Τροποποιήσεις Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

 

Ο Ν. 4549/2018 τροποποιεί τον Ν. 3869/2010 ως προς τα ακόλουθα σημεία:

 

 1. Η αποδοχή υπερχρεωμένης κληρονομίας, ακόμα και αν ο κληρονόμος γνωρίζει την υπερχρέωση, δεν συνιστά από μόνη της δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμών.
 2. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται εντός 30 ημερών (αντί 10 ημερών, όπως ίσχυε) από την υποβολή αιτήματος του οφειλέτη να του παραδώσουν χωρίς οικονομική του επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των οφειλών του (με ακρίβεια το ύψος της οφειλής κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα, επιτόκιο, αριθμό και ημερομηνία σύναψης της δανειακής σύμβασης εφόσον είναι διαθέσιμα και το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης).
 3. Μαζί με την αίτηση ρύθμισης οφειλών κατατίθενται επιπλέον :

γ) δήλωση του οφειλέτη ότι παρέχει άδεια σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα να διαβιβάζει έως τη συζήτηση της αίτησης στους πιστωτές κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση, την κίνηση των τραπεζικών του λογαριασμών και των λοιπών τραπεζικών προϊόντων (για χρονικό διάστημα έως 5 έτη πριν την άσκηση της αίτησης) και (άδεια προς τους πιστωτές) επεξεργασίας και ανταλλαγής των δεδομένων που κατέχουν ή λαμβάνουν από τα πιστωτικά ιδρύματα.

δ) υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα (δεν είναι έμπορος).

 1. Η γραμματεία του δικαστηρίου θα ελέγχει αν από τα προσκομιζόμενα έγγραφα προκύπτει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και το είδος αυτής και θα προβαίνει σε σχετική επισημείωση στο φάκελο.
 2. Η απαγόρευση λήψης καταδιωκτικών μέτρων δεν θα ισχύει αν ο οφειλέτης έχει ήδη καταθέσει δύο φορές αίτηση και έχει παραιτηθεί.
 3. Αν ο οφειλέτης έχει εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα ο Ειρηνοδίκης θα αποφασίζει εντός 10 ημερών αν μέχρι την ημέρα της επικύρωσης ή της συζήτησης της αναστολής ή της αίτησης θα ισχύει η απαγόρευση καταδιωκτικών μέτρων, με εξέταση αποκλειστικά και μόνο της συνδρομής εμπορικής ή όχι ιδιότητας του οφειλέτη.
 4. Αν ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή άνω των 3 συνολικά δόσεων που ορίζονται στην προσωρινή διαταγή,παύει να ισχύει αυτοδικαίως έναντι όλων των πιστωτών η ορισωρινή διαταγή, ήτοι η διαταχθείσα αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και κάθε άλλου ανασταλτικού μέτρου, κατόπιν όμως επίδοσης στον οφειλέτη και τους υπόλοιπους πιστωτές εξώδικης όχλησης με την οποία ο θιγόμενος πιστωτής τον καλεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από τον αρμόδιο δικαστή την εκ νέου χορήγηση προσωρινής διαταγής αν αποδεικνύει ότι η μη καταβολή των δόσεων οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας ή ότι ο θιγόμενος πιστωτής άσκησε καταχρηστικά το δικαίωμα των προηγούμενων εδαφίων.
 5. Ο Ειρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να διατάξει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής και αν ο οφειλέτης καθυστερεί συστηματικά την καταβολή των δόσεων που ορίζονται με αυτήν, χωρίς η καθυστέρηση να υπερβαίνει συνολικά τις 3 μηνιαίες δόσεις, οπότε ισχύουν τα ανωτέρω. Οι διάδικοι καλούνται προ δέκα (10) ημερών.
 6. Δεν θα μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση, εάν η αρχική αίτηση απορρίφθηκε λόγω δόλου του οφειλέτη ως προς την περιέλευσή του σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του ή λόγω δόλιας παράβασης του καθήκοντος ειλικρινούς δήλωσης.
 7. Το ποσό που καταβλήθηκε βάσει της προσωρινής διαταγής αφαιρείται από το ποσό καταβολών που ορίζεται στην απόφαση ρύθμιση των οφειλών.
 8. Οποιοσδήποτε διάδικος μπορεί να ζητήσει να ληφθεί υπ’ όψιν η εμπορική και όχι η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται από το δικαστήριο πραγματογνώμονας και τα έξοδα βαρύνουν τον διάδικο που το ζητεί.
 9. Η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεών του από την απόφαση ρύθμισης των οφειλών του, επιφέρει την αυτοδίκαιη απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών. Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο με αίτηση την πιστοποίηση της απαλλαγής του από το υπόλοιπο των οφειλών.
 10. Αν ο οφειλέτης καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τη ρύθμιση οφειλών, η καθυστέρηση, δε, υπερβαίνει συνολικά την αξία 3 μηνιαίων δόσεων, ο οφειλέτης εκπίπτει αυτοδικαίως από τη ρύθμιση έναντι όλων των πιστωτών κατόπιν όμως εξώδικης όχλησης του θιγόμενου πιστωτή, η οποία επιδίδεται στον οφειλέτη και τους υπόλοιπους πιστωτές.
 11. Αν ο εγγυητής, ο εις ολόκληρον υπόχρεος ή άλλο δικαιούχο σε αναγωγή πρόσωπο καταβάλει τόσο το τμήμα της οφειλής από την οποία ο οφειλέτης πρόκειται να απαλλαγεί όσο και μέρος της οφειλής που περιλαμβάνεται στην απόφαση ρύθμισης ή στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών για την διάσωση της πρώτης κατοικίας, τότε αυτός υποκαθίσταται αυτοδικαίως για το τελευταίο ποσό στη θέση του πιστωτή στο μέτρο και με τις προϋποθέσεις που η οφειλή αυτή έχει διαμορφωθεί δυνάμει της ρύθμισης ή του σχεδίου διευθέτησης οφειλών που επικυρώθηκε με τη δικαστική απόφαση.
 12. Αν ο οφειλέτης αποβιώσει όσο η αίτηση είναι εκκρεμής, η δίκη καταργείται.
  Αν ο οφειλέτης αποβιώσει πριν την απαλλαγή του, οι απαιτήσεις των πιστωτών επανέρχονται στο ύψος, στο οποίο θα βρίσκονταν αν δεν είχε υποβληθεί η αίτηση, μειωμένο κατά τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον κληρονομούμενο.

 

 

 

 

 

Scroll to Top