Το πεδίο εφαρμογής του νόμου περιορίζεται αποκλειστικά στα «φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα» (άρθρο 1 παρ. 1 εδ. 1 Ν. 3869/2010). Τα φυσικά πρόσωπα είναι αφενός οι ιδιώτες, οι καταναλωτές που δημιούργησαν χρέη από συναλλαγές για την ικανοποίηση ιδιωτικών αναγκών και αφετέρου οι επαγγελματίες εκείνοι, οι οποίοι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και, κατά συνέπεια, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πτωχευτικού κώδικα.

Τέτοιοι επαγγελματίες είναι κατά βάση όλοι όσοι ασκούν ελεύθερα επαγγέλματα που δεν υπάγονται στην έννοια του εμπόρου όπως είναι τα ελεύθερα επιστημονικά επαγγέλματα του γιατρού, του δικηγόρου, του συμβολαιογράφου, του μηχανικού κ.λ.π. ή τα ελεύθερα επαγγέλματα που δεν υπάγονται στην άσκηση εμπορίας όπως π.χ. ο οδηγός αυτοκινήτου, ο ηλεκτρολόγος, ο υδραυλικός, ο εκπαιδευτής, ο ηλεκτρονικός, ο προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λ.π. που παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο δια μόνης της προσωπική του εργασίας.

Επίσης στο νόμο υπάγονται και πρώην έμποροι εφόσον η αδυναμία τους προς πληρωμή ξεκίνησε μετά την παύση της εμπορικής τους δραστηριότητας

Scroll to Top