Πίνακας περιουσιακών στοιχείων και εξασφαλίσεων

Έκθεση εκτιμητή ακινήτων

Πίνακας μεταβιβάσεων/ επιβαρύνσεων περιουσιακών στοιχείων των τελευταίων 5 ετών

Πίνακας συναλλαγών των τελευταίων 24 μηνών

Πίνακας συνδεδεμένων φυσικών και νομικών προσώπων με τον οφειλέτη

Έγγραφο τεκμηρίωσης διαδοχής επιχειρήσεων

Πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλέτη

Συμπληρωματικά στοιχεία πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλέτη

Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών

Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5) ετών

Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9)

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους)

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους

Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2)

Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Κατάσταση βεβαιωμένων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Υφιστάμενες ρυθμίσεις με το Δημόσιο

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) των τελευταίων πέντε (5) περιόδων

Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβαθμίων λογαριασμών

Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο

Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Αναλυτικά στοιχεία παρεχόμενα από τις Τράπεζες

Έγγραφα τεκμηρίωσης ύψους οφειλής

Βεβαίωση πληρότητας αίτησης

Πρακτικό συνάντησης

Πρακτικό αποτυχίας

Πρακτικό περαίωσης

Σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών

Έγγραφο πιστωτή

Άλλο έγγραφο

Επισύναψη αρχείου
Σημείωση: Εκτός των υποχρεωτικών αρχείων πρέπει να επισυναφθούν και όσα από τα παραπάνω αρχεία προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.

Scroll to Top