Το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών, αδυνατούν, δεδομένων των σημερινών συνθηκών αδυνατούν να είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων για τις οφειλές τους, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται οφειλόμενες δόσεις και να καθίστανται τα ποσά ληξιπρόθεσμα.

Συνεπεία της ανωτέρω κατάστασης, οι τράπεζες προβαίνουν σε διάφορες κινήσεις, οι οποίες κλιμακώνονται προκειμένου να διεκδικήσουν με έντονο τρόπο τα οφειλόμενα ποσά. Σε αρχικό στάδιο, οι τράπεζες αναθέτουν σε διάφορες εισπρακτικές εταιρείες να τηλεφωνούν σε οφειλέτες με σκοπό να τους εξαναγκάσουν να αποπληρώσουν τις καθυστερούμενες δόσεις. Μάλιστα, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η πρακτική των εισπρακτικών εταιρειών είναι ιδιαίτερα επιθετική, με αποτέλεσμα οι οφειλέτες να νοιώθουν πιεσμένοι και να βρίσκονται σε απόγνωση. Θα πρέπει, ωστόσο, να γνωρίζουν ότι υπάρχουν τρόποι να αντισταθούν απέναντι σε αυτό τον εκφοβισμό.

Στη συνέχεια,  συνήθως μετά την πάροδο 3 ανεξόφλητων δόσεων, τα τραπεζικά ιδρύματα αποστέλλουν εξώδικο προς τους οφειλέτες, με το οποίο τους ειδοποιούν για το υπόλοιπο της οφειλής τους καθώς και για το γεγονός ότι θα προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Στο εξώδικο αυτό ο οφειλέτης με τη βοήθεια του δικηγόρου του μπορεί να ανταποκριθεί καταδεικνύοντας ότι έχει διάθεση να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση και να έλθει σε συνεννόηση με την τράπεζα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι οι τράπεζες ζητούν από τους οφειλέτες να συμπληρώσουν το έντυπο του συνεργάσιμου δανειολήπτη, το οποίο και θα πρέπει να συμπληρώνουν προκειμένου να καταστήσουν σαφές ότι δεν είναι δύστροποι και ότι επιθυμούν να έλθουν σε συνεννόηση με την τράπεζα.

Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν συμμορφωθεί παρά τις ανωτέρω ενέργειες, οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να εκδώσουν διαταγή πληρωμής εις βάρος τους. Η διαταγή πληρωμής είναι ένας εκτελεστός τίτλος για τις οφειλές του δανειολήπτη τις οποίες δεν έχει καταβάλει προς την τράπεζα, με τον οποίο η τράπεζα έχει δικαίωμα να προβεί σε εκτέλεση επί της περιουσίας του δανειολήπτη ή να εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί της ακίνητης περιουσίας του.

Οι δανειολήπτες από την πλευρά τους έχουν δικαίωμα άμυνας απέναντι στη διαταγή πληρωμής που εκδίδουν οι τράπεζες. Μέσα σε προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών μπορούν να καταθέσουν ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής. Ωστόσο, μόνη η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής, και ως εκ τούτου η τράπεζα θα μπορούσε να προβεί σε εκτέλεση κατά της περιουσίας του οφειλέτη μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της διαταγής πληρωμής. Για το λόγο αυτό μαζί με την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, ο οφειλέτης μέσω του δικηγόρου του καταθέτει και αίτηση αναστολής.

Τέλος, εάν δεν ευδοκιμήσουν τα ανωτέρω αναφερόμενα μέσα άμυνας του οφειλέτη, η τράπεζα μπορεί να προβεί σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και εν συνεχεία σε πλειστηριασμό επ’ αυτών, προκειμένου να ικανοποιηθούν από το πλειστηρίασμα, λαμβάνοντας το ποσό το οποίο οφείλει ο δανειολήπτης.

Scroll to Top