Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο fimotro.gr

Όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό εντείνονται οι φόβοι για «άνοιγμα» των πλειστηριασμών, πολλώ δε μάλλον καθώς ψηφίστηκε και η δυνατότητα πώλησης δανείων σε ξένα fund τα οποία φυσικά μπορεί να τηρήσουν μια πολύ πιο σκληρή στάση απέναντι στους ληξιπρόθεσμους δανειολήπτες. Ας δούμε όμως πια είναι η διαδικασία για να φτάσει ένα σπίτι να καταλήξει σε πλειστηριασμό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά ακολουθείται μια σωρεία νομικών διεργασιών. Ας δούμε αναλυτικά και απλά τα στάδια που ακολουθούνται, αλλά και πως προστατεύεται ένας δανειολήπτης.

Σύμφωνα με τα επί του παρόντος ισχύοντα, αμέσως μόλις μία οφειλή γίνει ληξιπρόθεσμη και συνήθως αυτό γίνεται μετά την τρίμηνη καθυστέρηση πληρωμής, η Τράπεζα μπορεί να αποστείλει εξώδικη δήλωση-καταγγελία της δανειακής σύμβασης και στη συνέχεια μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση διαταγής πληρωμής. Για το λόγο αυτό οποιοδήποτε έγγραφο επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή σε έναν δανειολήπτη δεν πρέπει να το αψηφά, αλλά άμεσα να ενημερώνεται από ένα δικηγόρο για τις έννομες συνέπειες που έχει. Σαν μέσο άμυνας απέναντι στη διαταγή πληρωμής μπορεί ο οφειλέτης να ασκήσει μέσα σε δεκαπέντε μέρες ανακοπή και αναστολή. Αν δεν ασκηθεί ανακοπή και αναστολή ή αν ασκηθούν και απορριφθούν, η Τράπεζα έχει δικαίωμα να εκδώσει κατασχετήρια έκθεση, δηλαδή να κατάσχει περιουσιακά μας στοιχεία ορίζοντας και ημερομηνία πλειστηριασμού.

Σε πλειστηριασμούς, για τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, η διαδικασία μπορεί να προσβληθεί σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι η υποβολή λόγων ακυρότητας πριν από τον πλειστηριασμό. Το στάδιο αυτό αφορά όλους τους λόγους ακυρότητας. Το δεύτερο στάδιο είναι μετά τον πλειστηριασμό, και κατά τη διάρκεια αυτού μπορεί να ασκηθεί ανακοπή για πλημμέλειες οι οποίες μεσολάβησαν από τον πλειστηριασμό μέχρι την κατακύρωση. Μία σημαντικότατη μεταβολή, η οποία επήλθε με το νέο νόμο, ο οποίος τροποποιεί τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι ότι, εφεξής οι πλειστηριασμοί των ακινήτων διενεργούνται με τιμή πρώτης προσφοράς την εμπορική αξία του ακινήτου όπως αυτή προσδιορίστηκε κατά τον χρόνο της κατάσχεσης και όχι την αντικειμενική τιμή του ακινήτου, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

Οι πλειστηριασμοί μπορούν να γίνουν με τη λήξη της αποχής των συμβολαιογράφων. Πλέον, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δανειοληπτών, ακόμα και η κύρια κατοικία,  μπορούν να εκποιηθούν, ενώ το μοναδικό τελευταίο οχυρό των υπερχρεωμένων νοικοκυριών παραμένει ο νόμος Κατσέλη.

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι στο νόμο Κατσέλη μπορούν να ενταχθούν όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και ελεύθεροι επαγγελματίες, με εξαίρεση τους εμπόρους. Προσοχή οι μικρέμποροι μπορούν να ενταχθούν επίσης. Ειδικότερα υπάγονται οι απασχολούμενοι σε σχέση εξαρτημένης εργασίας (π.χ. ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι), οι νοικοκυρές, οι εισοδηματίες, οι άνεργοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εφόσον αυτοί δεν χαρακτηρίζονται έμποροι.

Υπάγονται τέλος όσοι ήταν έμποροι στο παρελθόν, έπαψαν όμως την εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα, χωρίς κατά την παύση αυτή να έχουν παύσει τις πληρωμές τους.

Για τις αιτήσεις που κατατίθενται μετά την 1/1/2016 υπάρχουν εισοδηματικά και φορολογικά κριτήρια προκειμένου να διασωθεί η κύρια κατοικία.  Το μηναίο εισόδημά του δανειολήπτη δεν πρέπει να ξεπερνά συνολικά:  α) για τον άγαμο τις 1.159,4 ευρώ, β) για ένα ζευγάρι τις 1.972 ευρώ, γ) για ένα ζευγάρι με ένα παιδί τις 2.448 ευρώ και δ) για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά τις 2.924 ευρώ και η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει ομοίως μια ελάχιστη αξία α) για τον άγαμο τις 180.000 ευρώ, β) για τον έγγαμο τις 220.000 ευρώ και γ) με προσαύξηση κατά 20.000 ευρώ ανά παιδί και μέχρι 3 παιδιά.

Η διαδικασία πλέον είναι πιο τυπική καθώς στις γραμματείες των Ειρηνοδικείων γίνεται ενδελεχής έλεγχος των εγγράφων που περιέχονται στο φάκελο του αιτούντος. Οι δικάσιμοι πλέον δίδονται σύντομα σε πολλά Ειρηνοδικεία. Το πρώτο στάδιο είναι η προσωρινή δικαστική προστασία με τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής. Ακολουθεί μετά από μήνες η συζήτηση της αίτησης ενώπιον του ακροατηρίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι από την 1/12016 ο δανειολήπτης δεν μπορεί να κάνει καμία διαδικαστική πράξη μόνος του όπως μπορούσε παλαιότερα και όλες οι ενέργειες σύνταξης, κατάθεσης δικογράφου και συζήτησης προσωρινής διαταγής και αίτησης γίνονται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

Να σημειωθεί τέλος ότι κατόπιν της απόφασης των δικηγορικών Συλλόγων επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων υπερχρεωμένων στα Ειρηνοδικεία  και η συζήτηση προσωρινών διαταγών, όχι όμως η συζήτηση των κύριων  αιτήσεων.

Scroll to Top