Παρακάτω παρατίθενται τα έγγραφα που πρέπει να περιέχει ο φάκελος που κατατίθεται στο  Ειρηνοδικείο. Πρέπει να τονιστεί ότι τα έγγραφα αυτά πρέπει να προσκομιστούν εντός 6 μηνών (από την έναρξη του νόμου που είναι ο Αύγουστος)  και από τους δανειολήπτες που έχουν ήδη στο παρελθόν καταθέσει την αίτησή τους και περιμένουν να εκδικαστεί, αλλιώς μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζουν το καθήκον ειλικρινείας και να απορριφθεί η αίτηση τους.

Σε συνεννόηση με το δικηγόρο τους  οι δανειολήπτες πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες σύντομα.

Απαραίτητη συμβουλή. Από την εμπειρία μας και από αυτά που ακούμε στο γραφείο από τους δανειολήπτες που μας επισκέπτονται έχουμε αντιληφθεί ότι πολλοί δανειολήπτες στο παρελθόν έκαναν λανθασμένες επιλογές αναζητώντας νομική αρωγή για τη διαδικασία του Ειρηνοδικείου σε γραφεία «οικονομικών συμβούλων», ή άλλων μορφωμάτων. Από μαρτυρίες που έχουμε βλέπουμε ότι πολλά από αυτά τα γραφεία έχουν κλείσει ή έχουν «εξαφανιστεί» οι εκπρόσωποί τους. Στην περίπτωση αυτή άμεσα οι δανειολήπτες που έχουν καταθέσει πρέπει να επικαιροποιήσουν το φάκελο στο Ειρηνοδικείο και να μην αμελήσουν τις διαδικασίες.

1) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

2) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3) Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.

4) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών.

5) πρόσφατο Ε9

6)τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.

7) τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων.

8) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών

9) βεβαιώσεις οφειλών από Δημόσιο

10) βεβαιώσεις οφειλών από φορείς κοινωνικής ασφάλισης

11) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων.

12) (τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων

13) τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη

14) αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.

15)σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος).

16) υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων

17) Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη

18) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.  (πχ βεβαιώσεις προβλημάτων υγείας ή πιστοποιητικά βαρών των ακινήτων)

Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο.

Σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για το / τα ανήλικα.

Scroll to Top