ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥΣ

Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 8986/14.10.2015, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 22082/14.10.2015, καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να προσκομίζουν όσοι ήδη έχουν καταθέσει αίτηση στο Δικαστήριο και έχουν πάρει δικάσιμο για να κάνουν επικαιροποίηση του φακέλου τους.

Τα έγγραφα που θα πρέπει να έχουν μαζί με την αίτηση, την οποία γράφει ο δικηγόρος, προκειμένου να γίνει επικαιροποίηση του φακέλου είναι τα εξής :

  1.  Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) έτους 2015
  4. Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2015
  5. Τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)
  6. Τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015
  7. Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015  (δηλαδή μετά από τις 20.08.2015)
  8. Υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
  9. Λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη

Προσοχή! Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανηλίκων με περιουσία.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΚΟΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

Όσοι δανειολήπτες επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο προκειμένου να περιληφθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Κατσέλη και να επιτύχουν διαγραφή μεγάλου μέρους των χρεών τους, θα πρέπει να προσκομίσουν κάποια συγκεκριμένα έγγραφα, όπως ορίστηκαν από το ν. 4336/2015, που τροποποίησε το ν. 3869/2010. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1794/20.08.2015, θα πρέπει ο αιτών να καταθέτει :

α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

γ) Ε1 των τελευταίων τριών οικονομικών ετών

δ) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών οικονομικών ετών

ε) πρόσφατο Ε9

στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ

ζ) τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων

η) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών

θ) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων

ι) (τυχόν) καταγγελίες των δανεικών συμβάσεων

ια) τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη

ιβ) αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος

ιγ) σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος)\

ιδ) υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων

ιε) φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας κύριας οικίας οφειλέτη

ιστ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη

Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, όλα τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.

Scroll to Top