Ο όλως πρόσφατος ν. 4336/2015 επέφερε σημαντικότατες αλλαγές στο ν. 3869/2010 που αφορά στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αλλαγές που αφορούν τόσο τους δανειολήπτες εκείνους που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο όσο και εκείνους που δεν έχουν καταθέσει αλλά επιθυμούν να υπαχθούν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου αυτού. Οι σημαντικότερες από τις αλλαγές αυτές είναι οι εξής :

Για όσους δανειολήπτες δεν έχουν ακόμα καταθέσει αίτηση

1. Η σημαντικότερη μεταβολή που εισήχθη με το ν. 4336/2015  είναι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των οφειλών που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις, κάτι που σημαίνει ότι στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη μπορούν να περιληφθούν όχι μόνο οφειλές προς Τράπεζες αλλά και προς το Δημόσιο. Συγκεκριμένα στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται και οι εξής:

οι οφειλές προς το Δημόσιο, τις Δ.Ο.Υ., του Δήμους, τις Περιφέρειες και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ), εφόσον αυτές δεν έχουν προκύψει μέσα στο τελευταίο έτος από την κατάθεση της αίτησης του οφειλέτη, δεν δημιουργήθηκαν από αδίκημα που τελέστηκε από τον οφειλέτη, δεν συνίστανται σε διοικητικά πρόστιμα και χρηματικές ποινές, και τέλος, δεν αφορούν υποχρέωση διατροφής συζύγου ή ανήλικου τέκνου. Εφόσον ο οφειλέτης έχει ήδη ρυθμίσει τις οφειλές του προς το Δημόσιο, τις Δ.Ο.Υ., τους Ο.Τ.Α., τα ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π. θα πρέπει πρώτα να παραιτηθεί από την ρύθμιση αυτή προκειμένου να μπορέσει να συμπεριλάβει τις οφειλές του αυτές στην αίτηση για την υπαγωγή τους στο νέο Νόμο Κατσέλη.

Προσοχή! Οι παραπάνω αναφερόμενοι φορείς δεν επιτρέπεται να συνιστούν το σύνολο των πιστωτών του αιτούντος και οι οφειλές του προς αυτούς υποβάλλονται σε ρύθμιση μαζί με τις οφειλές τους προς τους ιδιώτες πιστωτές. Αυτό σημαίνει ότι, για να συμπεριλάβει ο οφειλέτης στη ρύθμιση του Νόμου και οφειλές του προς το Δημόσιο κ.λ.π. πρέπει υποχρεωτικά να έχει έστω και μία οφειλή σε ιδιώτες.

2.  Η δεύτερη αλλαγή αφορά στα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίζονται με την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο και τα οποία αυξάνονται. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1794/20.08.2015, θα πρέπει ο αιτών να καταθέτει :

α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

γ) Ε1 των τελευταίων τριών οικονομικών ετών

δ) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών οικονομικών ετών

ε) πρόσφατο Ε9

στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ

ζ) τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων

η) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών

θ) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων

ι) (τυχόν) καταγγελίες των δανεικών συμβάσεων

ια) τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη

ιβ) αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος

ιγ) σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος)\

ιδ) υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων

ιε) φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας κύριας οικίας οφειλέτη

ιστ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη

Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, όλα τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.

3. Θα πραγματοποιείται προέλεγχος φακέλων από τις γραμματείες των ειρηνοδικείων: Προβλέπεται τυπικός έλεγχος των απαιτούμενων εγγράφων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου εντός δύο ημερών από την κατάθεση της αίτησης από τον οφειλέτη. Σε περίπτωση που ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης, η Γραμματεία προσδιορίζει τις ημερομηνίες συζήτησης τόσο της κύριας αίτησης όσο και της προσωρινής διαταγής. Εντούτοις, σε περίπτωση που ο φάκελος του οφειλέτη παρουσιάζει ελλείψεις σε έγγραφα, η Γραμματεία καλεί τον αιτούντα να συμπληρώσει τις ελλείψεις αυτές εντός 15-30 ημερών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του οφειλέτη προς τις υποδείξεις της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου, και μετά την παρέλευση των 15-30 ημερών, η Γραμματεία θέτει την υπόθεση στο αρχείο.

4. Συντομότερες οι νέες ημερομηνίες συζήτησης των αιτήσεων. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης του οφειλέτη προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. Η ημέρα επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού ή της έκδοσης προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης.

5. Ταχεία διαγραφή μικροοφειλών: Προβλέπεται διαδικασία ταχείας διευθέτησης των μικροοφειλών για οφειλέτες που τα χρέη τους δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 20.000 Ευρώ, το εισόδημά τους είναι μηδενικό, δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία, και δεν έχουν καταθέσεις ή κινητά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 1.000 Ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου για την πλήρη απαλλαγή του από τις οφειλές του. Εν συνεχεία, το Δικαστήριο του χορηγεί προσωρινή απαλλαγή από τα χρέη του για διάστημα 18 μηνών κατά τους οποίους ο οφειλέτης υποχρεούται να ενημερώνει το Δικαστήριο ανά τρίμηνο για κάθε μεταβολή της περιουσιακής ή εισοδηματικής του κατάστασης. Μετά την παρέλευση των 18 μηνών, και εφόσον δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή και εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη, ο τελευταίος απαλλάσσεται οριστικά από τα χρέη του.

6. Επίσης, σε ότι αφορά τις προσωρινές διαταγές που χορηγούνται από τα Ειρηνοδικεία μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης, οι οφειλέτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι νέες προσωρινές διαταγές που θα δίνονται για τη μη μεταβολή της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, θα έχουν διάρκεια ισχύος μόνο 6 μήνες από την κατάθεση της αίτησης.

Για όσους δανειολήπτες έχουν καταθέσει αίτηση

1. Η σημαντικότερη αλλαγή που εισήγαγε στο νόμο Κατσέλη ο ν. 4336/2015 για όσους οφειλέτες έχουν ήδη καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο αφορά κυρίως τον επαναπροσδιορισμό όλων των παλαιών αιτήσεων σε συντομότερες δικασίμους (το αργότερο μέχρι τις 19-8-2018). Όσοι, δηλαδή, ήδη έχουν καταθέσει αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών τους με το Νόμο Κατσέλη και οι υποθέσεις τους έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά τις 19-08-2018 υποχρεούνται με κλήση που θα καταθέσουν στα αρμόδια Ειρηνοδικεία μέχρι τις 19-12-2015 να προσδιορίσουν τη συζήτηση της υπόθεσής τους σε νέα συντομότερη δικάσιμο που θα λάβει χώρα υποχρεωτικά εντός τριετίας.

2. Μια δεύτερη σημαντική αλλαγή για όσους έχουν ήδη καταθέσει την αίτησή τους προς υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη είναι η επικαιροποίηση των παλαιών φακέλων με νέα έγγραφα μέχρι 19/2/2016: Όλοι οι οφειλέτες που έχουν ήδη καταθέσει πριν τις 19-08-2015 αιτήσεις με το Νόμο Κατσέλη και περιμένουν να συζητηθεί η υπόθεσή τους υποχρεούνται μέχρι τις 19-02-2016 να ενημερώσουν του φακέλους που έχουν καταθέσει στα Δικαστήρια προσκομίζοντας όλα τα νέα απαιτούμενα έγγραφα, όπως περιγράφονται στο Φ.Ε.Κ. που περιγράψαμε ανωτέρω. Σε περίπτωση παράλειψης ενημέρωσης των φακέλων τους μέχρι τις 19-02-2016 υπάρχει κίνδυνος απόρριψης της αίτησής τους.

            Δικηγορικό Γραφείο

     Άννα Κορσάνου και συνεργάτες

               www.korsanou.gr

Scroll to Top