της κήρυξης της πτώχευσης κατ’ αρ. 153 ΚΑφ, ο ως άνω Σύνδικος που εργάστηκε για την παρούσα πτώχευση κατέθεσε το κρινόμενο από …/…/2023 σχέδιο περιοδικών πληρωμών της οφειλέτη. Η οφειλέτης κατέθεσε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του άρθρου 92 παρ. 2 ΚΑφ το από …/…/2023 σημείωμά της, με το οποίο εκθέτει τις απόψεις της επί του άνω σχεδίου πληρωμών. Το εμπρόθεσμο, κατά τη διάταξη του άρθρου 92 παρ. 2 ΚΑφ, της υποβολής του σημειώματος της οφειλέτριας, προκύπτει από το γεγονός ότι δεν προσκομίσθηκε η σχετική κοινοποίησή του προς την οφειλέτη και κατ’ επέκταση από τη μη απόδειξη του ακριβούς χρόνου κοινοποίησης του σχεδίου περιοδικών πληρωμών προς την οφειλέτρια.

Πλην όμως, το σχέδιο αυτό κοινοποιήθηκε προς την πληρεξούσια δικηγόρο της οφειλέτριας Άννα Κορσάνου με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως προκύπτει από την ομολογία της οφειλέτριας στο από …/…/2023 σημείωμά της. Με το παραπάνω σημείωμά της η οφειλέτης εκθέτει ότι δεν έχει λάβει χώρα νόμιμη κοινοποίηση του σχεδίου περιοδικών πληρωμών προς την ίδια, παρά μόνο προς την πληρεξούσια δικηγόρο της. Ο ισχυρισμός αυτός της οφειλέτριας τυγχάνει απορριπτέος ως αβάσιμος κατ’ ουσίαν, διότι η κοινοποίηση του σχεδίου περιοδικών πληρωμών αφενός παραδεκτά κοινοποιήθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο οποίος αποτελεί έναν εκ των τρόπων κοινοποίησης κατά το άρθρο 88 παρ. 2 ΚΑφ και αφετέρου παραδεκτά έλαβε χώρα προς την υπογράφουσα την από …/…/2022 αίτηση της οφειλέτριας για κήρυξή της σε πτώχευση, πληρεξούσια δικηγόρο της, Άννα Κορσάνου, η οποία κατέστη δικαστική πληρεξούσια της οφειλέτριας κατ’ άρθρο 143 ΚΠολΔ.

Σε κάθε περίπτωση η οφειλέτρια δεν επικαλείται κάποια δικονομική βλάβη από τη μη επίδοση προς την ίδια του προτεινόμενου σχεδίου περιοδικών πληρωμών, ούτε άλλωστε πραγματικά περιστατικά που να συντείνουν στο αποτέλεσμα αυτό, ενώ επίσης δεν απώλεσε καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμά της να προβάλλει τις σχετικές αντιρρήσεις της επί του σχεδίου. Ακολούθως, με το κρινόμενο σχέδιο περιοδικών πληρωμών, ο διορισθείς με βάση την υπ’ αρ. …../2023 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών σύνδικος της πτώχευσης Χ Κ, ζητεί να εγκριθεί το προτεινόμενο σχέδιο περιοδικών πληρωμών της πτωχής.

Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση είναι νόμιμη, ερειδόμενη στο άρθρο 92 παρ. 2 του ν. 4738/2020 και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν. Αποδείχθηκε ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα της πτωχής για το έτος 2021 ανέρχεται σε ……… ευρώ, αφαιρουμένων του ποσού των ……… ευρώ ως ΕΝΦΙΑ και του ποσού των …………. ευρώ ως αναλογούν φόρος εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης, ήτοι (……. – …… – ……. =) 17.544,03 ευρώ, τα οποία υπερβαίνουν αφενός τις εύλογες ετήσιες δαπάνες διαβίωσης ενός ενήλικου άνω των 65 ετών, ύψους 653,13 ευρώ μηνιαίως και 7.837,56 ευρώ ετησίως, όπως έχουν προσδιορισθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κατ’ άρθρο 73 παρ. 2 του ν. 4389/2016 και 205 παρ. 2 του ν. 4738/2020, και αφετέρου το δωδεκαπλάσιο του ακατάσχετου κατά το άρθρο 33 παρ. 2 ΚΕΔΕ (ν. 4978/2022), ήτοι το ποσό των 15.000 (12 x 1.250) ευρώ, το οποίο είναι υψηλότερο, και επομένως ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία κατά το ποσό των (17.544,03 – 15.000=) 2.544,03 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 2 του ν. 4738/2020.

Επομένως, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να υποχρεωθεί η πτωχή να καταβάλει στον πτωχευτικό λογαριασμό του άρθρου 144 του ν. 4738/2020 ως περιοδικές πληρωμές επί δώδεκα μήνες (καθόσον αυτό είναι η αιτούμενη από το σύνδικο διάρκεια του σχεδίου περιοδικών πληρωμών), το ποσό των (2.544,03 : 12 = 212,00 ευρώ μηνιαίως, αναδρομικά από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης, ήτοι από τις 31.1.2023, κατ’ άρθρο 92 παρ. 2 του ν. 4738/2020.

Η οφειλέτρια εκθέτοντας ότι η κύρια κατοικία της, η οποία αποτελεί μέρος της πτωχευτικής περιουσίας και η αξία της οποίας ανέρχεται για το έτος 2023 στο ποσό των ………. ευρώ, συνιστά λόγο εφαρμογής του άρθρου 92 παρ. 3 ΚΑφ και συνεπώς, πρέπει να εξαιρεθούν πλήρως τα ετήσια εισοδήματά της από την πτωχευτική περιουσία. Ο ισχυρισμός αυτός αφενός προβάλλεται αλυσιτελώς, δεδομένου ότι στο άρθρο 92 παρ. 3 προβλέπεται έκδοση απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη, στην προκειμένη δε περίπτωση δεν προκύπτει ότι η οφειλέτρια κατέθεσε σχετική αίτηση ενώπιον του πτωχευτικού Δικαστηρίου, παρά μόνο το από …/…/2023 σημείωμά της ενώπιον του ορισθέντος Εισηγητή πτώχευσης.

Ως εκ τούτων, δεν υπάρχει σχετική αίτηση της οφειλέτριας ενώπιον του Πτωχευτικού Δικαστηρίου για τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 92 παρ. 3 ΚΑφ, ούτε άλλωστε, σχετική απόφαση του Πτωχευτικού Δικαστηρίου. Περαιτέρω, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται και εξαίρεση της εξαίρεσης και συγκεκριμένα ότι στην περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 92 παρ. 3 ΚΑφ εξαιρούνται (από την εξαίρεση των ετησίων εισοδημάτων της οφειλέτριας) τα εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί στη διάρκεια των 12 μηνών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης πτώχευσης. Συνεπώς, ακόμα και στην περίπτωση που θα γινόταν δεκτή τυχόν αίτηση της οφειλέτριας κατά το άρθρο 92 παρ. 3 ΚΑφ, η εξαίρεση των εισοδημάτων της δε θα αφορούσε εισοδήματα για διάρκεια 12 μηνών, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ίδιο άρθρο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται το από …/…/2023 σχέδιο περιοδικών πληρωμών του αιτούντος Χ Κ του Γεωργίου, Διαχειριστή Αφερεγγυότητας Α’ Τάξης (ΑΜ 1…), Συνδίκου της πτώχευσης της …….. του ………., κατοίκου Αθηνών, οδός ………. και ήδη οδός ……., με ΑΦΜ ……..
Ορίζει ότι στην πτωχευτική περιουσία ανήκει μηνιαίως το ποσό των 212,00 ευρώ από το εισόδημα της οφειλέτριας, αναδρομικά από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης την ….1.2023 και για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ήτοι έως την ….1.2024, το οποίο υποχρεούται να καταβάλει η πτωχή στον πτωχευτικό λογαριασμό του άρθρου 144 του ν. 4738/2020.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις ….2.2024.
Ο Εισηγητής Ειρηνοδίκης
Φίλιππος Σπυράντης

Scroll to Top